Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží IV

Pracovní pomůcky a nářadí:Nivelační stroj, hadicová vodováha, měrná lať, pásmo, skládací metr, rozpěrné rámy ocelových zárubní, zednické kladívko, lžíce a naběračka, olovnice, vodováha , zednická šňůra, truhlíky na maltu, pracovní lešení, žebříky, naběračka s dlouhou násadou.

Složení pracovní čety:
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí.
• vedoucí čety 1
• zedníci – vyzdívači 2
• pomocníci zedníků 3
• výroba malty a betonu 1
• vazač 1
• jeřábník 1
celkem 9


Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která musí odpovídat projektu a technologickému předpisu zdění.
Zedník provádí vyzdívání, vyrovnávání a zakládání zdiva a osazuje také nadokenní a nadedveřní překlady.

Pomocník zedníka zabezpečuje přísun potřebných materiálů, nanáší a rozprostírá maltu na ložnou plochu zdiva, podává cihly zedníkovi a připravuje lešení pro zdění druhé výšky.
Pomocník pro výrobu malty a betonu musí ovládat základní receptury složení jednotlivých směsí. Připravuje maltu pro zdění.

Jeřábník je zodpovědný za provoz a běžnou údržbu jeřábu a také za způsob dopravy a ukládání všech břemen. Jeho odborná kvalifikace musí být doložena jeřábnickým průkazem.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží V

Jakost a kontrola kvality:
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem.
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora zkontroluje správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce.
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.
Mezi nejdůležitější zásady patří:
- materiál pro zdění musí být ukládán tak, aby zůstal u všech míst vždy dostatečně volný prostor pro práce (min. 0,6 m).
- Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu.
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracovišť výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby.
- Lešení, z nichž se provádí zdění, musí být dostatečně široké (1,5 m), únosné a prostorově stabilní. K výstupu na ně musí být použito žebříku.
- Provádí-li se zdivo zevnitř půdorysu objektu, musí být vnější líc budovy nejméně v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. Hrazení musí být dostatečně vyložené a pevné.
- Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně.
- Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený projektem a technologickým postupem montáže.
- Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, vesty, přilby, rukavice, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je odpovědný vedoucí čety a všichni pracovníci.
- Pracovníci smějí používat drobné nářadí bez jeho zajištění proti pádu přivázáním jen při souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem.
- Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí pracovním nebo ochranným lešením, příp. zábradlím nebo ochranným hrazením.
- Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vždy určen bezpečný způsob jejich zavěšení.
- Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se k němu smějí přiblížit až je v blízkosti místa, kde bude osazen.
- Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen musí mít kvalifikaci vazače.
- Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla spolehlivě zajištěna proti posunutí, převracení a pádu.
Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí nejméně po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně týdně. Denně se provádí zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod.
O všech provedených kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží IV

Pracovní pomůcky a nářadí:Nivelační stroj, hadicová vodováha, měrná lať, pásmo, skládací metr, rozpěrné rámy ocelových zárubní, zednické kladívko, lžíce a naběračka, olovnice, vodováha , zednická šňůra, truhlíky na maltu, pracovní lešení, žebříky, naběračka s dlouhou násadou.

Složení pracovní čety:
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí.
• vedoucí čety 1
• zedníci – vyzdívači 2
• pomocníci zedníků 3
• výroba malty a betonu 1
• vazač 1
• jeřábník 1
celkem 9


Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která musí odpovídat projektu a technologickému předpisu zdění.
Zedník provádí vyzdívání, vyrovnávání a zakládání zdiva a osazuje také nadokenní a nadedveřní překlady.

Pomocník zedníka zabezpečuje přísun potřebných materiálů, nanáší a rozprostírá maltu na ložnou plochu zdiva, podává cihly zedníkovi a připravuje lešení pro zdění druhé výšky.
Pomocník pro výrobu malty a betonu musí ovládat základní receptury složení jednotlivých směsí. Připravuje maltu pro zdění.

Jeřábník je zodpovědný za provoz a běžnou údržbu jeřábu a také za způsob dopravy a ukládání všech břemen. Jeho odborná kvalifikace musí být doložena jeřábnickým průkazem.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží V

Jakost a kontrola kvality:
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem.
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora zkontroluje správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce.
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.
Mezi nejdůležitější zásady patří:
- materiál pro zdění musí být ukládán tak, aby zůstal u všech míst vždy dostatečně volný prostor pro práce (min. 0,6 m).
- Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu.
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracovišť výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby.
- Lešení, z nichž se provádí zdění, musí být dostatečně široké (1,5 m), únosné a prostorově stabilní. K výstupu na ně musí být použito žebříku.
- Provádí-li se zdivo zevnitř půdorysu objektu, musí být vnější líc budovy nejméně v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. Hrazení musí být dostatečně vyložené a pevné.
- Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně.
- Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený projektem a technologickým postupem montáže.
- Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, vesty, přilby, rukavice, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je odpovědný vedoucí čety a všichni pracovníci.
- Pracovníci smějí používat drobné nářadí bez jeho zajištění proti pádu přivázáním jen při souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem.
- Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí pracovním nebo ochranným lešením, příp. zábradlím nebo ochranným hrazením.
- Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vždy určen bezpečný způsob jejich zavěšení.
- Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se k němu smějí přiblížit až je v blízkosti místa, kde bude osazen.
- Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen musí mít kvalifikaci vazače.
- Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla spolehlivě zajištěna proti posunutí, převracení a pádu.
Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí nejméně po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně týdně. Denně se provádí zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod.
O všech provedených kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží II

