Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ANTICKÁ KULTURA

architektura - funkční jednoduchost, dokonalost, soulad; chrámy - obdélníkový půdorys, na vyvýšených místech –
akropolích, průčelí - architrávový systém - sloupy, na nich mramorové desky, na nich tympanon +
karyatidy, divadlo - důraz na pohodlí člověka
sochařství - snaha po souladu, dokonalém těle
Feidias - Athéna, Myrón - Diskobolos
malířství - nástěnné malby, mozaiky
pozdější inspirace: hlavně Bible, Egypt - Mika Valtari - Egypťan Sinuhet, Joyce - Odysseus,Freud - psychoanalýza (Oidipovský
komplex), Moliére - typy postav od Plauta

komunikace - jazyková - mluvená nebo písemná forma
mimojazyková - podání ruky, gesta, mimika, pantomima, zvukové a světelné signály ...
řeč - člověk vyjadřuje pomocí mluvidel své myšlenky
komunikativní, myšlenková, expresivní, apelová a estetická funkce
dorozumívání řečí - vytváření jazykových projevů a jejich chápání, předpoklad - znalost jazykového
systému
jazyk - soustava ustálených znaků; národní a mateřský
přirozený - přes 3000, vznikly vývojem lidské společnosti, zvuková i optická forma umělý - jazyk hluchoněmých, esperanto, programovací jazyky, matematické a fyzikální značky

Nejstarší písemné památky světa

Chetitské písemnictví - zhruba v dnešním Turecku, písmo rozluštil ho Bedřich Hrozný, piktogramy
Fénické písemnictví - používali abecední písmo, ale bez samohlásek, převzali jej Řekové
Indie - nejstarší písmo - védské (soubor hymnů), potom sanskrt
Mahábhárata, Rámájana - hrdinské eposy
vznikaly i dramata a bajky
Čína - vliv na evropskou lit. až v novověku, měli znakové písmo, psali štětcem na papír nebo hedvábí
Kniha písní - vznikala postupně, soubor nejstarší čínské poezie
Konfucius - Hovory - filozofické dílo o uspořádání světa, sepsané jeho žáky
Li Po, Tu Fu - středověcí básníci
Persie - Avesta - soubor básní, modliteb, mýtů...
Arábie - Korán - hlavní náboženská kniha zvěstovaná Mohamedem
Pohádky tisíce a jedné noci
MAYSKÁ LITERATURA – Popol Vuh – představa o stvoření světa

ŘECKÁ LITERATURA

Antika – antikus – starodávný, starobylý
archaické období – (od 6. stol. př. n. l.) rapsódi - pěvci hrdinských eposů
Homér - Ilias a Odysea - z hrdinských eposů, soubor řecké mytologie a historických událostí; Ilias - Trójská
válka (Paris a Helena), Odysea - Odyseův návrat na Ithaku mnoho popisů Anakreon – Anakreontea - milostné a pijácké písně
Hesiodos – Práce a dni – bez práce nejsou koláče, musí se pracovat
Sapfó - intimní lyrika
Ezop - bajky
attické období – (5.-4. stol. př.n.l.) starořecké drama - tragédie, potom se oddělily komedie, sborové zpěvy na oslavu
Dionýsa; náměty - báje a hrdinské pověsti, hlavní téma - konflikt člověka s osudem
Tragédie:
Aischylos - zavedl do her dialog
Oresteia - mravní problém - krále zabila jeho manželka, její syn (Or.) ji musí zabít
Sofoklés - Král Oidipus - nemožnost vzepřít se osudu (syn zabije otce a ožení se se svou matkou)
Antigona - přes zákaz pohřbí svého bratra - odsouzena ke smrti
Euripídés - zavádí "deus ex machina"
Médea
Komedie:
Aristofanes - Lysistrate - komedie, válka Athén proti Spartě
Jezdci, Ptáci
Próza:
Herodotos - historik;
Historie (řecko-perské války)
Thukidides - zakladatel moderního dějepisectví
Dějiny Peloponéské války
Démosthénés - filipika - útočný projev, původně proti Filipovi II.
Sókratés - nejzákladnější je umět poznat sám sebe
Platón - objektivní idealismus, skutečnost se dá zachytit jen rozumem
Symposion, Kreón, Faidros
Aristoteles - vychovatel Alexandra Makedonského, mnoho vědních oborů
Poetika, Rétorika
helénistické období - řečtina po celém známém světě
Menandros – hra Škarohlíd

ŘÍMSKÁ LITERATURA

archaické období – (3.-2. stol.př.n.l.) velký vliv řecké literatury
Titus Maccius Plautus - komedie ze všedního života
Chlubný voják, Lišák Pseudolus
klasické období – (2.-1. stol.př.n.l.)
Marcus Tullius Cicero - řečník, prozaik a filozof, jeho jazyk - norma klasické latiny
Gaius Julius Caesar – Zápisky o válce gallské, Zápisky o válce občanské
Gaius Valerius Catullus - Nenávidím a miluji - poezie
Publius Vergilius Maro - Bucolica, Georgica - idyly
Aeneis - epos, oslava Říma, spojení jeho dějin s Trójou
Quintus Horatius Flaccus - Ódy
Publius Ovidius Naso
Proměny - zpracoval staré řecké a římské báje, v každé z nich motiv proměny
Žalozpěvy - elegie, touha po vlasti
Umění milovat – rady, jak si najít partnera
postklasické - rozvíjí se satyra
Petronius - Satirikon - kritika římské společnosti
Juvenalis - Satiry
Martialis - Epigramy - původně nápis na hrobě
Tacitus - Letopisy
Seneca - vychovatel Nerona, filozof
Listy Luciliovy – otázka okolo přátelství

Nejstarší písemné památky světa

vysoká úroveň, ale dochovala se jen malá část
Egypt - hieroglyfické písmo, nejdříve obrázkové, později až hláskové (rozluštil je Champollion); psali na papyrové svitky
třtinovým perem
literatura - hlavně báje a filozofické spisy
Naučení Ptahhotepovo – vztah muže a ženy, manžel by se měl starat, rozhodovat, žena má právo mlčet
Kniha mrtvých, živých - výběr nejdůležitějších egyptských textů, obsahuje morální zásady a magické formule, jak
uniknout nástrahám ze záhrobí
Mezopotámie - Sumerové, používali klínové písmo (psalo se trojhranným rydlem na hliněné destičky), později až abecední
písmo; psali Sumerštinou, která je později nahrazována Akkadštionou
Epos o Gilgamešovi - cyklus básní, Gilgameš - ze 2/3 božský, král, řeší základní otázky lidského života a hledá
tajemství nesmrtelnosti (je v činech), poprvé se objevuje motiv potopy

HEBREJSKÉ PÍSEMNICTVÍ

Bible - soubor textů, pravidla náboženské morálky, (z řeckého biblia - knížky), vliv na další díla, mnoho jiných názvů (Kniha, Kniha knih, Písmo svaté...), vznikala postupně, je žánrově i tematicky bohatá, v 1. stol. po Kr. kanonizována - uzákonění jejího obsahu; součást - Starý zákon - nejstarší části hebrejsky, mladší aramejsky, obsahuje židovskou mytologii a historická vyprávění, 3 části Tóra - 5 knih Mojžíšových, nejvýznamnější - Genesis - o stvoření světa a člověka, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium
Knihy prorocké - skutky proroků, ti odsuzovali současnou společnost a prorokovali příchod mesiáše + dějiny
Izraele
Svaté spisy - různá díla - žalmy, Píseň písní, Knihy Žalmů, kniha Kazatel, dějiny Izraele (knihy soudců a
knihy královské), kniha přísloví, o Adamovi a Evě, potopa, Babylónská věž ... Mojžíš, David

Totalitní a autoritativní režim

Společné znaky:
- jsou nedemokratické
- svým občanům odebírají politická práva

Odňatá práva:

- volit (nebo omezeno na volbu jedné strany = zákonný paskvil)
- být zvolen (pokud není vybrán stranou)
- politicky se sdružovat (tvořit politické strany, je možný pouze vstup do strany a to té určené)


Rozdíly mezi totalitním a autoritativním režimem

Totalitní režim
Autoritativní režim
- občanská práva
+ svoboda povolání
a) svobodná volba zaměstnání
b) volné podnikání
- ekonomická práva
a) zákaz soukromého podnikání
b) všechny podniky státní

- svoboda cestování
a) striktně omezena
b) zcela zakázána
+ možnost volného cestování
Komplexní ideologie, která vysvětluje princip fungování světa a snaží se ji promítnout do chování, ale i myšlení lidí
Ideologii nemají, vůdcům jde většinou o to udržet si moc a, že se proti nic nevystupuje jim většinou stačí
S ideologií musí všichni souhlasit a veřejně se k ní hlásit

