Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akciová společnost ( a.s. ) - 1 právnická / 2 fyzické osoby

- minimální jmění 1 000 000,- Kč, jmění rozvrženo do akcií
- akcionář neručí svým majetkem, má právo se podílet na řízení
- svolává se valná hromada ( svolává ji akcionář) = výkonný orgán
- valná hromada je usnášeníschopná, sejdou-li se akcionáři, jejichž majetek je min. 30% základního jmění
- akcionář má podíl na zisku, při konci a.s. má právo na likvidační zisk
- neručí žádným majetkem
- akcie, dividendy, tantiemy (akcie = podíl na mejtku, cenný papír.., dividendy = podíl na zisku, tantiemy = odměny pro členy orgánů a.s.)

Komanditní společnost - pro založení 2 společníci
-komanditista - ručí svým majetkem jen do výše svého vkladu
-komplementář - ručí celým svým majetkem
-komanditista nemá právo rozhodovat, nevede společnost
-podíl na zisku ošetřen smlouvou

Veřejná obchodní společnost ( v.o.s. )
- minimálně 2 fyzické/2 právnické osoby
- podnikají pod společným jménem
- za závazky ručí společně veškerým svým majetkem
- mohou vstupovat i další členové, ručí majetkem i za předešlé závazky
- mohou i odstoupit

Družstva-bytová, zemědělská, stavební, výrobní, spotřební...
-členy fyzické i právnické osoby
-minimálně 5 fyzických / 2 právnické osoby
-členem každý, kdo ukončil povinnou školní docházku
-má své stanovy, musí být zapsáno v obchodním rejstříku
-nejvyšší orgán - členská schůze - min.1x za rok, volí se představenstvo, řídící chod družstva, volen předseda
-zánik vymazáním z obchodního rejstříku

Státní a jiné organizace - č.111/1990 Sb. Zákonů o státním podniku
- v obchodním rejstříku
- v čele ředitel
- rozpočtové organizace(školy...) / příspěvkové organizace(galerie, muzea....)
- Česká pošta, Česká televize, Rozhlas, České dráhy, ČTK....
- jejich postavení a hospodaření upraveno státními zákony


v MEZINÁRODNÍ EKONOMIKA
- sjednocují se firmy, ale i státy = integrace ) seskupování)
ESVO - evropské sdružení volného obchodu
EU
OPEC - sdružení států vyvážejících ropu
NAFTA - sdružení
CEFTA - středoevropská zóna volného obchodu ( ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko)
IMF - mezinárodní měnový fond - pomáhá státům, jejichž ekonomika klesá
IBRD - mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, světová banka (půjčuje..)

DANĚ

= hlavní příjem státu
1. Přímé = plošné daně, platí je všichni, co mají určité finanční příjmy
2. Nepřímé = platí obchodníci, výrobce
-je zahrnuta v ceně výrobku
DPH - daň z přidané hodnoty (= daň z narážení; než se výrobek dostane na trh, projde přes více lidí a každý si něco přirazí)
spotřební daň - platí ji výrobci (tabák, alkohol, benzín, vše nebezpečné životnímu prostředí)
- stát chce regulovat jejich spotřebu
daň z příjmu - platí ji všichni
- platí se z finančního zisku(mzda, plat, výnos),výhra, dividenda, úroky, pronájem..
daň silniční - platí ji motoristé; doprava jako výdělečná činnost
daň z nemovitosti - platím za vlastnictví pozemku, lesa, domu; jsou nižší než spotřební
dědická, darovací, z převodu, z nemovitosti, k životnímu prostředí,(tepelné elektrárny, spalovny..)

v PODNIKÁNÍ
- Občanský a Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník - zde zakotveny podmínky
- činnost za účelem zisku, za tuto činnost do určité míry ručíme
Živnost - provozuje fyzická i právnická osoba, podmínky uvedeny v Obchodním zákoníku
podmínky - starší 18 let
- právní způsobilost
- trestní bezúhonnost
zvláštní podmínky - ukončení SŠ nebo VŠ
- odbornost vzdělání
- oprávnění, průkazy
- praxe
1. Ohlašovací živnost - ohlásím Živnostenskému úřadu, že chci mít živnost - řemeslník, vázaná, volná
2. Koncesovaná živnost - stát si vyhrazuje právo rozhodnout, zda se živnost uzná nebo ne; ohlásím, co chci dělat, oni se musí vyjádřit ( taxislužba, kominictví, bezpečnostní služba..)

Obchodní společnosti
S.R.O. - několik společníků - méně však než 50
- každý splečník musí vložit nejméně 20,000,- Kč, celkové jmění musí být víc než 100,000,- Kč
- ručí veškerým majetkem
- jedná za ni jednatel
- pokud jen 1 společník, musí vložit celých 100,000,-Kč
- nejvyšší orgán valná hromada

STÁTNÍ ROZPOČET

Příjmy:
- daně - přímé (z příjmu, majetkové) a nepřímé (v ceně služeb- podle její ceny® spotřební a z přidané hodnoty)
- cla (= poplatek uvalený na každou jednotku zboží do ČR z ciziny), poplatky za dálnice, pokuty, penále, prodej kolků (na úřadech), koncesionářské poplatky, pojištění

Výdaje:
- sociální zabezpečení, nezaměstnanost, důchody, zdravotnictví, školství
- obrana státu
- národní hospodářství
- státní správa
- příspěvkové organizace - divadla, muzea, dotace obcím
- výstavba silnic, dálnic, metra

- SR schodkový/ vyrovnaný
- v ČR – deficitní - 113 mld. Kč

STÁT

úloha v tržní ekonomii :
1. Ochrana statků a služeb ( zajistit právní prostředí ) - obrana, bezpečnost, financování zdravotnictví a školství
2. Péče o externality - vyrovnávání cen, nákladů a zisků (životní prostředí, vytěžitelnost zdrojů, zajišťování a podporování konkurence)
- stát reguluje ekonomické prostředí pomocí daní
- monopol = má výhradní právo na trhu (Telecom, ČD..)
- kartel, koncern = sdružují podniky v jednom oboru, nesmí to jít na úkor konkurence ( např.všechny benzínky e dohodnou na jednotné ceně benzínu, zákazník si nemůže vybrat, trpí tím..)
- dumpigová cena = když cena sjede mnohonásobně dolů, někdy i pod cenu = nekalá konkurence (nařídí nám, ať cenu okamžitě zvedneme (v reklamě- nekalá konkurence - nesmí se srovnávat výrobky..)
- stát vychází ze státního rozpočtu ( ziskový, vyrovnaný, schodkový)
- ekonomika našeho státu - přechod od plánované(direktivní) k tržní
- tržní ekonomika - vytvoření zákonů - legislativa, maximální privatizace, restituce(= navrácení majetku)
- podmínky: - liberalizace = uvolnění cen
- fungující soustava bank (úvěry, půjčky..)
- plně směnitelná měna (zahraniční obchod)
- zřízení institucí - finanční úřad, pro ochranu hospodářské soutěže, burzy...
- aukce / dražba

PENÍZE

- zboží mělo směnnou hodnotu, naturální podoba, směna zboží
- primitivní platidla - kožešiny, pazourky
- kovy, později drahé kovy (3000 p.n.l.- Egypt)
- mince na přelomu 7.st.p.n.l.
papírové peníze - bankovky (kryté zlatem, směňují se za zlato, vydávané bankou)
- státovky (nekryté zlatem, vydává je stát)
- peníze - dříve byly vyráběny z různých kovů (měď, stříbro, zlato..), podle hodnoty, pak z různých slitin. Dnes jsou převážně papírové s ochrannými prvky (dohoda, že společnost bude tyto uznávat). Kovové mince mají nižší hodnotu
- bezhotovostní platba (kartou, převodem z účtu..)
- prostředek směny (nemusím přemýšlet, jestli mám u sebe dost peněz, prostě to koupím)
- udržují hodnotu (do budoucna - nevyplatí se spořit, inflace je neúprosná, později si za ty samé peníze méně koupím)
- nejlepší je investovat do nemovitostí

· Funkce peněz:
- prostředek směny, jsou obživou a platidlem
- účetní jednotky, míra hodnoty
- uchovatel hodnoty- prostředek akumulace (hromadění majetku) a prostředek domácností

CENNÉ PAPÍRY

1. Obligace = dluhopis - vydává ČNB nebo podnik v případě, kdy instituce nemá peníze a spoléhá na to, že si je půjčí a vrátí je, až je bude mít
- ve formě dluhopisů, dlouhodobá záležitost
-„naturální obligace“- závazek sice platný, ale nelze vymáhat soudně
2. Akcie - dividenda = podíl na zisku
- vyšší cena
- podíl na rozhodování
- dokazuje, že majitel je společníkem společnosti
3. Směnka - vlastní = závazek
- příkazová = šek
- krátkodobý obchod,
- představuje bezpodmínečný písemný úvazek dlužníka zaplatit v určitém čase na určitém místě určitou částku

BURZA

= organizovaný trh s pevnými pravidly, na němž se obchoduje s cennými papíry
- dělení: a) peněžní
b) zbožová (kovy, ropa, kakao, čaj, vanilka…)
- na burze se můžeme setkat:
makléři - zprostředkovávají a uzavírají obchody
burzovní obchodníci (dealeři) ® obchodují sami za sebe, kupují a prodávají, živí se tím
úředníci - evidují, uzavírají, převádějí peníze, vítají hosty
burzovní komisař - dohlíží na správnost

v INFLACE
- způsobuje znehodnocování peněz
- důvod: dlouhodobý růst cena mezd
- dochází k znehodnocení úspor
- znehodnocování reálných mezd (za stejné peníze koupím méně)
- znehodnocení důvěryhodnosti (snížení odhadu úspěšnosti v podnikání)
mírná - v %
pádivá - v desítkách až stovkách %; vážná krize ; Polsko, Rumunsko, Bulharsko
hyperinflace - až tisíce 5 ; málokdy

TRH

- pracuje na principu nabídky a poptávky
1) zboží - produkty
2) práce - nabídka a poptávka pracovních příležitostí
3) finanční - akcie, cenné papíry, burza..
- finanční trhy se dělí na peněžní a kapitálové-existují zde základní ekonomické subjekty :
· domácnosti- jednotlivci® nakupují potraviny, zboží…, prodávají nemovitosti, práci, produkty, cílem jejich účasti na trhu je uspokojování potřeb
· podniky/ firmy - nakupují od jednotlivců, domácností výrobní faktory- půdu, práci, kapitál, aby mohly vzápětí prodávat, cílem jejich účasti na trhu je dosažení maximálního zisku, prokura= generální zmocnění k zastupování podniku
- reálná nabídka/poptávka - zamýšlený nákup/prodej
- zásady trhu - konkurence, hospodářská soutěž (pravidla), etická pravidla kvality)
- stát - vystupuje jako prodávající i jako kupující, zasahuje do ekonomiky, aby ovlivnil vývoj trhu

VLASTNICTVÍ

- soukromé - osobní a rodinné - to trvá dýl než se nashromáždí, je pak ale větší
- veřejné - obecní (intravilán, extravilán), družstevní (byty, zeměď.), státní (podniky, instituce, půda, kulturní památky, školy…)

v BANKY A BANKOVNÍ SOUSTAVA
1) ČNB - cenrální banka; "banka bank"
2) komerční / obchodní banky - Česká spořitelna, Citi Bank, KB, ČSOB, ..
3) speciální finanční instituce

- banka = podnik, který obchoduje na finančním/finančním trhu ( vklady, úvěry, bezhotovostní styk..)