Připravenost staveniště:K procesu výstavby bytového domu lze přistoupit po dokonalé přípravě staveniště. Před zahájením zdění musí být provedena přejímka základových konstrukcí včetně hydroizolace (alespoň dílčí) a zařízení staveniště. Výsledek přejímky musí být zapsán ve stavebním deníku a musí obsahovat zejména:
Výsledky kontroly hlavních rozměrů vytyčeného objektu a jeho základových konstrukcí.
Vyjádření ke stavu základů a ploch pro zdění, jejich rovinnosti a kvalitě
Vyjádření k rozsahu a stavu potřebného zařízení staveniště.

Doprava a skladování materiálů a dílců:
Doprava materiálů se uskutečňuje po silniční komunikaci na nákladních automobilech, přívěsech a návěsech. Pokud je to možné, dopravují se dílce v poloze v níž budou montovány do konstrukce.

Technologický postup provedení základové kce:

1) vyměření budoucích zdíVytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice. Nad jednu lavečku se umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, který označuje hranu stavby. Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavečce. Spojnice těchto hřebíků je hrana zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci.

2)založení zdivaK místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad tak, že do rozprostřené malty MVC 2,5 položíme jednu vrstvu cihel v předepsané vazbě. Dbáme přitom na dokonalou směrovou a horizontální rovinnost.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží III

3) zdění první výškyNa založené zdivo provádíme vyzdívaní způsobem „do šňůry“. Na plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spar pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseku zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě a hadicové vodováhy. Poté pokračujeme v dalším zdění. Jakmile zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy musíme přistoupit ke stavbě lešení.

4)LešeníPřed postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení (zpravidla kozového nebo tabulového) se dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky jak 1,5 m nad terénem.

5) zdění druhé výšky
Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazován í nadokenních příp. nadedveřních překladů, zejména pokud nad nimi zdivo pokračuje.

6) ztužující věnce
Obvodové a střední zdi jsou v úrovni každého podlaží svázány ztužujícími věnci. Na poslední vrstvu cihel se uloží po obvodu věncovky, poté provedeme bednění a umístíme výztuž tvořenou 4 pruty 10 335 prům. 10 mm a třmínkovou výztuží 10 216. Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Do bednění uložíme betonovou směs B20 a zhutníme, po zatuhnutí můžeme odbednit.

Více na:
Jak vybrat podlahu - co potřebujete vědět pro správnou volbu podlahy (1. díl)
Jak vybrat podlahu - jaké jsou druhy podlah (2. díl)

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží II

Připravenost staveniště:K procesu výstavby bytového domu lze přistoupit po dokonalé přípravě staveniště. Před zahájením zdění musí být provedena přejímka základových konstrukcí včetně hydroizolace (alespoň dílčí) a zařízení staveniště. Výsledek přejímky musí být zapsán ve stavebním deníku a musí obsahovat zejména:
Výsledky kontroly hlavních rozměrů vytyčeného objektu a jeho základových konstrukcí.
Vyjádření ke stavu základů a ploch pro zdění, jejich rovinnosti a kvalitě
Vyjádření k rozsahu a stavu potřebného zařízení staveniště.

Doprava a skladování materiálů a dílců:
Doprava materiálů se uskutečňuje po silniční komunikaci na nákladních automobilech, přívěsech a návěsech. Pokud je to možné, dopravují se dílce v poloze v níž budou montovány do konstrukce.

Technologický postup provedení základové kce:

1) vyměření budoucích zdíVytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice. Nad jednu lavečku se umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, který označuje hranu stavby. Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavečce. Spojnice těchto hřebíků je hrana zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci.

2)založení zdivaK místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad tak, že do rozprostřené malty MVC 2,5 položíme jednu vrstvu cihel v předepsané vazbě. Dbáme přitom na dokonalou směrovou a horizontální rovinnost.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží III

3) zdění první výškyNa založené zdivo provádíme vyzdívaní způsobem „do šňůry“. Na plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spar pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseku zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě a hadicové vodováhy. Poté pokračujeme v dalším zdění. Jakmile zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy musíme přistoupit ke stavbě lešení.

4)LešeníPřed postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení (zpravidla kozového nebo tabulového) se dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky jak 1,5 m nad terénem.

5) zdění druhé výšky
Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazován í nadokenních příp. nadedveřních překladů, zejména pokud nad nimi zdivo pokračuje.

6) ztužující věnce
Obvodové a střední zdi jsou v úrovni každého podlaží svázány ztužujícími věnci. Na poslední vrstvu cihel se uloží po obvodu věncovky, poté provedeme bednění a umístíme výztuž tvořenou 4 pruty 10 335 prům. 10 mm a třmínkovou výztuží 10 216. Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Do bednění uložíme betonovou směs B20 a zhutníme, po zatuhnutí můžeme odbednit.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů V

Složení pracovní čety:
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí.
Pro výrobu bednění:
5-7 tesařů
10 pomocných dělníků
pro výrobu, dopravu a uložení betonové směsi:
5-7 pomocných dělníků
4-6 betonářů
4 železáři

Jakost a kontrola kvalityJakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem.
Mistr provádí na stavbě průběžné zkoušky pevnosti betonu nedestruktivní metodou dle ČSN 732011 – Schmidtův tvrdoměr. Do 6-ti měsíců by se měly hodnoty pevnosti betonu a ostatních jeho charakteristik zjištěné na staveništi vyrovnat laboratorním hodnotám. Prohlášení o shodě se zaznamenává do stavebního deníku.
Po odbednění zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce.
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží

Zadání:
Vypracujte technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží zadaného objektu.

