Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slovnik - III - Disociace vody, Hodnota pH , Neutralizace...

15) Disociace vody - vyjadřuje také vztah:
c(H+)*c(OH-)/c(H2O)=KC; H2O= H+OH- rovnovážná konstanta.
Rozkládá se na ionty - na zásaditý aniont a kyselý kationt = Gulberielův zákon

16) Hodnota pH
- záporný logaritmus (dekadický) koncentrace vodíkových iontu (oxonionových)
pH=-log(H+), (sorenstein) neutrální roztok pH=7,kyselý roztok pH 7, zásaditý roztok s pH než 7.

17) Neutralizace
- je zpětná reakce k autoprotolýze (neutrální pH=7) H2O++OH-=2H2O,
neutralizace se popisuje jako reakce kyseliny a hydroxidu, při němž vzniká sůl dané kyseliny a voda HCl+NaOH=NaCl+H2O Díky neutralizaci stanovíme obsah kyselin a hydroxidu v roztocích.

18) Hydrolýza
- protolitická reakce kyselin a hydroxidu, asociuji na solí ve vodném roztoku na ionty, které jsou mezi sebou i s ionty H+ a OH- uvolňovanými disociaci vody. Disociace vody je při hydrolýze účinnou
složkou NaCl=Na++Cl-, (kat) M++2H2O=MOH+H3O+, (aniont) -+H2O=H OH-

19) Amfoterita prvku
- prvky a látky které se chovají jako kyseliny i jako hydroxidy - H2O
- schopnost oxidu poskytovat za vhodných podmínek s vodou buď kyselinu, nebo zásadu, tj. reagovat jak se silnými kyselinami, tak se silnými zásadami za vzniku soli a vody;
například oxid zinečnatý: ZnO + H2SO4 -----> ZnSO4 + H2O,
ZnO + 2NaOH -----> Na2ZnO2 + H2O

Slovnik - III - Disociace vody, Hodnota pH , Neutralizace...

15) Disociace vody - vyjadřuje také vztah:
c(H+)*c(OH-)/c(H2O)=KC; H2O= H+OH- rovnovážná konstanta.
Rozkládá se na ionty - na zásaditý aniont a kyselý kationt = Gulberielův zákon

16) Hodnota pH
- záporný logaritmus (dekadický) koncentrace vodíkových iontu (oxonionových)
pH=-log(H+), (sorenstein) neutrální roztok pH=7,kyselý roztok pH 7, zásaditý roztok s pH než 7.

17) Neutralizace
- je zpětná reakce k autoprotolýze (neutrální pH=7) H2O++OH-=2H2O,
neutralizace se popisuje jako reakce kyseliny a hydroxidu, při němž vzniká sůl dané kyseliny a voda HCl+NaOH=NaCl+H2O Díky neutralizaci stanovíme obsah kyselin a hydroxidu v roztocích.

18) Hydrolýza
- protolitická reakce kyselin a hydroxidu, asociuji na solí ve vodném roztoku na ionty, které jsou mezi sebou i s ionty H+ a OH- uvolňovanými disociaci vody. Disociace vody je při hydrolýze účinnou
složkou NaCl=Na++Cl-, (kat) M++2H2O=MOH+H3O+, (aniont) -+H2O=H OH-

19) Amfoterita prvku
- prvky a látky které se chovají jako kyseliny i jako hydroxidy - H2O
- schopnost oxidu poskytovat za vhodných podmínek s vodou buď kyselinu, nebo zásadu, tj. reagovat jak se silnými kyselinami, tak se silnými zásadami za vzniku soli a vody;
například oxid zinečnatý: ZnO + H2SO4 -----> ZnSO4 + H2O,
ZnO + 2NaOH -----> Na2ZnO2 + H2O

Slovnik II - Periodicky zákon, Zákonitosti v periodické tabulce prvku...

6) Periodicky zákon (1869-Mendělejev)
- 109 prvku sestavených do tabulky podle protonových čísel. Řádky tvoří periody. 8 sloupců dělí prvky do skupin podle chemických vlastnosti (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, halogeny, vzácné plyny). Prvky jedné skupiny mají podobné vlastnosti.

7) Zákonitosti v periodické tabulce prvku: Periodicky zákon
- Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomových čísel.Chemické a fyzikální vlastnosti prvků závisí na vnitřní stavbě jejich atomů, která je vyjádřena atomovým (protonovým) číslem.
--1. růst protonového čísla, 2.růst relativních atomových hmotnosti, 3. počet prvku v periodách je roven
dvojnásobku počtu orbitálu, které se v atomech prvku příslušné periody naplňují (s,p,d,f).

8) Typy vazeb v chemických sloučeninách a jejich charakteristika:
Vazba kovová: -uskutečňuje se v atomech kovu v pevném skupenství (výjimka-rtuť), mají vysokou teplotu
tání a varu, jsou vodiči tepla a elektrické energie.
Vazba kovalentní - nepolární: -u prvku (H2,O2…); ve vodě málo rozpustné, lépe v organickém rozpouštědle.
Teplota tání a varu nízká, elektricky nevodivé.
Vazba iontová: - uskutečňuje se mezi ionty, větší pevné krystalické látky, ve vodě rozpustné, v organickém
rozpouštědle nerozpustné. Vysoká teplota tání a varu, jsou vodivé ve vodném roztoku.

9) Vazba iontová:
- deltaX větší než 1,7. Je to extrémní případ polární vazby, kdy rozdíl elektronegativit atomů přesahuje 1,7. Vznik aniontu a kationtu vzájemné poutaných elektrostatickou silou, vazba jednoduchá, dvojná, trojná.

10) Vazba kovalentní:
- polární a nepolární (je vyjádřena elektonegativitou). Vazbu s nestejným rozložením hustoty vazebného elektronového páru mezi sloučenými atomy nazýváme: --Polární chemická vazba-- - jejím výsledkem je vytvoření kladného elektrického náboje na elektropozitivnějším atomu a stejné velkého záporného na prvku elektronegativnějším.

11) Vodíková vazba:
- Atom vodíku je jednovazný, vazba vzniká u většiny sloučenin, na atomy prvku o vysoké elektronegativitě a malým atomovým polymerem, je vázán kovalentní, silné polární vazbou.

12) Slabé a silné elektrolyty:
- Elektrolyt je látka, která ve svém roztaveném stavu, nebo ve vodném roztoku vede elektricky proud a při elektrolýze se rozkládá. Základní složkou jsou ionty, přičemž čím je iontu více, tím lépe elektrolyt vede elektrický proud. Málo iontu - slabý elektrolyt, více elektronu - silný elektrolyt. Ionty- kationty s kladným elektrickým nábojem a anionty se záporným elektrickým nábojem. Elektrolyty- roztoky kyselin, hydroxidu, solí, taveniny hydroxidu.

13) Vratné reakce:
- Jsou reakce, které probíhají buď současně, nebo stejnou rychlostí, nebo za určitých podmínek rychleji jedním či druhým směrem. Produkty spolu reagují za tvorby původních výchozích látek.

14) Kinetika reakci a faktory ovlivňující jejich rychlost:
- Studuje rychlost chemických reakci a faktory, které tyto reakce ovlivňuji. Exotermní a endotermní reakce - teplota - zvýšením vzrůstá rychlost. Katalyzátory - ovlivňují rychlost reakce a po ukončení jsou nezměněny(biokatalyzátory).

Slovnik II - Periodicky zákon, Zákonitosti v periodické tabulce prvku...

6) Periodicky zákon (1869-Mendělejev)
- 109 prvku sestavených do tabulky podle protonových čísel. Řádky tvoří periody. 8 sloupců dělí prvky do skupin podle chemických vlastnosti (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, halogeny, vzácné plyny). Prvky jedné skupiny mají podobné vlastnosti.

7) Zákonitosti v periodické tabulce prvku: Periodicky zákon
- Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomových čísel.Chemické a fyzikální vlastnosti prvků závisí na vnitřní stavbě jejich atomů, která je vyjádřena atomovým (protonovým) číslem.
--1. růst protonového čísla, 2.růst relativních atomových hmotnosti, 3. počet prvku v periodách je roven
dvojnásobku počtu orbitálu, které se v atomech prvku příslušné periody naplňují (s,p,d,f).

8) Typy vazeb v chemických sloučeninách a jejich charakteristika:
Vazba kovová: -uskutečňuje se v atomech kovu v pevném skupenství (výjimka-rtuť), mají vysokou teplotu
tání a varu, jsou vodiči tepla a elektrické energie.
Vazba kovalentní - nepolární: -u prvku (H2,O2…); ve vodě málo rozpustné, lépe v organickém rozpouštědle.
Teplota tání a varu nízká, elektricky nevodivé.
Vazba iontová: - uskutečňuje se mezi ionty, větší pevné krystalické látky, ve vodě rozpustné, v organickém
rozpouštědle nerozpustné. Vysoká teplota tání a varu, jsou vodivé ve vodném roztoku.

9) Vazba iontová:
- deltaX větší než 1,7. Je to extrémní případ polární vazby, kdy rozdíl elektronegativit atomů přesahuje 1,7. Vznik aniontu a kationtu vzájemné poutaných elektrostatickou silou, vazba jednoduchá, dvojná, trojná.

10) Vazba kovalentní:
- polární a nepolární (je vyjádřena elektonegativitou). Vazbu s nestejným rozložením hustoty vazebného elektronového páru mezi sloučenými atomy nazýváme: --Polární chemická vazba-- - jejím výsledkem je vytvoření kladného elektrického náboje na elektropozitivnějším atomu a stejné velkého záporného na prvku elektronegativnějším.

11) Vodíková vazba:
- Atom vodíku je jednovazný, vazba vzniká u většiny sloučenin, na atomy prvku o vysoké elektronegativitě a malým atomovým polymerem, je vázán kovalentní, silné polární vazbou.

12) Slabé a silné elektrolyty:
- Elektrolyt je látka, která ve svém roztaveném stavu, nebo ve vodném roztoku vede elektricky proud a při elektrolýze se rozkládá. Základní složkou jsou ionty, přičemž čím je iontu více, tím lépe elektrolyt vede elektrický proud. Málo iontu - slabý elektrolyt, více elektronu - silný elektrolyt. Ionty- kationty s kladným elektrickým nábojem a anionty se záporným elektrickým nábojem. Elektrolyty- roztoky kyselin, hydroxidu, solí, taveniny hydroxidu.

13) Vratné reakce:
- Jsou reakce, které probíhají buď současně, nebo stejnou rychlostí, nebo za určitých podmínek rychleji jedním či druhým směrem. Produkty spolu reagují za tvorby původních výchozích látek.

