Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. maturitní otázka

Václav Hájek z Libočan
 dílo:
Kronika česká
- začíná příchodem Čechů do Čech a končí rokem 1526
- dílo není historicky věrohodné, autor si domýšlel osudy historických postav
- čtenáři byla velmi oblíbena, čtivá, propracovaná

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 dílo:
Cesta do Benátek a Egypta
- cestopis

Václav Vratislav z Mitrovic
 dílo:
Cesta do Cařihradu
- cestopis

Hynek z Poděbrad
 syn krále Jiřího
 dílo:
Veršové o milovníku
Májový sen
- básně s milostnou tématikou

 doba Veleslavínská – „zlatý věk českého písemnictví“
 do 70. let 16.století
 rozvoj národní vzdělanosti a kultury za Rudolfa ll.
 představitelé:

Daniel Adam z Veleslavína
 tiskař, nakladatel, překladatel, slovníkář (3-4jazyčné slovníky)
 zpopularizoval literaturu
 zasloužil se o rozvoj národní vzdělanosti
 po sňatku s dcerou nejslavnějšího pražského tiskaře Jiřího Melantricha převzal tiskařský závod
 dílo:
Kalendář historický
- originální jazyk
- stručně zachycuje přehled světových dějin

4. maturitní otázka

2.NÁRODNÍ LINIE
- český jazyk používali jako umělecký jazyk
- důležitá i činnost Jednoty bratrské
- představitelé:

Viktorin Kornel ze Všehrd
 universitní mistr a právník
 chtěl, aby čeština měla úroveň klasické latiny, a aby se rozvíjela literatura psaná česky, všem lidem srozumitelná
 dílo:
O právech, o súdiech i o dskách země české = knihy devatery
- dílo právnického charakteru
- počátky česky psané vědy

Jan Blahoslav
 historik, organizátor, učitel, biskup Jednoty bratrské
 získal rozsáhlé vzdělání na zahr. universitách
 dílo:
Filipika proti misomusům (nepřátelům vzdělání)
- obhajoba nutnosti vzdělání pro člověka, obrana kultury
filipika= výmluvná řeč s pádnými důkazy

Gramatika česká
- o jazykové kultuře a normě
- autor usiloval o ustálenou jazykovou normu, odmítá nářečí

Musica
- obsahuje základní poučení o hudbě a sborovém zpěvu pro neškolené zpěváky

Šalamounský kancionál
- zpěvník duchovních písní

- přeložil
Nový zákon
- později se stal součástí Bible kralickéBible kralická
- kolektivní dílo Jednoty bratrské
- 6 dílná
Starý zákon byl přeložen znalci hebrejštiny a řečtiny
- svým dokonalým jazykem se stala vzorem spisovné češtiny

4. maturitní otázka

 třetí období do r. 1612
- vyjasňuje se autorův pesimismus a přechází trvale ve smířlivé vyrovnání
- divadelní hry
Cymbelin
Zimní pohádka
Bouře

Znaky Shakespearovského dramatu:
 neomezenost látky, času, místa
 obraz pozemského života, kladných i záporných lidských vlastnostech
 postavy žen(samostatně rozhodujících o svém životě) a lidové postavy
 příčinou renesanční tragédie je lidská vášeň nebo náhoda ( ne osud)
 komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
 jazyk veršovaný se střídá s prózou, lidový jazyk
 vliv antického dramatu trvá, motivy řeckého bájesloví
 „blankvers“ – nerýmovaný pětistopý jambický verš

Francis Bacon
 dílo:
Nové Organon
O důstojnosti a pokroku věd
Nová Atlantida

Geoffrey Chaucer
 dílo:
Troilus a Griselda
- 1. anglický psychologický román z dob Trojské války
Canteburské povídky
- cyklus 24 povídek, inspirace Dekameron

4. maturitní otázka

HUMANISMUS V ČECHÁCH
 70. léta 15. st. – 20. léta 17. století
 renesance se v českých zemích v původním slova smyslu neprojevila, a proto hovoříme pouze o humanismu – vlivem náboženské ideologie
 rozvíjí se nauková literatura – převažuje vzdělávací literatura nad literaturou jiného typu
 čeští humanisté se snaží o rozšíření vzdělanosti
 zdokonalení a rozvoj spisovné češtiny
 snaha o vyrovnání evropské úrovni
 zaměření na překlady renesančních autorů
 humanismus se u nás rozvíjel ve dvou liniích: latinští humanisté a národní humanisté


1. LATINSKÁ LINIE
- představitelé:

Jan z Rabštejna
 diplomat ve službách Jiřího z Poděbrad
 dílo:
Dialogus
- rozmluva(dialog) 4 šlechticů o soudobých politických poměrech
- autor souhlasí s názory prospívající státu, povzbuzuje k lásce k vlasti a odmítá válku

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
 šlechtic, církevní hodnostář
 měl rozsáhlé písemné styky s cizími humanisty
 dosáhl evropské proslulosti
 studoval antické autory
 psal filozofickou prózu, ódy a elegie, epigramy
 dílo:
Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů
- satirická skladby
- cárá mravy předků a obyvatelů své vlasti, vytýká šlechtě rozmařilý život

Jan Campanus Vodňanský

Zikmund Hrubý z Jelení

Jan Skála z Doubravy

4. maturitní otázka

 první období – do r. 1600
- komedie
Komedie plná omylů
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Mnoho povyku pro nic
Kupec benátský
Marná lásky snaha

- historické hry
Jindřich lV.
Richard lll.
Jindřich lV.

- dramata s látkami starověkými
Troilus a Cressida

- 1. tragédie
Romeo a Julie


 druhé období do r. 1608
- do tvorby proniká pesimismus a životní zklamání, které se odráží v jeho nejslavnějších tragédiích
- tragédie
Hamlet, Králevic dánský
Antonius a Kleopatra
Macbeth
Král Lear
Timon Athénský

- drama
Othello
- tzv. tragédie žárlivosti

- veselohry
Veselé paničky Windsorské
Večer tříkrálový
Konec vše napraví

4. maturitní otázka

FRANCIE
- v literatuře se odráží krize středověkého názoru
- pronikání reálnějšího pohledu na lidský život a jeho smysl
- představitelé:

Francois Villon
 tzv.prokletý básník
 1. moderní básník
 pocházel z chudé rodiny, své jméno přijal od svého příbuzného, který mu umožnil studia na pařížské universitě
 dostal se do špatné společnosti pařížského podsvětí
 za mnohé přestupky měl být oběšen, ale jeho přátelé mu pomohli z vězení
 vlastní život se pro něho stal zdrojem poezie
 dílo:
Velký testament
= závěť
- nejvýznamnější básnické dílo
- obsahuje básníkovo upřímné vyznání, lítost z promarněného života

Malý testament
= odkaz
- satirické a ironické verše
- loučení s přáteli

Balada o někdejších paních
Balada o tlusté Margot
Balada oběšencích
- francouzská (villonská) balada
balada= lyricko epická báseň, má smutný děj, 4 strofy o 7 – 12 verších

4. maturitní otázka

Francois Rabelais
 prozaik, satirik, kritik zla a lidských chyb
 humanista
 původně byl mnich a lékař
 dílo:
Gargantua a Pantagruel
- 5 dílný satirický román
- vyprávění o dvou obrech (otci a synovi), o cestě za vzděláním a poznáním
- ostře kritizoval zaostalost, hloupost, lež a nepoctivost

Michel de Montaigne
 dílo:
Eseje
- úvaha o filozofických, vědeckých nebo uměleckých otázkách


ŠPANĚLSKO
16. A 17. STOLETÍ
= zlatý věk španělského písemnictví
- rozvoj prózy i dramatu
- představitelé:

Miguel de Cervantes y Saavedra
 nevýznamnější španělský prozaik
 součastník Shakespeara
 nezískal velké vzdělání, ale toužil po dobrodružství a riziku
 dal se k námořnictvu, přišel o ruku
 upadl do tureckého zajetí a byl odvlečen jako otrok do Alžírska
 po několika letech mu výkupné umožnilo návrat do vlasti
 dílo:
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
- jeho nejslavnější dílo
- rytířský román
- Don Quijote chce obnovit staré rytířské ideály, čte rytířské romány a vydává se do světa
- jede na koni Rosinante, miluje dívku prostého původu Dulcineu, kterou on považuje za šlechtičnu
- na cestě prožijí mnoho dobrodružství, potkávají Snacho Panzu – prostý obyčejný člověk, který je opakem Quijota
- román má 2 díly, končí návratem Quijota z cest
- na cestách pochopil realitu, ale protože se s tak tvrdou realitou nedokáže smířit brzy zemře
- autor představuje 2 odlišné typy lidí – snílka Quijota a realistu Panzu
- parodie na rytířské ideály
- satira

4. maturitní otázka

Lope de Vega
 dramatik
 autor 2000 divadelních her
 vytvořil typické španělské drama své doby tzv. drama pláště a kordů
 dílo:
Fuente Ovejuna
- v českých překladech Ovčí pramen( název vesnice)
- hra založená na skutečné události
- autor podává obraz boje proti utlačovatelům
- lidé se vzbouřili proti nejvyššímu církevnímu hodnostáři a zabili ho, hledá se viník, ale vesničané projevují jednotu a neprozradí nic, nakonec jsou potrestáni všichni

Král je nejlepší soudce
Otrokyně svého milence
Král Pedro v Madridě
- další hry


ANGLIE
KONEC 16 – POČ. 17. STOLETÍ
- vrchol renesance
- představitelé:

William Shakespeare
1564 - 1616
 největším dramatikem světové literatury
 narodil se ve Stratfordu nad Avonou
 velmi mladý se oženil
 r. 1585 odešel do Londýna, kde hrál v různých divadlech
 později se stal spolumajitelem divadla Globe
 připisuje se mu 37 her, u některých je však autorství sporné
 dílo:
 náměty čerpal z nejrůznějších zdrojů, ze životopisů slavných osobností, z italských a francouzských renesančních povídek i ze starých kronik
 vynikal představivostí a smyslem pro realizaci jevištní akce
 galerie jeho postav tvoří souhrn nejrůznějších povah
 Shakespearova tvorba přerůstá časový i společenský rámec své doby a zůstává živá a pochopitelná dnešnímu divákovi

4. maturitní otázka

ITÁLIE
PŘELOM 13. A 14.STOLETÍ
- představitelé:

Dante Alighieri
 pocházel z Florencie
 největší básník středověku
 první básník moderní doby
 pro své názory proti papežovi byl vyhnán z Florencie
 život i tvorba byly poznamenány vyhnanstvím, stejně jako láskou k předčasně zemřelé Beatrice
 psal italsky
 dílo:
Božská komedie
- duchovní alegorický epos
- 33 zpěvů
- má tři části : Peklo, Očistec, Ráj
- básník Dante zabloudí v lese, kde ho ohrožují tři šelmy Smyslnost, Pýcha a Lakomství
- dále vypravuje o své pomyslné cestě záhrobními říšemi
- na jeho cestě ho doprovází Vergilius (symbol pozemského vědění), ten je pohan, a proto s ním nesmí do
ráje, kam ho doprovodí Beatrice (symbol nadpozemské dokonalosti)
- významné neobyčejné dílo
- touha po poznání
- realistické propracování

4. maturitní otázka

Francesco Petrarca
 pocházel z Florencie, ze které byl také vypovězen
 odešel do Avignonu
 byl v písemném styku s Karlem lV., navštívil Prahu
 básník lásky a pozemského života
 jeho dílo mělo vliv na Kollára, Vrchlického, Machara a Nezvala
 dílo:
Sonety Lauře (Zpěvník)
- obsahují 366 italských milostných básní, sonetů
- věnováno jeho životní lásce Lauře

sonet= znělka, lyrický žánr, tvoří ji 14 veršů uspořádaných do 4 slok, pravidelný rým

Biovanni Boccaccio
 zakladatel novodobé renesanční prózy
 dílo:
Dekameron
- soubor 100 novel
- příběh je vyprávěn v době, kdy byla v Itálii morová epidemie, lidé utíkali před nákazou
- pro své vyprávění si vybral 3 šlechtice a 7 žen, vyprávějí si co zažili
- renesanční znaky:
• autor si vybírá světská témata (láska, nevěra..)
• kritika soudobých mravů
• žena= rovnocenný partner muže

novela=kratší prozaický útvar, který má kratší, ale napínavý děj, hlavní myšlenka je uvedena na závěr

3. maturitní otázka

Literatura zábavná:
- za vlády Jiřího z Poděbrad oživení kulturních a politických styků
- vznik českých cestopisů

Václav Šašek z Bířkova
 dílo:
Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čecha až na konec světa
- cestopis, který se stal podkladem pro Jiráskovu knihu Z Čech až na konec světa
ODRAZ HUSITSTVÍ V LITERAUŘE 19. A 20. STLOLETÍ

Alois Jirásek
 dílo:
Mezi proudy
- románová trilogie
- počátky reformního hnutí za vlády krále Václava lV. do doby vydání Kutnohorského dekretu

Proti všem
- román
- zobrazuje husitskou revoluci

Bratrstvo
- román
- o doznívání husitských válek na Slovensku

Husitský král
- román o vládě Jiřího z Poděbrad a vzniku Jednoty bratrské

Jan Hus
Jan Žižka
Jan Roháč
- dramata


Miloš Václav Kratochvíl
 dílo:
Král obléká halenu
- román z doby raného husitství

Pochodeň
- román odehrávající se době Kostnického koncilu

Mistr Jan
- román

Jan Hus
Jan Žižka
Proti všem
- filmové scénáře

4. maturitní otázka

SVĚTOVÁ LITERATURA
 počátek 14. století – poč. 17. století
 od 14. st. můžeme pozorovat nejdříve v Itálii a potom v dalších zemích Evropy mohutné kulturní i společenské hnutí, které přineslo zásadní změny v literatuře, umění, vědě a životě vůbec, toto období nazýváme renesancí
 renesance - název z francouz. slova La renaissance = znovuzrození, obnova
 je to úsilí o novou světskou literaturu nezávislou na církvi
 vliv zámořských objevů na poznávání světa
 vzestup měšťanstva a měst
 rozvoj společenských a přírodních věd (astronomie, knihtisk..)