Technologický předpis pro provedení zdících prací
Popis objektu:
Technologický předpis je zpracován pro bytový dům s 8 bytovými jednotkami. Jde o čtyřpodlažní objekt, v podzemní části se nachází sklepy. V nadzemní části jsou vždy v každém patře dvě bytové jednotky. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou podélným stěnovým zděným systémem s konstrukční výškou 3,0m. Půdorysné rozměry jsou 10,80 x 20,70 m.
Základy jsou tvořeny monolitickými pasy, obvodový plášť je tvořen zdivem typu POROTHERM. Střecha je valbová s taškovou krytinou, krov je tvořen dřevěnou vaznicovou soustavou se stojatou stolicí .

Výpočet kubatur na 1 podlaží:
POROTHERM 44 P+D 64,658 m 3
POROTHERM 30 P+D 41,503 m 3
POROTHERM příčkovky 19,80 m 2
Pk –CD 39,60 m 2

Použité materiály:
Vnější nosné: POROTHERM 44 P+D
Vnitřní nosné: 30 P+D
Příčky POROTHERM příčkovky
Pk-CD
Překlady POROTHERM 14 ks
Malta: MVC 2,5

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů V

Složení pracovní čety:
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí.
Pro výrobu bednění:
5-7 tesařů
10 pomocných dělníků
pro výrobu, dopravu a uložení betonové směsi:
5-7 pomocných dělníků
4-6 betonářů
4 železáři

Jakost a kontrola kvalityJakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem.
Mistr provádí na stavbě průběžné zkoušky pevnosti betonu nedestruktivní metodou dle ČSN 732011 – Schmidtův tvrdoměr. Do 6-ti měsíců by se měly hodnoty pevnosti betonu a ostatních jeho charakteristik zjištěné na staveništi vyrovnat laboratorním hodnotám. Prohlášení o shodě se zaznamenává do stavebního deníku.
Po odbednění zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce.
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží

Zadání:
Vypracujte technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží zadaného objektu.

Technologický předpis pro provedení zdících prací
Popis objektu:
Technologický předpis je zpracován pro bytový dům s 8 bytovými jednotkami. Jde o čtyřpodlažní objekt, v podzemní části se nachází sklepy. V nadzemní části jsou vždy v každém patře dvě bytové jednotky. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou podélným stěnovým zděným systémem s konstrukční výškou 3,0m. Půdorysné rozměry jsou 10,80 x 20,70 m.
Základy jsou tvořeny monolitickými pasy, obvodový plášť je tvořen zdivem typu POROTHERM. Střecha je valbová s taškovou krytinou, krov je tvořen dřevěnou vaznicovou soustavou se stojatou stolicí .

Výpočet kubatur na 1 podlaží:
POROTHERM 44 P+D 64,658 m 3
POROTHERM 30 P+D 41,503 m 3
POROTHERM příčkovky 19,80 m 2
Pk –CD 39,60 m 2

Použité materiály:
Vnější nosné: POROTHERM 44 P+D
Vnitřní nosné: 30 P+D
Příčky POROTHERM příčkovky
Pk-CD
Překlady POROTHERM 14 ks
Malta: MVC 2,5

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů III

Technologický postup provedení základové konstrukce:

1) Zaměření a vytýčení prostoru pro stavbu bednění a následnou betonáž.

2)Podklad:Suchý rovný, začištěný do roviny. Základové pasy budeme ukládat přímo do výkopu, bez nutnosti použít .bednění U základových patek bude použit železový beton a je nutné patku obednit. Podklad pro základovou patku bude tvořen 10 cm silnou vrstvou vyrovnávacího betonu třídy B12,5.

3)Zhotovení bedněníPro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Řezivo bude skladováno na suchém zpevněném proti povětrnostním vlivům chráněném místě (dle výkresu zařízení staveniště)Všechny dřevěné prvky přesahující délku 1 m budou proloženy min. ve třetinách délky dřevěnými latěmi.
Na vyrovnávací vrstvu betonu se položí dolní stahovací trámy, na ně se uloží bednící desky, ty se zajistí vzpěrami a rádlovacím drátem, poté se vloží horní stahovací trámy a provede se jejich zabezpečení. Je třeba dbát na správnost vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění.

4)Vyztužování
Armování bude provedeno přímo do bednění z armovacího drátu 10 216 různých průměrů dle výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci – železáři. Je třeba dodržet min. tloušťky krytí přesným uložením výztuže.