14) Kinetika reakci a faktory ovlivňující jejich rychlost:
- Studuje rychlost chemických reakci a faktory, které tyto reakce ovlivňuji. Exotermní a endotermní reakce - teplota - zvýšením vzrůstá rychlost. Katalyzátory - ovlivňují rychlost reakce a po ukončení jsou nezměněny(biokatalyzátory).

Slovnik - Látkové množství, Izotopy, Radioaktivita, Druhy a charakteristika radioaktivních záření, Radon

1) Látkové množství
- ( n ) - Vyjadřuje velikost souboru základní stavby částic. MOL je jednotka látkového množství. NA - Avogarova konstanta .. 1mol = 6,023*1023 částic mol-1. Charakterizuje počet částic v jednom molu látky (g*mol-1)
n=m/Mm m - hmotnost, MM - molární hmotnost (g*mol-1)

2) Izotopy
- Nuklidy se stejným počtem protonu a rozdílným počtem neutronu. NUKLID- atomové jádro s určitým počtem protonu a neutronu. V přírodě mají stejné chemické složení, ale různé fyzikální vlastnosti. 126C;146C - izotopy uhlíku s nukleonovým číslem 12,14
A - nukleonové číslo, Z – protonové číslo
A=Z+N AZX A=protony+neutrony U - elektroneutrální číslo

3) Radioaktivita
- Vzniká rozpadem nestabilních jader (H.Becverel). Radioaktivní rozpad vede ke vzniku nových jader. -rozpad -zářeni- paprsky. Přirozená radioaktivita, umělá radioaktivita.
Posunový zákon- beta+ přeměna, beta- přeměna

4) Druhy a charakteristika radioaktivních záření
- Alfa zářeni - pohybuje se pomalu, pronikavost je malá(nebezpečný radon),silné ionizující účinky.
- Beta zářeni - pohybuje se rychle, obsahuje elektrony a pozitrony,větši pronikavost.
-Gama zářeni - vlnění s podobnými vlastnostmi jako světlo nebo rentgen. Mají rychlost světla a velmi
vysokou pronikavost. Nejnebezpečnější, elektromagnetické vlnění, v mag. a el. poli se nepohybuje.

5) Radon(22286Rn)
- Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu (22688Ra – radium).
Zdroj radonu - podloží objektu, stavební materiály, ze kterých je objekt postaven a podzemní voda, ve které se
radon rozpouští. Zdroje rádia- škvárobetonové tvárnice, porobetonové tvárnice, půdní vzduch žulového původu,
vdechován na prachových tvárnicích.

Slovnik - Látkové množství, Izotopy, Radioaktivita, Druhy a charakteristika radioaktivních záření, Radon

1) Látkové množství
- ( n ) - Vyjadřuje velikost souboru základní stavby částic. MOL je jednotka látkového množství. NA - Avogarova konstanta .. 1mol = 6,023*1023 částic mol-1. Charakterizuje počet částic v jednom molu látky (g*mol-1)
n=m/Mm m - hmotnost, MM - molární hmotnost (g*mol-1)

2) Izotopy
- Nuklidy se stejným počtem protonu a rozdílným počtem neutronu. NUKLID- atomové jádro s určitým počtem protonu a neutronu. V přírodě mají stejné chemické složení, ale různé fyzikální vlastnosti. 126C;146C - izotopy uhlíku s nukleonovým číslem 12,14
A - nukleonové číslo, Z – protonové číslo
A=Z+N AZX A=protony+neutrony U - elektroneutrální číslo

3) Radioaktivita
- Vzniká rozpadem nestabilních jader (H.Becverel). Radioaktivní rozpad vede ke vzniku nových jader. -rozpad -zářeni- paprsky. Přirozená radioaktivita, umělá radioaktivita.
Posunový zákon- beta+ přeměna, beta- přeměna

4) Druhy a charakteristika radioaktivních záření
- Alfa zářeni - pohybuje se pomalu, pronikavost je malá(nebezpečný radon),silné ionizující účinky.
- Beta zářeni - pohybuje se rychle, obsahuje elektrony a pozitrony,větši pronikavost.
-Gama zářeni - vlnění s podobnými vlastnostmi jako světlo nebo rentgen. Mají rychlost světla a velmi
vysokou pronikavost. Nejnebezpečnější, elektromagnetické vlnění, v mag. a el. poli se nepohybuje.

5) Radon(22286Rn)
- Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu (22688Ra – radium).
Zdroj radonu - podloží objektu, stavební materiály, ze kterých je objekt postaven a podzemní voda, ve které se
radon rozpouští. Zdroje rádia- škvárobetonové tvárnice, porobetonové tvárnice, půdní vzduch žulového původu,
vdechován na prachových tvárnicích.

Chelatometrické stanovení oxidu vápenatého

Chemie stavebních látek

Pomůcky:
pipeta-25ml, byreta, odměrná baňka, titrační baňky, analytická nálevka, odměrný roztok Chelatonu , HCl (1+1), hydroxid draselný 20% roztok, fluorexon-indikátor v tuhé směsi s chloridem draselným v poměru 1+99, trietanolamin-20% roztok

Podstata:
Stanovení spočívá v přímé titraci kationtu Ca2+ v analyzovaném roztoku odměrným roztokem Chelatonu 3 v silně alkalickém prostředí na indikátor fluorexon nebo murexid. Stanovení lze provádět i v přítomnosti hořčíku, který tvoří s chelatonem slabší komplex, takže se v přítomnosti obou elementů titruje (tj.váže do chelátu) nejprve kation Ca2+.

Postup:
Pipetujeme 25 ml vzorku z 250 ml nádoby. Jedná se o ten samý roztok, kterého jsme využívali pro stanovení sumy vápníku a hořčíku.Vzorek doplníme destilovanou vodou na objem 50 ml a vytvoříme vhodné prostředí pro titraci, tj.přidáme 15 ml 20% roztoku trietanolaminu, 20 ml 20% hydoxidu draselného. Titrujeme roztokem Chelatonu 3 na indikátor fluorexon.

Vzorek 1
spotřeba 3,9 ml Chelatonu 3

Vzorek 2
spotřeba 3,9 ml Chelatonu 3 .....vzorek 3 jsem z důvodu nedostatku času neprováděl.

Výpočet CaO:
Chelaton 3.....c=0,05 mol/l

(3,9 . 0,05):1000 . (1000:50) = 0,0039 mol/l . 56,08 g/mol (MCaO) = 0,2187 g/l

Zjištěná koncentrace CaO ve vzorku je 0,2187 g/l.


Výpočet MgO z rozdílu suma CaO+MgO – CaO
7,6 ml......titrace CaO+MgO
3,9 ml......titrace CaO
----------------------------------
(7,6-3,9) . 0,05:1000 . 1000:50 = 0,0037 mol/l . 40,304 g/mol (MMgO) =0,14912g/l

Výpočtem zjištěná koncentrace MgO ve vzorku je 0,14912 g/l.

Chelatometrické stanovení oxidu vápenatého v dolomitu

Chemie stavebních látek

Pomůcky:
pipeta-50ml, byreta, odměrná baňka 500 ml, titrační baňky, analytická nálevka, analytické váhy, odměrný roztok Chelatonu c=0,05 mol/l ,HCl (1+1), hydroxid draselný 20% roztok, fluorexon-indikátor v tuhé směsi s chloridem draselným v poměru 1+99, trietanolamin -20% roztok, CaCl2 –roztok.

Podstata:
Stanovení spočívá v přímé titraci kationtu Ca2+ v analyzovaném roztoku odměrným roztokem Chelatonu 3 v silně alkalickém prostředí na indikátor fluorexon nebo murexid. Stanovení lze provádět i v přítomnosti hořčíku, který tvoří s Chelatonem slabší komplex, takže se v přítomnosti obou elementů titruje (tj.váže do chelátu) nejprve kation Ca2+.

Postup:
Na analytických váhách navážíme s přesností na 4 desetinná místa 0,5g drceného vzorku dolomitu, který přesypeme do kádinky a přilejeme 20 ml zředěné HCl (1+1). Přikryjeme hodinovým sklíčkem a zahříváme nad plamenem až do varu, kde se nám začnou zrnka dolomitu rozpouštět. Vzniklý roztok kvantitativně převedeme do 500 ml odměrné baňky, doplníme do 500 ml destilovanou vodou a promícháme. Poté pipetujeme 50 ml do jednotlivých titračních baněk a přidáváme 5 ml CaCl2 –roztok, 15 ml trichloraminu a 20 ml KOH-20%.Jako indikátor použijeme fluorexon.Titrujeme roztokem Chelatonu 3 o koncentraci c=0,05 mol/l až do vymizení zelené fluorescence.

Navážka 0,4698 g dolomitu (poč.stav-0,4698g ; ztráta po vysypání 0,0000g )

1.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml Chelatonu 3

2.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml

3.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml

Výpočet obsahu CaO v %:(56,08:1000).0,05.6,5.(500:50).(100:0,4698)=38,80 (%CaO)

Zjištěný obsah CaO v dolomitu je 38,8%.

Chelatometrické stanovení oxidu vápenatého

Chemie stavebních látek

Pomůcky:
pipeta-25ml, byreta, odměrná baňka, titrační baňky, analytická nálevka, odměrný roztok Chelatonu , HCl (1+1), hydroxid draselný 20% roztok, fluorexon-indikátor v tuhé směsi s chloridem draselným v poměru 1+99, trietanolamin-20% roztok

Podstata:
Stanovení spočívá v přímé titraci kationtu Ca2+ v analyzovaném roztoku odměrným roztokem Chelatonu 3 v silně alkalickém prostředí na indikátor fluorexon nebo murexid. Stanovení lze provádět i v přítomnosti hořčíku, který tvoří s chelatonem slabší komplex, takže se v přítomnosti obou elementů titruje (tj.váže do chelátu) nejprve kation Ca2+.

Postup:
Pipetujeme 25 ml vzorku z 250 ml nádoby. Jedná se o ten samý roztok, kterého jsme využívali pro stanovení sumy vápníku a hořčíku.Vzorek doplníme destilovanou vodou na objem 50 ml a vytvoříme vhodné prostředí pro titraci, tj.přidáme 15 ml 20% roztoku trietanolaminu, 20 ml 20% hydoxidu draselného. Titrujeme roztokem Chelatonu 3 na indikátor fluorexon.

Vzorek 1
spotřeba 3,9 ml Chelatonu 3

Vzorek 2
spotřeba 3,9 ml Chelatonu 3 .....vzorek 3 jsem z důvodu nedostatku času neprováděl.

Výpočet CaO:
Chelaton 3.....c=0,05 mol/l

(3,9 . 0,05):1000 . (1000:50) = 0,0039 mol/l . 56,08 g/mol (MCaO) = 0,2187 g/l

Zjištěná koncentrace CaO ve vzorku je 0,2187 g/l.