Komerční banky
- peněžní ústav, který soustřeďuje volné peněžní prostředky a poskytuje je formou půjček podnikům i občanům
- mohou mít různé názvy: banka, spořitelna, v ČR existuje ČNB, komerční banky a různé specializované finanční instituce
- komerční/obchodní banky poskytují tyto služby:
- operace na finančních trzích
- přijímají vklady
- poskytují úvěry
- zabezpečují placení převodem u účtu jednoho zákazníka na účet jiného
- poskytují směnárenské služby
- zabezpečují obchody na kapitálových a peněžních trzích
- operace:1. Aktivní operace - operace, ze kterých má banka zisk (např. úvěry..)
2. Pasivní operace - operace "ztrátové" ( např. pouze vklad..)
vklady -dlouhodobé, středodobé(1-4roky), krátkodobé (1rok),
termínované vklady - např. až za jeden rok můžu vybírat..
běžné účty - můžu vybírat, kdy chci
3. Zprostředkovatelské operace - bezhotovostní styk ( tzn. z účtu na účet..)
- studentská konta - většinou vedení účtu zdarma, výhody, nízké poplatky, strategie do budoucna
- depozitní služba - za určitý poplatek si v bance můžeme uložit cenné věci
- směnárna - vydělává na úrocích

ČNB
- v čele guvernér- Zdeněk Tůma - 225 tis.měsíčně plat
- monetární kritika = aby byly v oběhu platné peníze a bylo jich dost - regulace peněz
fce - vydává peníze
- péče o stabilitu měny
- ovlivňuje úrokové sazby
- dohlíží na komerční banky (špatné vyplácení úvěrů)

DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH

- 1789 ve Francii přijata Deklarace práv člověka a občana
- 1791 v USA přijata Listina práv
- 1941 prezident Roosvelt vyhlašuje 4 základní svobody – slova, vyznání, od nedostatku a strachu
- 1948 Všeobecná deklarace lidských práv
- Deklarace práv dítěte
- 1975 se v Helsinkách koná Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě Závěrečný dokument (ČSSR podepisuje jen formálně, protestem proti tomu je Charta77)
- 1990 vznik v Praze Mezinárodní organizace Helsinské občanské shromáždění, která by měla podporovat dodržování lidských práv, občanských svobod a práv národnostních menšin
- organizace Amnesty International se zabývá porušováním lidských práv, např. zeměmi s povoleným trestem smrti (Albánie, Ukrajina, Erytrea, Kuba, Salvádor, Afghánistán, Írán…)

ZÁKLADNÍ POJMY Z EKONOMIE

- náplní ekonomie je ekonomika, ta ji i studuje
- základní subjekty: stát (určuje pravidla..)
firmy (nákup, produkce)
domácnosti (spotřebovávají)
- makroekonomie - stát
- mikroekonomie - domácnosti
ekonomie - výroba, směna, prodej, výměna, hospodaření
hospodaření - podléhá plánování, probíhá v domácnostech (většinou plán na 1 měsíc), i ve firmách (plán na 1 rok, za socialismu na 5 let), ale i ve státě (plán na 4 roky, na dobu volebního období)
ekonomické sektory:
- primární: zemědělství, těžba surovin...
- sekundární: zpracování surovin, stabenictví...
- terciální: klasické služby (doprava osob, zdravotnictví, cestovní ruch, kosmetika, školství..)

v MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
- určuje kvalitu ekonomiky
HDP - hrubý domácí produkt; ukazuje produkci v zemi, objem statků a služeb bez ohledu na to, kdo to vyprodukoval (česká x zahraniční výroba), za určité období, obvykle za jeden rok
HNP - hrubý národní produkt; jako HDP, ale s ohledem na českou výrobu, na národní produkty
TEMPO RUSTU - HDP - kolik z HDP připadá na 1. obyvatele - hodnoty
INFLACE - růst cen a mezd (podmínka vstupu do EU - inflace 2,3%; problémy ve Španělsku, Portugalsku, Řecku a občas v Itálii)
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI - vývoj obchodní a platové bilance
obchodní bilance - poměr vývozu a dovozu, lepší je více vyvážet než dovážet
platová bilance - poměr mezi tím, kolik se nakoupilo a prodalo
saldo obchodní bilance - nepoměr/rozdíl mezi vývozem a dovozem
ND – národní důchod
- hrubé příjmy domácností:
1.hrubé příjmy ze zaměstnání
2.hrubé příjmy osob samostatně výdělečně činných
3.hrubé zisky firem
4.hrubé pozemkové renty
5.čisté úroky/ rozdíl mezi získanými a zaplacenými úroky

CHARTA 77

- zveřejněna roku 1977
- ČSSR se v r. 1975 v Helsinkách zavázala dodržovat lidská práva, ale práva dodržována nebyla
· žádá respektování názoru ( je přijatelná pouze propaganda)
· požadována svoboda umění ( umělec nebyl ve straně, vystupoval proti režimu → zmizel ze scény)
· cenzura médií byla postižena kvůli obsahové stránce
· požadována volnost pohybu, pasová politika ( nebyly vydávány pasy, dnes můžeme mít 2)
- zelený pas – byl do socialistických zemí kromě Jugoslávie
- šedý pas – vydáván na zvláštní povolení do kapitalistických zemí, po návratu se často musel odevzdat
· požadována svoboda náboženství
- oficiálně povolena ( existovala teologická fakulta), ale náboženství nebylo podporované
- vliv na přijímací řízení do zaměstnání a na studia ( např. chodí na bohoslužby, v rodině kněz,..)
· požadováno listovní tajemství
- četla se korespondence, kontrola dopisů ze zahraničí a odposlechy
- lidé se trestali nepřímo. Pokud měli něco špatného v kádrovém spisu → nemohli najít zaměstnání a byli zavřeni za příživnictví
- Charta 77 se odvolává na články Helsinského dokumentu, které nebyly dodržovány.
- autoři: Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Hájek
- Chartu 77 podepsal pouze 1 student DAMU → byl vyloučen

v Několik vět
- 1989, autor L. Vaculík
- požadováno:
· aby byli propuštěni všichni političtí vězňové
· aby přestala být omezována svoboda shromažďování
· aby přestaly být pronásledovány různé nezávislé iniciativy
· aby byly sdělovací prostředky zbaveny všech forem cenzury
· aby byly respektovány požadavky věřících občanů
· svobodná diskuse o 50. letech, o Pražském jaru, invazi Varšavské smlouvy,..

v Deklarace o právech žen

DEKLARACE O PRÁVECH DÍTĚTE

- fyzické a psychické násilí
- musí být respektován názor nezletilého dítěte
- právo na vzdělání
- zdraví
- týrání – formy zneužívání ( kriminální, sexuální, pracovní, v závislosti např. vydírání)

Násilí ( na dětech, ženách zvířatech – nepanuje zde rovnost, zvíře věc , ostatních)
- fyzické
- psychické

Děti jsou vyčleněny a některé druhy násilí jsou společností tolerovány ( např. tresty rodičů)

Hranice zneužití
- dítě nemůže zneužít někdo, kdo není trestně zodpovědný
- dítě je závislé na rodičích
- zneužití dětí k trestní činnosti – opakovaně - strčí ho do ústavu, mělo by se zjistit jestli ho někdo nabádá, jestli se o něj rodiče dostatečně starají
- reklama = zneužití dítěte ke komerčním účelům..rodiče nepracují, nechávají dítě vydělávat peníze. Záleží, jak se k dítěti chovají
- sexuální zneužívání – Natáčení – pokud to nikde nešířím a nenutím ho aby pózoval není to umění. Akty mladých dívek – musí být daná hranice – co je umění a co je pornografie), při koupání – musím rozlišovat věk. Děti nejsou schopné poznat, co je zneužívání a co je normální)

III. hlava – práva národnostních a etnických menšin

- příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu
- těmto osobám se zaručuje všestranná rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet kulturu, právo přijímat rozšiřovat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích, podrobnosti stanoví zákon
- zaručuje se jim též: právo na vzdělání v jejich jazyku, právo užívat jejich jazyka v úředním styku, právo na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin


IV. hlava – hospodářská, sociální a kulturní práva
- každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu
- každý má právo získat prostředky pro své životní potřeby prací, občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat stát hmotně zajišťuje, podmínky stanoví zákon
- právo na stávku je zaručeno, bez podmínek stanovených zákonem, toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům ozbrojených sborů
- zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci
- ženy , mladiství a zdravotně postižení mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky
- občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele
- každý má právo na ochranu zdraví, na základě veřejného pojištění mají právo na bezplatnou zdravotní péči
- zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena
- děti narozené v manželství a děti mimi ně mají stejná práva
- rodiče, kteří pečují o dítě, mají právo na pomoc státu
- každý má právo na vzdělání, školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon
- občané mají právo na bezplatné vzdělání na základních a středních školách
- každý má právo na příznivé životní prostředí
- každý má právo na informace týkajících se stavu životního prostředí a přírodních zdrojů

V. Hlava – právo na soudní ochranu a jinou právní ochranu

- každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech i u jiného orgánu
- každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, či jiného orgánu nebo nesprávným úředním postupem
- každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké
- všichni účastníci jsou si v řízení rovni
- kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka
- každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům, musí být přítomen, veřejnost může být vyloučena je v případech stanovených zákonem
- jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy
- každý, proti kterému je vedeno trestní řízení. Je považován za nevinného, dokud soudem nebyla jeho vina vyslovena
- obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce, jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona musí mít, bude mu ustanoven soudem, v některých případech má obžalovaný právo na bezplatnou pomoc obhájce
- obžalovaný má právo odepřít výpověď, tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven

VI. hlava – ustanovení společná
- pokud listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České Republiky
- ČR poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod, azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami

Lidská práva jsou:
- nezcizitelná
- svrchovaná ( = nad všemi právy)
- přirozená (= má je každý člověk)

Euthanasie = dobrovolná smrt, zbavení života na základě žádosti. Může ale dojít i k zneužití. Zákon musí myslet na vše – kdo o ní rozhodne i kdo ji vykoná
Interrupce – není porušení LZPS, zákon povoluje. Otcové nemají právo o ní rozhodnout

Petiční právo
- musí být na papíře
- nejlépe formát A4
- další list – nesmí pokračovat pouze ve sloupci jmen a podpisů, text se znovu opíše na další stranu. Pokud je text dlouhý listy musí být spojeny dohromady.
- na poslední straně by mělo být datum, kdy bylo sbírání podpisů dokončeno
- peticí se musí úřad zabývat, pokud splňuje všechny náležitosti