5)betonáž, přeprava betonuBeton bude vyráběn v betonárce na staveništi a bude přepravován do bednění pomocí stacionárního čerpadla MIXOKRET M201-E . Stacionární čerpadlo se umístí u míchacího centra, kde betonová směs půjde z míchačky přímo do čerpadla a odtud do bednění. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 1,5m. Při ukládání do dřevěného bednění je třeba dbát na dostatečné provlhčení konstrukce bednění. Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem typu PV 201. Je třeba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do předcházející vrstvy do hloubky cca 50-100mm. Hutníme do té doby než dojde k vyplavování cementu na povrch.
Pro realizaci betonových konstrukcí jsou povinné tyto zkoušky:
Průkazné:
mají ověřit ještě před zahájením prací vhodnost složek směsi
Kontrolní:provádějí se v průběhu prací, ověřují vlastnosti bet. směsi. Kontrola jakosti betonu se provádí na zkušebních krychlích.

6) ošetřování betonu
Beton bude nutno ošetřovat po dobu 6 dnů kropením pilin na povrchu základů nebo použít vhodný nástřik např. Ochranal. Rovněž je možné použít pro ošetření různé textilie, které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. Při zpracování, zhutňování a ošetřování je nutno dodržet ČSN 73 24 00.

7) odbedněníOdbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 dnů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů IV

8) technologická pauza – pokračování betonování nebo následné zdění svislých konstrukcí je možno provádět jen při pevnosti betonu aspoň 70% celkové pevnosti betonu.
Použité stroje a mechanizmy
zařízení
typ
Parametry
Míchačka betonu
SM 250
Obsah bubnu: 250 l
výkon: 5
m3 / hod
Otáčky mísícího hřídele 23 ot/min
motor 4 kW
hmotnost 1320 kg
Čerpadlo betonu
MIXOKRET M201-E
Geom.objem tl.nádoby:250 dm3
už.objem tl.nádoby:200 dm3
jm.výkon s potrubím J5 65mm: <4m data-blogger-escaped-sup="">3

max.přeprav.rychlost:15 km/h
max.přepravní vzdálenost:
vodorovně – 100m
svisle – 40m
celk.příkon: 300 kW
prac. napětí:380V 50Hz
celk.hmotnost: 1500 kg
Ponorný vibrátor
PV 201
Delka: 3225 mm
šířka 300 mm
výška: 350 mm
hmotnost:25,3 kg
příkon motoru: 0,55 kW
Průměr vibr.hlavice I. 32 mm
II.43 mm
výkon vibrační hlavice I. 2
m3 /hod
II. 8 m3 /hod
Stroje a pomůcky pro zhotovení bednění:
Řetězové pily
Vrtačky, kladiva, klínky, spojovací materiál
Rádlovací drát, propichovací tyče, kramle.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů III

Technologický postup provedení základové konstrukce:

1) Zaměření a vytýčení prostoru pro stavbu bednění a následnou betonáž.

2)Podklad:Suchý rovný, začištěný do roviny. Základové pasy budeme ukládat přímo do výkopu, bez nutnosti použít .bednění U základových patek bude použit železový beton a je nutné patku obednit. Podklad pro základovou patku bude tvořen 10 cm silnou vrstvou vyrovnávacího betonu třídy B12,5.

3)Zhotovení bedněníPro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Řezivo bude skladováno na suchém zpevněném proti povětrnostním vlivům chráněném místě (dle výkresu zařízení staveniště)Všechny dřevěné prvky přesahující délku 1 m budou proloženy min. ve třetinách délky dřevěnými latěmi.
Na vyrovnávací vrstvu betonu se položí dolní stahovací trámy, na ně se uloží bednící desky, ty se zajistí vzpěrami a rádlovacím drátem, poté se vloží horní stahovací trámy a provede se jejich zabezpečení. Je třeba dbát na správnost vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění.

4)Vyztužování
Armování bude provedeno přímo do bednění z armovacího drátu 10 216 různých průměrů dle výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci – železáři. Je třeba dodržet min. tloušťky krytí přesným uložením výztuže.

5)betonáž, přeprava betonuBeton bude vyráběn v betonárce na staveništi a bude přepravován do bednění pomocí stacionárního čerpadla MIXOKRET M201-E . Stacionární čerpadlo se umístí u míchacího centra, kde betonová směs půjde z míchačky přímo do čerpadla a odtud do bednění. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 1,5m. Při ukládání do dřevěného bednění je třeba dbát na dostatečné provlhčení konstrukce bednění. Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem typu PV 201. Je třeba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do předcházející vrstvy do hloubky cca 50-100mm. Hutníme do té doby než dojde k vyplavování cementu na povrch.
Pro realizaci betonových konstrukcí jsou povinné tyto zkoušky:
Průkazné:
mají ověřit ještě před zahájením prací vhodnost složek směsi
Kontrolní:provádějí se v průběhu prací, ověřují vlastnosti bet. směsi. Kontrola jakosti betonu se provádí na zkušebních krychlích.

6) ošetřování betonu
Beton bude nutno ošetřovat po dobu 6 dnů kropením pilin na povrchu základů nebo použít vhodný nástřik např. Ochranal. Rovněž je možné použít pro ošetření různé textilie, které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. Při zpracování, zhutňování a ošetřování je nutno dodržet ČSN 73 24 00.

7) odbedněníOdbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 dnů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů IV

8) technologická pauza – pokračování betonování nebo následné zdění svislých konstrukcí je možno provádět jen při pevnosti betonu aspoň 70% celkové pevnosti betonu.
Použité stroje a mechanizmy
zařízení
typ
Parametry
Míchačka betonu
SM 250
Obsah bubnu: 250 l
výkon: 5
m3 / hod
Otáčky mísícího hřídele 23 ot/min
motor 4 kW
hmotnost 1320 kg
Čerpadlo betonu
MIXOKRET M201-E
Geom.objem tl.nádoby:250 dm3
už.objem tl.nádoby:200 dm3
jm.výkon s potrubím J5 65mm: <4m data-blogger-escaped-sup="">3

max.přeprav.rychlost:15 km/h
max.přepravní vzdálenost:
vodorovně – 100m
svisle – 40m
celk.příkon: 300 kW
prac. napětí:380V 50Hz
celk.hmotnost: 1500 kg
Ponorný vibrátor
PV 201
Delka: 3225 mm
šířka 300 mm
výška: 350 mm
hmotnost:25,3 kg
příkon motoru: 0,55 kW
Průměr vibr.hlavice I. 32 mm
II.43 mm
výkon vibrační hlavice I. 2
m3 /hod
II. 8 m3 /hod
Stroje a pomůcky pro zhotovení bednění:
Řetězové pily
Vrtačky, kladiva, klínky, spojovací materiál
Rádlovací drát, propichovací tyče, kramle.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů II

Použité materiály:
Základová konstrukce je složena z monolitických pasů a pod sloupy z monolitických železobetonových patek . Pruty oceli nejsou použity jako nosná výztuž, ale pouze jako konstrukční ke zlepšení vlastností prostého betonu. Beton je třídy B15.
Rbd=8,5 Mpa
Rbtd=0,75 Mpa
E=23 Gpa
=2400 kgm-3
Ocel: 10 216 (E): R sd=190 Mpa
Beton bude na stavbu dopravován ze staveništní betonárky pomocí stacionárního čerpadla MIXOKRET. Betonáž základových konstrukcí nesmí být prováděna za deště ani krupobití, z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi.

Složky betonu B15:
Celkem betonu:

-kamenivo: drobné těžené (0-4)=0,481m3 …….. 24,612 m3
hrubé těžené (4-8)=0,194 m3 ……. 9,927 m3
hrubé drcené (8-16)=490 kg …….. 25,072 t
-cement Portlandský struskový 32,5 –407 kg ……. 20,825 t
-voda 0,197 m3 ……... 10,080 m3

Připravenost staveniště:
Pro provedení základů je nezbytné, aby byl ukončen výkop stavební jámy a rýh pro základy. Rýhy jsou ručně dočištěny. Na staveništi je připravena staveništní betonárka, dokončeny jsou přípojky vody a elektřiny pro její provoz. Pro vytvoření železné výztuže je připraven rovný, zpevněný podklad dle výkresu Zařízení staveniště.
Betonážní práce mohou probíhat pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C během následujících 7 dnů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů II

Použité materiály:
Základová konstrukce je složena z monolitických pasů a pod sloupy z monolitických železobetonových patek . Pruty oceli nejsou použity jako nosná výztuž, ale pouze jako konstrukční ke zlepšení vlastností prostého betonu. Beton je třídy B15.
Rbd=8,5 Mpa
Rbtd=0,75 Mpa
E=23 Gpa
=2400 kgm-3
Ocel: 10 216 (E): R sd=190 Mpa
Beton bude na stavbu dopravován ze staveništní betonárky pomocí stacionárního čerpadla MIXOKRET. Betonáž základových konstrukcí nesmí být prováděna za deště ani krupobití, z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi.

Složky betonu B15:
Celkem betonu:

-kamenivo: drobné těžené (0-4)=0,481m3 …….. 24,612 m3
hrubé těžené (4-8)=0,194 m3 ……. 9,927 m3
hrubé drcené (8-16)=490 kg …….. 25,072 t
-cement Portlandský struskový 32,5 –407 kg ……. 20,825 t
-voda 0,197 m3 ……... 10,080 m3

Připravenost staveniště:
Pro provedení základů je nezbytné, aby byl ukončen výkop stavební jámy a rýh pro základy. Rýhy jsou ručně dočištěny. Na staveništi je připravena staveništní betonárka, dokončeny jsou přípojky vody a elektřiny pro její provoz. Pro vytvoření železné výztuže je připraven rovný, zpevněný podklad dle výkresu Zařízení staveniště.
Betonážní práce mohou probíhat pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C během následujících 7 dnů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací III