Výpočet MgO z rozdílu suma CaO+MgO – CaO
7,6 ml......titrace CaO+MgO
3,9 ml......titrace CaO
----------------------------------
(7,6-3,9) . 0,05:1000 . 1000:50 = 0,0037 mol/l . 40,304 g/mol (MMgO) =0,14912g/l

Výpočtem zjištěná koncentrace MgO ve vzorku je 0,14912 g/l.

Chelatometrické stanovení oxidu vápenatého v dolomitu

Chemie stavebních látek

Pomůcky:
pipeta-50ml, byreta, odměrná baňka 500 ml, titrační baňky, analytická nálevka, analytické váhy, odměrný roztok Chelatonu c=0,05 mol/l ,HCl (1+1), hydroxid draselný 20% roztok, fluorexon-indikátor v tuhé směsi s chloridem draselným v poměru 1+99, trietanolamin -20% roztok, CaCl2 –roztok.

Podstata:
Stanovení spočívá v přímé titraci kationtu Ca2+ v analyzovaném roztoku odměrným roztokem Chelatonu 3 v silně alkalickém prostředí na indikátor fluorexon nebo murexid. Stanovení lze provádět i v přítomnosti hořčíku, který tvoří s Chelatonem slabší komplex, takže se v přítomnosti obou elementů titruje (tj.váže do chelátu) nejprve kation Ca2+.

Postup:
Na analytických váhách navážíme s přesností na 4 desetinná místa 0,5g drceného vzorku dolomitu, který přesypeme do kádinky a přilejeme 20 ml zředěné HCl (1+1). Přikryjeme hodinovým sklíčkem a zahříváme nad plamenem až do varu, kde se nám začnou zrnka dolomitu rozpouštět. Vzniklý roztok kvantitativně převedeme do 500 ml odměrné baňky, doplníme do 500 ml destilovanou vodou a promícháme. Poté pipetujeme 50 ml do jednotlivých titračních baněk a přidáváme 5 ml CaCl2 –roztok, 15 ml trichloraminu a 20 ml KOH-20%.Jako indikátor použijeme fluorexon.Titrujeme roztokem Chelatonu 3 o koncentraci c=0,05 mol/l až do vymizení zelené fluorescence.

Navážka 0,4698 g dolomitu (poč.stav-0,4698g ; ztráta po vysypání 0,0000g )

1.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml Chelatonu 3

2.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml

3.Vzorek
Spotřeba 6,5 ml

Výpočet obsahu CaO v %:(56,08:1000).0,05.6,5.(500:50).(100:0,4698)=38,80 (%CaO)

Zjištěný obsah CaO v dolomitu je 38,8%.

LABORATORNÍ CVIČENÍ - CVIČENÍ – CEMENT

Cementy jsou práškové hydraulické maltoviny tvořené jemně mletým křemičitanovým slínkem a případně dalšími přísadami. Jedná se o nejrozšířenější hydraulické maltoviny, které se vyznačují schopností tuhnout a tvrdnout reakcí s vodou bez přístupu vzduchu.
Základním a nejdůležitějším cementem je portlandský cement, který se vyrábí pálením surovin za vzniku portlandského slínku a jeho následným mletím se 3 až 5% sádrovce CaSO4.2H2O jako regulátoru tuhnutí. Portlandský slínek se získá pálením směsi vápence s hlinito-křemičitými minerály v oblasti teploty slinutí nad 1350°C, kdy vznikají hlavní slínkové minerály ( 3CaO.SiO2 – C3S –alit, 2CaO.SiO2 - C2S –belit, 4CaO.Al2O3. Fe2O3 – C4AF ).
Z portlandského cementu se připravují směsné cementy přídavkem 6 až 95% jemně mletých příměsí ( popílek, vysokopecní struska).
Tuhnutí a tvrdnutí výše uvedených cementů je založeno na reakci hlavních slínkových minerálů portlandského slínku s vodou:


Pokus č.1. Důkaz hlavních složek v portlandském cementu

Pracovní postup:
1) Do zkumavky dejte 1 malou lžičku portlandského cementu, který
ovlhčete asi 1-2 ml vody, protřepte a kapku suspenze naneste na
indikátorový papírek a určete pH.
2) K suspenzi cementu s vodou přidejte asi 2-3 ml koncentrované kyseliny
dusičné a za stálého protřepávání zkumavku zahřívejte a pozorujte
změny.
3) Po zchladnutí obsah zkumavky zřeďte asi 8 ml vody, promíchejte a
zfiltrujte čírý roztok.
4) Získaný čirý roztok rozdělte do 5 zkumavek k důkazu přítomnosti
Ca2+,Al3+, F3+e, Mg2+ a SO42-
5) Do každé zkumavky přidejte 2-3 kapky příslušných látek ( šťavelan
amonný, hydroxid amonný, KSCN, titanová žluť a chlorid barnatý ).

Pozorování:
Suspenze cementu s vodou měla pH=10. K suspenzi jsme přidali kyselinu
dusičnou a zahřívali k varu. Obsah zkumavky získal zelenožlutou barvu a po
delším zahřívání jsme pozorovali vznik nerozpustného gelu. Zfiltrovali jsme čirý
roztok, rozdělili do 5 zkumavek a přidali jednotlivé důkazní látky:
šťavelan amonný – vznik bílé sraženiny
hydroxid amonný – bílá sraženina
KSCN – červená barva
titanová žluť – růžová barva
chlorid barnatý – vznik bílé sraženiny BaSO4


Pokus č. 2 – Rozlišení portlandského cementu od směsných cementů.

Pracovní postup:
1) Do dvou zkumavek dejte asi půl malé lžičky vždy jednoho
z připravených vzorků cementu.
2) V zapnuté digestoři přidejte do každé zkumavky 1-2 ml kyseliny
chlorovodíkové.
3) Rozhodněte, který ze vzorků je portlandský a který směsný (
vysokopecní cement ).
2) Po částečném vychladnutí a posouzení vzhledu jej vhoďte do 5 ml
destilované vody v porcelánové misce a po zamíchání suspenze zjistěte
hodnotu pH pomocí pH papírku.
3) Zjistěte pH vodného roztoku ve druhé porcelánové misce, v níž je opět
asi v 5 ml destilované vody umístěn nevyžíhaný mramor.

Pozorování:
Po přidání kyseliny chlorovodíkové do obou zkumavek jsme se čichem
přesvědčili, že z jedné zkumavky uniká plynný sulfan.

ZÁVĚR:
Pokus č.1
Naměřené pH=10 ( zásadité ) nám dokazuje přítomnost hydroxidu vápenatého (druhý produkt hydratace). Během zahřívání se vytvořil ve zkumavce gel kyseliny křemičité (H2SiO3), což je důkazem přítomnosti oxidu křemičitého (SiO2).

V roztoku cementu jsme dokázali přítomnost těchto iontů:
Ca2+ - vznik bílé sraženiny po přidání šťavelanu amonného
Al3+ - vznik bílé sraženiny po přidání hydroxidu amonnéhho
Fe3+ - červená barva po přidání KSCN
Mg2+ - růžová barva po přidání titanové žluti
SO42- -vznik bílé sraženiny po přidání chloridu barnatého

Pokus č.2
Ve zkumavce, ze které unikal sulfan (sirovodík) byl směsný cement.(směsné cementy obsahují strusku, která obsahuje sulfidy).
Rovnice reakce sulfidu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku sirovodíku a chloridu vápenatého.

LABORATORNÍ CVIČENÍ - CVIČENÍ – CEMENT

Cementy jsou práškové hydraulické maltoviny tvořené jemně mletým křemičitanovým slínkem a případně dalšími přísadami. Jedná se o nejrozšířenější hydraulické maltoviny, které se vyznačují schopností tuhnout a tvrdnout reakcí s vodou bez přístupu vzduchu.
Základním a nejdůležitějším cementem je portlandský cement, který se vyrábí pálením surovin za vzniku portlandského slínku a jeho následným mletím se 3 až 5% sádrovce CaSO4.2H2O jako regulátoru tuhnutí. Portlandský slínek se získá pálením směsi vápence s hlinito-křemičitými minerály v oblasti teploty slinutí nad 1350°C, kdy vznikají hlavní slínkové minerály ( 3CaO.SiO2 – C3S –alit, 2CaO.SiO2 - C2S –belit, 4CaO.Al2O3. Fe2O3 – C4AF ).
Z portlandského cementu se připravují směsné cementy přídavkem 6 až 95% jemně mletých příměsí ( popílek, vysokopecní struska).
Tuhnutí a tvrdnutí výše uvedených cementů je založeno na reakci hlavních slínkových minerálů portlandského slínku s vodou:


Pokus č.1. Důkaz hlavních složek v portlandském cementu

Pracovní postup:
1) Do zkumavky dejte 1 malou lžičku portlandského cementu, který
ovlhčete asi 1-2 ml vody, protřepte a kapku suspenze naneste na
indikátorový papírek a určete pH.
2) K suspenzi cementu s vodou přidejte asi 2-3 ml koncentrované kyseliny
dusičné a za stálého protřepávání zkumavku zahřívejte a pozorujte
změny.
3) Po zchladnutí obsah zkumavky zřeďte asi 8 ml vody, promíchejte a
zfiltrujte čírý roztok.
4) Získaný čirý roztok rozdělte do 5 zkumavek k důkazu přítomnosti
Ca2+,Al3+, F3+e, Mg2+ a SO42-
5) Do každé zkumavky přidejte 2-3 kapky příslušných látek ( šťavelan
amonný, hydroxid amonný, KSCN, titanová žluť a chlorid barnatý ).

Pozorování:
Suspenze cementu s vodou měla pH=10. K suspenzi jsme přidali kyselinu
dusičnou a zahřívali k varu. Obsah zkumavky získal zelenožlutou barvu a po
delším zahřívání jsme pozorovali vznik nerozpustného gelu. Zfiltrovali jsme čirý
roztok, rozdělili do 5 zkumavek a přidali jednotlivé důkazní látky:
šťavelan amonný – vznik bílé sraženiny
hydroxid amonný – bílá sraženina
KSCN – červená barva
titanová žluť – růžová barva
chlorid barnatý – vznik bílé sraženiny BaSO4


Pokus č. 2 – Rozlišení portlandského cementu od směsných cementů.

Pracovní postup:
1) Do dvou zkumavek dejte asi půl malé lžičky vždy jednoho
z připravených vzorků cementu.
2) V zapnuté digestoři přidejte do každé zkumavky 1-2 ml kyseliny
chlorovodíkové.
3) Rozhodněte, který ze vzorků je portlandský a který směsný (
vysokopecní cement ).
2) Po částečném vychladnutí a posouzení vzhledu jej vhoďte do 5 ml
destilované vody v porcelánové misce a po zamíchání suspenze zjistěte
hodnotu pH pomocí pH papírku.
3) Zjistěte pH vodného roztoku ve druhé porcelánové misce, v níž je opět
asi v 5 ml destilované vody umístěn nevyžíhaný mramor.