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚTI

v PAMĚŤ
= psychický proces, který odráží minulé prožívání a chování
- ryze individuální, s přibývajícím věkem se snižuje kvalita

Fáze paměti:
a) zapamatování
- vytvoření stop v mozku, „vrytí“ do paměti, podstatné věci - nahlas, motivace, klid,...
- musíme zapojit co nejvíce smyslů
- opakovat, vybrat si podstatné věci
- úmyslné nebo neúmyslné (bezděčné), mechanické, logické,..b) uchování (pamatování)
- snížení množství - zapamatujeme si asi 60%, snížení kvality, jistoty a pohotovosti
- proces zapomínání – kladný i záporný význam
+ : zapomínání negativních zážitků
– : zapomínání věcí, které potřebujeme vědět
c) proces zapomínání
- kladný i záporný
- + zapomínání nepříjemných zážitků
- - zapomínání věcí, které potřebujeme vědět
d) vybavování
- aktivizace minulé skutečnosti - už není tak přesné
- ryze individuální
- s přibývajícím věkem se snižuje kvalita
e) znovupoznání
- znovu si něco zopakovat

Teorie paměti

- fyziologická - v mozku dochází k dočasným spojům a vzruchům, paměť zaručuje plastičnost NS, umožňuje vytvářet stopy (po vzruchu) v mozkových buňkách, vznikají dočasné spoje = synapse zapomínání = zmizení dočasných stop a vzruch zanikne opakování = obnovení stop
- chemická = v mozku dochází k chemickým reakcím na základě vnějších podnětů

Druhy paměti:
a) úmyslná – cílem je něco se naučit
neúmyslná
b) mechanická – spíše ženy – učení se bez souvislostí
logická – spíše muži
c) dlouhodobá
krátkodobá
- spjato s mech. a log. učením
d) názorná (vizuální) - někdo nám něco ukáže, my to zopakujeme, nemusím se ji učit, někdo něco udělá a já už
to umím – např. bruslení
e) slovně logická
f) citová (emocionální) - vztah k zážitkům
g) sluchová – pomocí sluchu
h) motorická ( v TV) - založena na opakování, důležitá pro herce, právníky
i) logická
j) smíšená
k) fotografická - mají v hlavě vyfocený obrázek a znají i nejmenší podrobnosti

- u paměti hraje roli individuální přístup, vlastnosti paměti závisí na věku – 20 - 25, od 30ti jdou paměťové schopnosti dolů
- skleróza, amnésie = dočasná ztráta paměti, demence

Procesy paměti:
a) názorná - sami zažijeme nebo nám to někdo předvede a my opakujeme- sportovci
b) mechanická - herci, učitelé, doktor práv

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD A OSTATNÍ DOKUMENTY

v Listina základních lidských práv a svobod
- součástí Ústavy ČR od roku 1992 (vyhlášena Českou národní radou, schválena 1991 Federálním shromážděním ČSFR)
- je rozdělena do pěti skupin práv v šesti hlavách a 44 článcích

I. hlava – obecná ustanovení
- lidé jsou svobodni a rovni
- každý může činit co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
- základní práva se zaručují všem bez ohledu na pohlaví, rasu,….

II. hlava
Oddíl první - lidská práva a základní svobody
- každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením
- nikdo nesmí být zbaven života
- trest smrti se nepřipouští
- osobní svoboda je zaručena
- každý má právo vlastnit majetek, dědění se zaručuje
- vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem
- nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením
- svoboda pobytu a pohybu je zaručena
- svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena
- svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena
- nikdo nesmí být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním, podrobnosti stanoví zákon
Oddíl druhý - politická práva
- svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny
- každý má právo vyjadřovat svoje názory slovem, písmem,…
- cenzura je nepřípustná
- petiční právo je zaručeno
- peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu
- peticemi se nesmí vyzývat k porušování LZPS
- právo pokojně se shromažďovat je zaručeno
- právo svobodně se sdružovat je zaručeno
- občané mají právo zakládat politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich
- občané mají právo podílet na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců
- volby se musejí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem
- volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním

IRÁK

- USA + spojenecké země svrhli diktátorský režim Sadáma Husajna, teď je snaha o vytvoření nové vlády a předat správu civilistům
- stále častější teroristické útoky na USA + spojenecké země
- Irák byl vždy obviňován z utajovaného jaderného programu – posíláni zástupci OSN, ale nic nenašli – začali se stupňovat požadavky USA, aby se zpřísnila kontrola Rady bezpečnosti (USA, Francie, Velká Británie, Rusko, Čína) – USA chtělo, aby Rada bezpečnosti povolila útok
- díky neochotě Ruska a Číny nebyla snaha to řešit – USA se rozhodlo zaútočit – chtěli podporu OSN – Francie a Německo bylo proti
- 21.3. 2003 došlo k útoku (okupaci) – hlavní účastníci: Austrálie, Španělsko, USA, VB
- po 2 měsících padl Sadámův režim, byli hledáni jeho spolupracovníci, synové – všichni většinou dopadeni, probíhá hon S. H., nakonec dopaden
- dodnes se nedokázalo, že Irák měl jaderné zbraně
- způsob dopadení S. H. byl podle muslimů nemožný – potupa
- dneska hrozí S. H. trest smrti, po nástupu civilní správy ho budou soudit
- už mají ústavu, sestavena vláda (i ženy), zlepší se život žen
- nový španělský ministerský předseda stáhl vojáky z Iráku, chce se spíše zaměřit na boj s ETOU, do 8 týdnů budou všichni vojáci pryč, EU je proti jejich stáhnutí – špatný příklad, zbabělci, i některé další státy uvažují, že odstoupí
- španělé byli v sektoru s poláky a ti už tam více vojáků nechcou posílat – problémy
- dochází k únosům civilistů zemí, které se na tom podílejí
- zákaz vydávání šítského duchovního deníku – od USA

VÝCHODNÍ TIMOR

v HONKONG
- patřil VB, nyní vrácen zpět Číně

v MACAO
- patřilo Portugalsku- nyní zpět Číně

v KOREA
- sever komunistický, chtějí spojení s jihem

v AMERIKA
- Quebec - fr., chtěli se osamostatnit
- USA je stabilní
- Peru vs. Ekvádor - perou se o kus hory
- jinak pouze v rámci států – režimy
- mají před sebou prezidentské volby

v HAITI
- odstoupil prezident, nyní jednotky OSN se snaží situaci uklidnit

POLITICKÁ MAPA SVĚTA

- ekonomické konflikty, přírodní katastrofy, politické konflikty – válečné konflikty
- Balkán, Izrael, Baskicko, Severní Irsko, Afghánistán, Pákistán, Filipíny, Čína x USA, ČR x Rak.,

Afrika
- konflikt hrozí nebo probíhá: Blízký Východ (Izrael), Irák
- některé země se dostávají do konfliktu kvůli vlastnění jaderných zbraní (Korea)
- globální oteplení (Libye)
- rozšiřování eu
- spousta evropských zemí má za sebou volby do evropského parlamentu, u nás – 11., 12. 6. 2004

v BĚLORUSKO A UKRAJINA
- země jsou diktátorské – potlačování lidských práv, utlačování
- Bělorusko – prezident Lukašenko

v ČR
- vznik 1.1. 1993
- vzniká SR a ČR
- SR vs. ČR- obec Makov - Češi mají pozemky na slovenské straně a naopak, jednalo se, zda se změní hranice, ale bylo by to komplikované

v SRN
- 1990 vzniká z NDR SRN = 16 spolkových zemí, hl. město Berlín

v SSSR
- vzniká 1990, dříve Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán…

v ŠVÝCARSKO
- frankofonní obyvatelstvo

v ITÁLIE
- sever se chtěl oddělit od jihu, protože ho ekonomicky táhne dolů

v ŠPANĚLSKO
- Baskico – ETA - teroristická organizace (Madrid)

v IRSKO
- sever se chtěl připojit k jihu, organizace IRA - dříve nepokoje, dnes již klidnější ( katolíci vs. protestanti)

v KYPR
- Turci vs. Řekové - v dubnu referendum o sjednocení, v květnu vstup do EU
- je rozdělen na dvě části: turecká a řecká, ještě se neví jestli do EU vstoupí jedna část nebo obě

v JUGOSLÁVIE
- Slobodan Miloševič - nechtěl rozdělení, protože ztratil moře, utekl, chytli ho, souzen za zločiny proti lidskosti, v červnu bude soud
- Kosovo - žijí zde Srbové - nepokoje s Albánci


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
Politická a hospodářská mapa
Globalizace a evropská integrace
Články na hledaný výraz "Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace ve světě. Politická mapa světa, integrační procesy v Evropě" naleznete na bezuceni.cz

IZRAEL vs. PALESTINA

- dříve Židovské obyvatelstvo založilo Palestinu, po druhé sv. válce měli vzniknout dva státy, ale Izrael obsadil palestinské území- Golanská výšina, záp. břeh Jordánu, pásmo Gazy- i dnes nepokoje, Jeruzalém, Sinaj= Egypt

v AFGHÁNISTÁN
- zbytky Talibánu
- ¾ světové produkce opia, (dovoz drog také z Barmy)

v PAKISTÁN vs. INDIE
- perou se o Kašmír- významná ložiska

v TIBET
- patří Číně, chtějí samostatnost, Dalajláma vyhnán do Indie

v TAIWAN
- Čína uznává za své území, ale už mají samostatnost

v ÁZERBÁJDŽÁN vs. ARMÉNIE
- na území Ázerbájdžánu se perou o území- je zde převaha Arménů

v ČEČENSKO
- nepokoje

NELEGÁLNÍ PRÁCE

= něco, co není ve shodě s právním řádem a se zákonem

Skupiny:
- Ukrajinci - lidé si je najímají na stavební práce, protože stavební firmy požadují obrovské sumy
- Vietnamci - stánky s oděvy - hlavně pohraničí a velká města, mívají povolení k obchodní činnosti, ale živnostenský list na stánku vyvěšený nemají
- Češi - většinou lidé na podpoře nebo v invalidním důchodě
- pobírají podporu a ještě k tomu plat, neodvádějí daně= dochází k daňovým únikům
- zaměstnavatel za ně (když pracují na černo) nemusí platit sociální a zdravotní pojištění
- riziko- pracovník nemá žádnou smlouvu o odpracovaných hodinách, takže se může stát, že mu zaměstnavatel peníze nedá a zároveň si tím snižuje zaměstnaný svůj důchod- nepočítá se to tam

Podmínky zaměstnání pro cizince
- musí mít povolení k pobytu na území ČR
- o povolení k zaměstnání musí zažádat
- povolení se vydává maximálně na jeden rok
- povolení může úřad práce odejmout v případě:
- provádí-li pracovní činnost, pro kterou nemá povolení - došlo ke skončení pracovního poměru před dohodnutou lhůtou v souladu se - zákoníkem práce - nedodrží místo výkonu práce v uvedeném rozhodnutí - nedodrží povolení k pobytu, nebo bylo-li mu odejmuto
- občané SR povolení nepotřebují - zjednodušený právní režim
- nelegálně zaměstnané postihují v některých evropských zemích mnohem důsledněji než je tomu u nás