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí

Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje

Dozer na pásovém podvozku

CATERPILLAR D8N

Šířka radlice: 4262 mm

Kapacita radlice:11,7 m3

Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h

vzad: 4,5 km/h

Dempr

VOLVO BM A 25C 6 x 6

Objem korby: 13,5 m3

Šířka vozidla: 2,8 m

Rychlost: max 65 km/h

Rypadlo na pásovém podvozku

DH 101

Výkon 180-280 m3 /h

Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3

Vodorovný dosah: 10,5m

Hloubkový dosah: 5,95 m

Výsypná výška: 6,75 m

Šířka lopaty: 1,5 m

Nákladní auto

Tatra 815 S1

Objem korby: 9m3

Výkon motoru: 208 kW

Max. rychlost: 88 km/h

Hydraulické rypadlo

TY 45

Šířka lopaty: 0,8m

Obsah lopaty: 0,33 m3

Šířka rypadla: 2480 mm

· nivelační přístroj, teodolit

· měrná lať, pásmo, metr

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů

Technologický předpis pro provedení základů

Popis objektu:Technologický předpis je zpracován pro objekt – prodejna potravin+ klub mládeže Náchod.Jde o dvoupodlažní objekt, v podzemní části se nachází část CO, malý víceúčelový sál pro 160 diváků a další prostory nutné pro provoz klubu. V nadzemní části je prodejna potravin, příprava masa, zeleniny, lahůdek, bloky chladíren, strojovna chlazení a vzduchotechniky a sklady. Součástí objektu je zvedací plošina, kanály vzduchotechniky, schodiště nouzového úniku. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým systémem S 1.2 a konstrukční výškou 3,6m. Půdorysné rozměry jsou 33,0 x 28,5 m.
Základy jsou tvořeny z patek a monolitických pasů, obvodový plášť pro 1.PP je tvořen z cihelného zdiva, 1.NP porobeton. Střecha je dvouplášťová z keramických panelů, plochá s povlakovou krytinou z asfaltových pásů Bitagit.
Pro základy bude použit beton třídy B15.

Rozsah staveniště:Plocha staveniště ……………….. 6156 m2
Plocha objektu…………………... 940,50 m2

Výpočet kubatur:
Patky:
30x0,6x1,2x1,2=25,92 m3
pasy:
7x4,8x0,8x0,3=8,064 m3
6x6,0x0,8x0,3=8,640 m3
33,8x0,8x0,3+2x0,9x0,8x0,3=8,544 m3
celkem …………….. 51,168 m3

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací III

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí

Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje

Dozer na pásovém podvozku

CATERPILLAR D8N

Šířka radlice: 4262 mm

Kapacita radlice:11,7 m3

Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h

vzad: 4,5 km/h

Dempr

VOLVO BM A 25C 6 x 6

Objem korby: 13,5 m3

Šířka vozidla: 2,8 m

Rychlost: max 65 km/h

Rypadlo na pásovém podvozku

DH 101

Výkon 180-280 m3 /h

Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3

Vodorovný dosah: 10,5m

Hloubkový dosah: 5,95 m

Výsypná výška: 6,75 m

Šířka lopaty: 1,5 m

Nákladní auto

Tatra 815 S1

Objem korby: 9m3

Výkon motoru: 208 kW

Max. rychlost: 88 km/h

Hydraulické rypadlo

TY 45

Šířka lopaty: 0,8m

Obsah lopaty: 0,33 m3

Šířka rypadla: 2480 mm

· nivelační přístroj, teodolit

· měrná lať, pásmo, metr

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení základů

Technologický předpis pro provedení základů

Popis objektu:Technologický předpis je zpracován pro objekt – prodejna potravin+ klub mládeže Náchod.Jde o dvoupodlažní objekt, v podzemní části se nachází část CO, malý víceúčelový sál pro 160 diváků a další prostory nutné pro provoz klubu. V nadzemní části je prodejna potravin, příprava masa, zeleniny, lahůdek, bloky chladíren, strojovna chlazení a vzduchotechniky a sklady. Součástí objektu je zvedací plošina, kanály vzduchotechniky, schodiště nouzového úniku. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým systémem S 1.2 a konstrukční výškou 3,6m. Půdorysné rozměry jsou 33,0 x 28,5 m.
Základy jsou tvořeny z patek a monolitických pasů, obvodový plášť pro 1.PP je tvořen z cihelného zdiva, 1.NP porobeton. Střecha je dvouplášťová z keramických panelů, plochá s povlakovou krytinou z asfaltových pásů Bitagit.
Pro základy bude použit beton třídy B15.

Rozsah staveniště:Plocha staveniště ……………….. 6156 m2
Plocha objektu…………………... 940,50 m2

Výpočet kubatur:
Patky:
30x0,6x1,2x1,2=25,92 m3
pasy:
7x4,8x0,8x0,3=8,064 m3
6x6,0x0,8x0,3=8,640 m3
33,8x0,8x0,3+2x0,9x0,8x0,3=8,544 m3
celkem …………….. 51,168 m3

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací II

Sejmutí ornice
Celá plocha staveniště je pokryta ornicí o mocnosti 20 cm a bude odstraněna v souladu s předpisy pomocí pásoveho dozeru Caterpillar D8N. Ornice bude sejmuta do hloubky 200 mm z plochy 60,0 x 76,0 m tj. 4560 m2 . (Viz. příloha Sejmutí ornice). Šířka radlice dozeru je 4262 mm, účinná šířka radlice je 4,0 m a kapacita 11,7 m3.Dozer bude snímat ornici z jedné dráhy na 3 pojezdy, tedy hloubka záběru činí přibližně 70 mm. Celkem dozer pojede 19 drah, každou se třemi pojezdy. Veškerou sejmutou ornici skladujeme na mezideponii umístěné na stavebním pozemku dle přílohy. Výška uskladněné zeminy činí 1,5 m. Celková kubatura sejmuté ornice je 912 m3.
Skrývka

Výkop jámy:
Zabezpečení jámy proti sesunutí se zjistí podle stavebního výkresu. Výkop je nepažený ve sklonu 1: 0,5. Stavební jáma je obdélník velikosti 36,0 x 31,3 m a hloubky 3,7 m. Zemina je hlína s částečným obsahem písku. Těžbu zeminy bude provádět hydraulické pásové rypadlo DH 101 o objemu hloubkové lopaty 1,6 m3a výkonem v rozmezí 180-280 m3/h. Šířka lopaty je 1,5 m. Předpokládaný dosah je 5 m. Způsob výkopu a pojezdu je patrný z přílohy.
Pro odvoz zeminy bude použit dempr Volvo BM A 25 C 6x6 o obsahu korby 13,5 m3 . Dempr bude pojíždět za rypadlem po stejné dráze, jakou vykoná rypadlo.
Množství vykopané a odvezené zeminy bez výkopů patek a základových pasů činí 5297 m3 , vytěžená zemina bude odvážena na úložiště do vzdálenosti 14 km. Dočištění dna provedou ručně kopáči pomocí lopat a krumpáčů.