Pozorování:
Po přidání kyseliny chlorovodíkové do obou zkumavek jsme se čichem
přesvědčili, že z jedné zkumavky uniká plynný sulfan.

ZÁVĚR:
Pokus č.1
Naměřené pH=10 ( zásadité ) nám dokazuje přítomnost hydroxidu vápenatého (druhý produkt hydratace). Během zahřívání se vytvořil ve zkumavce gel kyseliny křemičité (H2SiO3), což je důkazem přítomnosti oxidu křemičitého (SiO2).

V roztoku cementu jsme dokázali přítomnost těchto iontů:
Ca2+ - vznik bílé sraženiny po přidání šťavelanu amonného
Al3+ - vznik bílé sraženiny po přidání hydroxidu amonnéhho
Fe3+ - červená barva po přidání KSCN
Mg2+ - růžová barva po přidání titanové žluti
SO42- -vznik bílé sraženiny po přidání chloridu barnatého

Pokus č.2
Ve zkumavce, ze které unikal sulfan (sirovodík) byl směsný cement.(směsné cementy obsahují strusku, která obsahuje sulfidy).
Rovnice reakce sulfidu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku sirovodíku a chloridu vápenatého.

Technologie stavebních procesů - Bednící práce

Bednící práce

1. Obecné podmínky
Pro provedení betonáže bazénového prostoru o rozměrech (4,6 x 2,6 x 1,6 m) je nutno zhotovit bednění. Hlavním dodavatelem bednění bude stavební firma nebo fyzická osoba, která bude také provádět zemní práce. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. Bednění bude provedeno z klasického materiálu – dřevěné, ze smrkového řeziva.

2. Pracovní podmínky
Před zahájením prací musí být vybudována příjezdová komunikace ke staveništi, provedeny terénní práce a zemní úpravy spojené s vyhloubením základových rýh a odvodnění pláně. Také musí být proveden rozvod elektrické energie a vody. Stavba bude v nočních hodinách osvětlena dvěma halogenovými světly. Dále musí být upraveny plochy pro skládky materiálu.
Přístupová cesta na staveniště bude napojena na stávající cestu ulicí Souběžná.

3. Převzetí staveniště
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy od zástupce investora. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního denníku o předání se všemi náležitostmi. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájením prací zodpovídá zhotovitel základů za jejich další průběh.

4. Obecné pracovní podmínky
Předpokladem pro zahájení bednících prací je provedení terénních prací a zemní úpravy spojené s vyhloubením základových rýh a odvodnění výkopových prací. Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ.

5. Personální obsazení
Pracovní četa je složena ze 3 dělníků. Vedoucí čety odpovídá za správné provedení bednění.

6. Stroje a pomůcky
Pracovní nástroje pro ruční práci: kladiva, hřebíky, pila, sekera, palice a další tesařské nářadí
Pomůcky : rukavice
Materiál: Trámky dl. 1,6 m 6 ks
dl. 2,4 m 2 ks
Vzpěry dl. cca 1,3 m 14 ks
Fošny dl. cca 2,6 m 3,2 bm
dl. cca 2,3 m 6,4 bm

7. Pracovní postupy
Nejdříve bude provedeno začištění a zhutnění dna výkopu na požadovanou hloubku. Dále bude proveden podkladní beton (tl. 200 mm) – podlaha. Tento beton musí být rovný, mírně vyspádovaný. Následuje technologická pauza na zatuhnutí betonu. Dle povětrnostních podmínek musí být beton vlhčen. Po ukončení technologické pauzy, která je závislá na povětrnostních podmínkách (cca 2 dny) následuje vlastní montáž bednění.
Nejdříve se umístí svislé trámky. Ty se vzpříčí vzpěrami, které se zapřou do desky nastřelené do podkladního betonu. Zkontroluje se libelou jejich svislost. Na tyto trámky se postupně od spodní části nabijí bednící fošny. Opět se zkontroluje svislost trámků. Ve středu se fošny zpevní svlakem. Na závěr se vzpěrami vzpříčí i svlaky a trámky, které nejsou v rohu se rozepřou dvěmi trámky zhruba v 1. a 3. čtvrtině trámku.
Přesné rozměry řeziva nejsou určeny a lze použít řezivo dle momentálních možností montážní firmy. Rozměry na výkrese neokótované je možno upravit dle potřeby tak, aby byly opticky podobné výkresovým. Z toho vyplývá i rozdílná hmotnost řeziva. Veškeré řezivo pro bednění lze přepravit na Avii najednou.
Následuje betonáž zdí. Před betonáží bude bednění zvlhčeno vodou nebo natřeno odbedňovací tekutinou. Beton musí být hutněn příložným vibrátorem (Pozor: ponorný vibrátor by mohl porušit bednění). Po betonáži následuje technologická pauza na zatvrdnutí betonu (cca 6 dní). Po dobu této pauzy musí být beton dle povětrnostních podmínek vlhčen.
Po technologické pauze následuje demontáž bednění. Začíná se demontáží vzpěr a rozpěr. Následuje demontáž nosných sloupků a fošen. Demontované bednění bude zevrubně očištěno a uloženo na skladovací plochu a následně odvezeno.

8. Jakost a kontrola kvality
Na provádění bednění bude osobně dohlížet vedoucí čety. Ten bude také kontrolovat správnost vnitřních rozměrů bednění – úchylky tvaru, rozměrů a polohy hotového bednění nesmí překročit mezní úchylky předepsané normou ČSN 73 0010. Rovnost a těsnost bednění musí být taková, aby jemné součásti betonové směsi jím nepronikly. Dále musí kontrolovat tuhost bednění, podpěry. Bednění musí být před betonáží očištěné a navlhčené.

Technologie stavebních procesů - Bednící práce

Bednící práce

1. Obecné podmínky
Pro provedení betonáže bazénového prostoru o rozměrech (4,6 x 2,6 x 1,6 m) je nutno zhotovit bednění. Hlavním dodavatelem bednění bude stavební firma nebo fyzická osoba, která bude také provádět zemní práce. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. Bednění bude provedeno z klasického materiálu – dřevěné, ze smrkového řeziva.

2. Pracovní podmínky
Před zahájením prací musí být vybudována příjezdová komunikace ke staveništi, provedeny terénní práce a zemní úpravy spojené s vyhloubením základových rýh a odvodnění pláně. Také musí být proveden rozvod elektrické energie a vody. Stavba bude v nočních hodinách osvětlena dvěma halogenovými světly. Dále musí být upraveny plochy pro skládky materiálu.
Přístupová cesta na staveniště bude napojena na stávající cestu ulicí Souběžná.

3. Převzetí staveniště
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy od zástupce investora. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního denníku o předání se všemi náležitostmi. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájením prací zodpovídá zhotovitel základů za jejich další průběh.

4. Obecné pracovní podmínky
Předpokladem pro zahájení bednících prací je provedení terénních prací a zemní úpravy spojené s vyhloubením základových rýh a odvodnění výkopových prací. Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ.

5. Personální obsazení
Pracovní četa je složena ze 3 dělníků. Vedoucí čety odpovídá za správné provedení bednění.

6. Stroje a pomůcky
Pracovní nástroje pro ruční práci: kladiva, hřebíky, pila, sekera, palice a další tesařské nářadí
Pomůcky : rukavice
Materiál: Trámky dl. 1,6 m 6 ks
dl. 2,4 m 2 ks
Vzpěry dl. cca 1,3 m 14 ks
Fošny dl. cca 2,6 m 3,2 bm
dl. cca 2,3 m 6,4 bm

7. Pracovní postupy
Nejdříve bude provedeno začištění a zhutnění dna výkopu na požadovanou hloubku. Dále bude proveden podkladní beton (tl. 200 mm) – podlaha. Tento beton musí být rovný, mírně vyspádovaný. Následuje technologická pauza na zatuhnutí betonu. Dle povětrnostních podmínek musí být beton vlhčen. Po ukončení technologické pauzy, která je závislá na povětrnostních podmínkách (cca 2 dny) následuje vlastní montáž bednění.
Nejdříve se umístí svislé trámky. Ty se vzpříčí vzpěrami, které se zapřou do desky nastřelené do podkladního betonu. Zkontroluje se libelou jejich svislost. Na tyto trámky se postupně od spodní části nabijí bednící fošny. Opět se zkontroluje svislost trámků. Ve středu se fošny zpevní svlakem. Na závěr se vzpěrami vzpříčí i svlaky a trámky, které nejsou v rohu se rozepřou dvěmi trámky zhruba v 1. a 3. čtvrtině trámku.
Přesné rozměry řeziva nejsou určeny a lze použít řezivo dle momentálních možností montážní firmy. Rozměry na výkrese neokótované je možno upravit dle potřeby tak, aby byly opticky podobné výkresovým. Z toho vyplývá i rozdílná hmotnost řeziva. Veškeré řezivo pro bednění lze přepravit na Avii najednou.
Následuje betonáž zdí. Před betonáží bude bednění zvlhčeno vodou nebo natřeno odbedňovací tekutinou. Beton musí být hutněn příložným vibrátorem (Pozor: ponorný vibrátor by mohl porušit bednění). Po betonáži následuje technologická pauza na zatvrdnutí betonu (cca 6 dní). Po dobu této pauzy musí být beton dle povětrnostních podmínek vlhčen.
Po technologické pauze následuje demontáž bednění. Začíná se demontáží vzpěr a rozpěr. Následuje demontáž nosných sloupků a fošen. Demontované bednění bude zevrubně očištěno a uloženo na skladovací plochu a následně odvezeno.

8. Jakost a kontrola kvality
Na provádění bednění bude osobně dohlížet vedoucí čety. Ten bude také kontrolovat správnost vnitřních rozměrů bednění – úchylky tvaru, rozměrů a polohy hotového bednění nesmí překročit mezní úchylky předepsané normou ČSN 73 0010. Rovnost a těsnost bednění musí být taková, aby jemné součásti betonové směsi jím nepronikly. Dále musí kontrolovat tuhost bednění, podpěry. Bednění musí být před betonáží očištěné a navlhčené.

8. KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ - Předpřejímkové a přejímkové řízení...

Předpřejímkové a přejímkové řízení

Objekt je nutno před kolaudací projít s investorem nebo s budoucím provozovatelem a zjištěné závady a nedodělky, po domluvě s investorem, do kolaudačního řízení opravit.

Kolaudační řízení
Kolaudační řízení se vypisuje jen pro stavby, u kterých bylo vypsané stavební povolení a je ukončením stavby. Před provedením kolaudačního řízení se stavba, která vyžadovala stavební povolení nesmí být využívána.