PROSTITUCE

= nelegální práce

Heterosexuální prostituce
- nejčastěji ve velkých městech, turistických centrech, u větších silnic a v pohraničí
- Praha, Brno, Cheb, Dubí, cínovec na Teplicku
- důvody: přivydělávání při studiích, nedostatek peněz pro rodinu, touha po penězích, sexuální touhy

Homosexuální prostituce
- např. pražské hlavní nádraží
- většina pochází z rozvrácených nebo nefungujících rodin- potřebují peníze
- 12% z nich homosexualitu přiznává
- většinou 13-20letí

Dětská prostituce
- děti z rozvrácených rodin nebo berou drogy- potřebují na ně peníze
- „kanibalské rodiny“- rodiče nabízí své děti k sexuálním praktikám nebo k pornofotkám, pornofilmům
- velký problém s dětskou prostitucí: Thajsko, Indie, Filipíny
- Chebsko přirovnáváno- Chebské Thajsko
- šíření po internetu
- nebezpečí přenosu pohlavních chorob, zneužívání nevinných dětí

NEZAMĚSTNANOST, PROSTITUCE, NELEGÁLNÍ PRÁCE

v Nezaměstnanost
- nezaměstnaností rozumíme existenci skupiny práceschopného obyvatelstva, které nabízí svou práci, ale nenachází pro ni na trhu práce uplatnění
- má negativní ekonomické a sociální důsledky
- způsobuje ztrátu statků a služeb, které by mohly být nevyužitými pracovníky vytvořeny
- zatěžuje státní rozpočet- jsou z něj vypláceny dávky v nezaměstnanosti
- způsobuje pokles životní úrovně nezaměstnaných
- vzniká v důsledku nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce

Rizikové skupiny
- absolventi SŠ a VŠ- musí podepsat smlouvu na dobu neurčitou
- ženy s malými dětmi
- tělesně postižení
- lidé předdůchodového věku
- lidé s nižším vzděláním

Příčiny nezaměstnanosti
- hospodářský pokles
- nerovnováha na trhu práce
- dobrovolná nezaměstnanost- platy nižší než podpora
- úpadky firem
- pokles investiční aktivity
- technický pokrok- technika nahrazuje člověka

Druhy nezaměstnanosti
- dobrovolná= lidé v produktivním věku, neusilují o získání práce- jsou zabezpečeni- vyhráli peníze, zdědili, nebo manžel/ka vydělávají dostatek
- nedobrovolná= nezaměstnaní, kteří aktivně usilují o získání zaměstnání nebo se intenzivně připravují na návrat do zaměstnání

Míra nezaměstnanosti
= n= počet nezaměstnaných( nedobrovolně nezaměstnaných)/ aktivně zaměstnaní •100%
- v současnosti se pohybuje nad 10 % - nejvíce severní Čechy a Morava, nejméně Praha, Brno - průměr

Základní typy nezaměstnanosti

- frikční = krátkodobá = několik měsíců, je vyvolaná špatnou informovaností o místech, je důsledkem pohybu pracovních sil - změna bydliště, ukončení studia
- strukturální = několik měsíců až rok, daná velkým vývojem vědy a techniky, nabídkou a poptávkou na trhu- projeví se rozdíl mezi poptávanou a nabízenou kvalifikací
- cyklická = daná vývojem hospodářství - hospodářský pokles; je dlouhodobá a má výrazný ekonomický dopad a vyžaduje státní zásahy do národního hospodářství
- sezónní - souvisí se sezónním charakterem prací (v země nemají práci zedníci)

Pozitivní vliv nezaměstnanosti
- hromadění mobilních zaměstnanců (pracují např.při katastrofách)

TRIPARITA
- zástupci zaměstnanců (odbory), zaměstnavatelů a státu
- jednání ® nastolení sociálního smíru
- výše průměrné mzdy, minimální mzdy, míra nezaměstnanosti, minimální mzda - 6 700 Kč

Severoatlantická aliance

v OPEC
= organizace zemí vyvážejících ropu
- založena r. 1961
- sídlo ve Vídni
- všechny země, které těží ropu a vyváží ropu (Arabské země, Venezuela,…)
- cíl - ovládání cen ropy
- domluva na množství vytěžené ropy

v NATO
= severoatlantická aliance
- vznik za studené války – 4.4. 1949 – Washington
- vojenské seskupení států za účelem obrany demokracie a vlastní bezpečnosti
- zakládajících států bylo 12 (USA, Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Velká Británie, Portugalsko)
- k dnešnímu dni má NATO 26 členů, sídlo je v Bruselu
- důležitý je článek č.4: „Jakmile bude napaden jeden ze států NATO, ostatní mu půjdou okamžitě na pomoc“
- dnes má prohlubovat spolupráci a dohlížet na vývoj v Evropě
- Generální tajemník – George Robertson
- 1. velitel – Eisenhauer
- dohoda mezi vedením NATO a Ruskem – Rusko bude pozorovatelem a bude pozváno na důležitá jednání (související s rozšířením)
- 1952 – vstupuje Turecko, Řecko
- 1955 – vstup SRN
- 1982 – vstup Španělska
- ČR přijata společně s Maďarskem a Polskem 12.3.1999
- v listopadu 2002 – SK, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
- nejvyšší orgán – severoatlantická rada
- po rozpadu Varšavské smlouvy – 1991 – stabilizační funkce v Evropě

EVROPSKÁ UNIE – EU

- 1951 – ESUO = evropská společnost uhlí a oceli - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí – sídlo v Paříži
- 1957 – Římská smlouva ð vznik EHS (Evropské hospodářské společenství) a EURATOM (evropská společnost pro atomovou energii)
- 1967 – ESUO + EHS + EURATOM – vznik ES (evropská společnost – v Haagu)
- 1973 – rozšíření organizace
- 1991- zástupci ES podepsali Maastrichtskou smlouvu
- 1992 - vznik EU
- volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu
- ČR se snaží o vstup od r. 1996, od té doby jednání – vstup 1.5.2004, komunisti proti
- u nás v červnu proběhlo referendum
- členských států 18 – včetně nás, Polska,

Důležité instituce a orgány:
Ø Evropský parlament
- 626 poslanců, kteří jsou voleni na 5 let - voleni přímo
- sídlo ve Štrasburku
- pravomoci - legislativní pravomoc
- rozpočtová pravomoc
- kontrola výkonné moci (evropské komise)
- volí evropského ombucmana
Ø Evropská komise
= výkonná moc
- sídlo v Bruselu
- zabezpečuje integritu jednání trhu EU
- funkční období 4 roky
- řídí a rozvíjí zemní a regionální politiku
- stará se o spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy, Afriky, Karibiku a Tichomoří
- podpora rozvoje vědy a techniky
Ø Rada EU
- sídlo v Bruselu
- rada ministrů, ti hájí zájmy svých zemí
- rozhodnutí jsou závazná
Ø Evropská rada
- sídlo v Bruselu
- schází se 2x ročně
- má přímou zodpovědnost za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a za spolupráci věcech justice a vnitřních záležitostí
- předsedové vlád členských zemí + předseda evropské komise
Ø Evropský soudní dvůr
- 15 soudců - voleni na 6 let + 9 generálních advokátů
- zasedání vždy 5 dní v měsíci – sídlo v Lucemburku, případné další zasedání ð Brusel
- řeší spory kdy stát svojí legislativou odporuje legislativě EU a porušování LZPS
Ø Evropská centrální banka
- měnová unie – snaha o jednotnou měnu v Evropě – ecu – 1.1.1999 – euro (oficiální platnost 2002)
- v ČR se předpokládá koncem tohoto desetiletí
Ø Evropská investiční banka
Ø Evropský ombucman

Organizace spadající pod OSN:

- UNESCO = Světová organizace pro výchovu, vědu a kulturu (Paříž)
- UNICEF = Dětský fond, 1946
- WHO = Světová zdravotnická organizace
- FAO = Organizace pro výživu a zemědělství
- IAEA = Mezinárodní agentura pro atomovou energii
- UNHCR = Vysoký komisionát pro uprchlíky

v MMF = MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND
- sídlí ve Washingtonu
- od počátku je součástí i ČR – byla zbavena v 50. letech členství kvůli měnové reformě, znovu se stala členskou zemí až po revoluci
- umožňuje konzultaci členských států o mezinárodních měnových a platebních otázkách
- cíl - udržování stability devizových kurzů
- poskytování devizových úvěrů členským státům
- řešení otázek bankovnictví

SOCIÁLNÍ STATUS

- postavení/pozice člověka ve společnosti - ocenění kvality nebo chyb člověka, rychlé změny (pomalu roste, rychle klesá)
- může se velice rychle změnit, těžko se zvyšuje, ale ztratit ho můžeme během minuty
- sociální status může růst: jednáním, chováním, funkcí, vzděláním ( razítka ), majetkem- ale záleží na tom, jak zbohatneme, úspěchem ( zlatá medaile ), rodina, známí ( můžeme se posunout na žebříčku díky někomu ); při růstu záleží na poměrech i např, vstup do politické strany- členství ve významné organizaci, sňatek
- sociální status může klesat: porušování zákonů, jednání, chování, ztráta zaměstnání, rozvod, sňatek, prostřednictvím někoho, členstvím v nějaké organizaci, vzhled, nemoc, rasa, zaměstnání- pokles i růst, zaleží na typu zaměstnání

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ ORGANIZACE-OSN

NEJ
v OSN
= organizace spojených národů
- vznik 24. 10. 1945 v San Francisku ð Den Spojených národů
- sídlo v New Yorku
- symbol zeměkoule s bílými ratolestmi na modrém poli
- cíl - udržovat mezinárodní mír a bezpečnost
- udržovat mezi národy (státy) vztahy přátelství, rovnosti, rovnoprávnosti
- má podporovat hospodářskou spolupráci, kulturní spolupráci
- mezinárodní součinnost při řešení mezinárodních konfliktů
- posilovat úctu k lidským právům a svobodám
- tvoří jej asi 191 členských států (ČSR - jedním ze zakladatelů - podepsal Jan Masaryk)

Sekretariát:
- v čele OSN stojí Generální tajemník (momentálně – Kofi Annan) – volen na 5 let, může být zvolen 2x za sebou, většinou je z rozvojové země
- vývoj:
1946 - 53 Norsko TRYGVE LIE
1953 - 61 Švédsko DAG HAMMARSKJÖLD
1961 - 73 Barma U THANT
1972 - 81 Rakousko KURT WALDHEIM
1981 - 92 Peru JAVIER PEREZ DE CUEELAR
1992 - 96 Egypt BUTRUS BUTRUS - GHÁLÍ
1996 Ghana KOFI ANNAN