Sebere lidem majetek

Školství je pouze státní, aby se dalo vnutit prosazování ideologie

Nesnese konkurenční ideologie (bývá tedy nesvoboda náboženství)
Tento režim se dost část opírá o náboženství (př. arabské státy vůdce nebo zástupce se snaží prostřednictvím muslimského náboženství prokázat, že jen ten nejlepší muslim z muslimů a tím na svou stranu strhnout lid)
Není pravidlem, že se musí hromadně vyvražďovat, mučit, udělovat tresty smrti za banality (totalitní režim může být i mírný, ale také brutální)
Většinou se nejednalo o brutální režim i odpůrci byli většinou uvězněni pouze symbolicky a to na krátkou dobu a za velmi lehkých/mírných podmínek.
Ne všechny totalitní režimy jsou založeny na charismatickém vůdci, často se stává, že vůdce v pozadí, ale všichni o něm ví
V případě, že byl nastolen po občanské válce lze ho všeobecně považovat za velmi brutální hlavně s ohledem na to, že občanské války bývají velmi krvavé s tisíci obětí
Př.: Čína, Kuba, Severní korea
Př. Írán, Bělorusko, Venezuela, Nigerie, Zimbabwe, Saudská arábie (na pomezí )

Prvky přímé demokracie

Referendum – všelidové hlasování o politické otázce

- jeho prostřednictvím se řeší hlavně otázky týkající se ztráty části svrchovanosti země
- v zemích s prvky přímé demokracie se běžně schvalují důležité zákony či ústavní zákony

Plebiscit

- v případě, že jsou spory o nějaké území v něm jeho (toho území) rozhodnou kam se chtějí připojit
- někdo se uchopí moci a nechá si ji plebiscitem potvrdit

Lidová iniciativa

- př. Slovensko, Rakousko
- pod určitý problém se podepíše určitý počet občanů a tento problém musí být projednán a vyřešen
- je pro zákonodárce závazná

Petice

- není pro nikoho závazná pouze lidu funguje jako prostředek vyjádření svého názoru
- v ČR přijímá petice Petiční výbor Poslanecké sněmovny kde ho musí projednat a tomu kdo ji podal odpovědět

Town meetings (městské shromáždění)

- hlasuje se zde o důležitých věcech na úrovni měst a obcí
- problémem je zde průkaznost nebo počitatelnost hlasů (volně přístupné)

Recall (odvolání)

- voliči zruší mandát/post zvolenému zástupci
- na základě shromážděných podpisů může být odvolán (je určen jejich počet)

Pozn.:
Druhy mandátů
Volný mandát – poslanec jedná podle svého nejlepšího svědomí a vědomí
Vázaný (imperativní) mandát – je odpovědný straně/lidu

Volba představitele výkonné moci

- prvek kdy člověk může konkrétně zasáhnout do politické situace

pozn. V ČR má toto právo parlament, ale existují dohady a spekulace o zavedení přímé volby starosty a prezidenty

Rozdíl mezi klasickou a moderní demokracií

Antická demokracie
- státy byli malé spíše o velikosti města a přilehlých vísek
- většina obyvatel byli otroci
- rozhodovalo se na jednalo na shromážděních
- politice se aktivně věnovalo cca 200 lidí vzhledem k tomu, že toto právo měli pouze svobodní muži (ti se mohli politice také věnovat naplno vzhledem k tomu, že domácnost obstarala manželka a práci př. na poli otroci)
- velkou výhodu oproti dnešní politice měli v tom, že se nemuseli spoléhat na zprostředkované informace, jelikož věděli jaká je reálný stav věcí popřípadě reálná situace jelikož u toho většinou přímo byli

Demokracie masová
- všichni mají právo věnovat se politice
- nemohou se věnovat tak absolutně
- většina informací se k lidem i politikům dostává zprostředkovaně např. prostřednictvím médii (televize, tisk, rozhlas)
- proto jsme si vyvinuli zastupitelskou demokracii

Robert Dahl
Zavedl pojem:
Polyarchie = moderní demokracie tak jak se vyvinula z antické

Znaky polyarchie

- důležité funkce jsou volené
- periodicky/opakovaně se konají férové volby
- občané se mají právo sdružovat/organizovat politicky i jinak
- občané mají právo být zvoleni
- existuje svoboda projevu
- v zemi fungují svobodná/nezávislá média

Thomas Hobbes

Jeho dílo:

1. Leviatan (nestvůra předtavující stát)
2. O občanu

Ustanovil pojmy:

Přirozený stav – (natural state) vytvořil koncepci, kdy lidsti nežije ve společnosti a nevytváří stát a popisoval jak to vypadá, a to: lidé/každý se snaží maximalizovat to co je mu příjemné (svůj prospěch) a minimalizovat nepříjemné žijí ve stavu kdy mají orávo na vše, ale nemají nic jisté = válka všech proti všem – východiskem je podřízení se autoritě a vytvoří stát, vladař s občany uzavře jakousi společenskou smlouvu o důvěře

Společenská smlouva – podřízení se suverénovi, není sice již právo na všechno, ale mají jistoty, ale suverén má právo zbavit majetku nebo občana připravit o život (je málo pravděpodobné, že to odnese a proto lidem vyhovuje podřízení se, jelikož to nemůže udělat kdokoli a kdykoli z titulu práva na všechno)

18. století do osvícenství

- pokrok v oblasti přírodních věd
- průmyslová revoluce
- povinná školní docházka

Představitelé:
1. Markýz de Condorcet

2. Georgie Wolfgang Fridrich Hegel

- jeho teorie se staly předchůdkyní marxismu

Jeho teorie:

- svět se vyvíjí mezi protiklady, když se střetnou vyjde z nich nějaká vyšší syntéza
- absolutní duch (to nejlepší) snaží se, aby se vtiskl do tohoto světa po dosažení ideálního stavu
- člověk je nic na cestě dosažení absolutního ducha
- Rozdělil lidi na 3 druhy:

a) ty co pochopily
b) na ty co nahlédli do problematiky a nepochopili
c) a ty které absolutní duch používá k dosažení svého cíle ať už zdánlivě výlev těch nejhorších lidských vlastností

3. Karl Marx

Navázal na Heglovu teorii a to tak, že ji „z hlavy obrátil na nohy“ = žádný duch neexistuje vše je jen hmota.

Jeho koncepce dějinného vývoje:
Vývoj společnosti dle materiálních podmínek (pokud je ekonomická základna dost velká může se tvořit adekvátní kulturní nástavba). Např. Proč přestalo fungovat otroctví? Protože přestalo být ekonomicky výhodné a našly se výnosnější alternativy.
Celou podstatou dějin je souboj mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli. Jako východisko a nutný výsledek kapitalismu viděl třídní boj a tím nezbytnou cestu ke komunismu (vše je všech a beru si jen to co potřebuji, lidé ochotně a rádi pracují pro dobro celé společnosti).

Přímá a reprezentativní demokracie

Přímá demokracie
- politická rozhodnutí dělají přímo lidé

Nepřímá demokracie
- za občany dělají rozhodnutí jejich volení zastupitelé

Počátky politologie

- 1. politický myslitel Platon s jeho díly Ústava a Zákony, zahájil tradici politického myšlení kde je člověk zcela podřízen státu

Platonova představa o státu:
- žádná osobní svoboda
- žádný soukromý majetek
- striktně rozděleno do vrstev (řemeslníci, vojáci, vládci)
- konec rodiny (společné manželky, děti do ústavu a výchova podle pravidel)
- vládce = filozof (měl by mít na tu dobu nejvyšší vzdělání)
- 5016 svobodných mužu (ne otroci) jako obyvatelé obce

- 2. politický myslitel byl Platonuv žák Aristoteles a mluví se o něm jako o prvním politikovi a jeho spis Politika – pro jeho sestavení se svími žáky prozkoumal 135 různých ústavních zřízení jejich klady a zápory a sepsal poznatky

Formy státu podle Aristotela
+ -
Jednotlivec
Monarchie
Diktatura/tyranie
Skupina
Aristokracie
Oligarchie
Lid
Politea
Demokracie


Kritéria pro dělení + a -:

Ten kdo vládne a vládne pro prospěch celé společnosti se vládne dobře a tam kde vládne pouze pro svůj prospěch vládne špatně.