Návrh na zahájení kolaudačního řízení podává zhotovitel minimálně 7 dní před datem kolaudačního řízení na stavební úřad, který vydal stavební povolení. Na vědomí se dává objednateli, budoucímu provozovateli, projektantovi, dozorům a stavebnímu úřadu. Stavební úřad vydá Oznámení o kolaudačním řízení, které vyvěsí na veřejném místě.

Při kolaudaci se prochází objekt s komisí, investorem (budoucím provozovatelem) a zhotovitelem. Stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle stavební dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany zdraví a života osob, životního prostředí.

Dojde-li během provádění stavby ke změně státních technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace, přihlíží k nim stavební úřad jen tehdy, pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projektované a prováděné před jejich účinností.

Doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení:
1. stavební deník, který je nutno vést do úplného odstranění kolaudačních závad
2. původní projektová dokumentace
3. při větších změnách – projektová dokumentace skutečného stavu, žádost o změnu stavby před dokončením
4. původní geometrické zaměření
5. stávající geometrické zaměření
6. osvědčení o správné funkci komínů, hromosvodů a antén
7. doklad o provedení tlakové zkoušky vodoinstalace
8. doklad o provedení tlakové a topné zkoušky ústředního vytápění
9. revize elektroinstalace
10. revize plynoinstalace
11. vyjádření Požární rady, hygienické stanice, svazu invalidů
12. prohlášení o shodě materiálů
13. doklady o další provedených zkouškách specifických pro účel stavby

Zjištěné závady
Zjištěné závady se rozdělují do dvou skupin:
1. Závady zásadně nebránící používání objektu – stavba je předána do provozu a určí se doba odstranění těchto závad. Převzetí opravených závad se provádí zápisem do stavebního deníku a potvrzením investorem.

2. Závady zásadně bránící používání objektu – stanoví se náhradní termín kolaudačního řízení, do kterého je nutno zjištěné závady odstranit.

Závěr:
Výsledkem kolaudačního řízení je Kolaudační rozhodnutí.

8. KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ - Předpřejímkové a přejímkové řízení...

Předpřejímkové a přejímkové řízení

Objekt je nutno před kolaudací projít s investorem nebo s budoucím provozovatelem a zjištěné závady a nedodělky, po domluvě s investorem, do kolaudačního řízení opravit.

Kolaudační řízení
Kolaudační řízení se vypisuje jen pro stavby, u kterých bylo vypsané stavební povolení a je ukončením stavby. Před provedením kolaudačního řízení se stavba, která vyžadovala stavební povolení nesmí být využívána.

Návrh na zahájení kolaudačního řízení podává zhotovitel minimálně 7 dní před datem kolaudačního řízení na stavební úřad, který vydal stavební povolení. Na vědomí se dává objednateli, budoucímu provozovateli, projektantovi, dozorům a stavebnímu úřadu. Stavební úřad vydá Oznámení o kolaudačním řízení, které vyvěsí na veřejném místě.

Při kolaudaci se prochází objekt s komisí, investorem (budoucím provozovatelem) a zhotovitelem. Stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle stavební dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany zdraví a života osob, životního prostředí.

Dojde-li během provádění stavby ke změně státních technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace, přihlíží k nim stavební úřad jen tehdy, pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projektované a prováděné před jejich účinností.

Doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení:
1. stavební deník, který je nutno vést do úplného odstranění kolaudačních závad
2. původní projektová dokumentace
3. při větších změnách – projektová dokumentace skutečného stavu, žádost o změnu stavby před dokončením
4. původní geometrické zaměření
5. stávající geometrické zaměření
6. osvědčení o správné funkci komínů, hromosvodů a antén
7. doklad o provedení tlakové zkoušky vodoinstalace
8. doklad o provedení tlakové a topné zkoušky ústředního vytápění
9. revize elektroinstalace
10. revize plynoinstalace
11. vyjádření Požární rady, hygienické stanice, svazu invalidů
12. prohlášení o shodě materiálů
13. doklady o další provedených zkouškách specifických pro účel stavby

Zjištěné závady
Zjištěné závady se rozdělují do dvou skupin:
1. Závady zásadně nebránící používání objektu – stavba je předána do provozu a určí se doba odstranění těchto závad. Převzetí opravených závad se provádí zápisem do stavebního deníku a potvrzením investorem.

2. Závady zásadně bránící používání objektu – stanoví se náhradní termín kolaudačního řízení, do kterého je nutno zjištěné závady odstranit.

Závěr:
Výsledkem kolaudačního řízení je Kolaudační rozhodnutí.

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE - II

Skladování
Veškerý materiál bude na stavbě skladován s suchých uzamykatelných prostorech chráněn proti mrazu a ohni.
Barvy v plechovkách je vhodné skladovat dnem vzhůru, čímž si ušetříme problémy se vznikáním škraloupu na povrchu.
Použité štětce a válečky je nutno po ukončení prací řádně vyčistit, aby nezatvrdly.
Příprava staveniště
Podklad musí být dokonale očištěn, zbaven stop po maltě, vápnu, betonu, asfaltu, jiných barvách, zbaven mastnoty, rzi a prachu. (Na trhu jsou dnes i barvy, které se nanášejí přímo na starou barvu nebo na rez.)

Pórovitý obklad musí mít vyplněné póry.

Před nátěrem musíme zabezpečit pokud možno suchý, čistý, dobře osvětlený a hlavně větraný prostor.

Vhodné podmínky pro nanášení běžných barev jsou 16 – 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu. Při teplotě pod 10 °C se nenatírá.

Složení pracovní čety
Pracovní četu tvoří jeden a více na sobě nezávislých natěračů. V případě více natěračů je jeden zvolen vedoucím čety.

Pracovní nářadí a pomůcky
Natěračské štětky, válečky, ocelový kartáč, smirkový papír, hadr, nádoba na praní štětců, rukavice, popř. respirátor.

Technologický postup prací
- Nejprve podklad řádně očistíme a odmastíme.
- Naředíme přípravky dle návodu dodaném výrobcem (ředění vodou, ředidlem, atd.., dodržení správného poměru)
- Dřevěné plochy chráníme nátěrem proti houbě, hnilobám a požáru
- Provedeme vlastní nátěr
- Při provádění vícevrstvých nátěrů musí být každá předchozí vrstva řádně zaschlá a jednotlivé vrstvy by měli stejně tlusté

Jakost a kontrola prací
Kontrola se provádí vizuálně. Kontroluje se především stejnost odstínu barvy a hladkost nátěru, stejná tloušťka vrstev, řádné očištění povrchů (odlupování, oprýskání, atd..). Dále se kontroluje teplota a počasí při provádění natěračských prací.

Bezpečnost práce
Je nutno dodržovat předpisy a pokyny vyhlášky BOZP, dbát na zásady bezpečného chování na pracovišti. Je nutno používat ochranné pomůcky a ochranná zařízení. Při práci s hořlavými materiály je nutno dodržovat odstup od otevřeného ohně. Obsluhovat stroje je možno pouze po řádném zaškolení. Je nutno dbát na bezpečnost ostatních pracovníků na stavbě. Je nutno dodržovat návody výrobců a předepsané pracovní postupy. Největším nebezpečím je inhalace škodlivých látek a poleptání citlivých částí těla.

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE - II

Skladování
Veškerý materiál bude na stavbě skladován s suchých uzamykatelných prostorech chráněn proti mrazu a ohni.
Barvy v plechovkách je vhodné skladovat dnem vzhůru, čímž si ušetříme problémy se vznikáním škraloupu na povrchu.
Použité štětce a válečky je nutno po ukončení prací řádně vyčistit, aby nezatvrdly.
Příprava staveniště
Podklad musí být dokonale očištěn, zbaven stop po maltě, vápnu, betonu, asfaltu, jiných barvách, zbaven mastnoty, rzi a prachu. (Na trhu jsou dnes i barvy, které se nanášejí přímo na starou barvu nebo na rez.)

Pórovitý obklad musí mít vyplněné póry.

Před nátěrem musíme zabezpečit pokud možno suchý, čistý, dobře osvětlený a hlavně větraný prostor.

Vhodné podmínky pro nanášení běžných barev jsou 16 – 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu. Při teplotě pod 10 °C se nenatírá.

Složení pracovní čety
Pracovní četu tvoří jeden a více na sobě nezávislých natěračů. V případě více natěračů je jeden zvolen vedoucím čety.

Pracovní nářadí a pomůcky
Natěračské štětky, válečky, ocelový kartáč, smirkový papír, hadr, nádoba na praní štětců, rukavice, popř. respirátor.

Technologický postup prací
- Nejprve podklad řádně očistíme a odmastíme.
- Naředíme přípravky dle návodu dodaném výrobcem (ředění vodou, ředidlem, atd.., dodržení správného poměru)
- Dřevěné plochy chráníme nátěrem proti houbě, hnilobám a požáru
- Provedeme vlastní nátěr
- Při provádění vícevrstvých nátěrů musí být každá předchozí vrstva řádně zaschlá a jednotlivé vrstvy by měli stejně tlusté

Jakost a kontrola prací
Kontrola se provádí vizuálně. Kontroluje se především stejnost odstínu barvy a hladkost nátěru, stejná tloušťka vrstev, řádné očištění povrchů (odlupování, oprýskání, atd..). Dále se kontroluje teplota a počasí při provádění natěračských prací.

Bezpečnost práce
Je nutno dodržovat předpisy a pokyny vyhlášky BOZP, dbát na zásady bezpečného chování na pracovišti. Je nutno používat ochranné pomůcky a ochranná zařízení. Při práci s hořlavými materiály je nutno dodržovat odstup od otevřeného ohně. Obsluhovat stroje je možno pouze po řádném zaškolení. Je nutno dbát na bezpečnost ostatních pracovníků na stavbě. Je nutno dodržovat návody výrobců a předepsané pracovní postupy. Největším nebezpečím je inhalace škodlivých látek a poleptání citlivých částí těla.

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ - II - Technologický postup prací...

