Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Milétská škola a její názory

Milétská škola první evropskou filosofickou školu. otázka po podstatě světa. I když ji jednotliví představitelé řešili různě, mají jejich názory společného jmenovatele. Základ světa vidí v určitém látkovém, hmotném principu. Z tohoto období máme málo, nebo vůbec žádná díla. „Zlomky předsokratovských myslitelů“, „Životopisy slavných filosofů“ – Diogenes Laercios. Je to filosofie období, kdy se formovalo otrokářské Řecko. Patří sem: Thales, Anaximandros, Anaximenes.

Thales z Milétu (624 – 546 př. Kr.) pokládán za otce filosofie. Shromáždil velké množství poznatků z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Traduje se, že předpověděl zatmění Slunce, další přínos v geometrii – Thaletova kružnice. nazývali prvním filosofem, matematikem, astronomem… -  Za základ všeho jsoucna považoval Thales vodu. Nepojímá ji tedy jako personifikaci mytické síly, ale chápe ji jako kapalné skupenství hmoty. Voda je dle něj základem všech přírodních jevů. Zatímco vlastnosti a stavy hmoty se mění, hmota sama nemizí, existuje věčně. -  V Thaletově prazákladu je obsažena i potence dalšího vývoje – vše ostatní vzniká zhušťováním, nebo zřeďováním této pralátky. -  O zemi se domníval, že má tvar disku a plave na nekonečné vodě. Zemětřesení vysvětloval jako kolébání se Země na rozbouřené vodě.

Anaximandros (610-547 př. Kr.) podle všeho snad i žákem Thaleta. Je mu přičítáno sestrojení slunečních hodin (gnomon), načrtl první zeměpisnou mapu. - Země se volně vznáší nejsouc ničím poutána a udržuje se, poněvadž je odevšad stejně vzdálena. Uvadá, že Země je v neustálém, věčném, otáčivém pohybu, který je zdrojem tepla i chladu. -  Také klade otázku po počátku světa. Tvrdil, že počátkem, pralátkou všeho je tzv. APEIRON tj. neomezeno, neurčité. Apeiron v sobě zahrnuje protiklady a jejich vylučování podmiňuje vývoj hmoty.Anaximenes (585 – 524 př. Kr.) byl žákem a následovníkem Anaximendra. -  Základem světa je dle něj vzduch. Je neomezený, neohraničený, formou blíže neurčený. Z něho vše vzniká a do něho se vše zase rozkládá. -  Počátkem je neomezený vzduch a z něj vznikají bozi.