Myšlenka Aristotela:
„Politika je takový obor kde se projeví dobré i špatné vlastnosti velmi napovrch.“

Tomáš Akvinský(Sv. Tomáš)

- středověký myslitel, filozof

Jeho dílo:
1. Suma teologická
2. Suma proti pohanům
3. Dopis králi kyperskému – (jeho jediné politické dílo) vize „král/vládce vládne pro podané a pokud vládce se zpronevěřil svému poslání může se lid vzbouřit“

Dva pohledy na zákony:

Právní pozitivismus (co schválí hlavy státu je zákonem)
û
Škola přirozeného práva

Koncepce podle T. Akvinského

1.) Zákon věčný – pravidla, která dal světu bůh(nejen pro člověka, koloběh přírody, jevů
atd.), pro člověka je téměř nepoznatelný jelikož je omezen svou inteligencí a to co je
schopen poznat je:
2.) Zákon přirozený – jsme schopni poznat co je člověku neměnné (především morální
povinnosti)
3.) Zákon pozitivní – to co známe jako zákonodárství, musí být vždy v souladu s přirozeným zákonem
4.) Zákon zjevný – soubor pravidel, která člověku zjevil bůh např. prostřednictvím bible (něco co by člověk nebyl svým rozumem schopen přirozeně pochopit/odhalit)

Niccolo Machiavelli

- žil v 16. století, ve Florencii (městský stát Italie)
- pohyboval se na úrovni vrcholné politiky
- na vrcholu jeho kariéry byla svržena vláda a tím přišel o funkci (přestěhoval se na venkov a tvořil/psal)

Jeho dílo:

Vladař
- skoncoval se středověkem a stal se 1. moderním myslitelem
- řekl, že na politice je nejdůležitější moc a dobrým vládcem je ten kdo umí moc získat a dokáže si ji udržet a může použít všech prostředků (podle toho co situace může být dobrý i zlý a nesmí váhat)
- jeho pohled byl ovlivněn hlubokým poznáním soudobé politiky (Itálie byla tvořena mnoha státečky s mnoha převraty, intrikami a revolucemi) a její „prohnilosti“ a měl jasno v tom, že v politice je nejdůležitější moc = absolutně ztratil iluze
- v díle je popis jak postupovat, aby si vladař moc udržel (je zde výrazně oddělena politika a morálka)

Politologie

Politologie – věda o politice, vznikla v Americe na konci 19. století, rozmach po 2. Světové válce, ve světě se spíše nazývá politickou vědou

Podskupiny politologie:
1.) Politické teorie – nejstarší politický obor v rámci politické filozofie
2.) Politická sociologie – zkoumá pouze politiku a věci s ní související (společenská věda)
3.) Správní věda
4.) Mezinárodní vztahy

Pozn.:
Vědy :
a) pozitivní – matematika, chemie společenské vědy
b) normativní „hodnotící“ – říkají co se dělat má a co ne hl. příklad etika, jde o výjádření vlastních soudů, názorů a postojů a jejich promítání do zkoumané věci

Politologie a její paradigma:

a) pozitivistická – pouze výzkum a zjišťování
b) normativní – politické teorie


Mohou se prolínat např. zkoumání zjevně negativního jevu jako je korupce.

Starověké literatury 1/6

Starověké literatury 1.


Orientální literatura

Mezi nejstarší literatury světa patří Sumerská a akkadská literatura

- Sumerové žili v jižní Mezopotámii na začátku 4. tis. přnl.
- spolu se Sumery žili v Mezopotámii i obyvatelé nesumerského původu Akkadové ( jazyk akkadština)
- Sumerové byli nejvyspělejším kulturním národem na Blízkém východě
- vynalezli, zcela určitě však zdokonalili klínové písmo, vytvořili rozsáhlou literaturu a všechny národy ve středověku ovlivnily.
- nejstarší památkou sumerské literatury je epos o Gilgamešovi
Gilgameš byl králem města Uruku (ze 2/3 bůh, z 1/3 člověk), na svých cestách se snažil dosáhnout nesmrtelnosti. Nejdříve ji chtěl zajistit hrdinskými činy. Po smrti přítele měl ještě větší strach ze smrti. Podařilo se mi získat ze dna moře květinu života. Časem ji ale ztratil.
Poučení: žádný člověk nemůže nesmrtelnosti dosáhnout


Egyptská literatura

- Egypťané psali hymny na oslavu egyptských bohyň a bohů, také psali modlitby
- Hymnus na slunce – napsal ho král Achnaton – líčí v něm blahodárné působení slunce na přírodu
- lidé zhotovovali na místech posledního odpočinku nápisy, zdobili stěny hrobek, psali je na rakve a do hrobek dávali Knihu mrtvých; někdy je zdobili i obrázky
- obsahově a literárně hodnotné jsou vyprávění Egypťana Sinuheta
Egypťan Sinuhet se po změně vladaře v Egyptě uchýlil do vyhnanství na jih Palestiny. Dosáhl významného postavení, zbyl zetěm tamějšího náčelníka. Snažil se pomáhat Egypťanům, ale stále toužil po návratu do vlasti. Nakonec se vrátil do Egypta a v Palestině zanechal své syny.
- Písmo hyreoglify, psalo se na papirus, nejstarší texty jsou:
- V hrobkách (o činech faraónů
- Oslavné písně (např.: Óda na Nil)

Indická literatura

- tato literatura nám umožňuje sledovat vývoj téměř 3 a půl tisíce let
- už někdy počátkem 1. tisíciletí přnl. vznikly tzv. védy (znamenají vědění nebo poznání) = sbírky poezie náboženského charakteru, pojednávaly o různých bozích a velebily je, byly zosobněny různé přírodní živly
- dochovaly se dva eposy:
Mahábhárata – pravděpodobně nejrozsáhlejší báseň na světě, která vypravuje o dlouholeté válce dvou královských rodů
Rámájana – o královském synu Rámovi, který byl 14 let ve vyhnanství se svou ženou Sítou, dále se líčí únos Síty démonem, boj Rámi s démonem a jeho vítězství (pomáhají mu opice v čele s Hanumanem)
- za největšího básníka staré Indie považujeme básníka Kálídásu (Kálí – jméno bohyně,

Starověké literatury 2/6

Dása = otrok; byl jejím otrokem za to, že mu dala schopnost psát básně), z jeho tvorby jen nejvýznamnější Oblak poslem lásky – tématem je odloučení milence od milé na 1 rok. Mladík posílá své milé milostné vzkazy po dešťovém mraku

Perská literatura

- vrcholným výtvorem perského epického básnictví je hrdinský epos Šáh-Náme (= Kniha králů), jehož autorem je Firdausí
Kniha vypravuje o vývoji lidstva podle tehdejších perských představ. Historické události se mísí s mýty a legendami. Barvitě líčí bitvy a války.
- druhým představitelem ne Nizámí, který je autorem 5 samostatných skladeb spojených do jednoho souboru Chamse. Nejpůsobivější příběh je vpravování 7 princezen


Čínská literatura

- v 8. století nl. vrcholí v Číně vývoj klasické poezie tvorbou mnoha básníků
- básníci byli uctíváni jako géniové nadpřirozeného původu
- především zůstala živá 2 jména – LI PO a TU FU
- LI PO byl typem věčného nespokojence – tuláka, psal verše o víně, přátelství, volnosti a přírodě; nějaký čas se přátelil s básníkem TU FU
- TU FU poznal hrůzy války, hladomor i smrt svých nejbližších; vytvořil obrazy válečné hrůzy a lidské tragedie


Antická literatura


Řecká literatura

- nejstaršími dochovanými literárními památkami jsou dva významné eposy Ilias a Odyssea, které jsou připisovány básníkovi Homérovi ( asi z 8. stol. přnl.)
- Sapfo – básnířka, skládala milostné písně
- Anakreón – vrstevník Sapfo, jeho básně oslavují lásku, víno a životní radosti; měl mnoho napodobovatelů
- Ezop – první tvůrce bajek, nejznámější soubor bajek Romulus
/pozn.: bajky psali také: Lou Fontaine, G.E. Leasing (Němec), I.A. Krylov (Rus), A.J. Puchmajer/
- EPOS – je rozsáhlá epická báseň (má děj

Drama
- 3 nejvýznamnější dramatičtí básníci: Aischylos, Sofokles, Euripides
- představitelem komedie je Aristofanes

Aischylos
- první světový dramatik, který ve svých hrách řeší všelidské otázky mravní povahy
- čerpal ze starých řeckých mýtů
- z jeho tvorby se dochovala jen některá dramata :
Prosebnice
Sedm proti Thébám
Spoutaný Prométheus

Starověké literatury 3/6

3 dílná tragedie Oresteia
- z okruhu trojských pověstí
- ústřední postavou je Klytaimnestra (jeho matka, která vystupuje ve všech částech)
- v 1. části se dopouští vraždy (Agamemnona)
- v 2. části je potrestána synem (Orestes ji zabije)
- ve 3. části burcuje její stín bohyně pomsty k odplatě na synovi (vystupuje v podobě výčitek Orestea)