Humanismus
 návrat k antické kultuře jako ke vzoru
 touha po pravdivém poznání člověka, se všemi jeho klady a zápory, pozemského života(nevěří na posmrtný život)
 rozumové poznávání světa a člověka
 snaha o vzdělání, realizaci
 pocit sebevědomí člověka – věří na svůj rozum, smysly a vlastní sílu
 rozvoj literatur v národním jazyce
 do popředí se dostala literatura nauková, lyrika a alegorie

3. maturitní otázka

Význam Husa:
 zavedl diakritický pravopis (tzv. nabodeníčko krátké a dlouhé)
 urychlil vyvrcholení odporu proti církvi
 odhaloval příčiny společenských nedostatků

Jan Želivský
 kazatel a mluvčí pražské chudiny


3. LITERATURA V DOBĚ HUSTITSKÝCH BOJŮ

 rozvoj lidového zpěvu = Husitské chorály
Jistebnický kancionál
- sborník nejznámějších husitských písní
písně:
Ktož jsú boží bojovníci
- nejznámější píseň, chorál
- zněla při každé bitvě, měla dodat odvahu k boji

Povstaň, povstaň, veliké město pražské
- píseň Prahy s výzvou k boji proti Zikmundovi


Žižkův vojenský řád
- kázeňský řád husitského vojska

Budyšínský rukopis
- tři veršované skladby proti Zikmundovi
• Žaloba Koruny české
• Porok Koruny české
• Hádání Prahy s Kutnou Horou

3. maturitní otázka

Vavřinec z Březové
Husitská kronika
- psaná latinsky
Píseň o vítězství u Domažlic


4. LITERATURA DOBY POLIPANSKÉ
 po porážce Husitů u Lipan 1434
 dochází ke změně literatury

Petr Chelčický
 narodil se v Chelčicích u Vodňan
 dostal se do Prahy v době husitské
 byl ovlivněn M. J. Husem
 dílo:
O trojím lidu
- traktát
- autor odmítá dělení na 3 základní stavy (kněžský, vojenský, robotný)

O boji duchovním
- traktát
- boj duchovní(myšlenkový) je jediným který uznává

Sieť viery pravé
- kritika církve

 v roce 1457 vznikla na základě myšlenek P. Chelčického Jednota bratrská
 náboženská skupina, která se stala nositelem vzdělanosti
 kritizována katolíky a husity
 začala zakládat školy, vyvíjeli literární činnost
 během 16. st. se stali nejvýznamnějšími nositeli kulturních a vzdělávacích snah

3. maturitní otázka

1. HUSOVI PŘEDCHŮDCI

 byli to většinou kazatelé, kteří usilovali o nápravu společnosti na náboženském podkladě
 centrem kazatelství byla Betlémská kaple
 tvořili také nábožensko – vzdělávací literaturu
 představitelé:

a) učené křído
- kázali latinsky bohatým vrstvám, universitním studentům

Matěj z Janova
 psal latinské spisy

Konrád Waldhauser
 z Německa
 kázal na KU

b) lidoví kazatelé
- kázali česky lidovým vrstvám

Jan Milíč z Kroměříže
 český kazatel
 nejradikálnější
 zřekl se bohatství žil s chudinouTomáš ze Štítného
 laik bez teologického vzdělání
 zchudlý šlechtic
 o náboženských otázkách píše česky
 1. klasik naučné literatury
 zpřístupnil vzdělanost širšímu čtenářstvu
 dílo:
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- traktát

Řeči besední
- traktát o křesťanských zásadách

Řeči sváteční a nedělní
- výklad částí evangelia

3. maturitní otázka

2. LITERATURA OBDOBÍ PŘÍPRAV HUSITSKÉHO HNUTÍ

MISTR JAN HUS
 narodil se r. 1370 v Husinci u Prachatic
 studoval na KU filozofii
 později působil na universitě jako profesor
 vysvěcen na kněze
 zvolen rektorem pražské university
 jeho zásluhou byl vydán Kutnohorský dekret – omezoval počet cizinců na universitě
 ve svých kázáních kritizoval církev
 r 1412 vystupuje proti odpustkům a papež na něj nařídil klatbu, pronásledován
 na Prahu byl uvalen Interdikt = zákaz kázání
 Hus Prahu opustil, obýval na různých místech, např. Kozí hrádek
 r. 1414 vyzván císařem Zikmundem, aby obhájil své učení na koncilu v Kostnici
 zde byl hned po příjezdu zatčen a označen za kacíře
 6.7. 1415 upálen a popel vhozen do Rýna
 dílo:
a) latinsky
O církvi
- spis, ve kterém vyjadřuje názor, že hlavou církve je Kristus nikoli papež

O pravopise českém

b) česky
Knížky o svatokupectví
- ostře kritizuje církev za její bohatství, prodávání odpustků…

Výklad Viery, Desatera a Páteře
- výklad 3 modliteb
- úvahy o mravním životě a kritika společnosti


Postila
- soubor kázání
- výklad části evangelia

Dcerka
- spis určen dívkám a ženám
- autor hovoří o správném životě a výchově

Listy z Kostnice

3. maturitní otázka

Charakteristika doby:
 v této době měla hlavní moc církev, na konci 14.st. vlastnila více než polovinu majetku
 soustředila se pouze na bohatství, a tak docházelo k náboženskému a mravnímu úpadku církve
 muselo dojít k nápravě církve = reforma, tu měli na starosti kazatelé(= reformátoři)
 roste zájem o bibli, úplný překlad do češtiny

Literatura:
 česká literatura byla literatura psaná ČESKY, srozumitelná lidu
 převládá prostá forma, srozumitelnost
 do popředí se dostává satira, která plnila úlohu kritiky
 duchovní písně
 nové útvary – traktáty – učená pojednání o různých lidských problémech
 vrcholí proces počešťování literatury, demokratizace a laicizace

23. maturitní otázka

Satiry Smilovy školy
- dialogy, šlo o pobavení

b) studentská satira
Píseň veselé chudiny
- báseň o bídě, vtip a ironie

Podkoní a žák
- skladba je psána formou sporu, podkoní a žák se hádají komu se žije lépe, nakonec z hádky vyplyne, že se mají oba stejně špatně

Svár vody s vínem
- alegorie
- voda a víno se dohadují o svojí hodnosti

O ženě zlobivé
- dialog, ve kterém se muži radí jak má jeden z nich naučit ženu zlobivou, aby na něj byla hodná


c) nauková literatura
- vznikla vlivem univerzit
- patří sem právní spisy,slovníky
- představitelé:
Bartoloměj z Chlumce, Klaret
 psal dějepisnou literaturu
 snaha o vytvoření českého názvosloví pro slovní obory přednášené na tehdejší artistické faklutě (byla základem KU)

- Snaha vytvářet kroniky, nikdo se však nevyrovnal Kosmovi, asi nejlepší byli:

23. maturitní otázka

Příbík Pulkava z Radětína
 vypracoval kroniku do doby Karla IV., sám Karel se na ní podílel

Jan z Jenštejna
 pražský arcibiskup, píšící latinsky
 skládal duchovní písně
 dílo:
O pravém šlechtictví
- vyjadřuje demokratické názory a rovnost lidíd) klasická próza

Tkadleček
- nejznámější prozaická skladba staročeské literatury
- Tkadleček není jméno postavy, ale alegorické označení spisovatele
- autor dílo stylizuje jako spor milence s neštěstím, které mu vzalo milou
- rozvádění filozofických úvah, vítězí neštěstí
- protiklad Legendy o sv. Kateřině

e) lyrická poezie
- dochovaly se nám památky z 2.pol. 14. století
- svítáníčka = milostné básně, milenci se loučili za svítání, náměty přírodní, satirické a milostné

Paní, srdce ve mně sténá
- ze 13.století
- paní odmítá žakéře
- použití hovorového jazyka

Dřevo se listem odievá

Milý, jasný dni


- písně lidového původu:
Stratilať sem milého

Byla ti sem v sádku

23. maturitní otázka

 česky psaná literatura
- legendy:
Legenda o sv. Prokopu
- vypráví o narození, životě a smrti Prokopa, který žil v Sázavském klášteře a šířil staroslověnskou literaturu

Legenda o sv. Kateřině
- vypráví o Katřině, která byla zasnoubena Kristu a akonec byla umučena
- sv. Kateřina patronka všech universit a vzdělanosti

 drama
Mastičkář
- 1. dochovaná lit. památka městského typu
- autor je neznámý
- odehrává se na středovékém tržišti, mastičkář prodává vonné mastě, vychvaluje je, aby měl co nejvíce peněz, proto udělá „zázrak“- pomaže mastí pomocníka, který předstírá, že je mrtví, a pomocník obživne, přijdou k němu 3 Marie a chtějí balzámovat Kristovo tělo
- zobrazuje měšťanský život

 satira
- humorným způsobem kritizuje nedostatky ve společnosti i lidského charakteru
a) Měšťanská satira
Hradecký rukopis
- autor je neznámý
- kolem r. 1340
- doklad Laicizace literatury
- má tři části:
• Satiry o řemeslnících a konšelích
- kritika nepoctivosti a okrádání, výhružka peklem
• Desatero kázánie božie
- veršované kázání, útok na hříšníky

• Bajka o lišce a džbánu
- krátké veršované vyprávění s poučením

Smil Flaška z Pardubic
 příslušník vysoké šlechty
 dílo:
Nová rada
- alegorie(=skrytý význam)
- zvířata radí lvovi jak má dobře vládnout

23. maturitní otázka

Otta – opat Zbraslavského kláštera
Zbraslavská kronika
- zachycuje dějiny do roku 1338
- je psána česky pronikání češtiny, dokladem jsou tzv. Glosy = české vpisky, poznámky do latinského textu
 ale mohou to být také překlady
 př. Vídeňské glosy

písně:
Svatý Václave
- druhá nejstarší česká duchovní píseň
- přelom 12. a 13. století
- lidé se obrací ke sv. Václavovi, prosí ho o posmrtný život
- Václav, patron české země, je zobrazen jako rytíř, který má chránit český národ
- stala se z ní píseň slavnostní a válečná

23. maturitní otázka

4) VZNIK ČESKY PSANÉ LITERATURY
PŘELOM 13. A 14. STOLETÍ
 vrcholný středověk, vláda posledních Přemyslovců a Lucemburků
 procesy:
1. laicizace – zesvětštění, nepřevažuje náboženská tématika,ale témata z běžného života
2. demokratizace – literatura je určena všem

 staročeské památky
 převládají verše (literatura se šíří hlavně ústně, neboť lidé neumí psát)
 zlomkovitost
 anonymita autora
 obtížná datace

 žánry: (velké množství)
 duchovní lyrika
 duchovní epika
 světská lyrika
 světská epika (epos, kronika)
 drama
 sociální satira
 zábavná a odborná próza

23. maturitní otázka

a) Literatura počátku 14. století

Alexandreis
- přelom 13. a 14. století
- psána česky
- neznáme autora, domníváme se, že to byl nějaký vzdělaný šlechtic
- veršovaný rytířský epos
- pokusem o to, že česká literatura se dokáže vyrovnat evropské literatuře
- vypráví o životě, hrdinských skutcích makedonského krále Alexandra Velikého

Dalimilova kronika
- počátek 14. století
- nejstarší česky psaná veršovaná kronika

- autora neznáme, domníváme se, že autor pochází z nižší šlechty, mylně byla přisouzena Dalimilovi
- popisuje dějiny nejstarší doby až do roku 1314
- má 106 kapitol
- vyzívá k jednotě národa a je proti Němcům
- používá jazyk přístupný všemu lidu

b) Literatura doby Karlovy
- 2.pol. 14. století
- doba rozkvětu českého státu
- za jeho vlády se Praha stala středem evropské vzdělanosti
- vznik pražského arcibiskupství 1344
- založení Karlovy university 1348

 latinsky psaná literatura
Vita Caroli
- životopis Karla lV.
- napsán si ho sám
- staročeský překlad až po několika letech

23. maturitní otázka

3) KRÁTKÉ OBDOBÍ VÍTEZSTVÍ LATINY A PRONIKÁNÍ ČEŠTINY
POČ. 12.ST. – POL. 13.STOLETÍ

Kosmas
 1045-1125
 prvním kronikářem a zakladatelem dějepisectví
 studoval v Belgii
 děkan svatovítské kapituly
 byl neobyčejně vzdělaný
 ovládal latinu
 ve vysokém věku začal psát Kroniku českou
 v českých dějinách se postavou Kosmy zabývá Vladislav Vančura v díle Obrazy z dějin národa českého
 dílo:
Kronika česká
= Kosmova kronika, Chronica Bohemorum)
- vznikla ve 12. století
- první dílo kronikářského typu
- psána latinsky
- v kronice jsou popsány události od nejstarších dějin Babylónské věže až po rok 1125
- měl mnoho žáků, ale nikdo v kronice nepokračoval
- význam kroniky:
 historický – nejvýznamější pramen českých dějin, 1. dějiny národa
 vlastenecký – autor sice píše latinsky, ale přesto je velký vlastenec (píše jako Čech)
- prameny: (3 části knihy)
 nejstarší příběhy z doby pohanské = „Bájné vyprávění starců“
 vyprávění pamětníků – zprávy hodnověrných svědků
 Kosmovy zážitky
- styl:
 čtivá, neboť autor používá prostý styl
 jednoduchý jazyk
 dějová slovesa, přímá řeč
 charakteristika jednotlivých postav
 zábavné historky, citáty
 forma živého vyprávění
 oživena citáty antických autorů

- př. Pověst k Krokovi a jeho dcerách, Pověst o Přemyslovi a Libuši, Pověst o založení Prahy


Kronika=prozaický útvar, kde autor popisuje jednotlivé historické události v chronologickém sledu, styl prostý a věcný

23. maturitní otázka

Nejstarší literární památky

Proglas
- veršovaná předmluva k Evangeliu
- nejstarší dochovaná slovanská báseň
- napsal ji asi Konstantin
- obhajuje právo na vzdělání v mateřském jazyce
= počátek demokratizace kultury
- oslavuje všechny Slovany