Technologický postup prací

Po smontování fasády na staveništi se celý prvek přemístí jeřábem a nahrubo se upevní např. smršťovací fólií. Následovně se fasáda přesně usadí a srovná.
Po usazení fasády se začne kotvením. Kotvení se realizuje pomocí speciálních hliníkových kotev, které jsou k podestám přichyceny plastovými hmoždinkami s vruty o průměru 12 mm a délky 80 mm. Kotvy se osazují asi po 300 mm. Po celkovém ukotvení se nosné profily osadí speciálními pryžovými profily, které oddělí sklo od nosného sloupu. (Fasáda se tzv. „zagumuje“)
Po ukončení montáže fasády se provádí zasklívání. Sklo se přenáší za pomocí pryžových příchytek a usazuje se na místo. Sklo je podloženo distančními plastovými podložkami. Stejným způsobem jako sklo se osadí i ostatní prvky (okna, dveře, atd.)
Sklo je z venkovní strany přichyceno kousky příchytných lišt o délce asi 200 mm. Po hrubém zasklení se z venkovní strany upevní sedmimetrové příchytné lišty. Tyto lišty se přichycují pomocí speciálních kadmiových šroubů, které se utahují elektrickým utahovákem.
Svislé lišty by měly být pokud možno průběžné. Vodorovné se zařezávají, aby byly asi 7 mm od svislých.
Po ukončení příchytných lišt se tyto lišty opatří naklapávacími lištami, které se řežou přímo na stavě a osazují se na doraz.
Na závěr se celá fasáda přetmelí, provedou se finální úpravy a očistí.

Kontrola jakosti a kvality

Po ukončení díla musí být proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém musí být uveden datum převzetí díla, zhodnocení jeho kvality, popřípadě seznam zjištěných závad a nedodělků, dohodnutého termínu jejich odstranění.
Fasáda bude kontrolována vizuálně. Především se klade důraz na její svislost, celistvost a funkčnost oken vložených do fasády.

BOZP

Při montáži obvodového pláště se musí dbát na opatrnost a dodržovat obecné bezpečnostní předpisy pro stavební činnost. (vyhláška BOZP č. 324/1990 Sb.)
Důraz je kladen na tyto předpisy:
- práce ve výškách nesmí být úkolována
- ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním a osobním zajištěním, nezávisle od výšky
- ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné
- prostředky osobního zajištění musí být pravidelně kontrolovány
- délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m
- materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich pádu
- prostoty, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků
- práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při jejich nepřízni

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Dokončovací práce

Mezi dokončovací práce patří ty činnosti, pro které je nutné zhotovení určitých základních prací a po jejich dokončení a následném úklidu je objekt připraven pro předpřejímkové řízení.

Mezi dokončovací práce patří:
- obklady stěn
- kompletace YTI, UT, elektroinstalace
- montáž truhlářských a zámečnických výrobků
- montáž vestavěného nábytku a zařízení
- nášlapné vrstvy podlah
- malby a nátěry
- zasklívání
- atd.
- finální úklid, vyčištění a vyklizení objektu

Práce natěračské
Natěračské práce se dělí podle:
a) materiálu
- dřevo
- kovy
- atd.
b) prostředí
- venkovní
- vnitřní
- zvláštní
c) podle způsobu přípravy
- nátěr dosud nenatřených předmětů
- obnovený nátěr


Materiál
Nátěrový systém musí odpovídat podmínkám, kterým budou natřené plochy vystaveny:
- olejový nátěr – provádí se ve více vrstvách
- nátěr průhledným lakem
- nátěr s konečnou úpravou emailem

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ - II - Technologický postup prací...

Technologický postup prací

Po smontování fasády na staveništi se celý prvek přemístí jeřábem a nahrubo se upevní např. smršťovací fólií. Následovně se fasáda přesně usadí a srovná.
Po usazení fasády se začne kotvením. Kotvení se realizuje pomocí speciálních hliníkových kotev, které jsou k podestám přichyceny plastovými hmoždinkami s vruty o průměru 12 mm a délky 80 mm. Kotvy se osazují asi po 300 mm. Po celkovém ukotvení se nosné profily osadí speciálními pryžovými profily, které oddělí sklo od nosného sloupu. (Fasáda se tzv. „zagumuje“)
Po ukončení montáže fasády se provádí zasklívání. Sklo se přenáší za pomocí pryžových příchytek a usazuje se na místo. Sklo je podloženo distančními plastovými podložkami. Stejným způsobem jako sklo se osadí i ostatní prvky (okna, dveře, atd.)
Sklo je z venkovní strany přichyceno kousky příchytných lišt o délce asi 200 mm. Po hrubém zasklení se z venkovní strany upevní sedmimetrové příchytné lišty. Tyto lišty se přichycují pomocí speciálních kadmiových šroubů, které se utahují elektrickým utahovákem.
Svislé lišty by měly být pokud možno průběžné. Vodorovné se zařezávají, aby byly asi 7 mm od svislých.
Po ukončení příchytných lišt se tyto lišty opatří naklapávacími lištami, které se řežou přímo na stavě a osazují se na doraz.
Na závěr se celá fasáda přetmelí, provedou se finální úpravy a očistí.

Kontrola jakosti a kvality

Po ukončení díla musí být proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém musí být uveden datum převzetí díla, zhodnocení jeho kvality, popřípadě seznam zjištěných závad a nedodělků, dohodnutého termínu jejich odstranění.
Fasáda bude kontrolována vizuálně. Především se klade důraz na její svislost, celistvost a funkčnost oken vložených do fasády.

BOZP

Při montáži obvodového pláště se musí dbát na opatrnost a dodržovat obecné bezpečnostní předpisy pro stavební činnost. (vyhláška BOZP č. 324/1990 Sb.)
Důraz je kladen na tyto předpisy:
- práce ve výškách nesmí být úkolována
- ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním a osobním zajištěním, nezávisle od výšky
- ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné
- prostředky osobního zajištění musí být pravidelně kontrolovány
- délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m
- materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich pádu
- prostoty, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků
- práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při jejich nepřízni

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Dokončovací práce

Mezi dokončovací práce patří ty činnosti, pro které je nutné zhotovení určitých základních prací a po jejich dokončení a následném úklidu je objekt připraven pro předpřejímkové řízení.

Mezi dokončovací práce patří:
- obklady stěn
- kompletace YTI, UT, elektroinstalace
- montáž truhlářských a zámečnických výrobků
- montáž vestavěného nábytku a zařízení
- nášlapné vrstvy podlah
- malby a nátěry
- zasklívání
- atd.
- finální úklid, vyčištění a vyklizení objektu

Práce natěračské
Natěračské práce se dělí podle:
a) materiálu
- dřevo
- kovy
- atd.
b) prostředí
- venkovní
- vnitřní
- zvláštní
c) podle způsobu přípravy
- nátěr dosud nenatřených předmětů
- obnovený nátěr


Materiál
Nátěrový systém musí odpovídat podmínkám, kterým budou natřené plochy vystaveny:
- olejový nátěr – provádí se ve více vrstvách
- nátěr průhledným lakem
- nátěr s konečnou úpravou emailem

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Úvodní informace

Obvodový plášť administrativní budovy budou tvořeny nosnými profily firmy RC systém. Prosklení fasády bude tvořeno izolačním dvojsklem.
Montáž obvodového pláště si nevyžaduje mokrý proces.
Připravenost staveniště

Před zahájením montáže obvodového pláště se musí převzít spodní stavba, tedy základové konstrukce. Kontrolují se hlavní rozměry konstrukce, její pevnost a rovinnost.
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí.
Pro montáž obvodového pláště je nutná přípojka el. energie a jeřáb.
Doprava a skladování materiálu

Hliníková nosná konstrukce bude dopravena nákladními automobily na stavbu a uložena na skládku. Odtud bude jeřábem přemisťována na místo montáže.
Skleněné tabule budou dopravena výrobcem na nákladních automobilech s železnými stojany opatřenými gumovými podložkami proti rozbití.

Složení pracovní čety
Montážní četu tvoří 4 proškolení montážníci, z nichž jeden bude zároveň vedoucím čety.

Stroje a pomůcky
Četa je vybavena klasickým montážním nářadím pro montážní práce (vrtačka, sada vrtáků, el. utahovačky, vodováha, apod.) Pro vetší fasády se doporučuje pro zaměření výšek použití nivelačního přístroje.

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Úvodní informace

Obvodový plášť administrativní budovy budou tvořeny nosnými profily firmy RC systém. Prosklení fasády bude tvořeno izolačním dvojsklem.
Montáž obvodového pláště si nevyžaduje mokrý proces.
Připravenost staveniště

Před zahájením montáže obvodového pláště se musí převzít spodní stavba, tedy základové konstrukce. Kontrolují se hlavní rozměry konstrukce, její pevnost a rovinnost.
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí.
Pro montáž obvodového pláště je nutná přípojka el. energie a jeřáb.
Doprava a skladování materiálu

Hliníková nosná konstrukce bude dopravena nákladními automobily na stavbu a uložena na skládku. Odtud bude jeřábem přemisťována na místo montáže.
Skleněné tabule budou dopravena výrobcem na nákladních automobilech s železnými stojany opatřenými gumovými podložkami proti rozbití.

Složení pracovní čety
Montážní četu tvoří 4 proškolení montážníci, z nichž jeden bude zároveň vedoucím čety.

Stroje a pomůcky
Četa je vybavena klasickým montážním nářadím pro montážní práce (vrtačka, sada vrtáků, el. utahovačky, vodováha, apod.) Pro vetší fasády se doporučuje pro zaměření výšek použití nivelačního přístroje.

5. Plochá střecha - IV - Kvalita provádění prací...

Kvalita provádění prací
- Všechny hrany, kouty a rohy jsou zaobleny nebo zešikmeny, min. poloměr 20 mm
- Všechny souvislé vrstvy jsou odděleny od atiky, aby nedocházelo k praskání
- Mezní odchylka rovinnosti podkladu je 2 mm na 5 m
- Povrch tepelně izolačních vrstev musí být čistý, rovný a pevný
- Vizuální kontrola – rovinnost, bez prasklin a boulí
- Zátopová zkouška


BOZP
- Pracovník pracující ve výškách musí být zdravotně způsobilý (kontrola 1 x za 3 roky), odborně způsobilý a mít odpovídající zkušenosti.
- Práce ve výškách nad 6 m nesmí být úkolována.
- Ochranné pomůcky, nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu, zaručující bezpečnost a kvalitu práce.
- Pod volnými otvory o průměru větším než 35 cm musí být ochranná síť.
- Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu nejsou upraveny.

Výpočet tepelného odporu

λ [W/mK]
Keramzit 0,160
Betonová mazanina 1,230
Tepelná izolace 0,043
PVC 0,160
Nosná konstrukce – Ž.B. 1,430

R = Σ di / λi = 3,12 m2KW-1

R > 3 .. navržená konstrukce je v souladu s ČSN 73 05 40

5. Plochá střecha - IV - Kvalita provádění prací...

Kvalita provádění prací
- Všechny hrany, kouty a rohy jsou zaobleny nebo zešikmeny, min. poloměr 20 mm
- Všechny souvislé vrstvy jsou odděleny od atiky, aby nedocházelo k praskání
- Mezní odchylka rovinnosti podkladu je 2 mm na 5 m
- Povrch tepelně izolačních vrstev musí být čistý, rovný a pevný
- Vizuální kontrola – rovinnost, bez prasklin a boulí
- Zátopová zkouška


BOZP
- Pracovník pracující ve výškách musí být zdravotně způsobilý (kontrola 1 x za 3 roky), odborně způsobilý a mít odpovídající zkušenosti.
- Práce ve výškách nad 6 m nesmí být úkolována.
- Ochranné pomůcky, nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu, zaručující bezpečnost a kvalitu práce.
- Pod volnými otvory o průměru větším než 35 cm musí být ochranná síť.
- Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu nejsou upraveny.