Sofokles
- většina námětů z okruhu trojských bájí a pověstí o thébském královském rodu
- jeho nejlepší tragedie je Král Oidipus
- ústřední motiv je konflikt mezi slepým osudem a lidskou vůlí vzdorovat proti rozhodnutí bohů
- tragedie Antigona
- zobrazuje konflikt mezi „proměnlivými“ zákony vládců a věčnými příkazy morálky

Euripides
- ideologicky šel mnohem dále než Aischylos a Sofokles – uvedl do svých her i sympatické postavy otroků a všímal si nedostatků aténské demokracie /kritický postoj k mýtům, zájem o skutečné lidi/
- nedovedl vyřešit ideové a mravní konflikty hrdinů, unikal zásahem božstva do děje
- snažil se proniknout do psychologie postav
- k nejlepším tragediím patří Medeia
- děj zpracovává pověst o mytologických plavcích argonautech, usilujících o získání zlatého rouna; jeho vlastník měl dosáhnout vlády jako dědic krále Kréthea

Aristofanes
- jeho komedie se při výsměchu nezastaví před ničím
- pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň
- komedie Žáby
- vysmívá se literárním snobům a zároveň míří proti Euripidovi ( i v jiných jeho dílech)


Filosofická próza

Platon
- filosof a řečník
- volil pro své spisy formu dialogu
- základem jeho učení byla víra ve věčné a neproměněné „ideje“ (pravda a dobro se zrcadlí ve skutečných věcech)
- jeho názory na uspořádání společnosti byly protidemokratické
- jeho pokračovatelem byl Aristoteles

Aristoteles
- ve svém díle shrnul všechno vědění starověku
- tvůrce poetiky
- jeho poetika stanoví některé zásady slovesného umění, zejména pravidlo, že dramatické dílo se má odehrávat na jednom místě, v jedné době a má mít jeden

Starověké literatury 4/6

dějový proud – zásada tří jednot ( až do 17. století bylo toto pravidlo považováno za závazné)
- jeho filosofie obsahuje i prvky materialismu
- svými myšlenkami ovlivnil středověkou filosofii, neboť jeho dílo patřilo k nemnoha hodnotám, které křesťanství antiky přijalo


Římská literatura

- není zdaleka tak bohatá a původní jako řecká literatura
- dlouho přebírala hotové útvary a témata od řecké literatury
- vrcholu dosáhla až 1. stol. přnl.
- její světový význam je, že jejím prostřednictvím pronikla do evropské kultury znalost antické, zvláště řecké literatury

Titus Maccius Plautus
- podle vzorů řecké komedie rozvinul římskou dramatickou tvorbu
- z jeho her jsou nejlepší Komedie o hrnci a Vychloubačný voják
- příběh svých komedii volí z denního života kolem sebe
- představuje v nich mladíky, dívky v otroctví, nevěsty, otroky, lakomce, zamilované
- jeho komedie inspirovali řadu dramatiků, např. Moliére – Lakomec

- v Římě bylo hodně pěstováno řečnictví, jeho představitelem:
Marcus Tullius Cicero
- jeho listy, psané vybroušeným slohem, se později staly vzorem dokonalé latiny
- měl bohatý sloh, logickou propracovanost, působivý jazyk

Gaius Valerius Catullus
- básník plný vnitřních rozporů
- zastupoval lyrickou poezii
- jeho ústředním tématem byla jeho láska k divce Lesbii v nejrůznějších podobách milostného citu

- první římský císař Augustu usiloval o upevnění státu, podle jeho názoru měla státní zřízení posilovat i literární tvorba, proto podporoval zejména básníky, kteří byli ochotní připomínat staré římské ctnosti označované jako „virtus“ – plnění závazků k bohům, vlasti a rodině, statečnost a poctivost

- tyto snahy propagoval ve svých dílech
Publius Vergilius Maro
- byl pokládán svými současníky i ve středověku za největšího římského básníka
- jeho Zpěvy pastýřské a Zpěvy rolnické zdůrazňují význam práce a půvab života na venkově
- jeho nejproslulejší dílo je epos Aeneis
- zapojuje představitele římského impéria do přímého vztahu s řeckou minulostí
- po vzoru Homérova Odyssea prošel dobrodružstvími než se dostal k břehům Itálie, kde položil základy římského státu
- hrdina plní všechny cti /Augustu/

Starověké literatury 5/6

Publius Ovidius Naso
- jeden z nejnadanějších autorů antické literatury
- byl vypovězen ze země císařem Augustem
- toužil po návratu k přátelům a rodině
- svůj stesk marně ukládal do básnických žalozpěvů (Trista) ???
- návrat do Říma mu nebyl povolen
- jeho poezie dodnes udivuje svou svěžestí, fantazií a analýzou milostných citů, např. Umění milovat, Lásky
- Proměny (Metamofoses)
- vyprávějí nejslavnější řádské a římské báje, jsou vzájemně spojeny v celek tím, že v každé z nich dochází k proměně, nejčastější námět je láska
Listy heroin – jsou to fiktivní dopisy významných ženských postav z římských dějin nebo mytologie ve kterých vysvětlují své skutky (Penelopa).

Quintus Horatius Flaccus
- básník Augustovy doby
- psal eposy se společenskou tematikou a často s ostrým kritickým zaměřením
- psal také reflexivní lyriku s úvahami o filosofických a mravních otázkách

Seneka
- filosof
- Dopisy Luciliovi - výklad názoru o tom, jak je potřeba žít
- filosofie učí snášet osud
Bible – PÍSMO SVATÉ

Staré hebrejské písemnictví obohatilo světovou kulturu o soubor slovesných památek zvaných PÍSMO SVATÉ neboli BIBLE – Kniha knih. Původně šlo o hebrejské náboženské texty, které křesťanství označilo jako STARÝ ZÁKON učinilo jej součástí bible.
Křesťané bibli nazývají posvátnou knihou. Bible vznikla z řeckého slova kniha. Na její tvorbě se podílelo mnoho lidí v různých krajích alespoň v průběhu 1000 let. Texty vznikaly pravděpodobně od 12. – 2. stol. př. n. l.
Bible se dělí na:
Starý zákon – hebrejská část
Nový zákon – křesťanská část

Starý zákon

Nejstarší část Starého zákona tvoří tzv. TÓRA neboli Pentateuch - Pět knih Mojžíšových - obsahují báje o stvoření světa a člověka a historii a zákony Židů (praotci židovského národa : Abraham, Izák, Jákob, Josef ).Na pět knih Mojžíšových navazují Knihy soudců s příběhem o silném Samsonovi.
Knihy královské líčí dějiny židovského národa za vlády prvních králů ( Saula, Davida a Šalamouna)
Tato část Starého zákona obsahuje i lyrické partie – žalmy a milostnou lyriku, Píseň písní (Píseň Šalamounova)
Starý zákon věnuje velkou pozornost činnosti proroků.

Starověké literatury 6/6

Začátek první knihy ( Genesis ) vypráví o stvoření prvních lidí - Adama a Evy. Když však neuposlechli Hospodinův příkaz a utrhli si ovoce ze stromu poznání, byli vyhnáni z ráje, ztratili nesmrtelnost a museli pracovat.
Jejich syn Kain se dopustil prvního zločinu. Ze závisti zabil svého bratra Ábela. Když se mezi lidmi množili zločiny, Hospodin se rozhodl, že vyhladí lidstvo potopou.
Zachránil se pouze Noe se svou rodinou, když na boží příkaz postavil koráb a vzal do něho po páru od všech živočichů, aby po opadnutí vody opět zalidnil Zemi. Ani Noemovi potomci se nepolepšili. Začali stavět věž Babylonskou, aby se vyrovnali Bohovi. Bůh je však potrestal zmatením jazyků, a tak lidstvo rozdělil na národy s odlišnými jazyky. Proto stavbu nikdy nedokončili.
Z Noemových potomků byl nejslavnější Abrahám, jímž začínají biblické dějiny Hebrejů. Abrahám vyvedl lid svého kočovného kmene z Mezopotámie do Palestiny. Hospodin si chtěl ověřit oddanost Abraháma, a tak po něm žádal, aby mu obětoval svého syna Izáka, a teprve v poslední chvíli zadržel Abrahámovu smrtící ruku. Izákův syn Jákob, přestože připravil lstivě staršího bratra Ezaua o právo prvorozenství, stal se božím vyvolencem a dostal jméno Izrael, když si v zápase s Hospodinem vynutil jeho požehnání.
Pohnuté životní osudy měl jeden z dvanácti synů Jákobových, Josef, jehož prodali bratři do egyptského otroctví.V Egyptě se však Josef domohl svým uměním vykládat sny významného postavení na faraónově dvoře, a když později vypukl v Kannanské zemi, kde žili Hebrejové, hlad, vypravili se Jákobovi synové do Egypta nakoupit potraviny. Setkali se se svým bratrem, tehdy už královským místodržícím. Josef bratrům odpustila přemluvil je, aby se s celým rodem usadili v Egyptě. Jákobovi synové se potom stali v Egyptě praotci jednotlivých hebrejských kmenů. Postupem doby upadli však jejich potomci do nevolnictví, z něhož je vysvobodil Mojžíš.
S Hospodinovou pomocí převedl svůj lid zázračně přes Rudé moře a na poušti Sinajské jej zachránil před hledem. Na hoře Sinaj obdržel Mojžíš pro svůj lid od Hospodina Desatero, soubor mravních přikázání a obřadních pravidel , která měli zachovávat v poměru k Bohu i mezi sebou.
Na pět knih Mojžíšových navazují Knihy soudců s poutavým příběhem o silném Samsonovi, jeho bojích proti Filištínským a zrádné Daile, která jej vydala nepřátelům. Knihy královské líčí dějiny židovského národa za vlády prvních králů Saula, Davida a Šalamouna. Tato část Starého zákona obsahuje také lyrické partie: žalmy připisované Davidovi, milostnou lyriku Píseň písní ( Píseň Šalamounova ) a vyprávění o Davidově boji s obrem Goliášem.