Život Konstantinův
- vznik po smrti Konstantina
- za autora je považován Metoděj
- vypravuje podrobně o životě K. (od narození až po smrt)
- obhajoba životního díla a skutků obou bratrů

Život Metodějův
- není tak rozsáhlý a pravdivý jako Život Konstantinův
- psali ho pravděpodobně jejich žáci

Paterik ( Kniha otců)
- vypráví o životě mnichů

Nomokánon (církevní předpisy)

Kyjevské listy
- r. 990
- psány Hlaholicí
- zlomek z mešní knihy, texty, které se četly při mši

 po Metodějově smrti došlo k zákazu staroslověnské bohoslužby
 žáci Konstantina a Metoděje byli pronásledováni
 uchýlili se do Sázavského kláštera, kde bylo jediné středisko Staroslověnštiny
 začíná období zápasu dvou kultur Staroslověnština X Latina

23. maturitní otázka

2) OBDOBÍ ZÁPASU DVOU KULTUR
10. A 11.STOLETÍ
 nové kulturní centrum – český přemyslovský stát
 nositelem vzdělanosti bylo duchovenstvo
 postupně je staroslověnština vytlačena latinou

a) staroslověnská tvorba
- Sázavský klášter

Život svatého Václava
- první staroslověnská legenda
- vypráví o knížeti Václavovi a jeho mučednické smrti

Legenda o sv. Vítu

Legenda o Konstantinovi

b) latinská tvorba
- pražské biskupství

Kristiánova legenda ( Život a umučení sv. Václava a sv. Ludmily babičky jeho)
- napsaná koncem 10. st.
- důležitá i jako pramen k poznání nejstarších českých dějin

legenda = veršovaný nebo prozický útvar náboženské středověké epiky, vyprávění o životě, skutcích, zázracích.., původně předčítány při mši v den svátků

písně:
Hospodine, pomiluj ny
- nejstarší česky psaná píseň
- napsaná na přelomu 10. a 11. st.
- obsahuje zbytky staroslověnských slov (pomiluj ny = smiluj se)
- skládá se z 8 veršů bez rýmu
- náboženský účel – lidé prosí Boha o úrodu, mír a spasení
- měla funkci hymny, zpívala se při slavnostních příležitostech

23. maturitní otázka

 v 9. století nejstarší období našeho písemnictví
 česká literatura patří k nejstarším v Evropě
 literatura byla podřízena církvi a křesťanství, centrem vzdělanosti nejsou školy, ale kláštery a kostely
 bohoslužby byly v jazyce řeckém a latinském


1) STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ
POL. 9. STOLETÍ
 na Velkou Moravu pronikalo křesťanství ze Západu a Východu
 počátky našeho písemnictví souvisí s příchodem věrozvěstů Konstantina a Metoděje do Velkomoravské říše v roce 863
 velkomoravský kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michala lll. o vyslání křesťanské mise
 ze Soluně přichází Konstantin a Metoděj, kteří měli za úkol šířit křesťanství se srozumitelném jazyce ( ve Staroslověnštině) a vytvořit základy slovanské vzdělanosti
 přinesli na Velkou Moravu některé přeložené náboženské texty, především část Bible
 staroslověnský jazyk zavedli do bohoslužeb, vychovávali domácí duchovenstvo, překládaly náboženské texty…
 Konstantin vytvořil 1.slovanské písmo Hlaholici, na základě malých písmen řecké abecedy
 a později vytvořili Metodějovi žáci další písmo Cyrilici (velká písmena řecké abecedy)

Seneca , Tacitus

Seneca
 filosof, politik, básník
 představitel stocismu- názor:žít podle přírodních zákonů ve shodě se světem,proti kterému se člověk nemá vzpouzet
 dílo:
O duševním klidu

Tacitus
 historik
 dílo:
Germánie
Letopis

d)Období úpadku
2.st.n.l.
 životní názor lidí začíná být ovlivňován křesťanstvím
 zánik západořímské říše r. 476 je období kdy nastává Středověk

Řečnictví

 Řečnictví
Marius Tallius Cicero
 největší řečník
 řecký filosof a politik
 jazyk jeho spisů se stal vzorem klasické latiny

Titus Carus
 reprezentuje naučné básnictví

 Poezie
Gaius Velerius Catullus
 tvoří lyrickou poezii
 ústředním tématem je láska k dívce Lesbii

Publius Vergilius Maro
 pokládán za největšího římského básníka
 dílo:
Zpěvy pastýřské a Zpěvy rolnické
- autor oslavuje práci rolníků a pastýřů a také císaře Augusta

Aeneis
– trojský hrdina Aeneas uprchl z hořící Tróje, prošel různými dobrodružnými příhodami na moři, navštívil mnoho krajů a zažil
mnoho útrap, dostal se k bohům Itálie, kde v ústí řeky Tiberu položil základy římského státu
- práce na básni byla nedokončená, rukopis měl být na přání autora spálen,ale na žádost císaře Augusta vydán – vzorem pro celý
středověk

Publius Ovidius Naso

Quintus Horatius Flaccus
- autor lyrických básní a básnických dopisů
- první satirik římské společnosti

Publius Ovidius Naso
- největší římský básník
- jeden z nejnadanějších autorů antické literatury
- vypovězen císařem Augustem, až do smrti žil ve vyhnanství na březích Černého moře,nikdy se nemohl vrátit
- dílo:
Umění milovat
Lásky
= milostná poezie

Proměny (Metamorfoses)
- mytologická poezie
- zpracoval 250 řeckých a římských bájí s motivem proměny(např. o Niobé, která se změní v plačící kámen)

Žalozpěvy
- psány ve vyhnanství - touha po své rodině a přátelích v Říměc) Stříbrný věk (císařské období)
1. stol.n.l.

Gaius Petronius
- historik
- dílo:
Satiricon

Elektra, Aristoteles

Elektra

Komedie = ve velké oblibě, původně neměla souvislý děj, skládala se z řady komických výjevů, útok na politické
poměry, nevázaný žert, dialog, měla pobavit diváka a zároveň ukázat na negativní vlastnosti
lidského chování
Aristofanes
 pozdvihl řeckou komedii na vysokou úroveň, někdy se jeho komedie nazývají frašky = velmi veselé
 dílo:
Žáby
– vysmívá se literárním snobům a zároveň míří proti Euripidovi
- řeší aktuální politické otázky, názory, kritika přetvářky a podlosti

Mír
Jezdci


 Filosofie
Sokrates
 za své pokrokové názory odsouzen k trestu smrti
 dílo:
Rozmluvy

Platón
 Sokratův žák, idealista
 protidemokratické názory
 dílo:
Obrana Sokratova

Ústava


Aristoteles
 Platónův žák,
 považován za nejvzdělanějšího člověka doby, učitel Alexandra Makedonského
 jeho dílo patřilo k nemnoha hodnotám, které křesťanství z antiky přejalo
 ve svém díle shrnul vše o starověku
 dílo:
Poetika
– stanovil zásadu tří jednot pro řecké drama:
1) na jednom místě
2) v jedné době
3) jeden příběh

c) Helenistické období
4.-1. stol. př.n.l.
 literární úpadek
 Řecko se stalo součástí rozsáhlé Alexandrovy říše a do ní řecká literatura pronikla a rozptýlila se, zachovalo se málo památek

Theokritos

ŘÍMSKÁ LITERATURA

2. ŘÍMSKÁ LITERATURA
- 3.st.př.n.l. – 5.století n.l.
- není tak bohatá jako literatura řecká
- dlouho přebírala hotové útvary a témata od řecké literatury
- umělecký vrchol nastal až koncem 1.st. př.n.l
- dělí se do tří období
a) období archaické
b) vrcholné(zlaté) období
c) stříbrné období
d) úpadek římské říše

a)Archaické období
3.st. př. n.l.
 nejstarší období
 rozvoj římské komedie

 komedie
Plautus
 pocházel z chudé rodiny, čerpá ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci..)
 jeho komedie jsou psány živým jazykem
 dílo:
Komedie o hrnci
- kritizuje sobectví, lakotu a negativní vlastnosti

b) Vrcholné období tzv. „zlatý věk“
1.století př.n.l.- poč. n. l.
 rozvoj rétoriky= nauka o řečnictví

Král Oidipus , Euripides

Král Oidipus
– Oidipus vládl Thébám, byl věštcem nařčen, že zabil svého otce, začne pátrat po pravdě a zjistí, že krále Laila nezabili lupiči,
ale on sám,když se kdysi setkal v horách s neznámým cizincem, ale také že se stal manželem své matky Iokasty, která ze
zoufalství spáchá sebevraždu, Oidipus si vypíchne oči, aby se sám potrestal a odchází do vyhnanství


Euripides
- měl rozsáhlé vzdělání, zasahoval do politiky
- do svých dramat zavádí i obyčejné lidi, téma lásky, psychologii
- vykresluje postavy žen
- chtěl kritizovat nedostatky athénské demokracie
- dílo:
Médea
- královská dcera zachránila Iásona a pomohla mu zmocnit se zlatého rouna, zamilovala se do něj a odjela s ním
na Korintu, ale on se zamiloval do Glauky, zklamaná Médea se rozhodla pomstít, a tak jí poslala svatební šaty,
které se vznítily a Glauka uhořela, potom Médea zabila své 2 děti, které měla s Iásonem

Lyrika:

 Lyrika:
- oslavné básně – Ódy
- epigramy- satirická skladba, náhrobky

Anakreon – básník, autor milostné poezie

Sapfo – básnířka, milostná poezie – jen útržky

Ezop(Aisopos) – zakladatel bajky

bajka=lyrickoepické jinotajné vyprávění, ve kterém vystupují zvířata, které mají lidské vlastnosti, vyplývá z nich
ponaučení, je to útvar ústní lidové slovesnosti

b) Attické období
5 – 4. st.př.n.l.
 největší rozkvět Athén
 vrchol řecké demokracie
 vznik dramatu: Řekové konávali slavnosti zasvěcené bohu Dionýsovi tzv. Dithyramby, ze sborového zpěvu doprovázeného tancem se vyvinulo divadelní představení( tragédie – smutné písně, komedie – veselé)
 hrálo se v amfitheátrech = velká nezastřešená prostranství
 drama bylo velmi oblíbeno, státem podporováno
 hrál pouze 1 člověk – muž hrál i ženské role+ sbor(=chór), později 3 herci, ale hráli pouze muži
 oblíbenost tragédií

tragédie= čerpá z mytologie, hrdinové odvážní a stateční nebo krutí a samolibí, konflikt se silnějším končí
tragicky (hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí), děj se nečlení na dějství, spojení mluveného
slova, zpěvu a tance

Aischylos , Sofokles

Aischylos
- zakladatel řecké tragédie
- ve svých hrách řeší otázky mravní povahy
- čerpá ze starých řeckých mýtů, kde mají lidé bohy předurčený osud, který nejde změnit
- dílo:
Oresteia
- vůdce řeckých vojsk Agamemnon byl po návratu z Trojské války zavražděn nevěrnou manželkou a milencem , jeho syn Orestes pomstí vraždu svého otce, propadá výčitkám a odchází do daleké Tauridy, aby se před bohy očistil z vinySpoutaný Prométheus
Peršané

Sofokles
- za jeho života vrchol antické tragédie
- náměty z okruhu trójských bájí a pověstí
- dílo:
Antigona
- Antigona je dcera Oidipa, po jeho odchodu se dostanou na trůn jeho synové Eteokles a Polyneiskes, kteří vedou spor o trůn, v boji oba zahynou a králem se stává Kreon, který zakáže pohřbít mrtvolu Polyneiska, protože se dopustil vlastizrady.
- Antigona bratra i přes zákaz pohřbí a Kreon nařídí, aby byla zaživa pohřbena do hrobky, nakonec jí chce kvůli bohům vrátit svobodu, ale je pozdě, Antigona se oběsí, Kreonův syn, její milenec si vrazí do prsou meč, jeho matka ze žalu spáchá sebevraždu a Kreon prosí bohy, aby ho zbavili života

ŘECKÁ LITERATURA

1. ŘECKÁ LITERATURA
- 8.-1.století př.n.l.
- dala základ evropské vzdělanosti a dodnes působí jako inspirační zdroj
- vyvíjela se ve třech období:
a) archaické období
b) attické období
c) helénistické období

a) Archaické období
8. – 6. stol. př.n.l.
 Epika:
Homér
 básník, nejstarší autor
 máme málo zpráv o jeho životě, byl slepý
 je považován za autora eposu
 dílo:
Ilias
- odrazem skutečných událostí
- vypráví o bojích Řeků proti maloasijskému městu Tróji(=Ilion), nelíčí však průběh válečného střetnutí, omezuje se na závěr boje
- syn trojského krále Paris odloudil spartskému králi Menelaovi jeho ženu, krásnou Helenu, vyhlásil tedy boji proti Troji, Řekové město oblehli, ele nemohli jej dobýt, boj trval 9 let se střídavým štěstím pro obě strany, mezitím došlo ke sporu mezi Hektorem(syn trojského krále) a Achillem, který Hektora zabije, ale později je zasažen do paty, která je jediným zranitelným místem na jeho těle
- Řekové nakonec dobyli Troje lstí: nejstatečnější bojovníci se ukryli do dřevěného kone, ostatní vojsko předstíralo ústup, Trojané vtáhli koně do města, večer z něj vystoupili Řekové a dali svému vojsku světlem znamení, nakterém míst¨ě jsou probořeny hradby, rozpoutal se strašný boj a Troja byla vypálena