Důležité instituce a orgány:
Ø Valné shromáždění
- probíhá jedenkrát za rok (3. úterý v září)
- na svém zasedání volí generálního tajemníka
- v čele Předseda valného shromáždění (momentálně Jan Kavan – na 2 roky)
Ø Rada bezpečnosti
- schází se 1. úterý v září
- odpovědnost za udržování mezinárodního míru
- řeší všechny otázky, které se týkají vyslání vojsk OSN
- 15 států, z toho 5 stálých (USA, VB, Francie, Čína, Rusko) a 10 nestálých na 2 roky
- dvakrát dala souhlas k nasazení vojsk OSN - 1950 – 1953 - Korejská válka
1990 – válka v Perském zálivu (proti Iráku)
Ø Ekonomická( hospodářská) a sociální rada
- 54 členů, voleni na 3 roky
- podporuje hospodářskou spolupráci států, ekonomické podmínky
Ø Mezinárodní soudní dvůr
- sídlí v Haagu (Niz.)
- soudci voleni na 9 let
- 15 členů
- řeší – dvoustranné spory mezi státy
- porušování lidských práv
- tomuto soudnímu rozhodnutí se musí všechny státy OSN podřídit
Ø Poručenská rada
- zrušena v r. 1994
- zabývala se koloniemiVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ STRUKTURA, NEROVNOST, MOC

- sociologové tvrdí, že společnost je nejobecnější, nejširší a zároveň neurčitý a nepřesný pojem
- společnost může zahrnovat jak malou skupinu osob, tak celé lidstvo
- definice: společnost je větší lidská jednotka, která je teritoriálně organizovaná a obnovovaná sexuální reprodukcí svých členů – přežívá konkrétní jedince a zároveň socializuje nové členy

- majorita = většina
- minorita = menšina

elita – početně malá skupina lidí (minorita) – vybraná část společnosti (V. Pareto – teorie elit)
- rekrutuje se ze střední a horní vrstvy
- historicky se postavení elity mění a vyvíjí – dříve kulturní, historické tradice (šlechta)
- dnes např. politické strany, profesní skupiny (lékaři, právníci), umění, věda, prominenti
z veřejné správy
- 1950 – Mills: „Mocenská elita“ – elitu tvoří špičky z politiky, ekonomie, armády

v SOCIÁLNÍ STRuktura
= rozvrstvení (diferenciace) společnosti
- podstatou je nerovné rozdělení určitého statku nebo služby – někdo má lepší sociální postavení
a) vertikální – nerovné rozdělení dané např. ekonomickým kapitálem
b) horizontální – rozdělení dané např. místem bydliště

SOCIÁLNÍ STRUKTURA

= rozvrstvení (diferenciace) společnosti
- podstatou je nerovné rozdělení určitého statku nebo služby – někdo má lepší sociální postavení
a) vertikální – nerovné rozdělení dané např. ekonomickým kapitálem
b) horizontální – rozdělení dané např. místem bydliště
- jednotlivci i skupiny mezi sebou ve společnosti vytvářejí pestrou, relativně stabilní síť sociálních vztahů, pozic a rolí – sociální strukturu
- k nejvýznamnějším strukturálním analýzám společnosti patří:
1. Sociodemografická struktura
- studium odlišnosti sociálních pozic a rolí mužů a žen, jejich vztahy, prosazování zájmů (feminismus), sociální zvláštnosti věkových skupin (děti, mládež), generační spory
2. Struktura etnických, národnostních vztahů
- odlišnosti kultur, vnitřní i vnější vztahy těchto skupin, zájmové a politické skupiny a hnutí odvíjející se od národnostního základu, problémy s xenofobií, rasismem a nacionalismem
3. Profesní struktura
- klasifikace a vztahy lidí podle hledisek dělby práce, povolání, kvalifikace
- studium profesní struktury má těsné vztahy ke studiu společenské nerovnosti, industriálních a sociálních konfliktů
4. Struktura příjmů a majetku
- postavení v systému vlastnictví a rozdělování materiálních statků, diferenciace životní úrovně
5. Sociokulturní diferenciace
- zahrnuje vztahy odlišnosti kultur, styly života, trávení volného času a přístupu k užívání kulturních hodnot a společenské souvislosti vzdělání
6. Mocenská struktura
- prostupuje prakticky všechny oblasti lidského života, je spjata s dělbou, koordinací a kooperací práce a s politickým systémem
7. Ekologická struktura
- zahrnuje prostorové rozložení obyvatelstva, různých skupin, typů osídlení a jeho funkcí, vztahy k přírodnímu, umělému i sociálnímu prostředí

NEROVNOST

- 4 základní významy slova rovnost:
1. před zákonem
2. politická rovnost – možnost volit a být volen
3. rovnost příležitostí pro všechny – získat jakékoli společenské postavení
4. rovnost reálná čili materiální – všichni mají mít stejný majetek

v MOC
- znamená možnost působit, ovlivňovat společnost ( její část či jednotlivce ), aby jednala tak, jak by nejednala dobrovolně
- Max Weber – možnost uskutečňovat cíle v sociálním životě i přes odpor druhých
- k dosažení cílů různé formy:
1. fyzické
2. ekonomické
3. psychické
4. morální
- politická moc – jedince, sociální skupiny, politické strany, státu
- prosazování moci:
1. násilí
2. pomocí zákonů
- dělení moci:
1. tradiční – monarchie (moc z pokolení na pokolení)
2. charismatická – moc významných osobností, např.:Bin Láden
3. legální – doprovází demokratický systém republiky
- vykonávána fyzických i právnických osobách
- nejdůležitější pojem moci – autorita (= uznání + akceptování pozice jejího nositele)

ZÁJMY

= trvalejší snaha zabývat se předměty nebo jevy (př. sport, umění...)
- motivy získané, v nichž se projevuje vztah jedince k určitému druhu činností, k určité skutečnosti
· Záliba
= vyhraněný zájem, konkrétnější (př. zájem - sport, ale záliba - volejbal)
· Sklony
= zaměření na určité činnosti, ovlivňováno geneticky
· Schopnosti
= psychické vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a vykonávat je
- př.: hudební nadání, jazykové…
· Vlohy
= biologicky vrozený předpoklad pro utváření schopností
· Nadání, talent
= vysoce rozvinuté schopnosti, pro speciální oblast lidských činností
- talent – umělecké obory, nadání – technické obory

Dovednosti

= předpoklad zvládnout činnost
- speciálnější než schopnosti, osvojujeme si je rychleji
- několik dovedností se zpravidla vztahuje k jedné schopnosti, avšak jedna dovednost se též může projevit v různých schopnostech
- naoř.:když se mi roztrhne tkanička, dovedu ji nahradit něčím jiným
· Tvořivost
- schopnost hledat nová řešení
· Inteligence
- IQ – schopnosti využít schopnosti, dovednosti v praxi, řešit problém
- IQ > 140 = genialita
- 120 – 140- vysoké IQ- 110-120 – nadprůměrné IQ
- 99 - 109 – průměrné IQ- 50% populace- 80 – 99 – podprůměrná IQ- 70- 80- lehká slabomyslnost
- IQ < 70 oligofrenie – slabomyslnost
· Genialita
- výjimečný člověk, který má výjimečné schopnosti, dovednosti
- většinou vynikání jen v jedné činnosti
· Návyky
- získáváme je během výchovy a opakováním
- jsou to dovednosti, ale zvládneme situace i za ztížených podmínek
- kladné
- záporné - zlozvyky

AKTIVITA

- aktivace – uvedení organismu do vnitřní nebo vnější činnosti
- základní druhy lidských činností:1. Hry: - zpravidla nesledují žádný určitý účel, obsahem je radost z této činnosti2. Učební činnosti: poznávání světa kolem nás, srovnávání vědomostí a zpracování informací
3. Práce: specificky lidská činnost s významem pro jedince, malou sociální skupinu nebo celou společnost; přispívá k uspokojování potřeb jedince i druhých lidí4. Aktivity ve volném čase: různé činnosti, kt. Mají relaxační či zábavnou fci spojenou s dalším rozvojem osobnosti- př. zájmové činnosti - činnosti silně motivované, poskytují příležitost uspokojení potřeb, seberealizaci

MOTIVACE

= uvědomělá aktivace, souhrn činitelů, které člověka podněcují k určitému jednání nebo je naopak brzdí
- základní motivy:
1. potřeby
2. zájmy
3. návyky – kladné a záporné
4. přání, cíle
5. hodnoty
6. emoce
- kladná motivace – podporuje k činnosti
- záporná motivace – podporuje k nečinnosti
- způsoby motivace - nátlak
- odměna
- pochvala
- nutnost dodržet slib!!!

v JEDINEC
= individuum určitého druhu

v ČLOVĚK
= individuum lidského druhu

v OSOBNOST
= souhrn, ucelenost, uspořádání psychických jevů v určitém člověku, také jedinečnost a odlišnost = odlišná individua
- lidé se liší např.: myšlením
- tvoří ji:- jak se člověk chová
- jak vypadá
- jejich jevy
- osobnost, kouzlo

v POTŘEBY
= stav nedostatku nebo nadbytku
- dělení - primární - přijímání potravy, kyslík, odpočinek
- sekundární - vzdělání...
1. biologické
2. kulturní - literatura
3. psychické (sociální ) - pouze u lidí, potřeba lásky, štěstí, starání se o někoho (nedostatek - deprivace)

Socializační faktory

- nehmotné věci mající vliv na naši socializaci
- náboženství - může a nemusí socializovat-př. Ateista
- řeč a jazyk - stejný jazyk - socializace je rychlejší, ( akcent, vulgarismus..)
- veřejné mínění- produkuje normu = morálka, př. starší partner
- politika - členění společnosti podle toho, jaké jsou členi pol. strany
- kultura - stejné záliby - rychlejší socializace
- školství - socializujeme se už tím, že chodíme do školy
- sexuální aktivity - homosexualita- méně snadné se socializovat
- majetek - chudí se velice těžko začlení mezi bohaté
- sociální skupiny - schází se cíleně, pravidelně s nějakým záměrem- zájmový kroužek, společný zájem, cíl, činnost
- lepší kontakt oproti útvarům- každý člen má nějaké místo- dělíme:
a) malé - 3-30 b) velké - senát, sekta, lidé žijící v komunitě; někteří jedinci se ani neznají c) formální - je stanovená, lidé se poprvé sešli nedobrovolně- třída d) neformální - schází se dobrovolně e) podle typu členství - vynucené - nedobrovolné- armáda, ZŠ, rodina - dobrovolné - mnoho
- sociální útvar - náhodné krátkodobé vztahy- komunity- vyznačuje se určitými vazbami, má nejblíž ke skupině- je zde hierarchie, platí zákony, snaží se ale izolovat- nezávislý na společnosti; př. sekty; čistou komunitu najdeme velice těžko- jestli ano, pak nebude dlouho trvat- umělé útvary - skupiny lidí určené ke zkoumání věkové skupiny, hráče nějakého sportu; jen na papíře - nikdy se nesejdou spolu např. hráči basketbalu- shluk - skupina lidí se seběhne u nějaké události a pozoruje ji- dav- zvláštní typ soc. útvaru - zabýval se jim Gustav Le Bon; nevíme, kdy vznikne ani, kdy se rozejde- demonstrace, koncert - mají společný zájem; projevuje se davové chování: soudružnost, snadná ovladatelnost- převládají emoce a instinkty, ztrácí rozumovou kontrolu, tendence k nápodobě, nelze ovládnout; těžko se odhaduje chování- fronta = polodav - seskupení lidí, kteří jsou na hranici chování davu