Nový zákon

Je soubor 27 řecky psaných knih. Jádro tvoří 4 evangelia ( Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo ) – popisují život, umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Dál obsahuje epištoly – listy apoštolů věřícím, Skutky apoštolské a Zjevení sv. Jana ( Apokalypsa ) – polomystický spis o konci světa o posledním soudu.
Legendy - doporučená zbožná četní
- původně se předčítaly v kostele
- jejich pramenem byly příběhy spojené z Kristovým životem

Podle křesťanského mýtu je Ježíš Kristus boží syn, vytoužený Mesiáš předpovídaný starozákonními proroky, který obětoval svůj život, aby vykoupil hříchy světa. Jeho narození v Betlémě je ohlášeno kometou, která k němu a jeho matce Marii dovede tři krále – mudrce z Východu. Jako nemluvně je Ježíš s pomocí pěstouna Josefa zachráněn před nástrahami židovského vládce Heroda. Až jako muž veřejně vystoupí a je uznán posledním z proroků, Janem Křtitelem, za Mesiáše. Seskupí kolem sebe první učedníky ( apoštoly ), prochází se s nimi zemí, hlásá svou nauku, určenou pro bědné a dotvrzuje své poslání zázraky, promění o svatební hostině vodu za víno, několika rybami a chleby nasytí zástupy, uzdravuje nemocné a křísí mrtvé např. Lazara. O Velikonocích, vítán lidem, slavnostně vstoupí do Jeruzaléma. Poděšen jeho vlivem a oblibou ho vládnoucí kněžská kasta zajme s pomocí jeho zrádného učedníka Jidáše a vynutí si na římském místodržiteli Pilátovi souhlas s Kristovou smrtí. Kristus je na potupu jako nepravý Mesiáš ukřižován s dvěma lotry. Vstane však po třech dnech z mrtvých a než vstoupí na nebesa, rozešle své učedníky do celého světa, aby šířili jeho učení. Podle něj čeká lidi dodržující jeho přikázání posmrtná blaženost v ráji. Činnost apoštolů líčí novozákonní knihy, k nimž se pak připojuje soubor domnělých listů apoštolů některých raně křesťanským obcím

Renesance a humanismus ve světové a české literatuře

Renesance a humanismus ve světové a české literatuře

- Její počátek ve 13stol. v Itálii. Nazývá se podle znovuzrození Antiky, je to konec středověku a začátek novověku. Je to úplný převrat v chápání světa a v postavení člověka v něm.
V počátcích křesťanství (Románský sloh) působily církevní stavby, jako místa kam člověk rád dojde a kde se dozví něco o bohu.
V pozdním středověku (Gotický sloh) působily kostely svou výškou, bohatou výzdobou na člověka tak, že vnímal svoji malost svoji neschopnost dokonce strach před trestajícím bohem. Bůh byl středem veškerého myšlení.
V renesanci se středem myšlením stává člověk.

- V renesanci nastává obrovský rozmach přírodních věd a umění. Renesanční člověk je přesvědčen, že lidské schopnosti nemají hranice a že rozumem lze dosáhnout dalších a dalších výsledků.
Architektura – obydlí se mění na pohodlné zámky . Zámky a kláštery mají často čtvercový půdorys s vnitřním dvorem, který je obklopen stropovými arkádami. Důraz je kladen na pohodlí a krásu, méně na opevnění. Nastává rozvoj měst.
Vědy –
1. Medicína: Rozšiřuje vědomosti díky pitvám a díky znalostem pocházející ze starých spisů.
2. Astronomie: Objevuje se HELIOCENTRICKÝ názor (slunce je střede, Země obíhá)
Nové objevy – Amerika:představa Země je kulatá

Nejvýznamnější renesanční umělci
Centrem se stala Florencie, která dala desítky vynikajících umělců.
Leonardo Da Vinci
– byl malíř, sochař, stavitel a vynálezce. Nejvýznamnější obraz je Mona Lisa. Žil většinu života mimo Florencie, snažil se docílit dokonalosti. Vymýšlel obléhací stroje, létající stroje. Psal poezii.

Michelangello Budnarotti
– Žil ve Florencii a v Římě byl geniální sochař, malíř, architekt, básník. Nejznámější soch jsou: David, Piety (pana Maria s mrtvým tělem Krista), vymaloval Sixtinskou kapli a psal sonety. Jeho dílo je vrcholem renesančního umění. Dokonale zachytil pohyb.

Dante Alighieri
Pocházel z Florencie, byl významný i v politice a proto při změně vlády musel do vyhnanství. Napsal alegorickou skladbu
- Božská komedie – básník zabloudí v lese, kde ho ohrožují 3šelmy. Les přestavuje svět a šelmy 3 hřích (smyslnost, pýchu a lakotu). Vysvobodí ho Vergilius a ukáže mu peklo a očistec, aby básník pochopil kam hříchy vedou.
Peklo - představuje trychtýř s 9 soustředními kruhy. Zde jsou umístěni hříšníci nejtěžší v devátém kruhu a jsou popsány jejich muka ještě v duchu středověku.
Očistec – představuje ostrov, tvořený horou 9 stupni. Stoupá se k nejmenším hříchům.
Peklem a očistcem provází Danteho Vergilius, který nemůže do ráje, protože je pohan. Rájem provází Beutrich básníkova láska a můza.

Francesco Petratch
Nejvýznamnější lyrický básník. Dovedl do dokonalosti renesanční poezie, která opěvovala krásu ženy a lásku.
Zpěvník – je soubor sonetů, které věnoval své lásce Lauře. Laura je dokonalá bytost, kterou básník nikdy nezíská a jeho láska nemá nic společného s láskou tělesnou.

Sonet (znělka) – je lyrická báseň typická pro renesanci. Má 4 sloky. První dvě mají 4 verše, druhé dvě 3 verše.

Giovanni Boccaccio
- Původem z Florencie, psal prózu zábavnou a satirickou
Dílo:
DEKAMERON – je 100 vtipných novel, které si vypráví 10 mladých lidí ve venkovské vile kam se uchýlily před morem. Část příběhů je na motivy jak někdo dokázal jak je hloupý nebo jak chytrý sluha napálil pána, jak záletná žena vyzrála na manžela. Některé příběhy jsou dost pikantní. Jeho slovník je spíše lidový a nevyhýbá se i některým vulgárním slovům.

Nicolo Machiavelli
Žil ve Florencii, kde se neustále bojovalo o vládu. Proto napsal knihu
Vladař – zdůrazňuje, že vládce není od boha a že to má být ten, který má pro vládu schopnosti. Aby si vladař udržel moc, má rychle zlikvidovat nepřátele a zbývající si zavázat, aby se proti němu nebouřili. Někdy jeho názory můžeme popsat, jako že účel světí prostředky.