Odyssea

Odyssea
- Odysseus bloudil cestou na rodný ostrov se svou družinou mnoho let a zažil četná dobrodružství, když se zastavil na ostrově Kyklopů, jeden z nich Polyfmos uvěznil celou družinu, Odysseus chtěl zachránit svoji družinu a tak obra opil a ve spánku mu vypíchl jediné oko, když mu pak jeho sousedé přišli na pomoc a ptali se, kdo mu to udělal, řekl Nikdo, tak se mu Odysseus totiž představil
- ráno vypuštěl Polyfemos ovce z jeskyně, Odysseus a jeho družina se zavěsili do silného berana a utekli
- zažil ještě mnoho útrap a postupně ztratil celou družinu, ale nakonec se dostal na rodnou Ithaku, kde dotěrní nápadníci usilovali o jeho ženu Penelopu, s pomocí syna Telemacha pobil vetřelce a potom směl užívat zaslouženéh klidu

epos = veršované epické vyprávění o neustlém a bohatém ději, vystupuje zde mnoho postav – lidé i bohové,
kteří mají lidské vlastnosti(kladné i negativní), jsou nesmrtelní

znaky homérského eposu:
 rozsáhlá veršovaná epická skladba o významnách událostech
 bohatá dějovost (příběhy, hodně postav, určité místo, více dějových linií)
 popisné pasáže i lyrické vložky
 členěn do zpěvů a kapitol
 hlavní postavy – výjimeční hrdinové
 zdroj – ústní lidová slovesnost – mýty

 rozpad rodového zřízení v 7-6 st. př. n. l. způsobil změnu názrou na svět, začaly rozumové chápat a vykládat přírodní zákony, zbavovali se závislosti na mýtických představách a ve slovesném umění se začala více uplatňovat lyrika

Nejstarší starověké literální památky

 ve 4. a 3. tis. př. n. l. se centrem obchodu a kultury staly oblasti v povodí Eufratu, Tigridu, Indusu, Gangy, Brahmaputry
 tyto oblasti byly středisky původního písemnictví:
 sumerské písemnictví –vymysleli klínové písmo, Epos o Gilgamešovi – nejstarší dochovaná literární
památka
 hebrejské písemnictví – Písmo svaté = Bible, která se dělila na:
1. STARÝ ZÁKON - a) Tóra – nejstarší část = Petateuch = 5 knih Mojžíšových (O stvoření světa, o
Adamovi a Evě, Kainovi a Ábelovi, potopě světa, stavbě Babylonské věže)
b) Knihy královské
c) Knihy soudců

2. NOVÝ ZÁKON – o životě Ježíše Krista, rozdělen do 4 evangelií(Matouše, Marka, Lukáše, Jana)

 indické písemnictví – Mahábhárata, Rámájana – hrdinské zpěvy,eposy
 čínské písemnictví – Kniha písní
 perské písemnictví – Avesta – sbírka náboženských textů

Maturitní otázky 30. pokračování

- Jan DRDA: NĚMÁ BARIKÁDA - soubor příběhů, heroizovala postoje Čechů za okupace i za pražského povstání (povídka „Vyšší princip“ – profesor latiny na gymnáziu, vše hodnotí podle přísných morálních zásad, domnívá se, že je budou dodržovat i Němci, tři jeho studenti jsou v době heydrichiády odsouzeni na smrt jen proto, že počmárali fotku Heydricha v novinách. Profesor navštíví velitele města, Němce, ten mu slíbí, že hochy propustí. Svůj slib ale nedodrží, kluci jsou popraveni. Ředitel gymnázia chce po profesorovi, aby jejich popravu nějak „vhodně“ třídě vysvětlil („Je nutné být loajální, je těžká doba.“). Profesor tváří tvář třídě nedokáže lhát a prohlásí : „Také já schvaluji atentát na Heydricha. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranovi není zločin.“ Třída mlčky vstane ,a tak vyjádří svému učiteli podporu.
- Karel PTÁČNÍK: ROČNÍK 21 - o totálním nasazení v Německu, tříbení charakterů při nebezpečí
- Jiří WEIL : ŽIVOT S HVĚZDOU – utrpení Židů za války
- Jaroslav SEIFERT: PŘILBA HLÍNY – protiválečné. 60. – 80. léta: motivy lásky (žena = symbol života), ale i smrti (smrtí prověřuje životní hodnoty), hledání smyslu života. Místo pravidelného verše a písňové formy rytmizovaná próza, uvolněný nerýmovaný verš.
- Vladimír HOLAN: RUDOARMEJCI – portréty ruských vojáků; je to jeden ze 4 svazků díla „Dokument“
(zbylé svazky se jmenují : DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU - střet zla a krutosti války, PANYCHIDA – polemika s Bohem, kdy Bůh je nečinný vůči válce, TOBĚ – útočné glosy dobových událostí)
- Julius FUČÍK: REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE – napsány ve vězení a propašovány ven

Maturitní otázky 30. pokračování

Josef ŠKVORECKÝ: ZBABĚLCI – osudy Dannyho Smiřického z českého maloměsta v posledních válečných dnech
- Ladislav FUKS : PAN THEODOR MUNDSTOCK – o osudu a vnitřním životě pražského Žida za války
- Jan OTČENÁŠEK: ROMEO, JULIE A TMA – novela, KULHAVÝ ORFEUS
- Arnošt LUSTIG: MODLITBA PRO K. HOROWITZOVOU – poznamenaná autorovými zážitky z 2. světové války
- Ota PAVEL: SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ – povídková kniha, autobiografické povídky, hrdiny jsou členové jeho rodiny (hl. táta) a přátelé, zfilmované
- Bohumil HRABAL: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY – realistické téma z okupace, zfilmované
- Ladislav GROSMAN : OBCHOD NA KORZE – filmové zpracování oceněno Oscarem (Stará Židovka musí svůj obchod svěřit pověřenému zástupci, svému prodavači. Nechápe dobu, její prodavač se ujme svého úkolu, ale je mu stařeny líto, a proto jí nic neřekne, před ní nechává vše při starém, poslouchá ji, ale navenek vystupuje jako majitel obchodu. Nakonec má stařena odejít do koncentráku, nechápe to, odmítá odejít. Prodavač ji nutí, aby se schovala, chce ji zachránit, ale při zápase s ní, ji nechtěně zabije. Drama konfliktu touhy po moci a majetku, strachu X čisté svědomí, morální zásady)
- V. KÖRNER: ZÁNIK SAMOTY BERHOF – novela (téma německých „wervolfů“, kteří na útěku vraždí a loupí)

Maturitní otázky 30. pokračování

Československo
- během německé okupace Čech a Moravy za 2. světové války byla česká literatura postupně umlčována, někteří spisovatelé se stali oběťmi fašistického teroru (Vančura, Poláček, bratři Čapkové. Orten)
- Josef HORA : MÁCHOVSKÉ VARIACE – sbírka napsaná k 100. výročí Máje (plný život X lidská pomíjivost, jas X tma, vzdor X touha po klidu) DOMOV, JAN HOUSLISTA (básnické sbírky, které měly povzbudit národ v době okupace)
- Jaroslav SEIFERT : JABLKO Z KLÍNA, ZHASNĚTE SVĚTLA, VĚJÍŘ BOŽENY NĚMCOVÉ – návrat k trvalým hodnotám, melancholie a občasná resignace, vzpomínky na dětství, opěvování české přírody
- František HALAS : DOKOŘÁN, TORZO NADĚJE – boj proti zlu
- Vladimír HOLAN: HAVRANÍM BRKEM – obsahuje báseň „Září 1938“ obraz mobilizace
- Vítězslav NEZVAL : MATKA NADĚJE – úzkost o matčin život (matka = symbol statečnosti a naděje)
5 MINUT ZA MĚSTEM
- Jiří ORTEN : CESTA K MRAZU – pocity strachu a samoty, životní absurdita (vliv nástupu fašismu)
- Vilém ZÁVADA : POVSTÁNÍ Z MRTVÝCH – z období protektorátu, popisuje odraz války v psychice člověka

Maturitní otázky 30. pokračování

USA
- Joseph HELLER: HLAVA XXII. hrdina se snaží utéct z války, drží ho nesmyslný, neexistující text = nesmyslnost války (symbol), neví co má dělat - individualismus ve vztahu k válce

- Kurt VONNEGUT jr.: JATKA Č. 5 vedle putování na planetu Trafalmador a vyprávění o vzniku této knihy tvoří podstatnou část záznamy vlastních zkušeností a vzpomínek na Drážďany, kde byl jako válečný zajatec uvězněn v kobkách jatek

- James CLAVELL: KRÁL KRYSA – válečný román z prostředí japonského zajateckého tábora, nelidské podmínky – hlad, nemoci, komáři, špína, napětí mezi vojáky, platí zákon silnějšího, založena krysí farma a maso je prodávané důstojníkům jako vybraná lahůdka

- Ray RIGBY : PAHOREK – situované do kárného tábora v severní Africe, jsou zde vězněni britští vojáci, kteří porušili vojenské předpisy, chtějí tam vychovat z člověka nemyslícího tvora poslušného jakéhokoli rozkazu, nejhorší trest – běh na písečný pahorek a dolů

- Patrick RYAN: Jak jsem vyhrál válku – humor, satira

Maturitní otázky 30. pokračování

Itálie
- Alberto MORAVIA: HORALKA – žena prchá se svou dcerou před válkou na venkov, tady však maročtí vojáci její dceru znásilní a ona přichází o své poslední iluze, zfilmováno
- Curzio MALAPARTE: KAPUT- konkrétní popis nacistických zvěrstev a taky portrét nacistických pohlavárů, KŮŽE – soubor 12 příběhů, poslední dny války v oblasti Říma, Florencie, ...
Francie
- Robert MERLE: SMRT JE MÝM ŘEMESLEM – portrét Rudolfa Hesse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi MALEVIL – sugestivní vize světa po výbuchu atomové bomby
- Peirre BOULLE: MOST PŘES ŘEKU KWAI, PLANETA OPIC
Ostatní
- Anna FRANKOVÁ: DENÍK ANNY FRANKOVÉ – 12-ti letá židovky z Amsterdamu si píše deník až do svého zatčení, autentický portrét dívky
- Thomas KENNEALLY: SCHINDLERŮV SEZNAM – hl. hrdinou je podnikatel, který zachrání 1200 židů, ale nutí je k práci ve své továrně, román je stavěný na zápiscích a pamětech té doby
- William STYRON: SOPHIINA VOLBA – žena se musí rozhodnout pro to, které dítě nechá přežít a které pošle do plynu (několik životních voleb – sňatek, činnost v ilegální skupině, poválečný vztah s Nathanem, nakonec sebevražda = takřka vždy volí špatně, trpí výčitkami svědomí.)
- Margueritte DURASOVÁ: HIROŠIMA, MÁ LÁSKA – dva milostné příběhy jedné dívky, jeden se odehrává v roce 1944 kdy se zamiluje do německého vojáka ve Francii, který je zabit a ona byla za trest ostříhaná a druhý příběh je v roce 1957, kdy potká japonského muže, ale zjišťuje, že už není schopna takového citu jako předtím
- Sankiči TÓGE: BÁSNĚ ATOMOVÉ BOMBY – sbírka, jedna z básní vytesaná na památníku v Hirošimě
- George PATTON: VÁLKA MÝMA OČIMA – základem je deník 1940 – 1945, představuje své zážitky, osobní pocity, ...
- Winston CHURCHILL: 2. SVĚTOVÁ VÁLKA – získal Nobelovu cenu, 6-ti dílný dokument

Maturitní otázky 30. pokračování

Československo
- Jaroslav HAŠEK - prozaik; črty, humoresky, povídky, čtyřdílný nedokončený román OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY ( V zázemí, Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku ), kritizuje první sv. válku, začal jej psát asi dva roky před smrtí, vycházel v sešitech, odsuzován kritikou, čtenáři si ho oblíbili, Švejk vykonává všechny rozkazy do detailů, maximálně snaživý, přivádí nadřízené k šílenství, tím se ukazuje nesmyslnost rozkazů, Haškovi šlo o to, ukázat nesmyslnost války, kniha je vlastně obžalobou války, ukazuje úplný rozpad R-U armády, použití vojenského slangu, rusismů, germanismů, román dokončil Haškův kamarád Karel Vaněk, ve svých ostatních povídkách píše o přežitcích a prohnilosti rak. byrokracie
- Viktor DYK: ZEMĚ MLUVÍ – napsal ve vězení ve Vídni, kam byl odsouzen za velezradu, vlastenecká báseň (citát : „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš!“ = říká vlast člověku)
- Antonín SOVA : ZPĚVY DOMOVA – reakce na 1. sv. válku, oslava lidské práce, láska k zemi a domovu, odpor k válce
- Karel TOMAN : MĚSÍCE – soubor 12-ti básní (každá má název podle měsíce v kalendáři)
- Fráňa ŠRÁMEK : MODRÝ A RUDÝ – básnická sbírka, útok na rakouský militarismus (báseň „Raport“=postavena na paralele umírajícího koně a vojáka-bezbrannost živých bytostí ve válce)
- ŽASNOUCÍ VOJÁK , TĚLO plný život X válka která ničí štěstí lidí; ženský protest proti válce
- Karel ČAPEK : BÍLÁ NEMOC – konflikt jedince (dr. Galén) x držitelé moci (vojenský diktátor Maršál, zbrojař baron Krüg); epidemie, lék zná jen dr. Galén, ale vydá ho jen s podmínkou zastavení válek; je ušlapán zfanatizovaným davem. MATKA – fiktivní rozhovor matky Dolores se všemi mrtvými (otcem a třemi syny), protifašistický postoj , odehrává se v době španělské občanské války
- VOSKOVEC & WERICH : CAESAR, OSEL A STÍN, KAT A BLÁZEN, TĚŽKÁ BARBORA