BIOLOGICKÁ PODMÍNĚNOST PSYCHIKY, AKTIVITA

v BIOLOGICKÁ PODMÍNĚNOST PSYCHIKY
Dráždivost:
- nervová soustava
- nějaký podnět – receptor (smyslový orgán) – dostředivé nervy (vykonavatel) – centrum (mozek)
- receptory (smyslové orgány):
· vnější: - dálkové (zrak, čich, sluch)
- dotekové (hmat, chuť)
· vnitřní - polohové (rovnováha, poloha, pohyb)
- útrobní (dýchání, trávení, rozmnožování)
- jsou uvnitř těla
- na jejich základě zjišťujeme, jestli budeme pít, jíst, sexuálně žít,…(biologické potřeby)

Faktory podmiňující nervovou soustavu:
- žlázy s vnitřní sekrecí - produkují hormony, liší se psychika mužů a žen
- biologické potřeby – jídlo, tekutiny, vylučování, sex, spánek….
- aktuální stav organismu – stres, fyzická námaha, únava, nemoc, zdraví….
- dědičnost
- duševní choroby - biogenní - dědičné předpoklady, porucha mozku, porušení zárodku během těhotenství
- somatogenní – přímé poškození mozku (úraz, nemoc, otrava jedem)
- psychogenní – zátěžové situace, stresy
- sociogenní – disharmonické prostředí

Periodizace lidského vývoje

1. Prenatální období: - od oplození vajíčka, vývoj plodu až po narození
2. Novorozenecké období: - trvá 1 měsíc, dítě je odkázáno na matku a vyžaduje ji
3. Kojenecké období: - 2 měsíce až rok, dochází k senzo-motorickému rozvoji ( rozvoj smyslů a pohybu ) a emociálnímu rozvoji ( pocit bezpečí.. ); nutný pravidelný režim, nutnost se dítěti věnovat, začíná žvatlat, budují se první sociální vztahy
4. Batolecí období:- 1-3 ( 2-2,5 ) roky; prudký rozvoj v oblasti motorické ( chodí ), rozvoj řeči; motorika-jemná a hrubá; dětská hantýrka; důležitá je rodina - pro dítě, dítě je schopno jednoduché sebeobsluhy, začínají vrstevnické vztahy
5. Období předškolního věku: - do 6ti let, zájem, rozvoj myšlení, chodí do školky, důležité jsou vztahy mezi vrstevníky, poprvé překračují rámec své rodiny, hry, kreslení, formuje se svědomí
6. Mladší školní věk: - 6 -12 let, rozvoj myšlení, komunikace, uvědomění samo sebe; první známky pohlavního dospívání, sebehodnocení
7. Pubescence: - 12-15 let, prudký vývoj, změny - biologické i psychické, sociální
8. Adolescence: - 15-22 let, vyspělá psychika, stále méně závislý na rodičích, rozvoj sexuality, volba povolání a profesní příprava
9. Časná dospělost: - 20/22-45, nastupuje do zaměstnání, zakládání rodiny
10. Pozdní dospělost: - 40/45-60, změna rodinných vztahů - vnoučata, syndrom opuštěného hnízda, vrchol profesního života
11. Stáří: - 60 - smrt, zhoršení smyslů, motoriky, mění se sociální zařazení člověka, změna osobnostních rysů

SOCIÁLNÍ UČENÍ

rozlišujeme několik způsobů
a) asociace- podmiňování, dává nám sama informace, je to naše osobní zkušenost, př. něco si půjčím, vím, že to musím vrátit
b) posilování- zpevňování, informaci nám dávají ostatní lidé, př.: v divadle všichni sedí- sedíme taky
c) observace- pozorování, odezírání, poučení se ze zkušenosti druhých
d) napodobení- převzetí vzoru od jiného člověka
e) identifikace- ztotožnění; bezmyšlenkovité převzetí úplně všeho- idol
f) očekávání druhých- člověk očekává, že v určité situaci se budeme chovat tak, jak se normálně chováme; př.: dokážeš to- vyjadřuje důvěru v jeho schopnosti a posiluje touhu cíle dosáhnout

Melancholik

- náladový, pesimistický, nespolečenský, tichý, pečlivý, zodpovědný, samotářství, přecitlivělost
- labilní introvert
- nedokáže snadno překonat problémy
- cítí se často unaven
- dlouho trvá než naváže vztah, ale pokud ho naváže, dlouho to vydrží

Flegmatik
- rozvážný, mírumilovný, klidný, pečlivý, pomalý
- pokud se objeví situace – až tvrdohlavý, houževnatý
- dobře se ovládá
- stabilní introvert

Extroverce
- otevřenost, snadno navazuje kontakty, přátelský
- sangvinik nebo cholerikIntroverce
- uzavřenost
- melancholik, flegmatik

Stabilita
- ustálenost
- sangvinik a flegmatik

Labilita
- nestálost
- melancholik a cholerik

CHARAKTER

= získaný výchovou (rodina, přátelé, škola...), není vrozený, získává se postupem života
- charakter má každý člověk
zralý charakter - pracovitost, spolehlivost, cílevědomost
nezralý charakter - malé děti
- měl by se dát měnit během života
- nejlépe do 3 let se nejvíce projevuje působení okolí na chrakter
= soubor vlastností prezentující člověka, poznáváme ho podle jednání, chování, zodpovědnosti
- charakter posuzujeme podle vztahu k lidem, k sobě samému, a podle vztahu k práci a věcem
- podle vztahu k lidem - obětavost, tolerance, egoismus, dobrosrdečnost, laskavost
- podle vztahu k sobě samému - vyrovnanost, sebekritičnost, ctižádost, sebepodceňování, přeceňování, trpělivost- podle vztahu k neživým záležitostem (práce, věci,…) – zodpovědnost

SOCIALIZACE, SOCIÁL. UČENÍ A SOCIALIZAČNÍ ČINITELÉ

v SOCIALIZACE = ZESPOLEČENŠTĚNÍ
- začlenění se do společnosti, proces socializace není nikdy dokončen- stále se začleňujeme
- podstatou je osvojení si takového chování, které určitá společnost od svých členů vyžaduje, jinak je jedinec vyvržen na okraj společnosti
- společnost se dělí: ve městě- na vesnici; trávení volného času; bližší vztahy; anonymita;dříve rozdíly v módě
- vliv společnosti na člověka může být: záměrný= výchova, uvědomělé působení; nezáměrný= film, reklamy; ovlivňuje nás aniž bychom o tom věděli

v Socializační činitelé
- živé bytosti
- rodina - první sociální kontakty, citové vazby, rodiče působí na potomky, později to může být i naopak
- autokrat - rady, příkazy, zákazy, snaží se maximálně ovlivňovat
- liberál - hodně dovolí, nečinný- nestará se
- demokrat - respektuje svobodu dítěte, ale myslí i na výchovu
- autokratický liberál - kolísání mezi liberálem a autokratem, dítě pak neví, co dělat může a nemůže
- škola
- zájmové, sportovní kroužky
- vrstevníci

Způsoby socializace
- sympatie a citová nákaza
- nápodoba
- sugesce a autosugesce - přijímání názorů některých vyvolených jedinců

Hlediska sociologie
- fylogenetické - historický vývoj polidšťování
- ontogenetické - socializační vývoj každého jedince


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
11. ČLOVĚK JAKO SOCIÁLNÍ BYTOST, VÝVOJOVÉ ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Socializace a)
Socializace b)
5.4.1 Sociální interakce
5.4.1 Sociální poznávání
Chyby v procesu sociálního poznání
CHYBY V PROCESU SOCIÁLNÍHO POZNÁVÁNÍ - NORMA A DEVIACE a)
CHYBY V PROCESU SOCIÁLNÍHO POZNÁVÁNÍ - NORMA A DEVIACE b)
Články na hledaný výraz "Člověk v sociálních vztazích" naleznete na bezuceni.cz

ČESKÁ SOCIOLOGIE

- 20., 30. léta 20. století
Škola pražská:
- orientována na pozitivismus (= prokazatelné jevy )
T.G.Masaryk
Gustav Adolf Hunder
Břetislav Fousta
Škola brněnská:
- orientována na funkcionalismus (= funkce člověka ve společnosti )
Arnošt Inolenc Bláha
Emanuel Chalupný

- od 80. let 19. st. se sociologie vyučuje na pražské univerzitě
- 1944 s 1949 – zákaz sociologie
- 60. léta – snahy o vytvoření sociologických pracovišť – 70. léta (normalizace) – potlačeny
- 1989 – obnoveno vyučování sociologie

- představitelé:
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937)
- přednášel na pražské univerzitě
- ve svých myšlenkách řeší problém sebevraždy, sociální otázky (odmítá marxismus), náboženství
(uznává), sociální a filosofické problémy Ruska

Edvard Beneš (1884 – 1949)
- původním povoláním sociolog
- zabýval se problémy spojenými s alkoholismem a násilím v dějinách
- meziválečné období – Břetislav Foustka, Inocenc Arnošt Bláha, Emanuel Chalupný, Josef Král,
Otakar Machotka, Zdeněk Ulrich, Karel Galla

TEMPERAMENT A CHARAKTER

v TEMPERAMENT
- vrozená stránka lidské povahy, projev člověka chováním, jednáním, prožíváním situací
- dynamika a intenzita prožívání a chování člověka
- každá skupina má svá pro i proti
- určité vlastnosti se dají potlačit např. sebeovládáním, ale v určité krizové situaci se to vždy projeví
- podepisují se na náhlých vzplanutích sympatií
- jako první s ní přichází HIPPOKRATES - řecký lékař, tvrdí, že v lidském těle jsou 4 tělní tekutiny:
ð krev - sanqus ð sangvinik
ð žluč – cholé ð cholerik
ð černá žluč - melan-cholé ð melancholik
ð sliz, hlen - pflegma ð flegmatik

I. P. PAVLOV - navázal na Hippokrata, podle nervové soustavy rozděluje temperament na:
ð silný - vyrovnaný - pohyblivý
- nepohyblivý
- nevyrovnaný
ð slabý

Sangvinik
- čilý, společenský, bezstarostný, přátelský, soustředěný, aktivní
- hovorný, vůdčí typ
- stabilní extrovert – otevřený
- nejméně problémový člověk
- silné citové prožitky, ale na dlouho
- přiměřené reakce