Francouzská renesance

FRANCOUZSKÁ RENESANCE

Jedním z nejvýznamějších básníků je:
Franςois Villon (Francoá Vijón)
Jeho poezie svým způsobem předběhla doby, můžeme o něm říct, že je předchůdcem tzv. Prokletých básníků. Vystudoval Pařížskou Univerzitu, ale celý život se pohyboval ve společnosti pařížské spodiny. (žebráci, zloději, lehké ženy atd.)
Byl odsouzen za účast na loupeži, měl být popraven, ale na přímluvu svého ochránce byl propuštěn.
Můžeme ho považovat za 1 moderního básníka. Jednak proto, že důsledně používá lidového jazyka také proto, že své náměty hledá v okruhu horších stránek lidského života a v přístupu k životu i k sobě samému, kdy nic nebere vážně a ze všeho si dělá legraci.
Jeho díla jsou shrnuty do 2 knížek:
Velký testament (závěť)
Malý testament (závěť)
-Je to soubor básní nejčastěji balad, které posměšně parafrázují (napodobují) písně trubadurů, ale tam kde tyto písně jsou vznešené a oslavné Vioncká balada oslavuje ošklivost, hnus, bídu apod.
Např. Balada o tlusté Margot
Byl výrazný kritik církevního pokrytectví a stavěl se někdy až jako nevěrec.

Franςois Rabelais
Syn bohatého advokáta, vstoupil do kláštera. V dospělosti vystudoval medicínu a působil jako lékař. Ve svém díle se vysmívá všemu co bylo na tehdejší společnosti špatného. Je velice ostrý, kde si všímá hlouposti, která se tváří jako moudrost
Dílo:
Gargantua a Pantargel (Gargantyna a Partangyel)
- středověký román ve kterém není souvislá dějová linie, ale je to rozsáhlý soubor příběhů, úvah, dialogů zamyšlení i anekdot. Často se vysmívá planému rádoby vědeckému diskutování o ničem tak že tuto diskusí paraduje např. ve vulgární podobě. Hlavními postavami jsou 2 obři, kteří propagují přirozené chování, které by nemělo být omezeno žádnými předsudky. Např. Klášterem

Anglická renesance

ANGLICKÁ RENESANCE

William Shakespeare
(1564-1616)
Narodil se ve Stratfordu nad Avonou. Otec byl rukavičkář. V 18letech se oženil. Není známo kde a jak dlouho studoval. Několik let o něm nejsou informace. Později se objevil v Londýně jako herec a později spolumajitel divadla The Globe (zeměkoule).
Na stáří se vrátil do Stratfordu. Občas se objevují pochybnosti o autorství jeho her, ale nikde nelze najít žádné důkazy.
V tehdejším Alžbětinském divadle se hrálo na scéně, která nebyla vyvýšená, diváci byli těsně vedle scény, nepoužívaly se kulisy jenom minimum pomůcek (např. trůn, stůl, meče) Každé jednání uváděl herec, který říkal nebo měl napsané kde se děj odehrává.

Psal tragedie i komedie a romány na historické náměty, buď z anglických nebo z antických dějin.
Nejznámější tragedie
Romeo a julie
Znepřátelené rody jsou Montekové (Romeo) a Capuleti (Julie). Romeo a Julie se milují, tajně se vezmou. Romeo v souboji pomstí svého přítele a zabije Julietinýho bratrance. Musí uprchnout. Julie vypije nápoj po kterém vypadá jako mrtvá. Romeo nezná pravdu zabije se a Julie také.

Hamlet
Tragedie muže, který má pomstít vraždu svého otce, ale nemůže se k tomu odhodlat dokud nemá jistotu. Hamlet předstírá že je blázen nešťastnou náhodou zabije otce své lásky Ofélie. Během divadelního představení získá jistotu, že jeho strýc jeho otce zabil.
V závěrečné scéně souboje zemřou všichni zůčastněni.
Othello
Je velitel Benátské armády, jeho žena Desdemona odmítne Jaga. Ten se jí pomstí tím že ji nařkne z nevěry. Othello uvěří a Desdemonu zabije (uškrtí), když se dozví pravdu spáchá sebevraždu.

Tragedie na motivy z Anglických dějin:
Richard II., Richard III., Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Jindřich VIII., Král Lear, Machbeth

Král Lear – Pozdě pozná, že ublížil jediné dceři, která ho měla ráda
Machbeth – Tragédie ctižádostivce, který chce vraždami získat trůn. (pohnul se Šervůtskej les)

Hry na Antické motivy:
Antonius a Kleopatra – Oba pro lásku zapomenou na své povinnosti vladařské a vojenské.
Julius Ceasar – Brutus se rozhoduje k vraždě, aby zachránil Staré zásady římské.
Koristanus

Veselo hry:
Zkrocení zlé ženy – Hubatá Kateřina se podle otcova příkazu musí vdát první. Na konec se najde ženich, který ji zkrotí hlavně tím, že je poznat že jí má rád a že mu nejde o věno. Na konec se ukáže že mladší sestra Bianka jenom předstírala, že je tichá a milá.

Veselé paničky Windsorské – hlavní postavou je Falstaf, který představuje muže, který umí užívat života, dobré jídlo, pití, ženy. Je vtipný znalec života.

Sen noci svatojánské – V kouzelné noci se v lese dostanou pod moc, čár a kouzel 3 páry. Nejprve se promíchají, ale nakonec se ti kteří se milují dostanou k sobě.

Kupec Benátský – Bohatý žid poskytl vysokou půjčku pokud nebude splacena může si vyříznout 1 lybru masa z těla dlužníka. Moudrý soud rozhodne, že se nesmí prolít ani kapka krve.

Thomas More

UTOPIE
Popsal zde vymyšlený ostrov na kterém žije dokonalá společnost. Všichni pracují společně, všichni se mají dobře volný čas věnují kultuře. Není zde náboženská nesnášenlivost.

Francis Bacon

NOVÁ ATLANTIDA
Popsal ostrovní říše ve které vládnou vědci a proto je zde všechno řízeno dobře a spravedlivě. Byl to i významný vědec a filozof. Formuloval nový vědecký způsob poznání (nejprve sesbírat množství jevů a na jejich základě vytvářet teorie).

Geoffrey Chaucer (ŽOFRY ČOSR)
Vrstevník Boccacciova a napsal i podobné dílo:
CANTERBURSKÉ POVÍDKY - Do rámce poutníků, kteří putují do Canterbury a čas si krátí vypravováním zasadil vtipné příběhy, pohádky, lidová vyprávění, milostné historky. (Žena vypráví o svých 5 manželích)

Španělská renesance

ŠPANĚLSKÁ RENESANCE
Miguel de Cervantes – (Servantes)
Pocházel ze zchudlé zemanské rodiny. Následkem zranění v námořní bitvě u Lepanta mu
ochrnula levá ruka. Při návratu do Španělska byl zajat piráty, z berberského otroctví se vrátil po 5letech. Působil jako zásobovací komisař armády a výběrčí daní. Dvakrát byl uvězněn pro dluhy.

Díla:
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
Chudý šlechtič čte rytířské romány rozhodne se chovat stejně jako rytíři. Má koně Rosinantu a sluhu Sancha Panzu (je tlustý). Jeho rytířské skutky se většinou obrátí proti němu je v nich směšný. Autor vlastně říká, že v jeho době už rytířské ideály jsou minulostí, že se přežily. Motivy z této knihy často zpacovávají i další autoři např. V. Dyk ve hře Zmoudření Dona Quijote

Lope de Vega
Nejvýznamnější autor divadelních her patří do zlatého pokladu dramatiky.

Fuenta ovejuna (ovčí pramen)
První drama ve kterém vystupuje lid jako hlavní hrdina, ubrání se proti bezpráví. Vesničané jsou sužování pánem, který si násilím bere jejich dcery. Postížený starostu (znásilnil mu dceru) zabije pána a při výšetřování celá vesnice bere vinu na sebe.

Tirso de Molina - Sevillský svůdce aneb kamenný host
Poprvé zde bylo zpracováno téma s postavou Dona Juana. Don Juan svádí a opouští ženy, páchá další hřích a v podstatě se vysmívá bohu, že proti němu ještě nezakročil. Když jedné svedené dívce zabije otce a ještě se posmívá jeho bezmoci socha zavražděného přijímá pozvání na večeři a Don Juan umírá v jejím obětí.

Česká renesance a humanismus od 2pol. 15stol.

Česká renesance a humanismus od 2pol. 15stol.

U nás se nerozvinula typicky renesanční literatura jako Dekanern, protože přetrvali náboženské spory. Pro českou literaturu je charakteristický až humanismus, který zdůrazňoval vzdělání, literární úroveň a bohatost jazyk.
- Rozšiřování vzdělání umožňoval knihtisk. U nás Jednota Bratrská, tiskárna v Kralicích. Vydala 1 ucelené vydání biblí s překladem nového zákona.

Jan Blahoslav
Biskup Jednoty bratrské, přeložil nový zákon pro bibli Kralickou. Napsal – gramatiku českou - doplnil již starší gramatiku a určil je pro potřeby tiskařů a překladatelů
- Filipika proti mizomůzům – proti nepřátelům vzdělání.V Praze další významné nakladatelství Melantrich vydávalo české knihy a jeho majitel Daniel Adam z Veleslavína se zasloužil o to, aby byli vydávány pouze knihy napsané bohatou a správnému češtinou. V těchto knihách později národní buditelé hledali základ spisovní češtiny.