Maturitní otázky 30. pokračování

II. SVĚTOVÁ VÁLKA ( 1939-1945 )

Sovětský svaz
- Válka = nejfrekventovanější téma spisovatelé oslavují své hrdiny, socialistický realismu - hrdinnost sovětských vojáků, komunistů
- Vasilij GROSSMAN: ŽIVOT A OSUD – zabaven KGB, zachycuje bitvu o Stalingrad, život v ruských i
německých koncentračních táborech, amyly ruských generálů
- Valentin RASPUTIN: ŽÍT A NEZAPOMÍNAT – osud desertéra a jeho psychologie
- Michail ŠOLOCHOV: OSUD ČLOVĚKA
- Boris POLEVOJ : PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKA – popis osudu opravdového člověka, ruský letec byl sestřelen, přežil a dostal se ke spojencům, přišel o obě nohy , ale i tak se vrátil k létání
Německo
- vznikla Skupina 47 , navazuje na tradici německé humanistické literatury, úsilí o obrodu německého národa
- E.M.REMARQUE: ČAS ŽÍT, ČAS UMÍRAT - voják se vrátí z fronty, vše je mu cizí => odchází zpět na frontu => umírá
- Anna SEGHERSOVÁ: SEDMÝ KŘÍŽ- útěk vězňů z koncentračního tábora, jeden se zachrání, idealizace zachránců
- Heinrich BÖLL : člen Skupiny 47, nositel NC, BILIÁR O PŮL DESÁTÉ, KLAUNOVÝ NÁZORY – absurdita světa, hlavní hrdina klaun, který se snaží vyrovnat se svojí minulostí
- Günter GRASS: člen Skupiny 47, nositel NC, PLECHOVÝ BUBÍNEK – lilipután je chovancem blázince, obraz Německa před, během i po válce, realita i fantasie
- Siegfried LENZ: člen Skupiny 47, HODINA NĚMČINY – otázka svědomí, odpovědnosti (policista dodržuje zákony X umělec žije svobodně)

Maturitní otázky 30. pokračování

Francie
- Henri BARBUSSE : - vojenský dopisovatel, OHEŇ (1916) – vyšel víc jak v 60-ti překladech, snaží se zachytit z několika zorných úhlů autenticky epizody ze života vojáků 1. světové války – sugestivní líčení utrpení a hrůz, umírající vojáci v bahnitých zákopech
- Romain ROLLAND: dramatik, autor rozsáhlých románových cyklů, OKOUZLENÁ DUŠE – psychologický román s protiválečným postojem DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE – protiválečný román PETR A LUCIE – děj se odehrává během 2 měsíců v roce 1918 v Paříži. Petr, syn měšťanské rodiny, se jednou setká s Lucií a zamilují se a uzavírají se do samoty své lásky, bez ohledu na válečné hrůzy kolem, na Velký pátek při náletu na Paříž zahynou v troskách chrámu; kontrast dvou rovin – atmosféra válečné Paříže a intimní svět lásky, bezbrannost lidských ideálů a hodnot
Sovětský svaz
- Boris PASTERNAK: DOKTOR ŽIVAGO – historie rodiny od roku 1905 až po revoluci, další vývoj v SSSR
- Isaak BABEL : RUDÁ JÍZDA – cyklus povídek z tažení proti polské intervenci roku 1920

Maturitní otázky 30. pokračování

USA
- Ernest HEMINGWAY : „lost generation“ (autoři, kteří dobrovolně odchází do války, kde ztrácí všechny své iluze) SBOHEM ARMÁDO – vložil sem své zážitky z italské fronty, příběh amerického vojáka a anglické ošetřovatelky Catrin, utíká, ale Catrin při porodu umírá, KOMU ZVONÍ HRANA – děj se odehrává během za španělské občanské války, jsou to 3 dny Roberta Jordana (učitel španělštiny, který dobrovolně odjel do Španělska bojovat) je odborník na výbušniny a má zničit most, při této akci pozná
Marii, do které se zamiluje, most zničili a při ústupu na Roberta spadne kůň a má zlomenou nohu, zbytek mužstva ho tam nechá jen Marie ho nechce opustit, přemluví ji, aby odešla s ostatními (pokud bude někdo, kdo na něj bude vzpomínat, bude vlastně stále „naživu“), zůstává sám na místě a očekává vojáky. Ví, že jeho smrt nebude marná, než zemře,“vezme jich pár s sebou“. FIESTA - bývalí vojáci na slavnosti; nemohou zapomenout na válku
- Francis Scott FITZGERALD: patří mezi „lost generation“ NA PRAHU RÁJE
- William FAULKNER : VOJÁKŮV ŽOLD – návrat zraněného a znetvořeného válečného letce

Maturitní otázky 30.

I. SVĚTOVÁ VÁLKA ( 1914 –1918 )

Německo
- bratři MANNOVÉ (Heinrich a Thomas) : Heinrich: trilogie CÍSAŘSTVÍ – kritika nacionalismu a rodícího se fašismu, Thomas: novela MARIO A KOUZELNÍK – protifašistický postoj
- Arnold ZWEIG: „Velká válka bílých mužů“ – 6-ti dílný cyklus románů popisující zážitky 1. sv. války, původně měl být 8-mi dílný, nejvýznamnější román : SPOR O SERŽANTA GRÍŠU – motiv popravy ruského zajatce, podaří se mu uniknout z německého zajetí, ale je zase chycen s cizími doklady a prohlášen za vyzvědače, nepomůže mu už ani to, že přizná svou pravou totožnost, ukázka krutosti a absurdity války
- Erich Maria REMARQUE: (vl. jm. E. Paul Remark) antifašista, antimilitarista, po nástupu Hitlera je nucen emigrovat (USA), NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID – jeho vlastní zážitky (autentičnost), osudy studentů, kteří prožili válku, ztráta životních iluzí, snaží se přežít. Další romány zachycují život v Německu před nástupem Hitlera k moci i po něm. CESTA ZPÁTKY, TŘI KAMARÁDI - osudy tří mužů, kteří se stali přáteli za 1. SV v zákopech, motivem nejen přátelství, ale i láska , VÍTĚZNÝ OBLOUK, JISKRA ŽIVOTA,

Maturitní otázky 29. pokračování

divadla malých forem
- Ha-divadlo – (hanácké divadlo), vzniklo v sezóně 1974/75 v Prostějově a od roku 1980 působí soubor v Brně Výrazně autorské divadlo, nejvýznamnější osobností byl dramatik Arnošt GOLDFLAM jeho hry obsahují bizardní obrazy a symbolika „Návrat ztraceného syna“ „Biletářka“  v této době s tímto divadlem spolupracuje dramatik a režisér Jan Antonín PITÍNSKÝ (vlastním jménem Zdeněk Petržela), který je nositelem spousty ocenění (Thálie, cena Alfréda Radoka), ve svých hrách využívá netradiční přístup k zdánlivě nedotknutelným tématům a tradičním žánrům, typická je jeho ironie „Matka. Sociální drama“ – přepracoval Čapkův román „Jób“ – biblické téma
- Studio Y (ypsilonka) – divadelní soubor, který vznikl v Liberci roku 1963 a od roku 1978 v Praze výraznou osobností je dramatik Jan SCHMID, který napsal nejznámější původní hry Studio Y hledá inspiraci v životních osudech složitých osobností českých dějin „Život a smrt K. H. Máchy“ „Voni jsou hodnej chlapec aneb Anabáze Jaroslava Haška“
- Činoherní studio v Ústí nad Labem - (Činoherní klub), Karel STEIGERWALD – podal nelichotivý obraz vlastností českého člověka (bezzásadovost, kariérismus, egoismus, prospěchářství, ...) „Dobové tance“ „Neapolská choroba“  Alex KÖNIGSMARK – „Ostrovy zdánlivé“ „Kdo mluví s koněm“
- Sklep – vzniklo ve sklepě domu babičky Davida Vávry koncem 70. let zvláštní poetika, programová nevázanost, expresivní experimentování Milan ŠTEINDLER, David VÁVRA, Tomáš VOREL, Tomáš HANÁK, Jiří MACHÁČEK, Monika NAČEVA hry: „Chemikál (mezi prvky) – organická epopej o nenaplněné touze“ „Carmen – parafráze opery Jiřího Bizeta“ „Mlýny“  Sklep se spolu s dalšími divadelními soubory (Baletní jednotka Křeč, Recitační skupina Vpřed, Výtvarné studio Kolotoč, Pantomimický soubor Mimóza) stal novým fenoménem 80. a 90. let, obecně byly tyto postmoderní scény nazvány Pražská pětka (její působení se časem přeneslo i na film „Kopytem sem, kopytem tam“ – režie V. Chytilová „Pražská pětka“ „Vrať se do hrobu“ – režie Šteindler)

Maturitní otázky 30.

Téma války v literatuře 20. století

Důležitým faktorem světové i české prózy byla první světová válka ( 1914 – 1918 ), Velká říjnová revoluce ( 1917 ) aj. Počátek století je časem tragických událostí, válečného utrpení a poklesu dobra a humanity. ZNAKY:
- proměnlivá,poválečná tvorba; v dílech je patrné trauma z války, protest proti krutosti, psychologický pohled
vyrovnávání se s situací, krize společnosti
- válka: otřesné zkušenosti a strašné následky, autoři se většinou války zúčastnili => svědectví a varování ( ich - forma )
- rozdíl v zobrazování války mezi východními a západními autory (východ – oslava hrdinství a statečnosti, hromadné vraždění, velkolepé válečné scény, černobílé vidění situací ; západ – „pohled zdola“ = zobrazení války přes psychiku lidí zdeptaných válkou, hrdinové ukazují, že i oni mají ty nejnižší lidské pudy, scény dojemné i naturalistické, satirický pohled, sebeironie)
- zachycení holých faktů
- v amer. literatuře tzv. ztracená generace – mladí lidé, odcházeli na bojiště plní ideálů, později těžká deziluze (poznají, že válka je krvavá řež, jatka). Byli znechuceni, postupně ztráceli své ideály o svobodě a demokracii, situaci řešili různě (pití, sex, zřeknutí se odpovědnosti).
- nejčastější žánry : literatura faktu, publicistika, reportáž, memoáry
- mnoho filmových zpracování
- proti válce byl celý dadaismus, pocity umělců v době válečné a poválečné vyjadřoval hlavně expresionismus,naproti tomu futurismus italský (Marinetti) válku opěvoval (neboť válka ničí staré hodnoty, vše konzervativní).

Maturitní otázky 29. pokračování

- Divadlo na provázku - tato brněnská scéna vznikla r.1967 a svým názvem se přihlásila k meziválečné avantgardě (inspirace dílem J.Mahena). Z uměleckých individualit sem patří Boleslav Polívka, Miroslav Donutil, Jiří Pecha, Iva Bittová, Petr Oslzlý atd. V tomto divadle se jako autor úspěšných adaptací slavných literárních děl předvedl Zdeněk Pospíšil, což byl v té době pseudonym zakázaného dramatika Milana Uhdeho. Dramatizoval např. „Pohádku máje“ a „Baladu pro banditu“. B.Polívka – „Am a Ea“, „Poslední leč“ „Šašek a královna“ „Pro dámu na balkóně“. Úspěšná byla i dramatizace hry Ladislava Smočka – „Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho“ – absurdní hra doktor bydlí v podnájmu u vdovy, která ho chce vyhodit, protože se její dcera chce vdávat a nastěhovat k matce.
- dalšími významnými osobnostmi 60. let jsou Pavel KOPTA – spolupracoval s umělci kolem divadla Reduta a Na zábradlí a dokonce i kolem Národního divadla, je autorem stovky písňových textů pro interprety populární hudby (Hegerová, Pilarová, Gott, Matuška, ...), texty písní pro filmy, divadlo či filmové inscenace sbírka „PIŠ“ – výbor z jeho poezie 50. – 60. let, „Abeceda“ - výbor písňových textů z let 1967 - 1980 Jan VODŇANSKÝ – písničkář, vystupoval ve dvojici s Skoumalem

Maturitní otázky 29. pokračování

8. Drama 70. – 80. léta
oficiální
- je poznamenané „normalizací“
- množství autorů nemůže publikovat, někteří jsou ve vězení a jiní nuceni emigrovat
- poznamenáno normalizací, hodnotnější hry psal Oldřich DANĚK - režisér, dramaturg, scénárista, prozaik a dramatik, nacházel náměty pro své hry v historii, ale tato historická látka mu slouží jako paralela se současným světem. Jeho hry především v 70. – 80. letech měly výrazný vliv svým podobenstvím .
Hry : „Dva na koni, jeden na oslu“ - Jde o disharmonii mezi morálkou jednotlivce a morálkou společnosti. postavy se dostávají do mezních situací, kde dochází ke střetu jejich morálních postojů. Autor jasně stojí na straně čestnosti a pravdy. Tato komedie se odehrává zřejmě v 15. století. Jde o příběh tří žoldnéřů (Zajíc, Hřbet, Svatý), kteří podlehli iluzím o výhodách žoldnéřů. Během putování světem konstatují, že se nechávají najmout lidmi, kteří neslouží dobré věci. Cestují na dvou koních a oslovi až do Čech, kde se dozvídají, že kraj už dlouho sužuje „Krvavá banda“ (lupiči). Chtějí tu bandu odhalit a zajmout, ale nakonec se všechno obrátí proti nim a jsou obvinění, že jsou lupiči. Podaří se jim uprchnout a odjíždí do světa. Zjišťují, že lidé jsou proradní.
„Vévodkyně valdštejnských vojsk“ - Příběh se odehrává během třicetileté války. Jsou zde otázky války a míru, lásky a zrady, života a zmaru, ... Snaží se postihnout příčiny války, neštěstí a zkázy na osudu Valdštejna (bezohledného dobrodruha posedlého vidinou moci) a skupině jeho lancknechtů a markytánek. Hra začíná i končí zavražděním Valdštejna. Celým dějem provází reálného Valdštejna jeho duch, který ironicky konfrontuje skutečnost s minulostí. „Jak je snadné vládnout“ atd.
- Jiří ŠOTOLA – dramatik, historické náměty, komedie „Možná je na střeše kůň“ „Cesta Karla IV. do Francie a zpět“
- Karel STEIGERWALD – „Neapolská choroba“ - hra s prvky grotesky o nebezpečí totality
- Jiří HUBÁČ – televizní inscenace „Nezralé maliny“ „Ikarův pád“
- Daniela FISCHEROVÁ – „Hodina mezi psem a vlkem“ (o Villonovi = undergroundový básník)
- vliv Československé televize v oblasti dramatické tvorby – množství seriálů, nejúspěšnější tvůrce Jaroslav DIETL – „Nemocnice na kraji města“ „Nejmladší z rodu Hamrů“