Výpočet tepelného odporu

λ [W/mK]
Keramzit 0,160
Betonová mazanina 1,230
Tepelná izolace 0,043
PVC 0,160
Nosná konstrukce – Ž.B. 1,430

R = Σ di / λi = 3,12 m2KW-1

R > 3 .. navržená konstrukce je v souladu s ČSN 73 05 40

5. Plochá střecha - Doprava a skladování materiálu...

Doprava a skladování materiálu:

Doprava materiálů bude provedena po silnicích na nákladních automobilech odpovídající únosnosti. Lepidla uskladňujeme odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Folie skladujeme nastojato v uzamykatelném skladu. Doprava na střechu bude zajištěna pomocí stavebního výtahu a jeřábu (viz. zařízení staveniště.) Beton může být čerpán pneumatickým čerpadlem.

Složení pracovní čety
- 2 zedníci
- 2 izolatéři
- 1 pomocník

Stroje a pracovní pomůcky

Ke stahování spádových vrstev je s úspěchem možno použít vibrační lišty a k jejich dohlazování rotační hladičky. Dilatační spáry prořezáváme řezačkami spár. Ke slepování plastových a PVC fólií budou použity horkovzdušné pistole.

5. Plochá střecha - III - Postup montáže

Postup montáže

- Musí být hotovy všechny konstrukce přesahující střešní plášť a nadezdívky. Odchylka od stropní roviny je povolena max. 5 mm na 2 m latě.
- Na nosnou konstrukci střešního pláště následuje vrstva spádová. Pro ni je nutno na střeše vytvořit z latí soustava vodících přímek, kterými se přesně určí budoucí povrch spádové vrstvy. Do této soustavy přímek se následně rozprostíraný materiál hutní a stahuje.
- Na urovnanou spádovou vrstvu se pak nanese betonová mazanina tl. 35 mm.
- Na pečlivě upravený povrch betonové mazaniny klademe expanzní a parotěsnou vrstvu spojenou s funkcí pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva je tvořena spec. asfalt. pásy ALVENTBIT, které mají na spodní straně hrubozrnný posyp písku. Touto stranou se volně kladou na podklad a malá vzduchová vrstva tvořená zrníčky písku umožňuje únik vznikajících vodních par.
- Tepelně izolační vrstvu z desek z pěnového polystyrenu s tvarovanou spodní plochou klademe na suchý podklad za suchého počasí. Důležitou podmínkou při použití lehkých tepelně izolačních dílců je, že tyto dílce musí být ve střeše zabezpečeny proti sání větru.Toto zabezpečíme přilepením k pevnému podkladu, případně i zatížením dalšími vrstvami.
- Dále položíme polystyrénovou separační vrstvu položených nenasákavých textilií PETEX, kterou lepíme, neboť polystyren nesnáší vysokou teplotu.
- Hydroizolační vrstva zajišťuje vodotěsnost střešního pláště. Chrání tedy podstřešní prostory jakož i všechny další vrstvy ležící pod ní, před atmosférickou a technologickou vodou.
- Použijeme armované folie z měkčeného PVC, které jsou klasifikovány jako nenasákavé. Tyto povlaky nesmí být ve stavební konstrukci v přímém kontaktu s asfaltem, pryží, pěnovým polystyrenem. Proto mezi touto vrstvou a vrstvou separační je vložena vrstva z textilií PETEX.
- Stabilizační vrstva zajišťuje svou hmotností polohu dalších vrstev ve střešním plášti vůči sání větru. Nahrazuje v některých případech funkci spojovací vrstvy. Zde jsme využily ochranný násyp z oblázků, který plní zároveň i funkci ochranné vrstvy.
- Konstrukce podléhá deformacím, a proto je nutno dilatovat nosnou střešní konstrukci ve styku s obvodovou svislou nosnou konstrukcí.

5. Plochá střecha - Doprava a skladování materiálu...

Doprava a skladování materiálu:

Doprava materiálů bude provedena po silnicích na nákladních automobilech odpovídající únosnosti. Lepidla uskladňujeme odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Folie skladujeme nastojato v uzamykatelném skladu. Doprava na střechu bude zajištěna pomocí stavebního výtahu a jeřábu (viz. zařízení staveniště.) Beton může být čerpán pneumatickým čerpadlem.

Složení pracovní čety
- 2 zedníci
- 2 izolatéři
- 1 pomocník

Stroje a pracovní pomůcky

Ke stahování spádových vrstev je s úspěchem možno použít vibrační lišty a k jejich dohlazování rotační hladičky. Dilatační spáry prořezáváme řezačkami spár. Ke slepování plastových a PVC fólií budou použity horkovzdušné pistole.

5. Plochá střecha - III - Postup montáže

Postup montáže

- Musí být hotovy všechny konstrukce přesahující střešní plášť a nadezdívky. Odchylka od stropní roviny je povolena max. 5 mm na 2 m latě.
- Na nosnou konstrukci střešního pláště následuje vrstva spádová. Pro ni je nutno na střeše vytvořit z latí soustava vodících přímek, kterými se přesně určí budoucí povrch spádové vrstvy. Do této soustavy přímek se následně rozprostíraný materiál hutní a stahuje.
- Na urovnanou spádovou vrstvu se pak nanese betonová mazanina tl. 35 mm.
- Na pečlivě upravený povrch betonové mazaniny klademe expanzní a parotěsnou vrstvu spojenou s funkcí pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva je tvořena spec. asfalt. pásy ALVENTBIT, které mají na spodní straně hrubozrnný posyp písku. Touto stranou se volně kladou na podklad a malá vzduchová vrstva tvořená zrníčky písku umožňuje únik vznikajících vodních par.
- Tepelně izolační vrstvu z desek z pěnového polystyrenu s tvarovanou spodní plochou klademe na suchý podklad za suchého počasí. Důležitou podmínkou při použití lehkých tepelně izolačních dílců je, že tyto dílce musí být ve střeše zabezpečeny proti sání větru.Toto zabezpečíme přilepením k pevnému podkladu, případně i zatížením dalšími vrstvami.
- Dále položíme polystyrénovou separační vrstvu položených nenasákavých textilií PETEX, kterou lepíme, neboť polystyren nesnáší vysokou teplotu.
- Hydroizolační vrstva zajišťuje vodotěsnost střešního pláště. Chrání tedy podstřešní prostory jakož i všechny další vrstvy ležící pod ní, před atmosférickou a technologickou vodou.
- Použijeme armované folie z měkčeného PVC, které jsou klasifikovány jako nenasákavé. Tyto povlaky nesmí být ve stavební konstrukci v přímém kontaktu s asfaltem, pryží, pěnovým polystyrenem. Proto mezi touto vrstvou a vrstvou separační je vložena vrstva z textilií PETEX.
- Stabilizační vrstva zajišťuje svou hmotností polohu dalších vrstev ve střešním plášti vůči sání větru. Nahrazuje v některých případech funkci spojovací vrstvy. Zde jsme využily ochranný násyp z oblázků, který plní zároveň i funkci ochranné vrstvy.
- Konstrukce podléhá deformacím, a proto je nutno dilatovat nosnou střešní konstrukci ve styku s obvodovou svislou nosnou konstrukcí.

5. Plochá střecha

Úvodní informace

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, která je použita k zastřešení obytného domu obdélníkového půdorysu. Výšková úroveň nejvýše položené vrstvy je +7,400 m. Atika je po celém obvodě vyzděna do výšky +7,550 m a oplechována. Střecha je rozdělena na dvě plochy, které jsou vyspádovány a odvodněny od atiky do litinových vpustí. Spády jednotlivých ploch jsou uvedeny na výkrese.
Výlez na plochou střechu je zajištěn výlezovým oknem 600/900 mm.


Připravenost staveniště

Před zahájením montáže ploché střechy se musí převzít všechny konstrukce vystupující nad střešní rovinu. Kontrolují se hlavní rozměry zdiva a stropní konstrukce, jejich pevnost a rovinnost.
Před oplechováním atik musí být provedeno natavení bitumenového pásu na atiku, který se po dokončení všech vrstev střechy napojí na vodorovnou hydroizolaci. Rovinnost ploch pro klempířské práce je 5 mm na 2 m.
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí.
Všichni pracovníci budou provedeni o BOZP a tato skutečnost bude zapsána do stavebního denníku.
Taktéž budou pracovníci seznámeni s postupem a návazností prací.

Použitý materiál:
- kamenivo drobné = oblázky
- sypaný hutněný materiál – keramzit
- měkčené PVC
- polyesterová textilie PETEX
- pěnový polystyren s tvarovanou spodní vrstvou
- asfaltové pásy ALVENTBIT (expansní + parotěsná vrstva spojená s hydroizolací)
- betonová mazanina B20

5. Plochá střecha

Úvodní informace

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, která je použita k zastřešení obytného domu obdélníkového půdorysu. Výšková úroveň nejvýše položené vrstvy je +7,400 m. Atika je po celém obvodě vyzděna do výšky +7,550 m a oplechována. Střecha je rozdělena na dvě plochy, které jsou vyspádovány a odvodněny od atiky do litinových vpustí. Spády jednotlivých ploch jsou uvedeny na výkrese.
Výlez na plochou střechu je zajištěn výlezovým oknem 600/900 mm.


Připravenost staveniště

Před zahájením montáže ploché střechy se musí převzít všechny konstrukce vystupující nad střešní rovinu. Kontrolují se hlavní rozměry zdiva a stropní konstrukce, jejich pevnost a rovinnost.
Před oplechováním atik musí být provedeno natavení bitumenového pásu na atiku, který se po dokončení všech vrstev střechy napojí na vodorovnou hydroizolaci. Rovinnost ploch pro klempířské práce je 5 mm na 2 m.
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí.
Všichni pracovníci budou provedeni o BOZP a tato skutečnost bude zapsána do stavebního denníku.
Taktéž budou pracovníci seznámeni s postupem a návazností prací.