Cholerik
- neklidný, agresivní, aktivní
- optimista, vůdčí typ
- pokud není po jeho – zle
- často vzplane, snadno se rozčílí, šoatná schopnost sebeovládání
- pocit nedostatečného splňování cílů
- labilní extrovert

Melancholik
- náladový, pesimistický, nespolečenský, tichý, pečlivý, zodpovědný, samotářství, přecitlivělost
- labilní introvert
- nedokáže snadno překonat problémy
- cítí se často unaven
- dlouho trvá než naváže vztah, ale pokud ho naváže, dlouho to vydrží

Flegmatik
- rozvážný, mírumilovný, klidný, pečlivý, pomalý
- pokud se objeví situace – až tvrdohlavý, houževnatý
- dobře se ovládá
- stabilní introvert

Extroverce
- otevřenost, snadno navazuje kontakty, přátelský
- sangvinik nebo cholerik

VZNIK A VÝVOJ SOCIOLOGIE

snaha porozumět společnosti se objevuje už u antických myslitelů
- protosociologie = období do vzniku samotné vědní disciplíny (19. st.)
- sociologie se zabývá společenskými vztahy, normami, politickými systémy, vztahy mezi národy a rasami,
postavením ženy, úlohou náboženství a umění

- zakladatelem August Comte
® pozitivismus = je nemožné získat absolutní znalosti, dá se jen s pomocí pozorováním pídit po prokazatelných zákonech a jevech

- sociologie stojí na vrcholu všech věd a zahrnuje: filosofii dějin, národní hospodářství, etiku a psychologii
- základní jednotkou uspořádání společnosti je rodina ( co je v malém v rodině, je ve velkém ve společnosti )
- je potřeba rozdělit role (jak ve společnosti, tak v rodině)
- neexistuje rovnoprávnost

období od 40. let 19. st. po 20. léta 20. st.
- charakteristika mnoha různými teoretickými systémy
- geografický determinismus, geopolitická teorie = snahy vysvětlit politický řád na základě přírodních podmínek
- přelom 19.a 20.st - jednotlivci
- antroporasové teorie – tvrdí, že existuje rasová předurčenost lidského společenství

Karel Marx
marxismus - 19. / 20. století
- uspořádání společnosti do tříd
- třídy ve společnosti
- třídní boj ( beztřídní společnost )
- v rodině není nic, vše závisí na ekonomii

Émile Durkheim
- princip solidarity
- nechce sociologii jako vědu o společnosti, ale o sociálních jevech ( = to, co vyvýjí na člověka nátlak k činnosti)
- zkoumal vliv prostředí na kolektivní vědomí ( nutí člověka jednat, i když s tím nesouhlasí )
- rozbor sebevražednosti:
1) sebevražda v zájmu skupiny
2) sebevražda jako únik ze skupiny
3) sebevražda ze zmatku a nejistoty

Max Weber
- typologie ( společnost je z x-druhů lidských typů )
= hledá ideální typy společnosti, chce spojit teorii s praxí ( zkoumáním má být racionální jednání, které vede k něčemu rozumnému )
= typologie sociálního jednání: účelové, pod tlakem hodnot společnosti, na základě citů, na základě tradice

Vilfredo Pareto
- studium významnosti osobností

behaviorismus - 20. století
= předmětem jsou podněty chování
novopozitismus = důležitá je užitečnost a fakta, ne motivy; není třeba hodnotit, spíš ukazovat možnosti vývoje
funkcionalismus = společnost je systém, ve kterém všechny části spolupracují v jeho prospěch
fenomenologie = zkoumá fenomény, jevy; nevyhovuje jí přílišná individualita a různost; za objektivní považuje to, co ve vědomí sdílí více lidí


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
7. Vznik a vývoj sociologie a předmět jejího zájmu
1.Vznik sociologie
6b Využití základních metod psychologického a sociologického výzkumu v praxi
9. Hlavní etapy sociologického výzkumu
10. Kvantitativní sociologický výzkum
Články na hledaný výraz "Sociologie" naleznete na bezuceni.cz

Teorie elit

- každá část společenského života má svoji elitu
- o zařazení do elity rozhoduje statistika = matematika jednou z nejdůležitějších věd

Georg Simmel (1858 – 1918)
- zabýval se úlohou peněz, popisoval městský způsob života

Herbert Spencer
- ze všech svých poznatků se snažil vytvořit systém
- společnost přirovnával k organismu ( vyvýjí se od nižších forem k vyšším )
- každý je odstranitelný a nahraditelný
- liberalista; evolucionismus

20. – 50. léta 20. st.
- sociologie se rozvíjí především v USA
- provedeny velké sociologické průzkumy, které se zabývaly patologickými jevy ve společnosti (alkoholismus, prostituce, kriminalita, nezaměstnanost)
- zabývá se mikrosociologickými problémy (vztahy uvnitř společnosti)
- objevují se nové sociologické metody (řízený rozhovor) – změna techniky výzkumu veřejného mínění
- 2/3 20.st.- směry sociologie- od 50 let útlum

50. – 60. léta 20. st.
- strukturálně funkcionalistická teorie:
- navazuje na Comta a Durkheima – zabývá se otázkou udržení řádu ve společnosti
- sociální konsensus = většinový souhlas se společenskými hodnotami a normami

60. – 70. léta 20. st.
- do popředí zájmu se dostává člověk a jeho všední život a problémy – centrem není společnost jako celek
- dějiny sociologie jsou střídáním dominantních paradigmat (= komplexů názorů)
- pro současnou sociologii platí 2 d. p.:
1) objektivistické paradigma – společnost je souhrn daností a my se s nimi musíme ztotožnit
2) interpretativní paradigma – společnost je souhrn daností, ale tím, že je člověk různě interpretuje se také různě chová
- pro sociologii 20. st. platí teoretický pluralismus
- dnes se už neuznává titul doktora soc.věd- naposledy 1990

SOCIOLOGIE, JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, PŘEDMĚT A CÍL, ZAČLENĚNÍ DO

v SOCIOLOGIE A JEJÍ STRUKTURA
- vydělena z filosofie
- „socies“ – druh, společník
„societas“ – společnost
„logos“ – věda
- zakladatel August Comte - 19.stol
- sociologie = věda o vztazích ve společnosti ve všech rovinách, členění společnosti
- zabývá se zákonitostmi, podle kterých se společnost vyvíjela a nadále se podle nich řídí
- vztah jednoho k jednomu, mezi skupinami, jedinec ke skupině
- členění společnosti ® pohlaví, rasa, věk, náboženství, povolání
- předmět sociologie = člověk pohybující se v různých skupinách
- sociologie slouží politikům, v reklamě, průzkumu trhu, výrobě bytů, …

Struktura sociologie:
a) obecná – vysvětluje základní pojmy
- určuje vztah sociologie a ostatních věd
b) speciální (aplikovaná) – sociologie národů, etnických skupin, mládeže, inteligence
- sociologie rodiny, umění náboženství
- sociologie politiky, práva, mezinárodní politiky
- sociologie armády
- kriminální sociologie

Vztah sociologie a ostatních věd:
a) soc. + filosofie: existencialismus, novotomismus, fenomenologie, pragmatismus, pozitivismus
b) soc. + psychologie: sociální psychologie – zabývá se životem člověka v malých skupinách
c) soc. + historie: díky historickému vývoji institucí může soc. tyto instituce lépe chápat
d) soc. + ekonomie: ekonomický rozvoj země ovlivňuje sociální problematiku
e) soc. + politologie: překrývají se (předvolební období – průzkumy)
d) soc. + ekologie: ek. není jen problémem ekonomickým, přírodovědným a politickým ale i sociálním

ZÁKLADNÍ SOCIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

1) soc. sociálního rozvrstvení
2) soc. věkových skupin
3) soc. pohlaví
4) soc. ras a etnických skupin
5) makrosociologie
6) soc. práce a průzkumu
7) soc. politických institucí
8) populační problémy a soc. aspekty demografie
9) sociální ekologie
10) soc. lidských sídel
11) soc. sociální kontroly a deviantního chování
12) soc. volného času a sportu
13) soc. masových médií
14) soc. zdraví a nemoci
15) soc. rodiny a vzdělávání

Terorismus

- 1968 - rok považovaný datum vzniku mezinárodního nebo státem podporovaného terorismu
= promyšlené, většinou politicky motivované násilí páchané proti nebojujícím činům
- cílem je většinou ovlivnění veřejného mínění
- každý stát se snaží mít připraveny různé varianty řešení v boji proti terorismu
- ATA - mezinárodní protiteroristický program (USA)
- „Anti-Terrorism Training Assistance Program)
- členem programu 60 zemí světa
- spojení – jeden stát není schopen čelit terorismu

- profil teroristy - svobodný člověk, 22 – 35 let, žije ve městě, pochází ze střední vrstvy, 2/3 univerzitní
- vzdělání, většinou se hlásí k některé z variant marxisticko – leninské teorie

- teroristické skupiny:
a) samostatně působící (bez podpory státu)
b) státem podporované
c) státem řízené – Lybie, Írán, Irák, Kuba, Jemen, Saudská Arábie

- IRA (VB), ETA (Šp.), Světlá stezka (Peru), Taliban (Afghánistán), Tamilští tygři, Rudí Khmérové (Kambodža)
- ČR se přihlásila k mezinárodním dohodám x terorismu:
Tokijská úmluva, Haagská úmluva, Montrealská úmluva (o bezpečnosti letecké civilní dopravy)

v Subglobální problémy
· urbanizace
· zdravotnictví
· školství

Urbanizace:
- hl. - Asie - malé místo a obrovská koncentrace lidí


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 1)
Ekologické problémy v ČR: 2)
Globální problémy lidstva
Zdravotnictví,války 2)
Urbanizace,Ekologické problémy 3)
29. Biosféra a člověk
Populace...
1. Ekologie Slovo EKOLOGIE
1.1. Ekologie Vztah mezi lidskou společností a prostředím
1.2. Ekologie Stav životního prostředí
1.3. Ekologie Pokračuje i odlesňování
1.4. Ekologie Problémem zůstávají emise do prostředí
1.5. Ekologie Vliv průmyslu na životní prostředí
1.6. Ekologie Vliv zemědělství na životní prostředí
1.7. Ekologie Vliv dopravy na životní prostředí
1.8. Ekologie Vliv rekreace a cestovního ruchu na životní prostředí
1.9. Ekologie Vliv urbanizace na životní prostředí
1.10. Ekologie Kácení lesů
1.11. Ekologie Skleníkový efekt
1.12. Ekologie KATASTROFICKÉ PROCESY
1.13. Ekologie Sopečné katastrofy
1.14. Ekologie Tsunami
1.15. Ekologie Katastrofy podmíněné procesy v atmosféře
1.16. Ekologie Ničivé povodně
1.17. Ekologie Způsoby ochrany přírody
Články na hledaný výraz "Globální problémy a ekologie" naleznete na bezuceni.cz

SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY,

v Globální problémy
= celosvětové problémy
· ekologické
- vyčerpávání přírodních zdrojů
- mizení druhů živočichů a rostlin
- znečišťování základních přírodních složek – voda, vzduch půda
· hladomor, přelidnění
· uprchlíci
· AIDS, drogy
· konzumní společnost
· zadluženost
· terorismus, rasismus
· otázky války a míru

Uprchlictví:
- důvody:
- politické
- ekonomické
- občanské
- náboženské
- přírodní katastrofy ( zemětřesení, povodně,..)
- válečný konflikt
- vzhledem k ČR:
- tranzitní země, uprchlíci směřují jinam ( Německo, VB)
- zadržení, žádost o azyl, zachází se s nimi jako s azylanty
- Višní Lhoty – sběrný tábor, probíhá zde registrace
- vyšetření, karanténa
- důvod žádosti o azyl
- potom do uprchlických táborů ( např. Zastávka)
- čekají na vyřízení žádosti ( možné zrychlené jednání = 30 dní, nebo normální)
- úředníci musí ověřit pravost informací ( z ekonomických důvodů se azyl neposkytuje)
- čekání na vyřízení, volný pohyb po celém území ČR, musí se hlásit
- dodržování základních lidských práv a svobod
- kapesné 7 Kč denně
- 51. léta – velká migrace
UNNCR – úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
- ročně dostáváme kolem 19 000 žádostí o azyl, dostane ho tak 100
- mají právo se 2x odvolat proti rozsudku
- poté musí opustit území
- když dostane azyl stát by se měl o něj postarat, velký problém při začlenění ( vesnice – xenofobie tamějších lidí, malá pracovní příležitost, města – sociálně nevyhovující prostředí)
- u nás nejvíce uprchlíků z Ruska Běloruska, Ukrajiny, slovenští Romové
- uprchlická zařízení spolupracují s dobrovolnými organizacem, církví,..
- uprchlictví je veliký obchod


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
Ekologické problémy v ČR: 2)
Terorismus 3)
Globální problémy lidstva
Zdravotnictví,války 2)
Urbanizace,Ekologické problémy 3)
29. Biosféra a člověk
Populace...
1. Ekologie Slovo EKOLOGIE
1.1. Ekologie Vztah mezi lidskou společností a prostředím
1.2. Ekologie Stav životního prostředí
1.3. Ekologie Pokračuje i odlesňování
1.4. Ekologie Problémem zůstávají emise do prostředí
1.5. Ekologie Vliv průmyslu na životní prostředí
1.6. Ekologie Vliv zemědělství na životní prostředí
1.7. Ekologie Vliv dopravy na životní prostředí
1.8. Ekologie Vliv rekreace a cestovního ruchu na životní prostředí
1.9. Ekologie Vliv urbanizace na životní prostředí
1.10. Ekologie Kácení lesů
1.11. Ekologie Skleníkový efekt
1.12. Ekologie KATASTROFICKÉ PROCESY
1.13. Ekologie Sopečné katastrofy
1.14. Ekologie Tsunami
1.15. Ekologie Katastrofy podmíněné procesy v atmosféře
1.16. Ekologie Ničivé povodně
1.17. Ekologie Způsoby ochrany přírody
Články na hledaný výraz "Globální problémy a ekologie" naleznete na bezuceni.cz

Ekologické problémy v ČR:

- zlepšení díky vstupu do EU, podřízení normám
- brněnská přehrada
- jaderné elektrárny – uložiště jaderného odpadu?
- povodně

Drogové závislosti:
- psychická
- fyzická
® průzkum - na gymnáziích ví, co si můžou vzít
® více jak 70 % má zkušenost s marihuanou

AIDS:
- v roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. - - název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immunodeficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění, Jedná se o syndrom získaného imunodeficitu, česky soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity
- v ČR asi 350 nakažených
- celosvětově- přes 40 mil.lidí- více jak 2,5 mil.dětí mladších 15 let
- v r.2003 se nově nakazilo přes 5 mil.lidí
- v r.2003 zemřelo asi 3 mil.lidí
- Rusko- časovaná bomba, země bývalého svazu SSSR® teď velká výskyt
- časovaná „bomba“ - Rusko

Výživa:
- díky globalizaci – nadváha - Amerika
- nedostatek jídla – Afrika ( dostávají peníze, ale dávají je do armády. odpouštění dluhů)

Klima:
- globální oteplování planety- asi o 0,6o Celsia


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 1)
Terorismus 3)
Globální problémy lidstva
Zdravotnictví,války 2)
Urbanizace,Ekologické problémy 3)
29. Biosféra a člověk
Populace...
1. Ekologie Slovo EKOLOGIE
1.1. Ekologie Vztah mezi lidskou společností a prostředím
1.2. Ekologie Stav životního prostředí
1.3. Ekologie Pokračuje i odlesňování
1.4. Ekologie Problémem zůstávají emise do prostředí
1.5. Ekologie Vliv průmyslu na životní prostředí
1.6. Ekologie Vliv zemědělství na životní prostředí
1.7. Ekologie Vliv dopravy na životní prostředí
1.8. Ekologie Vliv rekreace a cestovního ruchu na životní prostředí
1.9. Ekologie Vliv urbanizace na životní prostředí
1.10. Ekologie Kácení lesů
1.11. Ekologie Skleníkový efekt
1.12. Ekologie KATASTROFICKÉ PROCESY
1.13. Ekologie Sopečné katastrofy
1.14. Ekologie Tsunami
1.15. Ekologie Katastrofy podmíněné procesy v atmosféře
1.16. Ekologie Ničivé povodně
1.17. Ekologie Způsoby ochrany přírody
Články na hledaný výraz "Globální problémy a ekologie" naleznete na bezuceni.cz

5. Listinu základních práv a svobod

III. Etapa (od 1. 1. 1993)
- Zákon č. 1/93 Sb.
- byla rozšířena o Listinu základních práv a svobod
- je: psaná, přenesená, dohodnutá, rigidní, nominální - chybí zákon o referendu o Nejvyšším soudu
- základní ustanovení - ČR je jednotný a svrchovaný stát s parlamentním systémem (vláda odpovědna PS)
- státní moc se odvíjí od lidu a je rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní
- práva občanů jsou zaručena Listinou základních práv a svobod a nezávislými soudy
- polit. systém tvoří různě polit. strany
- ochrana ústavnosti je zabezpečena Ústavním soudem
- členění - 8 hlav, 113 článků
I. hlava
- základní ustanovení (podstata demokratického státu)
- hovoří se v ní o hranicích státu, hlavním městě a státních symbolech

II. hlava

- zákonodárná moc (dvoukomorový parlament) – senát a poslanecká sněmovna

III. hlava

- výkonná moc – vláda, prezident, státní zastupitelství

IV. hlava

- soudní moc (Ústavní soud + hierarchie soudů)

- v těchto třech hlavách se stanoví pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci na 3 složky a systému brzd a rovnovah

V. hlava
- Nejvyšší kontrolní Úřad (NKÚ) – vykonává kontrolu státního rozpočtu, hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu

VI. hlava
- Česká národní banka (ČNB) - měnová politika – hlavním cílem je péče o stabilitu měny

VII. hlava
- územní samospráva (obce...) a členění státu

VIII. hlava
- závěrečná ustanovení (srovnání s minulostí...)


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
1. ÚSTAVA
2. VÝVOJ ÚSTAVY
3. PREAMBULE
4. HLAVA PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
5. HLAVA DRUHÁ – MOC ZÁKONODÁRNÁ
6. Legislativní proces parlamentu
7. Průběh voleb
8. HLAVA TŘETÍ – MOC VÝKONNÁ
9. HLAVA ČTVRTÁ – MOC SOUDNÍ
10. HLAVA PÁTÁ – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
11. HLAVA ŠESTÁ – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
12. HLAVA SEDMÁ – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
13. HLAVA OSMÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

1. Ústava České republiky
2. Hlava první
3.Hlava třetí
4. Dále prezident
5. Ústavní soud
6. Ústavní soud rozhoduje
7. Ústavní řád
8.2. Zákonodárná, výkonná a soudní moc
9. Složka státní moci
10. Dělba moci v demokratických státech má dvě základní varianty:
11. Poslanecká sněmovna
12.2.Výkonná moc
13.3.Soudní moc

1. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
2. Základ ústavy
3. ČESKÝ ÚSTAVNÍ VÝVOJ
4. VÝKONNÁ MOC
5. Listinu základních práv a svobod

1) Ústava České republiky
2) Ústava České republiky

12. Ústava, ústavní práva a svobody občanů

1) Ústavní právo
2) Ústava
3) Ústava
4) Ústava, Hlava II.: Moc zákonodárná
5) Ústava, Hlava III.: Moc výkonná
6) Státní zastupitelství
7) Ústava - Hlava V.: Nejvyšší kontrolní úřad, Hlava VI.: Česká národní banka, Hlava VII.: Územní samospráva
8) Ústava, VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení
9) Ústava, IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva
10) Ústava, Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení

5. Ústava ( charakteristika, typy)
6. Ústavy u nás od r. 1848 do r. 1918, jejich charakteristika

Ústava
Články na hledaný výraz "Ústava" naleznete na bezuceni.cz

KRIMINALITA

v KRIMINALITA
- nebezpečný společenský jev, celosvětový problém, nechtěný soubor trestné činnosti
- kriminalitu stíhají státní orgány
- z latiny= crimen= vina, zločin
- má stav, dynamiku, strukturu ® těmito prvky se zabývá kriminologie
- dělení: -zjevná - pachatel dopaden a potrestán
-skrytá - není odhalena, pachatel není potrestán
- kriminalita reaguje na společenské změny
- některé činny mizí (veksláctví, rozkrádání majetku/ sociálního vlastnictví)
- vznikají nové činny (hackeři, obchod s bílým masem, pedofilství, tunelování)
- snížení kriminality - prevence
- represivní složka (přísnější zákony, snížení věkové hranice)

3 kategorie kriminality:
1) Obecná
- nejčastěji se týká běžného občana
- vraždy, znásilnění, loupeže, krádeže, zpronevěry
- pátrání po věcech a osobách (ukradené auto či kolo)
- loupež - dlohodobě připravovaná, použita zbraň

Případy beztrestnosti:
1. nutná obrana
2. duševní porucha
3. mladiství (15-18 let) - poloviční sazba než u dospělých, doživotní trest vyloučen
® Diagnostický ústav
- nezletilí (do 15 let) - nesmí před soud
® trestný zločin - rodiče zaplatí škodu, dítě je jim soudně odebráno
4. oprávněné použití zbraně (policista, voják)
5. krajní nouze – např. - při povodních
® vniknu do domu, abych zachránila člověka
® něco se někomu stane - v opilosti budu řídit do nemocnice

2) hospodářská kriminalita
- je důmyslnější, vyšší škody
- stát, organizace, nadace, fondy
- těžké dopadení

3) organizovaný zločin
- často ze zahraničí, je nejmladší
- nelze určit přesnou činnost (nabalují se na další)
- hazardní hry, bordely, obchod s bílým masem
- u nás z Ruska, Ukrajiny, Balkánu