Maturitní otázky 29. pokračování

samizdat a exil
- většina her zůstala v čtené podobě nebo inscenována v zahraničí, známé je Domácí divadlo Vlasty Chramostové, soukromé inscenace na Havlově Hrádečku
- patří sem autoři : Pavel KOHOUT, Václav HAVEL, Josef TOPOL, Milan UHDE, Pavel LANDOVSKÝ, Milan KUNDERA
- František PAVLÍČEK – autor politicko-etických her, které reagují na problémy totalitní společnosti, v normalizačním období mohl psát jen pod pseudonymy
Hry : „Zápas a andělem“ „Zpráva o pohřbívání v Čechách“
- Milan UHDE – kromě ilegální spolupráce s Divadlem na provázku, po roce 68 nesměl publikovat napsal hry : „Velice tiché Ave“ „Pán plamínků“ … V jeho hrách se setkáváme s různými podobami života v totalitní společnosti.
- Václav Havel - dosáhl svými hrami světového věhlasu již v 60. letech a je spolu s Kohoutem naším nejuznávanějším světovým dramatikem. Pracoval jako jevištní technik v Divadle ABC a pak od r.1960 v Divadle Na zábradlí, kde působil jako režisér a dramatik. Od 70. let byl nucen živit se jako pomocný dělník v pivovaru v Trutnově. Byl politicky pronásledován, vězněn, stal se hlavním iniciátorem hnutí za lidská práva Charta 77. Od r.1989 naším prezidentem. Jeho hry se řadí do kategorie absurdních dramat. Jeho hry jsou věrným obrazem komunistického systému (absurdita se stala realitou). Havlovy hry jsou inspirovány zcela obyčejnými každodenními situacemi, v nichž je člověk podřízen odlidšťujícím schématům. Lidská bytost ztrácí základní jistoty, život se jim hroutí. V Havlových hrách se nefilozofuje, ale naopak konverzace se skládá z banalit, až se stupidně žvaní, některé postavy jsou představovány v trapném postavení jejich hlouposti a omezenosti. Hlavní roli hraje jazyk – řeč je deformována a přizpůsobována politickému profilu hrdiny. Lidé nemluví normálně, slovní zásoba je hrůzná, komická, plná frází – lidé se nedokáží domluvit. Řeč je obrazem odcizení a dehumanizace společnosti.
Hry : „Zahradní slavnost“ – groteska blížící se postupům absurdního dramatu, nastavuje zrcadlo frázovitosti reálného socialismu je to o prostém maloměšťákovi, který tiše doufá, že si zlepší svoje postavení ve společnosti „Vyrozumění“ – proti komunistické byrokracii „Audience“ – drama postaveno na dialogu sládka a spisovatele, kterého sleduje tajná policie, jelikož píše proti socialistické společnosti a je mu zakázáno psát a tak pracuje v pivovaru „Žebrácká opera“ „Vernisáž“

Maturitní otázky 29. pokračování

- Divadlo Za branou - divadlo v Praze, založené v roce 1965 režisérem Otomarem Krejčou, v uměleckém programu položilo důraz na moderní psychologické herectví, pronikající k podstatám lidského jednání, v roce 1971 Krejča pro své politické postoje přinucen odstoupit z funkce ředitele, 1972 divadlo oficiálně zrušeno, pod názvem Divadlo Za branou II obnovil Krejča jeho činnost působil zde Josef TOPOL, který původně působil v divadle E.F.Buriana, debutem byla veršovaná hra „Půlnoční vítr“ pak to byly
„Konec masopustu“ - Chystá se konec masopustu, vesničané připravují masky. Přijíždí také Tajemník Fidrmuc, aby společně s Předsedou přesvědčili Krále, posledního soukromníka, ke vstupu do strany. Tajemník se zajímá i o veselici, některé masky se mu nelíbí ( husar, žid s nůší ), protože nenesou ducha doby. Do vesnice přijíždí i paní Pražka ( od které kupuje Tajemník chalupu ) se svým vnukem Rafaelem, jež je beznadějně zamilován do Marie, Královy dcery. Do průvodu je přibrán i Jindřich, Králův slaboduchý syn, který představuje umrlce – u Králova statku pak zpívají : „ To nesem posledního krále lánů, už dohospodařil, je v pánu !“ Král všechny vyhání, ale synovi odpustí. Jindřichovi se líbí husar ( ve své jednoduchosti nerozlišuje, myslí, že je husar opravdový ). Masku Husara si vypůjčí Rafael, aby se mohl přiblížit k Marií. Když pak snímá masku, uvidí jej Jindřich, který tím ztrácí iluze a vrhá se na „falešníka“, ale napíchne se na šavli a zemře, Rafael se k činu doznává.
Pro hru jsou důležité jednotlivé charaktery postav. Král – muž pevných zásad, lpící na svém majetku, dětech, víře, brání tradici předků.
Jindřich – nikdy nepřestal být dítětem, nepravost a lež jsou mu cizí, žije ve světě iluzí a fantazie, miluje otce, ale nerozumí mu.
Rafael – dospívá a hledá smysl života, má potíže ( Matka emigrovala, dědeček byl bohatý stavitel ) a ke všemu byl vyloučen ze školy.

Maturitní otázky 29. pokračování

„Kočka na kolejích“ - Hra o 3. dějstvích je dějově velice jednoduchá, odehrává se na vlakové zastávce, zachycuje několikahodinové dění. Příběh je založen na dialogu postav – Évi a jejího milence, stěhováka Vény + bokem vystupují ještě dva mladíci a chlapec. Évi a Véna řeší svůj vztah. Évi si je ve svém vztahu k Vénovi jistá ( miluje ho a chce si ho vzít ), avšak Véna je jako na kyvadle, jednou je přesvědčen o tom, že také on Évi miluje a za chvíli je tomu přesně naopak. Zdá se mu, že co je nyní, zítra už nemusí být pravda. Po celou dobu děje máme pocit, jako by se kolem vznášela hrozba smrti ( Évi propadá střechou čekárny, Véna ji při hádce přiloží nůž ke krku … ). Ve stejném duchu se nese i konec hry. Milenci ( udobřeni ) usedají v objetí na koleje. Vlak se blíží, ostrý disharmonický tón houkání a vše upadá do tmy. Jedná se sebevraždu milenců ? Odpověď je na nás. Rozhovor milenců přerušují vpády chlapce a dvou mladíků, kteří jej chtějí zbít za to, že chodí za sestrou jednoho z nich. Chlapec při útěku ztrácí peněženku, pro kterou se vrací ne kvůli penězům, ale kvůli fotce oné dívky. Évi je dojatá, Véna prohlásí : „ Pro jedno kvítí …“ Topolova hra nutí k zamyšlení nad naplňováním života a jeho smyslem, jaké hodnoty přinášejí člověku uspokojení a štěstí
„Slavík k večeři“ – rodina čeká co bude k večeři, přijde pozvaný host pan Slavík a stále mu dávají najevo, že ho sní .... absurdní drama

Maturitní otázky 29. pokračování

- Divadlo Járy Cimrmana - soubor, jehož vystoupení jsou založena na inteligentní mystifikaci. Byl založen r.1967 J.Šebánkem, Z.Svěrákem, L.Smoljakem, K.Velebným.
Znaky divadla :
1)Dokonalá mystifikace a ohromující genialita Cimrmana, vytváření fiktivní pseudovědy
2) Příbuznost studentské recesi, hra s nesmyslem, intelektuální náročnost
3) Humor je okouzlující, jemný, lidský, často absurdní
4) Způsob hereckého podání – civilní, až někdy záměrně neprofesionální, bez trapného přehrávání (Svěrák – herec „demonstrátor“ – herec na jevišti jen proto, aby lépe, názorněji a důkladněji přiblížil divákům předmět svého vyprávění. S tím souvisejí přednášky na jevišti.
5) Obyčejné a všední události jsou přiblíženy jako zásadní jevy.
6) Absurdita, improvizace, parodie
- Hry : „Akt“ „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ „Hospoda na mýtince“ „Vražda v salónním coupé“ „Němý Bobeš“…
- Filmy : „Kulový blesk“ „Vrchní, prchni“ „Jára Cimrman ležící, spící“ „Rozpuštěný a vypuštěný“ „Nejistá sezóna“ – scénáře Smoljak
„Obecná škola“ „Akumulátor I.“ „Kolja“ „Tmavomodrý svět“ – scénáře Svěrák

Maturitní otázky 29. pokračování

4. protifašistická divadelní fronta
- koncem 30. let se divadelníci spojují v boji za demokracii X fašismu a válce
- oficiální proud se sbližuje s avantgardním – to se v praxi projevilo takto:
a) inscenacemi dramatu a dramatizace románů ruských a sovětských autorů
b) uváděním pokrokových a protifašistických dramat českých autorů (Vančura – Jezero Ukerewe, Čapek – Bílá nemoc, Matka)
c) programem nově vzniklých divadel, hlavně Osvobozeného a D 34 - D39
- během protektorátu ztrácejí české divadla některé budovy (Stavovské divadlo – Praha, Zemské divadlo – Brno)
- zavedena přísná cenzura (mnoho her zakázáno) – i přesto divadla pokračovala ve své práci až do září roku 1944, kdy byl zakázán provoz většiny divadel
- nejmladší generace se sdružovala v Divadélku pro 99 (1940 – 41) a ve Větrníku (1941 – 44)

Maturitní otázky 29. pokračování

5. České drama v letech 1945 – 1948
- nastává rozkvět dramatické tvorby
- uplatňují se žánry, které mohly být realizované i během války, jako jsou alegorie, pohádka a historie
- první kvalitní česká hra po válce byla pohádka Jana DRDY (1915 – 1970) „Hrátky s čertem“, nebo „Dalskabáty, hříšná ves“ (mladá vdova se snaží renovovat staré stavení, kde bydlí čert začne se o něj starat a ten zlidšťuje, ...) poprvé byla tato hra uvedena ve Stavovském divadle 1948 ve hře se objevuje lidovost, nářečí, ale i budovatelství (práce očišťuje, ...)
- mezi další významná díla Drdy patří povídková kniha „Němá barikáda“, „Městečko na dlani“, nebo „Putování Petra Sedmilháře“
- mezi tvůrce alegorií patří Ferdinand PEROUTKA (1895 – 1978) s jeho „Oblak a valčík“ – kolektivní drama o 12-ti obrazech předvádí v různých situacích a na různých místech Evropy názory a jednání několika postav principy : demokracie, humanita X svět fašismu, arogance, cynismu dramatická reportáž
- v Praze se rozvíjí Divadlo satiry, které je spojeno především se jménem Vratislav BLAŽEK (režisér a dramatik) z jeho her to byly „Král nerad hovězí“ - recese, groteska, absurdita je to reakce na aktuální problematiku té doby (jako např. byrokracie úředníků nebo schůzování místo práce), kterou řeší hlavní postava Josef Král (mimo jiné vegetarián), což je štamgast restaurace a problémy řeší pivním způsobem (hospodská genialita)
- v tomto divadle měla premiéru i hra Josefa KAINARA - „Akce Aibiš“ – aibiš je odvozeno od zkratky ab. = atomová bomba upozorňuje na atomovou zkázu světa hru režíroval Alfréd RADOK, na scéně předváděl velkolepou podívanou ve stylu americké show, která pomoci reklam, tisku a peněz manipuluje s lidmi, ale taky apokalyptické obrazy konce světa
- asi první českou absurdní hrou byla Kainarova hra „Ubu se vrací aneb Dršťky nebudou“ – navazuje na Jarryho Krále Ubu kritika politiky a politiků (jejich povýšenost, arogance, ...)  potakl ji zákaz už po několika reprízách

Maturitní otázky 29. pokračování

6. Drama 1948 – 50. léta
- zaniká satirická tvorba a nastupuje komedie (oficiální optimismus)  výsměch třídnímu nepříteli
- v dramatu se prosazuje socialistický realismus
- téma vesnice během a po válce např. „Mordová rokle“ od Miroslava STEHLÍKA
- historické téma si vzal Vojtěch CACH „Mostecká stávka“ i Milan JARIŠ a jeho hra „Boleslav I.“
- budovatelská tématika se objevuje ve hře Vaška KÁŇI „Parta brusiče Karhana“ – snažili se plnit plán, pracovali o sobotách a nedělích
- toto období je ve znamení uměleckého propadu jsou psány hry politicky motivované, tendenční a ideologie převažuje nad uměleckou hodnotou (socialistická kompozice dramatu byla ovlivněna ministrem školství Zdeňkem Nejedlým a ministrem informací Václavem Kopeckým)
- autoři a jejich hry se podrobovaly politickému hodnocení a nepohodlní umělci byli odsouváni z uměleckého života (Frejka, Radok, ...)