Použitý materiál:
- kamenivo drobné = oblázky
- sypaný hutněný materiál – keramzit
- měkčené PVC
- polyesterová textilie PETEX
- pěnový polystyren s tvarovanou spodní vrstvou
- asfaltové pásy ALVENTBIT (expansní + parotěsná vrstva spojená s hydroizolací)
- betonová mazanina B20

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - II

4. Připravenost pracoviště

Musí být dokončeny všechny práce související s montážní klem. výrobků.
• plocha sloužící jako podklad musí mít min. sklon 3° ve směru odtoku vody
• musí být rovná, čistá a nesmí působit agresivně na klem. výrobky. Nerovnost max. 2m/5mm
• zdivo musí být opatřeno dřevěnými špalíky nebo latěmi, které mají příslušnou velikost a nejsou nasáklé vodou
• špalíky musí být při klempířské montáži viditelné

5. Složení pracovní čety

Četu tvoří předák, 3 klempíři a 1 pomocný dělník. Předák organizuje a řídí práci celého kolektivu. Klempíři zabezpečují drážkové, nýtové a letované spoje, kotvení oplechování k podlaží, stříhání, apod. Pomocný dělník zajišťuje přísun dílců na konkrétní místo pracoviště.

6. Pracovní nářadí a pomůcky

Pro pracovníka: zámečnické kladivo, palička dřevěná, nůžky ruční rovné, kleště kombinované, příložník, přehýbač, drážkovník, průbojník, důlčík, utahovák, hlavičkář, pájedlo, metr, rýs. jehla, šroubovák, dláto

Pro četu: nůžky na plech, prostřihovač el., kleště rovné, kleště ploché, nůžky ruční vystřihovací, kladivo napínací, stůl pro klempířské práce, posuvné měřítko, plochý sekáč, pilka na železo, pilka ocaska, sada pilníků.

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - III

7. Technologický postup prací

Oplechování štítu: Ke špalíkům se přichytí příponky vruty. Na horní plochu štítu se položí plechové dílce a nasunou se na příponky. V místě příponek se okapnice ohne a přitiskne krycími kleštěmi. Při použití hřebíků místo příponek je nutné hlavičku překrýt ochr. kloboučkem a po obvodu zapájet. (obr. E)

Lemování štítu: Do kónických dřevěných špalíků se připevní příponky. Přiloží se lemování a ke střeše se přichytí příponkami do ležaté drážky, která se utáhne drážkovníkem. Postupuje se od okapu ke hřebenu. Horní část příponky se přichytí stejně. (obr. E)

Oplechování úbočí: Vymezí se šířka žlebu latěmi přibitými na stojato, provede se bednění a připevní příponky po 0,5 m. Poté se od okapu k hřebenu položí jednotlivé díly oplechování, které se fixují příponkami v ležaté drážce. (obr. D)

Lemování komínů: Nejprve se osadí lemování. Jednotlivé díly se spojí nýtováním a pájením. Celek se připevní příponkami. Dilatační lišta se přichytí skobami po 300 mm do spár. (obr. F)

Okapní žlaby: Namontují se žlabové háky (hřebíky, vruty). Připevní se koryto z borových prken a vytv. spád. Nato se osadí žlaby. Zasouvají se naválkami, dotahovanými kleštěmi. Spoj se snýtuje a spájí, aby byl vodotěsný. Spojování rohových dílů se provádí stejně. Po připojení odpadní trouby se žlaby zajistí ohnutím příponek. Naposled se překryje bok žlabu plechovou maskou (tzv. spodnice).(obr. A)

Odpadové trouby: Namontuje se horní koleno a připevní objímkou. Další objímky se připevňují osově na první. Do objímek se vsazují odpadní trouby spojené do dvou kusů. Spoje těchto kusů se sletují. V dolní části trouba zaúsťuje do litinové kanalizační trouby. Prostor se vyplní provazcem, zatmeluje a zalije a překryje krycí manžetou. (obr. B)
8. BOZ
Zásady jsou stejné jako u provádění krovu. Zvláštní důraz se klade na pravidla bezp. práce s klemp. nářadím (především s pájedlem), na zásady způsobilosti k práci ve výškách, na zásady zabezp. pracoviště proti pádu pracovníka, použ. bezp. pomůcek a správného uložení materiálů.

Ochranné pomůcky: rukavice kožené pětiprsté, oblek pracovní, plášť do deště ¾ s kapucí, obuv pracovní s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným lanem, ochranná přilba.

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - II

4. Připravenost pracoviště

Musí být dokončeny všechny práce související s montážní klem. výrobků.
• plocha sloužící jako podklad musí mít min. sklon 3° ve směru odtoku vody
• musí být rovná, čistá a nesmí působit agresivně na klem. výrobky. Nerovnost max. 2m/5mm
• zdivo musí být opatřeno dřevěnými špalíky nebo latěmi, které mají příslušnou velikost a nejsou nasáklé vodou
• špalíky musí být při klempířské montáži viditelné

5. Složení pracovní čety

Četu tvoří předák, 3 klempíři a 1 pomocný dělník. Předák organizuje a řídí práci celého kolektivu. Klempíři zabezpečují drážkové, nýtové a letované spoje, kotvení oplechování k podlaží, stříhání, apod. Pomocný dělník zajišťuje přísun dílců na konkrétní místo pracoviště.

6. Pracovní nářadí a pomůcky

Pro pracovníka: zámečnické kladivo, palička dřevěná, nůžky ruční rovné, kleště kombinované, příložník, přehýbač, drážkovník, průbojník, důlčík, utahovák, hlavičkář, pájedlo, metr, rýs. jehla, šroubovák, dláto

Pro četu: nůžky na plech, prostřihovač el., kleště rovné, kleště ploché, nůžky ruční vystřihovací, kladivo napínací, stůl pro klempířské práce, posuvné měřítko, plochý sekáč, pilka na železo, pilka ocaska, sada pilníků.

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - III

7. Technologický postup prací

Oplechování štítu: Ke špalíkům se přichytí příponky vruty. Na horní plochu štítu se položí plechové dílce a nasunou se na příponky. V místě příponek se okapnice ohne a přitiskne krycími kleštěmi. Při použití hřebíků místo příponek je nutné hlavičku překrýt ochr. kloboučkem a po obvodu zapájet. (obr. E)

Lemování štítu: Do kónických dřevěných špalíků se připevní příponky. Přiloží se lemování a ke střeše se přichytí příponkami do ležaté drážky, která se utáhne drážkovníkem. Postupuje se od okapu ke hřebenu. Horní část příponky se přichytí stejně. (obr. E)

Oplechování úbočí: Vymezí se šířka žlebu latěmi přibitými na stojato, provede se bednění a připevní příponky po 0,5 m. Poté se od okapu k hřebenu položí jednotlivé díly oplechování, které se fixují příponkami v ležaté drážce. (obr. D)

Lemování komínů: Nejprve se osadí lemování. Jednotlivé díly se spojí nýtováním a pájením. Celek se připevní příponkami. Dilatační lišta se přichytí skobami po 300 mm do spár. (obr. F)

Okapní žlaby: Namontují se žlabové háky (hřebíky, vruty). Připevní se koryto z borových prken a vytv. spád. Nato se osadí žlaby. Zasouvají se naválkami, dotahovanými kleštěmi. Spoj se snýtuje a spájí, aby byl vodotěsný. Spojování rohových dílů se provádí stejně. Po připojení odpadní trouby se žlaby zajistí ohnutím příponek. Naposled se překryje bok žlabu plechovou maskou (tzv. spodnice).(obr. A)

Odpadové trouby: Namontuje se horní koleno a připevní objímkou. Další objímky se připevňují osově na první. Do objímek se vsazují odpadní trouby spojené do dvou kusů. Spoje těchto kusů se sletují. V dolní části trouba zaúsťuje do litinové kanalizační trouby. Prostor se vyplní provazcem, zatmeluje a zalije a překryje krycí manžetou. (obr. B)
8. BOZ
Zásady jsou stejné jako u provádění krovu. Zvláštní důraz se klade na pravidla bezp. práce s klemp. nářadím (především s pájedlem), na zásady způsobilosti k práci ve výškách, na zásady zabezp. pracoviště proti pádu pracovníka, použ. bezp. pomůcek a správného uložení materiálů.

Ochranné pomůcky: rukavice kožené pětiprsté, oblek pracovní, plášť do deště ¾ s kapucí, obuv pracovní s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným lanem, ochranná přilba.

3. KROV - III - Technologický postup prací..., Bezpečnost a ochrana zdraví

7. Technologický postup prací
Vlastní montáž krovu se provede v tomto sledu: ( viz. schéma montáže krovu)
• Osazení pozednice půdní nadezdívku, zajištění spojů ocelovými svorníky a osazení kotevních těles
• Osazení vazného trámu na prkenné podložky, podložení jeho zhlaví asfaltovou lepenkou
• Sestavení plné vazby ze sloupků, vzpěr, kleštin
• Zvednutí profilů plných vazeb a osazení na vazné trámy, zajištění jejich polohy dočasným zavětrováním
• Zvednutí střední vaznice a její osazení na sloupky se současným osazením pásků, zajištění spojů ocelovými svorníky a čepů dřevěnými kolíky
• Osazení krokví plných vazeb mezi kleštiny, přibití na vaznice a stáhnutí matkovými šrouby
• Prohlédnutí celé konstrukce, vyrovnání a podložení podle potřeb, definitivní dotažení matic šroubů, zabetonování kotevních želez
• Přibití latí ke krokvím. Přibíjíme od okapu směrem ke hřebenu. Vzdálenost mezi latěmi kontrolujeme laťměrem. Lať, která je nejblíže okapu, se přibíjí nastojato, latě u hřebene se z obou stran připevňují 50 mm od hřebene. Latě se přibíjí ke krokvi jedním hřebíkem tak, aby délka hřebíku v krokvi byla minimálně 40 mm, Nastavování latí je na sráz a provádí se pouze nad krokví

8. Bezpečnost a ochrana zdraví
Pracovník pracující ve výškách musí být odborně i zdravotně způsobilý.
Pracovník pracující se zdvihacími zařízeními musí mít příslušné oprávnění.
Každý pracovník musí používat ochranné pomůcky - ochranné brýle, přilba, rukavice, plášť do deště, obuv s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným lanem.
Práce ve výškách větších než 6 m nesmí být úkolována.
Zabezpečení okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků a musí být instalováno po celou dobu provádění prací na střeše.
Jsou-li na střeše mezi pevnými částmi volné otvory většího průměru než 0,35 m, musí být zahrazeny nebo musí být pod nimi připevněna síť.
Na střeše s větším sklonem musí být pracovník zajištěn ochranným pásem a musí být jištěn pomocníkem.
Práce na žebřících se smí provádět jen tehdy, když pracovník má možnost přidržet se oběma rukama žebříku a žebřík je pevně postaven na podlaze a je zajištěn proti posunutí.
Při náledí, za mlhy a deště nebo za rychlosti větru větší než 13m/s je práce na střeše zakázána.