Zábavná literatura
V oblibě byli kroniky, cestopisy a knížky lidového čtení.

Václav Hájek z Libočan (Kronika česká)
- Velmi oblíbená, autor byl vynikající vypravěč, ale ne vždy se držel pravdy.

Oldřich Prefát z Vlkanova (Cesta z Prahy do Benátek)
- Autor se vypravil až do Jeruzaléma a svoji cestu velice podrobně popsal např. smlouvu s lodníkem nebo místo kde byl Kristus ukřižován.

Karel Starší ze Žerotína (Obrana) = Apologia
- Významný politik člen jednoty bratrské ochránce tiskárny v Kralicích a ochránce Komenského.
- Krytyzuje poměry v českém království, kdy bohatí nedbají na úroveň země.
Knížky lidového čtení
Celou Evropou se šířil zájem o literaturu, která přinášela zábavné historky:
O bratru Palečkovi – jsou to vtipné historky o tom jak bratr Paleček (šašek krále Jiřího z Poděbrad ) pomohl chudým proti bohatým. (Král pochopil, že nemá čeleď krmit malými rybami)
O Enšpiglovi – Tyto historky mají původ v němčině. Chytrák Enšpígl napálí hlupáky a při tom pomůže prostým lidem.
O Faustovi – Na základě německé pověsti vzniká vyprávění o Dr. Faustovi, který upsal duši ďáblu proto aby získal i zapovězené vědění.

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského I.

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského

Slovo baroko pravděpodobně vzniklo z portugalského slova barocco - označující nepravidelnou perlu nebo perlovou ozdobu.
Baroko zahrnuje epochu dlouhou 200 let, začínající 2.polovinou 16.stol v Itálii a Španělsku. Odtud se rozšířilo do celé Evropy.
U nás baroko začíná po r. 1620 ( doba pobělohorská ).
O baroku se mluví v literatuře, v umění i v hudbě.
S renesancí zůstává společná touha po poznání, smyslovost a smyslnost.
Pocity nejistoty barokního člověka souvisejí s obdobím třicetileté války. Druhý je pocit marnosti a
pomíjivosti světa pozemského, který souvisí s upevněním víry v nadpozemský život. Nad rozumem vítězí fantazie a víra, typické je líčení utrpení pozemského života a pekelných muk.
Vzrostal autorita církve i moc panovníka.

Znaky:
• nad rozum staví barokní člověk víru
• barokní člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se k vlastnímu nitru (Komenský – Labyrint….)
• naturalistická konkrétnost – utrpení, bolest, bezmocnost
• monumentalita – snaha ohromit člověka
• kontrasty : chudoba x bohatství ; ďábel x bůh ; hmota x duch …
• duchovnost – pravda je zjevována

Architektura
Staví se řada kostelů a chrámů. Jsou to mohutné stavby. Mají kopule, oblouky a křivky. Využívají světla (prosklené stropy) – světlo shora zvětšovalo prostorový účinek. Na stropech jsou krásné malby.
Vnitřní výzdoba – přemíra ozdob a soch v kostelech.

Kryštof a Kilián Dienzenhoferovi ( otec a syn )
- chrám sv. Mikuláše ( Kryštof ), Loreta ( Kryštof ), vila Amerika ( Kilián )

Jan Santini

Další památky:
Chrám sv. Petra v Římě
Park Versailles v Paříži
Kostel sv. Tomáše v Brně

Sochařství
Barokní sochy jsou v pohybu. V obličeji mají křečovitý výraz. Někdy vyjadřují vnitřní napětí.

Matyáš Braun -
- sochy neřestí a ctností – Kuks, sv. Luitegarda – sousoší na Karlově mostě

Ferdinand Brokof
- sochy na Karlově mostě

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského II.

Malířství
Uplatňuje šerosvit – kontrast světla a stínu. Umělci vnášejí do svých děl dosud nezvyklý pohyb.

Karel Škréta – Rodina brusiče drahokamů
Petr Brandl – portrétista, tvůrce oltářů
Rembrandt – Noční hlídka
Paul Rubens – Venuše před zrcadlem

Hudba
Typická je varhanní hudba. Vzniká opera a balet.

J.S. Bach , J. Mysliveček , A. Vivaldi, F. Händel,
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční

Literatura

Pěstuje se legenda, duchovní píseň, traktáty, eposy, úvahová (reflexivní) lyrika.
V Evropě je představitel

John Milton

Ztracený ráj
- duchovní epos
- na základě biblického příběhu o Adamu a Evě – o prvním hříchu


Domácí pobělohorská literatura

Českou pobělohorská literatura byla násilně rozdělena na dvě větve. Na domácí (katolickou) a na emigrantskou (evangelickou).

1) Domácí literatura

Domácí barokní literatura byla psána česky nebo latinsky. Později převažovala němčina. V popředí stojí duchovní literatura – vznikají legendy, náboženská dramata, životopisy svatých a duchovní písně. Pěstovalo se i kazatelství, duchovní básnictví a také jezuitská dramata. Hlavní vliv na literaturu měl jezuitský řád a někdy je tato literatura charakterizována jako tzv. jezuitská literatura. Literatura počátku 18. stol představuje nejvýraznější sestupný bod literárního vývoje. Alois Jirásek výstižně nazval tuto dobu dobou temna.
Knihy byly oficiální mocí páleny, lid je však schovával a tajně četl.


Bedřich Bridel
- člen jezuitského řádu
- řídil tiskárnu v pražském Klementinu
- píše filosofickou a duchovní literaturu
- píše česky

Co Bůh? Člověk?
- Rozsáhlá básnická skladba
- úvaha o dokonalosti boží a nicotě lidské existence

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského III.

Adam Michna z Otradovic
- hudební skladatel a varhaník
- autor známých písní – Chtíc, aby spal; Hajej můj andílku
Oficiální literatura – psali jezuité

Bohuslav Balbín
- člen jezuitského řádu
- básník, dramatik, teoretik humanitních disciplín
- psal výhradně latinsky

Rozprava (Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého)
- vyjadřuje myšlenku práva na vlastní jazyk
- obhajuje češtinu jako kultivovaný jazyk využívaný ve všech oblastech písemnictví
- dílo vydáno až na počátku NO, ovlivnilo Josefa Dobrovského


Úroveň českého jazyka upadá, česky se mluví jen na venkově, české nekatolické knihy jsou páleny, nositelkou českého jazyka a české literatury je tzv. pololidová tvorba a ústní lidová slovesnost, která se vyvíjela souběžně s pobělohorskou literaturou.

Pololidová tvorba

Jde o přechod mezi oficiální lit. a lidovou slovesností. Je to literatura o lidu, ale není z pozic lidových vrstev, ale z měšťáckých  znalost lidového prostředí.

Autoři psali interludia – krátké frašky z lidového prostředí plné satiry pro drobné měšťanstvo, často byly výsměchem sedlákům, které byly vkládány do smutných her, ale v 17. stol se osamostatnily.

Představitelem je kantor Václav František Kocmánek
- je autorem 7 interludií

Potulní kramáři s flašinetem a obrázkovým doprovodem zpívali kramářské písně, které měli jak funkci zábavnou, tak i informativní.

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského IV.

Ústní lidová slovesnost

Vzniká převážně mezi venkovským lidem a uchovávána je po generace ústním podáním.
Hlavními žánry jsou:
a) sociální písně – podávají otřesné svědectví o robotě
- Ti sedláci ubozí
b) pohádky – lidé hledali útěchu, vkládali touhu po spravedlnosti
- Čert a Káča
c) pověsti
- O Žižkovi
- O blanických rytířích
d) lyrika
- pracovní písně
- přísloví, říkadla, hádanky
e) lidové balady
- Osiřelo dítě
- Matka vražednice
- Utonulá
f) drama
- nejčastější byla lidová hra se zpěvy
- loutkové divadlo
- Matěj Kopecký – jeden ze zakladatelů loutkového divadla, zasloužil se o jeho rozvoj

V době NO se stala důležitým inspiračním zdrojem.
Lidovou slovesnost se v 19. století snažili zaznamenat tzv. sběratelé. Mezi nejznámější patří K. J. Erben a B. Němcová.