Maturitní otázky 29. pokračování

7. Drama 50. – 60. let
- svými hrami se přestavuje mladý Pavel KOHOUT – snažil se aspoň částečně prolomit povrchnost a stupiditu tehdejších her, ale i přes to se v osudech mladých lidí odráží ideologie doby ze začátku psal budovatelské básničky (oslava Stalina a Lenina) a po okupaci odsoudil komunismus jeho hry „Dobrá píseň“ a „Zářijové noci“ reagovaly na aktuální problémy doby a byly divácky atraktivní „Taková láska“ – forma inscenovaného soudního procesu, sebevražda studentky z nešťastné lásky „August, August, august“ – hra z cirkusového prostředí, hlavní postavou je august (= klaun) jménem August August, který si dělá srandu z ředitele, ten klauna nakonec zavře do klece, kterou zapálí, kritika moci
- průlomem ve schématičnosti českého dramatu byly hry Františka HRUBÍNA „Srpnová neděle“ či „Křišťálová noc“ – psychologizace postav, charakterové hodnocení, v centru pozornosti je izolace a samota člověka
- Milan KUNDERA patří taky mezi autory dramat, např. „Jakub a jeho pán“ – hra napsaná na motivy Diderotova románu Jakub fatalista dále „Majitelé klíčů“ – Hlavní hrdina Jiří je poznamenán válkou, nemohl dostudovat, stal se členem KSČ a za války byl gestapem zajat a vyslýchán. Žije s rodinou na malém městečku, ale zvrat nastává když se za ním vrací jeho dávná láska Věra, která pracuje v ilegalitě, aby ji schoval. Jsou však prozrazeni domovníkem. Celé rodině hrozí smrt. Jiří se musí rozhodnout – buď zůstane a zemře s rodinou nebo uteče s Věrou. Rozhodne se utéct. Jeho čin označen za nemorální.Měl to být odsouzení maloměšťáctví a malosti v nás. V divadle prvky absurdního dramatu, scény přerušovány hrdinovými vizemi a úvahami „Ptákovina“ – groteskní fraška o moci a sexu, odehrává se ve škole, kdy se jednou na tabuli objeví sprostý obrázek, ředitel začíná vyšetřovat žáky, podřízené, nakonec se ukáže, že to psal sám ředitel, jen proto aby mohl vyšetřovat

Maturitní otázky 29. pokračování

- 60. léta = zlatá kapitola českého dramatu klasická divadla nedokázala oslovit diváka  těžiště dramatu se přesouvá do studiových scén v Praze, Brně a Liberci (divadla malých forem) zpočátku byla poloprofesionální, s prvky studentské recese, romantiky, siláctví, využívají různých divadelních forem (od klasických až po pásma, kabaretní a šantánové složky, hudbu – jazz, tanec, poezie či grotesku) právě zde se představilo mnoho vynikajících režisérů, autorů děl a herců z nichž řada byli po roce 1968 postiženi normalizačními zákazy rozkvětu doznalo i absurdní drama
- divadla malých forem vznikala od 1955, nejvýznamnější byly Reduta (Jaroslav Jakoubek, Pavel Kopta, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ivan Vyskočil, Jan Vodňanský, Petr Skoumal, ...) Divadlo Na zábradlí či Semafor
- Divadlo Na zábradlí bylo u zrodu tzv. text-appealového typu divadla text-appeal – název vymyslel Ivan Vyskočil divadlo vzniká přímo před divákem, ale i s divákem současně (oslovení, bere se na scénu, ...), základem je text (povídky, jednoduchá hra), který je na scéně čten a je prokládán komentáři, písněmi, ... působila zde dvojice Ivan VYSKOČIL (naspal mnoho „slavných“ her a muzikálů, nebo byl aspoň spoluautorem – Kdyby tisíc klarinetů spolu se Suchým, Haprdáns neboli Hamlet princ dánský, Vždyť létat tak snadné, Malé hry aneb Maléry, ...) a Jiří SUCHÝ (založil divadlo Semafor, psal texty k hudebním komediím Taková ztráta krve, Jonáš a tingl tangl, Kytice)  od roku 1958 proslulo autorskou a dramaturgickou činností Václava HAVLA
- Semafor = sedum malých forem (hudební komedie, jazzové koncerty, filmová produkce, poezie, pantomima, loutky, výtvarné umění) nakonec převládlo hlavně forma hudební komedie od roku 1959 zde působí Jiří Suchý, Jiří Šlitr – geniální hudebník, ale špatný herec od roku 1967 zde působí nová dvojice Šimek + Grossman – jejich povídky byly základem pro jejich představení (text-apealové) a všechny představení se jmenovala „Návštěvní den“

Maturitní otázky 29. pokračování

3. avantgardní divadlo
- ve 20. a 30. letech vznikají jako protějšek kamenným divadlům
- zdrojem jejich inspirace jsou zejména lidové zábavy, kabarety, cirkusy a filmy (např. Chaplinovy)
- vliv poetismu
- divadlo tvůrčí spojené se životem
- tvůrci byli Vítězslav NEZVAL – Milenci z Kiosku, Manon Lescaut Ladislav VANČURA – Alchymista
- avantgardní divadelníci (pražští konzervativci) se 1925 sdružili do divadelní sekce Devětsilu
- roku 1926 založili Osvobozené divadlo – inscenace Moliérové hry „Cirkus Dandin“ – fraška
- samotný název Osvobozené divadlo pochází od Jiřího Frejka – symbolika nového divadla
- vznikalo v souvislosti s rozvojem poetismu chce představovat divadlo tvůrčí, básnické, spojené těsně se životem
- odstraňuje klasickou dramatickou jednotu času, místa a děje
- vede přímý dialog s divákem
- na počátku roku 1927 se divadlo přestěhovalo do Umělecké besedy na Malé Straně a rozdvojilo se (jedna část si založila scénu DADA – Frejk, Burian druhá část zůstala jako Osvobozené divadlo)
- angažují se dvě osobnosti – Jindřich HONZL, Jiří FREJKA hlavně však Jiří VOSKOVEC (1905 – 1981 vlastním jménem J. Wachsmann) a Jan WERICH (1905 – 1980) – na scéně osvobozeného divadla vystupovali už od roku 1927, tehdy ještě jako studenti práv

Maturitní otázky 29. pokračování

- jejich prvním představením byla „Vest pocket revue“ – uvolněný dramatický žánr plný humoru a komiky, parodoval tradiční postup dramatu a opery, novinkou byly napůl připravené napůl improvizované dialogy s publikem, komické novotvary, situační a jazyková komika, studentský slang
- ve 30. letech ve spolupráci s hudebníkem Jaroslavem Ježkem vytvořili a realizovali množství her, jejichž obsah postupně s rostoucím nebezpečím fašismu nabýval na společenské odpovědnosti a politické angažovanosti (Golem, Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc,Těžká Barbora , Pěst na oko) – filmy: Hej rup! (Rub a líc), Pudr a benzín
- Balada z hadrů – odehrává se v staré cihelně, ve které přebývají žebráci a vyděděnci, jeden z nich (student) má Villonovy verše a tak s ostatníma začíná hrát příběh z 15. století, kdy Villon je obviněn z krádeže peněz a následně vraždy a je vyvržen ze společnosti hra je protifašistická, kritika soudobých problémů společnosti
- Osel a stín – zubař si lehne do stínu, který vrhá osel, majitel osla, chce za to zaplatit, celá věc se dostane až před soud, rozvíjí se řada intrik, během právních sporů se však zubař a majitel osla udobří a chtějí soud ukončit, ale advokáti nechtějí, zkazilo by to jejich politickou kampaň a tak se rozhodnou toho osla zabít a tím spor ukončí
- V+W se stylizovali do lidových kumpánů v různých dobách, procházejí lidskými dějinami a komentují nešvary a nedostatky

Maturitní otázky 29. pokračování

- forbína = předscény z části připravený dialog před oponou o aktuálním tématu
- významným prvkem jejich tvorby jsou písně (Svět naruby – Balada z hadrů, David a Goliáš – Těžká Barbora, Pochod plebejců - Caesar, Proti větru, Hej rup, Svět patří nám, Tmavomodrý svět, Klobouk ve křoví, Babička Mary, ....)
- sám Werich napsal knihu pohádek „Fimfárum“ – Princezna Koloběžka, Tři Veteráni, ...
- později bylo divadlo přesunuto do Vodičkové ulice, kde zůstalo až do konce (dnešní divadlo ABC)
- v roce 39 dostalo zákaz své činnosti za hru „Pěst na oko“
- V+W emigrovali do USA, po skončení války se vrátili, ale Voskovec v 48 znovu emigroval, ale Werich zůstal (hrál v divadle ABC, partnerem mu byl Horníček)

- D 34 – D 41
- rozvíjelo se v letech 1933 – 1941  index u písmene „D“
- připravovalo náročná umělecká díla pro lidového diváka
- působil zde zejména Emil František BURIAN (1904 – 1959), který ho výrazně profiloval byl i hudebním skladatelem a autorem oper, baletů, jazzových skladeb, dirigentem, výtvarníkem a hercem
- jeho divadlo vynikalo rytmicko-melodickou sborovou recitací = voiceband
- usiloval o tzv. syntetické divadlo – propojující různé divadelní prvky a typy žánrů
- gestapem zavřeno, Burian odvezen do koncentráku, po válce tvořil bezcenné agitační hry
- po válce bylo znovu otevřeno (D 46) – orientace na program vládnoucí strany po smrti E.F. Buriana divadlo pojmenováno podle něj
- repertoár : adaptace klasiky (Shakespeare, Moliér, Klicpera, ...) inscenace současných dramatiků (Brecht, Nezval, ...) Montáž lidové poezie („Vojna“ ) inscenace lidových dramat („Lidová snita“ ) dramatizace prózy (Haškův Švejk, Dykův Krysař) dramatizace poezie (Máchův Máj, ...)

Maturitní otázky 29. pokračování

 historická dramata
Alois Jirásek – Jan Hus, Jan Roháč
Jiří Mahen – Jánošík, Mrtvé moře
Viktor Dyk – Zmoudření dona Quijota
Arnošt Dvořák – Král Václav IV
Jaroslav Hilbert – Falkenštejn – prvky symbolismu, filozofické reflexe a impresionismu
 expresionismus
typická prudká a křečovitá gesta, přehrávání divadelního výrazu expresionistická groteska
Karel Hugo Hilar – režisér, inscenoval hry bratří Čapků např. Ze života hmyzu
Lev Blatný – Kokoko-dák!
 vážné drama
František Langer – Periferie – o lidech na okraji společnosti
 drama lyrické
Fráňa Šrámek – Léto, Měsíc nad řekou
Karel Čapek – Loupežník
 drama „zástupové“
středem pozornosti není jedinec, ale kolektiv
Arnošt Dvořák – Husité
F. X. Šalda – Zástupové
Karel Čapek – R.U.R.
 novoklasicistické drama
František Langer
bratři Čapkové

Maturitní otázky 29. pokračování

2. neoficiální lidové divadlo
- výjimečné postavení má kabaret, který se rozvinul už za 1. světové války u vzniku českého kabaretu stál bohém E.A. Longen
- písničkář Karel Hašler a literární a satirický kabaret Červená sedma, který se po válce stal plně profesionální (Jiří Červený, Eduard Bass)
- vzniká revoluční scéna
- významnými představiteli lidové komiky – Saša Rašilov, Ferenc Futurista a hlavně Vlasta Burian
- začíná se formovat i divadlo dělnické 1920 vzniká Dědrasbor – dělnický dramatický sbor pod vedením Jindřicha Honzla později ho vedla dělnická agitační skupina Modré Blůzy

Maturitní otázky 28. pokračování

- Ladislav Stroupežnický
Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová
Naši furianti - první hra, která konkrétně podávala obraz života na jihočeské vesnici
děj : o místo ponocného v obci se uchází dva zájemci (krejčí Fiala a vysloužilý voják Bláha) každý z uchazečů á na své straně jednoho vlivného sedláka (Dubský a Bušek) a tím se spor přenáší i na ně, čím že ohrožena svatba jejich dětí (Václav a Verunka) ve vesnici se nejde Bláhou podepsaný dopis, kde vyhrožuje vypálení celé vesnice pokud nebude ponocným zjistí se, že Bláha je nevinný a je nalezen viník, kterým byla dcera sedláka Fialy Dubský má radost, že jeho chráněnec je očištěn, ale Bušek zuří – přišel o vážnost v obci sedláci brání sňatku a tak Václav odchází na vojnu, ale naštěstí se pak usmíří a celé to končí svatbou Václava a Verunky Bláha se stane ponocným
- Gabriela Preissová
Gazdina roba – Mánek (syn z velkého statku) miluje Evu (krejčířka), Mánkova matka má pro něj vybranou nohatou nevěstu a Evě vyčte, že ho svádí. Ta se urazí a nechá ho si tu bohatou dívku vzít, sama si vezme kulhavého kožišníka. Není však v manželství šťastná, stejně jako Máneka, tak spolu prchnou do Rakouska. Eva pořád nutí Mánka aby si ji vzal a ušetřil ji tak ponížení, které jako roba prožívala, ale Mánek je slaboch a nechce se nechat rozvést a tak Eva skočí do Dunaje. Zhudebněno J.B. Foersterem jako Eva
Její pastorkyňa – Jenůfku (schovanka kostelničky) milují její dva nevlastní bratři, Laco (spravedlivý a mírný) zohyzdí Jenůfce obličej, aby se přestala líbit Števovi, ten ji opravdu opustí i když Jenůfa čeká jeho dítě. Kostelnička aby zachránila čest Jenůfy, tak Jenůfu uspí a dítě hodí do řeky a Jenůfě řekne, když se probudí, že dítě umřelo. Vesničané však naleznou dítě a kostelnička se přizná ke svému činu, Jenůfa ji však odpustí a nalezne oporu v Lacovi, který při ní stojí. Nakonec se vezmou. Zhudebněno Leošem Janáčkem.

Maturitní otázky 28. pokračování

- Alois a Vilém Mrštíkové
Maryša
- Maryša miluje Francka- chudého chlapce. Ten musí jít na vojnu. Rodiče pak donutí Maryšu, aby si vzala Vávru, vdovce se čtyřmi dětmi, mlynáře.Jejich manželství je nešťastné, Vávra M. bije, ona je na něj zlá. Trápí se. Z vojny se vrací Francek a chodí do mlýna za Maryšou. Přemlouvá ji, aby s ním utekla. Ona se tomu brání – chce být věrnou ženou. Jenže pak Vávra vyhrožuje, že Francka zastřelí. Francek tvrdí, že se nebojí a řekne Maryši, ¨že za ní zas večer přijde. Maryša má o Francka strach, udělá jedinou podle ní možnou věc, aby už měla „od všech pokoj“ – Vávru otráví jedem na krysy (dá mu ho do kafe). Hra končí smrtí Vávry, lidé se seběhnou a jedna žena říká Maryši : „Děvčivo nešťastná, cos to udělala? Tys ho otrávila?!“ A Maryša už jen tupě odpovídá : „Otrávila.“ Hra končí.
- Premiéra hry byla velmi úspěšná. Předcházely jí zvěsti, že se na jevišti bude mluvit sprostě (hrála se v nářečí a v krojích). Pak ale měla velký divácký úspěch.

Maturitní otázky 29.