Hloubení rýh
Zaměření rýh provede geodet se dvěma pomocníky pomocí nivelačního přístroje, výtyček a olovnice. Pro výkop rýh pro patky a základové pasy bude použito hydraulické rypadlo TY 45 o šířce lopaty 0,8 m a objemu lopaty 0,33 m3 . Pro odvoz bude použita sklopka Tatra 815 S1. Objem vytěžené zeminy činí 160,3 m3. Způsob provedení rýh je patrný z přílohy Výkop patek a základových pasů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací II

Sejmutí ornice
Celá plocha staveniště je pokryta ornicí o mocnosti 20 cm a bude odstraněna v souladu s předpisy pomocí pásoveho dozeru Caterpillar D8N. Ornice bude sejmuta do hloubky 200 mm z plochy 60,0 x 76,0 m tj. 4560 m2 . (Viz. příloha Sejmutí ornice). Šířka radlice dozeru je 4262 mm, účinná šířka radlice je 4,0 m a kapacita 11,7 m3.Dozer bude snímat ornici z jedné dráhy na 3 pojezdy, tedy hloubka záběru činí přibližně 70 mm. Celkem dozer pojede 19 drah, každou se třemi pojezdy. Veškerou sejmutou ornici skladujeme na mezideponii umístěné na stavebním pozemku dle přílohy. Výška uskladněné zeminy činí 1,5 m. Celková kubatura sejmuté ornice je 912 m3.
Skrývka

Výkop jámy:
Zabezpečení jámy proti sesunutí se zjistí podle stavebního výkresu. Výkop je nepažený ve sklonu 1: 0,5. Stavební jáma je obdélník velikosti 36,0 x 31,3 m a hloubky 3,7 m. Zemina je hlína s částečným obsahem písku. Těžbu zeminy bude provádět hydraulické pásové rypadlo DH 101 o objemu hloubkové lopaty 1,6 m3a výkonem v rozmezí 180-280 m3/h. Šířka lopaty je 1,5 m. Předpokládaný dosah je 5 m. Způsob výkopu a pojezdu je patrný z přílohy.
Pro odvoz zeminy bude použit dempr Volvo BM A 25 C 6x6 o obsahu korby 13,5 m3 . Dempr bude pojíždět za rypadlem po stejné dráze, jakou vykoná rypadlo.
Množství vykopané a odvezené zeminy bez výkopů patek a základových pasů činí 5297 m3 , vytěžená zemina bude odvážena na úložiště do vzdálenosti 14 km. Dočištění dna provedou ručně kopáči pomocí lopat a krumpáčů.

Hloubení rýh
Zaměření rýh provede geodet se dvěma pomocníky pomocí nivelačního přístroje, výtyček a olovnice. Pro výkop rýh pro patky a základové pasy bude použito hydraulické rypadlo TY 45 o šířce lopaty 0,8 m a objemu lopaty 0,33 m3 . Pro odvoz bude použita sklopka Tatra 815 S1. Objem vytěžené zeminy činí 160,3 m3. Způsob provedení rýh je patrný z přílohy Výkop patek a základových pasů.

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací

Obecné informace:
Technologický předpis je zpracován pro objekt – prodejna potravin+ klub mládeže Náchod.Jde o dvoupodlažní objekt, v podzemní části se nachází část CO, malý víceúčelový sál pro 160 diváků a další prostory nutné pro provoz klubu. V nadzemní části je prodejna potravin, příprava masa, zeleniny, lahůdek, bloky chladíren, strojovna chlazení a vzduchotechniky a sklady. Součástí objektu je zvedací plošina, kanály vzduchotechniky, schodiště nouzového úniku. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým systémem S 1.2 a konstrukční výškou 3,6m. Půdorysné rozměry jsou 33,0 x 28,5 m.
Základy jsou tvořeny z prefabrikovaných patek a monolitických pasů, obvodový plášť pro 1.PP je tvořen z cihelného zdiva, 1.NP porobeton. Střecha je dvouplášťová z keramických panelů, plochá s povlakovou krytinou z asfaltových pásů Bitagit.
Poloha staveniště je stabilizována jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově pak jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba je realizována na pozemku vedeném jako louka a v její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma.

Rozsah staveniště:
Plocha staveniště ……………….. 81,0x76,0 = 6156 m2
Plocha objektu…………………... 33,0x28,5=940,50 m2
Plocha pro uskladnění ornice …… 608,00 m2
Plocha pro ostatní účely ………… 3619,50 m2
Pozn:
Výpočet kubatury vytěžené zeminy je uveden v příloze Výpočet kubatury.

Vytyčení zemních prací:Objekty stavby se vytyčují z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad body se postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvodů.