České divadlo ve 20. století, jeho společenská angažovanost

1. oficiální divadlo
- nové tendence v českém dramatu – zejména symbolismus a impresionismus, které se vyvíjely pod vlivem moderního světového dramatu
- Jaroslav Kvapil (básník a dramatik) se stal roku 1900 režisérem Národního divadla jako první realizoval pojetí inscenace nejen jako celku založeného na textu, ale celku založeného kromě toho na využití světla, hudby, výpravy i osobitého talentu jednotlivých herců
- roku 1907 bylo otevřeno druhé stálé divadlo Městské divadlo na Královských Vinohradech
- v Brně také stálé divadlo – režisér Václav Štech, dramaturg Jiří Mahen, Přechodně režiséři Jindřich Honzl a E.F.Burian
- Jiří Mahen – publicista, básník a prozaik, zpočátku dadaista a poetista (Husa na provázku – parodie filmových scénářů) Mrtvé moře – osudy českých bratří
 hry impresionistické, vitalistické a poetistické
Fráňa Šrámek – Měsíc nad řekou – sjezd abiturientů, spor mladší X starší generaci
Jaroslav Kvapil – Princezna Pampeliška – pohádkový námět
 psychologická dramata
Jaroslav Hilbert – Vina – moderní tragédie, o mravním problému svedené dívky

Maturitní otázky 28. pokračování

- v letech 1786-89 působí české divadlo Bouda (na Václaváku) – hrálo se česky s ní jsou spojena jména: Václav Thám, který psal vlastenecké hry z národních dějin (Vlasta a Šárka, Břetislav a Jitka); Prokop Šedivý byl oblíbeným autorem frašek z pražského lidového prostředí (Masné krámy a Pražští sedláci)
- Josef Kajetán TYL
- za něj dosáhlo svého vrcholu obrozenecké divadlo
- Klicperův žák
- psal zejména hry ze současnosti, které často obsahovaly sociální kritiku (Pražský flamendr, Bankrotář, Paličova dcera)
- z jeho veseloher se stala populární Fidlovačka aneb žádny hněv a žádná rvačka, která obsahovala budoucí českou hymnu, kterou zpíval slepý houslista (zhudebnil František Škroup)
- pohádkové báchorky – Strakonický dudák aneb hody divých žen Lesní panna aneb cesta do Ameriky
- historické hry – Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč

Maturitní otázky 28. pokračování

 2. polovina 19. století
- snaha o vybudování stálého českého divadla  1862 otevřeno Prozatímní divadlo (dnes součástí zadního traktu Národního divadla) prvním představením byla Hálkova historická tragédie Král Vukašín
- pro nedostatek dobrých českých dramatiků se však hlavně hrály konverzační komedie cizích autorů 1864 cyklus Shakespearových her
- mezi významné hry 70. let patří Služebník svého pána od Františka Věnceslava Jeřábka dále třeba historické veselohry Emanuela Bozděcha Zkouška státníkova, Světa pán v županu
- 1868 položen základní kámen Národního divadla
- 1881 dostavěno a slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší téhož roku vyhořelo
- 1883 znovu otevřeno opět Libuší
- generace Národního divadla – lidé, kteří se zasloužili o výzdobu ND
- malíři : Mikoláš Aleš František Ženíšek Václav Brožík Vojtěch Hynais
- sochaři : Josef Václav Myslbek Bohuslav Snirch
- skladatelé :
- Bedřich Smetana – považován za tvůrce české národní hudby a české opery
Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Libuše – libreta napsal Karel Sabina
Tajemství, Čertova stěna, Hubička – libreta napsala Eliška Krásnohorská
- Antonín Dvořák
Jakobín, Čert a Káča, Rusalka
- Zdeněk Fibich – tvůrce scénického melodramatu
Vodník, Hippodamie – libreto J.Vrchlický
Šárka –opera
- Jaroslav Vrchlický
Noc na Karlštejně - děj se odehrává v roce 1363. Příběh je postaven na rozkazu, který nedovoluje vstup ženám na hrad. Hradní hosté, kyperský a jeruzalémský král Petr a Štěpán Bavorský, tomu nechtějí věřit a snaží se objevit nějakou ženu. Shodou okolností je císařův rozkaz opravdu porušen. Na hrad přijíždějí 2 ženy 1.císařova manželka (žárlivost) a 2. neteř purkrabího Alena, milá číšníka Peška (sázka s otcem - pokud uspěje, povolí svatbu ). Obě jsou přestrojeny za pážata …. Zmatky, ze kterých vyjde najevo ,jak moc miluje Eliška (císařovna ) svého muže Karla IV.
Hippodamie - Trilogie čerpá námět z antiky. Podklad pro scénický melodram Z.Fibicha – má tři části :

Maturitní otázky 28. pokračování

Námluvy Pelopovy – Tantalos , král z Argu, je za své dřívější činy stižen kletbou. Jeho syn Pelops jde do světa (chce pomoci otci ). Ve městě Pis se právě konají závody v jízdě na voze, závodu se účastní i místní král Oinomaos (jeho dcera je parádní kost ) a ten, kdo jej dokáže porazit si ji může vzít. Okouzlený Pelops si jde pochopitelně taky zazávodit. Oinomaos odmítá, jelikož podle věštby pro něj zeť znamená smrt ( ale nakonec jede). Hippodamie se pro změnu zamiluje do Pelopse a chce si pojistit jeho vítězství, požádá královského vozataje Myrtila, aby poškodil králův vozejk. Král kvůli tomu zařve. Když si pak Myrtilos činí nároky na Hippodamií je svržen ze skály do moře.
Smír Tantalův – Pelops se vrátí domů zatím bez H , protože tady už jednu starou má ( Axiochu ). Tak žádá tatu ( Tantala ) , aby ji mohl vyhnat. Tantalovi bylo věštěno, že jeho hřích smyje zase jenom hřích, a proto Pelopovi vyhovuje. Pelops odchází do Pis ( chránit je před loupežníkama ), v tuto chvíli se mu Tantalos svěřuje ze svého hříchu (vyloupil Diův chrám  je pronásledován Erinyemi, aby mu dali pokoj postavil jim oltář, u kterého kdokoliv požádá o pomoc , dojde ochrany ). Hippodamie se snaží zabít Axiochu, ale díky Tantalovi ji to nevyjde. Axiocha porodí dítě (svěří je pod ochranu Pelopa ) a umírá. Hippodamie se snaží zabít i dítě, ale zase se to kvůli Tantalovi nepodaří, tím si konečně usmířil bohy a spokojeně umírá.
Smrt Hippodanie – Po 20ti letech. Pelops vychová společně děcka, který má s Hippodamií („talani“ – Atrea a Thysta ) i dítě, které měl s Axiochou (Chrisippos ). Na dvůr přichází nepoznaný slepý pěvec Myrtilos, který během hostiny prozrazuje, co a jak (Pelopovo vítězství a svůj skok )a ještě stihne Pelopa a jeho rod proklít. „Talani“ zabijí svého nevlastního bráchu Chrissipa Pelops poznává , že Hippodamie před ním milovala Myrtila a tak ho sejme. Hippodamie ho nad mrtvolou proklíná a sama samovolně umírá. Pelops odchází s vědomím, že viny nejsou usmířeny a otvírá svůj dům Erinyím
realistické drama
- František Adolf Šubert
Jan Výrava, Drama čtyř chudých stěn

Maturitní otázky 28. pokračování

- zvláštní použití měly hry Jana Ámose Komenského, které sloužily didaktickým účelům a měly prohloubit u žáků znalost latiny, Škola hrou – Škola na jevišti
- v polovině 18. stol. vzniká lidová hra se zpěvy, která navazuje na náboženské hry (velikonoční, vánoční,...) a zároveň vytváří i nový druh – hru dobrodružnou tzv. „Kramářské písně“ (Komedie o turecký vojně)
- divadlo sehrálo významnou úlohu v době národního obrození tehdy vzniká i novočeské divadlo
- od roku 1738 divadlo v Kotcích – hlavně německé hry, později jeden den v týdnu hry české první česká hra Kníže Honzík (1771)
- v roce 1783 je založeno Nosticovo divadlo (později přejmenováno na Stavovské) – německé i české hry ve 20. letech 19. století se začíná hrát víc českých her Jan Nepomuk Štěpánek (Čech a Němec, Obležené Prahy od Švédů psal hry rytířské, historická dramata, ale i veselohry ze současnosti jeho soubor byl profesionální) X Václav Kliment Klicpera (Divotvorný klobouk Rohovín čtverrohý, Handrián z Římsu – za Jana Lucemburského, selský jinoch Želmír miluje Ruměnu, dceru rytíře, ten ji však před léty slíbil Hadriánovi - synovi bohatého rytíře, Želmírův přítel Soběbor najímá žoldnéře Srpoše, aby se vydával za Hadriána, když se pak objeví pravý Hadrián uvrhnou ho do vězení, kde ho navštíví duch ( Soběbor ) a přesvědčuje ho, že si Ruměnu brát nemá, mezitím se žoldnéř opije a vše prozrazuje, Soběbor chce situaci zachránit a prohlašuje se taky za Hadriána, nakonec nad nimi vyhraje Želmír svou statečností, když rytíři zachraňuje život na lovuVeselohra na mostě – na jednom břehu přátelská na druhém nepřátelská vojska střeží most tak přísně že skupina obyvatel se dostane na most ale už ne z něj, nemají průvodní list, který odevzdali při vstupu na něj, na mostě Popelka a úředník, rodina je večer jde hledat, milý Popelky vidí jak ji utěšuje úředník => žárlivé scény, hádky, vysvětlování, mezitím se strhává bitva mezi vojsky a most je pod palbou, zkouška lásky a oddanosti vesničanů, vše končí vítězstvím přátelských vojsk a most je uvolněn byl nejúspěšnější v dramatech ze současnosti, v nichž nastavuje současníkům komické zrcadlo píše ale i historické hry např. Blaník, Božena, Jan za chrta dán)

Maturitní otázky 27. pokračování

Jean ANOUILH
SKŘIVÁNEK ( historické drama z roku 1953, příběh o francouzské národní hrdince – Janě z Arku
příběh se neodvíjí v chronologickém sledu, jádro tvoří inkviziční proces s Janou (obžalovaná z kacířství), inkvizice se účastní mnoho lidí, biskup, který je mezi nimi, požaduje, aby se zahrála celá Janina historie, Jana jako 15-ti letá venkovská dívka naslouchá hlasům z nebe, uposlechne je a postaví se do čela armády která bojuje x vojskům Anglie vyhrává spoustu bitev, dosáhne korunovace prince Karla, později upadne do angl. zajetí a je obžalována z kacířství biskup Cauchon si však nepřeje Janinu smrt, domlouvá jí, aby odvolala své tvrzení ( tvrdila, že všechny její kroky vedl Bůh), Jana je vyčerpaná jak fyzicky tak psychicky  odvolá, ale ve vězení si uvědomí, že odvoláním zradila co doposud udělala, před účastníky soudu ruší své přiznání a volí si smrt na hranici, ale je si však jistá, že má opět čisté svědomí.
v závěru dochází k nečekanému zvratu, Jana již stojí na hranici, když vtom přibíhá Beaudricourt s výkřikem : „Takhle to nemůže skončit, vždyť se ještě neodehrála korunovace!“ Král Karel uzná oprávněnost námitky  hranice je rozmetána, a slaví se králova korunovace, během soudního jednání vystupuje do popředí hrdinčin ryzí charakter člověka stojícího pevně za svou pravdou a jehož přesvědčení nezlomí ani hrozba smrti, drama Skřivánek vyzdvihuje hodnotu lidské oběti, zobrazuje střet čistých ideálů s totalitní mocí

Franz WERFEL
JAKOBOWSKI A PLUKOVNÍK ( děj tříaktové hry označené jako komedie-tragédie je situován do Francie roku 1940, v krytu malého pařížského hotelu se sekávají dva hlavní hrdinové – Poláci Jakobowski a plukovník Stjerbinski. Jakobowski je žid, byl neustále pronásledován  uchýlil se do Paříže, kde žije v hotelu již dva roky, přes všechny problémy však hýří optimismem, věří v překonání všech překážek, nyní ho čeká již pátý útěk, plukovník Stjerbinski, velitel polského pluku zničeného němci, je skvělý válečník ale v praktickém životě moc nevyniká, vlastní tajné dokumenty a musí je dopravit do Anglie, Jakobowski opatří auto a spolu s plukovníkem, jeho milenkou Marianou a sluhou prchají k atlantickému pobřeží, Jakubowski přebírá roli „anděla strážného“ (jídlo, benzín, němci), po této epizodě se na chvíli rozejdou, Jakubovski plánuje v restauraci se svým přítelem útěk pryč z Francie, nezdaří se, němci vtrhli do restaurace a přítel se zastřelil a Jakubowski se schoval, poté tam přichází plukovník v přestrojení za slepce se svým doprovodem (milenka, sluha), dají řeč s tajemným hráčem v kostky a ten jim nabídne dvě místa na lodi do Anglie, po poradě všichni uznají, že musí odjet Jakubowski a plukovník, neboť jsou v ohrožení.
autor ve svém díle varuje před nebezpečím fašismu, který činí z národů otroky, upozorňuje na tragiku židovského údělu

Maturitní otázky 27. pokračování

Edward ALBEE
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ ( absurdní drama, autorovo nejslavnější dílo, Marta hraje v manželství dominantní úlohu, opovrhuje svým manželem, manželství je pro ně boj, v němž vítězí ten, kdo dokáže druhého více psychicky ranit, žijí spolu již jen ze zvyku, jejich vztah pomáhá udržet pohromadě vytvoření fiktivního syna, přimknou k této představě tak, že chvílemi věří v synovo skutečné bytí, ani Nickovo manželství není šťastné Drahunka touží po dítěti, Nickovi se to nelíbí, vzal si ji jenom kvůli penězům, oba manželské páry, hrají kruté hry, slovně se potýkají, Marta se vyspí s Nickem a Jiří, aby se jí za to pomstil, nechal zemřít fiktivního syna, tím zničí poslední pouto manželství, paradoxně se objevuje něco, co by se mohlo nazvat novým začátkem jejich společného života )

Samuel BECKETT
Ir, píše francouzsky,NC
ČEKÁNÍ NA GODOTA ( na opuštěném místě se setkávají dva tuláci, mezi nimi se odvíjí chaotický dialog, z něhož vyplývá, že oba čekají na jakéhosi Godota, který by snad mohl změnit jejich další životní osudy, opakovaná scéna s chlapcem, který vždy oznámí, že pan Godot přijde další den, monotónnost, stereotyp, bezútěšnost, nekonečnost čekání, jazyk ne jako komunikační prostředek, ale pouze jako prostředek k zabití času