Fáze pro provedení zemních prací:1. sejmutí ornice
2. výkopy jámy
3. hloubení rýh

Technologie stavebních procesů - Technologický předpis pro provedení zemních prací

Obecné informace:
Technologický předpis je zpracován pro objekt – prodejna potravin+ klub mládeže Náchod.Jde o dvoupodlažní objekt, v podzemní části se nachází část CO, malý víceúčelový sál pro 160 diváků a další prostory nutné pro provoz klubu. V nadzemní části je prodejna potravin, příprava masa, zeleniny, lahůdek, bloky chladíren, strojovna chlazení a vzduchotechniky a sklady. Součástí objektu je zvedací plošina, kanály vzduchotechniky, schodiště nouzového úniku. Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým systémem S 1.2 a konstrukční výškou 3,6m. Půdorysné rozměry jsou 33,0 x 28,5 m.
Základy jsou tvořeny z prefabrikovaných patek a monolitických pasů, obvodový plášť pro 1.PP je tvořen z cihelného zdiva, 1.NP porobeton. Střecha je dvouplášťová z keramických panelů, plochá s povlakovou krytinou z asfaltových pásů Bitagit.
Poloha staveniště je stabilizována jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově pak jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba je realizována na pozemku vedeném jako louka a v její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma.

Rozsah staveniště:
Plocha staveniště ……………….. 81,0x76,0 = 6156 m2
Plocha objektu…………………... 33,0x28,5=940,50 m2
Plocha pro uskladnění ornice …… 608,00 m2
Plocha pro ostatní účely ………… 3619,50 m2
Pozn:
Výpočet kubatury vytěžené zeminy je uveden v příloze Výpočet kubatury.

Vytyčení zemních prací:Objekty stavby se vytyčují z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad body se postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvodů.

Fáze pro provedení zemních prací:1. sejmutí ornice
2. výkopy jámy
3. hloubení rýh

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí
Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje
Dozer na pásovém podvozku
CATERPILLAR D8N
Šířka radlice: 4262 mm
Kapacita radlice:11,7 m3
Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h
vzad: 4,5 km/h
Dempr
VOLVO BM A 25C 6 x 6
Objem korby: 13,5 m3
Šířka vozidla: 2,8 m
Rychlost: max 65 km/h
Rypadlo na pásovém podvozku
DH 101
Výkon 180-280 m3 /h
Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3
Vodorovný dosah: 10,5m
Hloubkový dosah: 5,95 m
Výsypná výška: 6,75 m
Šířka lopaty: 1,5 m
Nákladní auto
Tatra 815 S1
Objem korby: 9m3
Výkon motoru: 208 kW
Max. rychlost: 88 km/h
Hydraulické rypadlo
TY 45
Šířka lopaty: 0,8m
Obsah lopaty: 0,33 m3
Šířka rypadla: 2480 mm
· nivelační přístroj, teodolit
· měrná lať, pásmo, metr

Složení pracovní čety

Profese
Počet
Stavbyvedoucí
1
Obsluha dozeru
1
Obsluha rypadla
1
Řidiči nákl. Automobilů
2
Pracovníci na vytyčení
3
Dělníci na začištění
4

Ochranné pomůcky a BOZP

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba.
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhláška o bezpečnosti práce 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí
Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje
Dozer na pásovém podvozku
CATERPILLAR D8N
Šířka radlice: 4262 mm
Kapacita radlice:11,7 m3
Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h
vzad: 4,5 km/h
Dempr
VOLVO BM A 25C 6 x 6
Objem korby: 13,5 m3
Šířka vozidla: 2,8 m
Rychlost: max 65 km/h
Rypadlo na pásovém podvozku
DH 101
Výkon 180-280 m3 /h
Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3
Vodorovný dosah: 10,5m
Hloubkový dosah: 5,95 m
Výsypná výška: 6,75 m
Šířka lopaty: 1,5 m
Nákladní auto
Tatra 815 S1
Objem korby: 9m3
Výkon motoru: 208 kW
Max. rychlost: 88 km/h
Hydraulické rypadlo
TY 45
Šířka lopaty: 0,8m
Obsah lopaty: 0,33 m3
Šířka rypadla: 2480 mm
· nivelační přístroj, teodolit
· měrná lať, pásmo, metr

Složení pracovní čety

Profese
Počet
Stavbyvedoucí
1
Obsluha dozeru
1
Obsluha rypadla
1
Řidiči nákl. Automobilů
2
Pracovníci na vytyčení
3
Dělníci na začištění
4

Ochranné pomůcky a BOZP

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba.
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhláška o bezpečnosti práce 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provádění zemních prací V

Časový plán

činnost

Objem (m3)

Výkon za hod.

Čas

Počet strojů

Vyznačení obvodu hrubých terénních úprav


Odhad

3 hod.

3

Hloubení jámy rýpadlem s hloubkovou lopatou DH 101 a naložení na dempr

5297

224

23hod. 40min

1

Odvoz výkopku na skládku

5297

40,5

130hod 47min.

2

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Vytyčení rýh


Odhad

2 hod

3

Výkop rýh TY 45

160,3

9,9

16hod 12min

1

Odvoz výkopku na skládku

160,3

27

6 hod

1

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Celková doba odkopu zeminy189hod 39min


- pracovní doba je stanovena n a8 hod/den => doba výkopů cca 24 dnů
– vzdálenost odvozu výkopku na skládku 14 km
– předpokládaná doba dopravy výkopku na skládku 36 min.