2) Emigrantská literatura

Pavel Stránský
- autor spisu O státě českém. Je napsán latinsky, zdůrazňuje předbělohorskou dobu

Pavel Skála – autor Historie církevní – studuje od počátku vznik a vývoj církveJan Amos Komenský ( 1592 – 1670 )

Nejdůležitější postava českého baroka svým významem daleko přesahující tuto éru.
Učitel národů, zakladatel moderní pedagogiky, představitel emigrantské literatury.
Byl filosof, pedagog, historik a překladatel, originální básník..
Narodil se pravděpodobně v Nivnici na jižní Moravě. Nabyl velkého vzdělání na evropských univerzitách – na studiích v Německu ( Herborn, Heidelberg ) poznal, jak u jiných národů pokročilo vědecké bádání, proto bylo jeho cílem povznést i českou vědu na vyšší úroveň.
Po návratu z Evropy působil jako učitel v Přerově a ve Fulneku. Byl také poslední biskup jednoty bratrské.
Když musel r. 1621 uprchnout z Fulneku před plenícími španělskými vojáky, ztratil část svých rukopisů a celou knihovnu, za moru v Přerově mu zemřela první žena.
Po vydání ostrých nařízení proti nekatolíkům opustil r. 1628 vlast a usadil se v polském Lešně (už dříve útulek pro příslušníky JB).
V příštích letech navštívil také Anglii ( založit akademii věd ) a Švédsko.
Vestfálský mír r. 1648 znamenal konec jeho nadějí na návrat do vlasti. V té době zemřela také jeho druhá žena.
Při požáru v Lešně r. 1654 mu shořel materiál k slovníku Poklad jazyka českého.
Ke konci života se usadil u svých přátel v Amsterodamu. Pohřben je v Naardenu.

Jeho dílo můžeme rozdělit na spisy pedagogické a spisy pansofické – vševědné.

Jediné umělecké literární dílo je Labyrint světa a ráj srdce
- inspirovaný Božskou komedií
- poutník (autor – toužící po poznání) prochází městem bludištěm (světem). Jeho průvodci, Vševěd, Všudybud (zosobnění lidské zvídavosti) a Mámení (přejímá bez uvažování cizí názory), mu nasazují různé brýle. On ale všude rozpoznává jen podvod a klam. Východiskem ze zoufalství a jedinou útěchou je mu Bůh.
- dílo je typickou barokní alegorií
- je psáno prózou, i když skladba má básnický ráz

Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského V.

Pedagogická díla :

Veká Didaktika (Didactica magna )
Patří k nejproslulejším dílům Komenského ve světové literatuře. Je přeložena do všech světových jazyků. Je základem pro studium pedagogiky.Cílem je povýšit pedagogiku na vědní obor.

Vzdělání rozdělil do 4 stupňů:
1. děti do 6 let - předškolní výchova – dítě vychovává rodina – škola mateřská
- velký důraz kladl na citovou výchovu
2. 6 – 12 - povinná školní výuka = národní škola
3. 12 – 18 - škola latinská = gymnázium
4. 18 – 24 - univerzita

Zásady moderního vyučování a výchovy:
- vyučování má být přístupné všem, zdarma, v mateřském jazyce
- názornost vyučování
- postup od známého k neznámému, od jednoduchého k složitějšímu
- učení má být snadné a zajímavé
- do vnímání zapojit co největší počet smyslů
- mají se cvičit tělesné schopnosti
- důležitost kázně
- poznání přírody
- důraz na praxi – učit vědomostem i dovednostem

Informatorium školy mateřské – příručka určená pro matky a vychovatele o výchově
v předškolním věku. Zdůrazňuje důležitost estetické výchovy ( hudební, slovesné ).

Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserate) – učebnice latiny. Nedoporučuje učení slovíček zpaměti – přistoupil k účinnější výuce – věcné učení (pojmům odpovídají slova a věty)

Svět v obrazech ( Orbis pictus ) – latinská učebnice, ale je přeložená. Původně byla učebnicí latiny, ale později se stala vzorem pro učebnice cizích jazyků. Je to první obrázková učebnice na světě.

Škola hrou – netradiční učebnice latiny dramatickou formou

Pansofická díla:
- pokus shrnout výsledky vědění v jednotnou soustavy
- úsilí o dorozumění mezi národy, o věčný mír, Komenský doufal, že vzdělání povede k sblížení národů, tuto myšlenku propaguje Anděl míru
- Plán vševědy – základ pro vzdělání národů

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu 1.

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu

Vzniká v 17stol. ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Dochází ke změně chápání života. Bůh je odsunut z normálního života a řídí pouze duševní stránku člověka. Na zemi převládá názor, že lidský rozum může všechno řídit. Panovníci získávají postavení ve kterém jakékoliv jejich rozhodnutí je zákonem (absolutistická vláda). Všude vládne autorita. Umění se snaží být přesné a dokonalé. (Obrazy připomínají fotografie) V literatuře se žánry rozdělily na:
1)Vysoké – óda, epos a tragedie – náměty si směly brát pouze ze šlechtického prostředí nebo z antiky.
2)Nízké – komedie, bajka a satiry – náměty mohly být ze současného života. Vzorem byla antika.

Tragedie – měla povinně zachovat antické pravidlo 3 jednot (místa, času a děje), ale vrcholná díla klasicismu je vždy porušovala pokud měla být životná. Aristotelova zásada.

Francie
PIERRE CORNEILLE (Kornej)
Cid
Zpracoval motiv rytířského eposu. Tragedie je v rozporu mezi povinností a láskou, které přináší hlavním postavám utrpení.Rytíř Rodrigo miluje Chinému, ona jeho, ale když v souboji zabije jeho otce, musí se oba lásky vzdát. Nakonec král rozhodne, aby odložili povinnosti k rodině a aby láska zvítězila.

JEAN RACINE (Rasén)
Nejvýznamnější autor tragédií, většinou na antické motivy.
Faidra
Příběh z antické mytologie. Faidra se zamiluje do nevhodného syna, ten ji odmítne, proto ho před manželem nařkne ze stejné věci, otec syna zavrhne, ten zemře a Faidra hnaná výčitkami se přizná a spáchá sebevraždu.

Komedie
Moliére (1622-1673)
Vlastním jménem JEAN – BAPTISTE POQUELIN, vážená rodina, otec královský čalouník, syn 13let u kočovné společnosti, herec, režisér, dramaturg i dramatik, pak Paříž, královské divadlo, zemřel na jevišti, proklet církvi.
33 her, dodnes se hrají jeho mravoličné komedie, využíval tradice lidových frašek.
Lakomec
Pro peníze je HARPAGON ochoten udělat cokoliv. Synův sluha ukryje peníze a pak Harpagon výměnou za ně splní přání svých dětí.
Tartuffe
Falešný svatý muž vede bohatého měšťana k asketickému životu. Sám mu svádí ženu a vyláká z něho majetek. Král vše uspořádá.
Zdravý nemocný
Otec chce provdat dceru za falešného lékaře, jen aby měl léčení zadarmo.
Škola žen
Bohatý měšťan si 13let vychovává chudou schovanku ženu, ta se vzbouří (Moliér byl obviněn z nemorálnosti)
Misantrop, Škola manželů, Don Juan aneb kamenná hostina

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu 2.

Bajky
JEAN DE LA FONTAINE
Napsal 12 knih bajek z nichž prvních 6 čerpá z antických Ezopovích bajek. Ve vlastních bajkách klade důraz na morální poučení, které připojuje za vlastní příběh.

Lidové divadlo
V 17stol. se rozšířilo lidové divadlo, které hrály herci. Z počátku na náměstí později v kamenných divadlech (centrum – Benátky)

Itálie
Comuedia dell´ arta (divadlo – Komedia del arte)
Vzniká v Itálii hrají ji profesionální herci, jsou zde typické postavy, které mají charakteristický oblek a masku a ustálený charakter (např. Pantalone – Bohatý obchodník, kterému chytrý sluha něco vyvede)
Byla dána jenom kostra děje, herci improvizovali a často se dostávali až obroublím vtipkům.

Carlo Goldoni
Původně advokát pozděj přijel do Benátek a psal divadelní hry většinou pro jednoho známého herce. Vychází z komedie dell´arte, ale herci nemají už masky ani oblečení nemusí být typické jsou napsány celé dialogy herci si mohou jen něco přidat. Samotné postavy už jsou skutečnější více ze života.
Poprask na laguně
vtip je založen na neustálích hádkách mladé žárlivé dvojice rybářů (poprvé použil na jevišti nářečí).
Sluha dvou pánů
Komika je založena na tom, že sluha Trufaldino chce sloužit dvěma pánům a potom nikdy neví komu co donést. Zároveň je tam záměna mužů, dívka převlečená za chlapce. Závěr je 3 šťastné páry.

Osvícenství

Vzniká ve Francii na přelomu 17 a 18stol. Svými názory připravovalo francozskou buržoasní revoluci. Na jeho základě vzniklo heslo rovnost, volnost, bratrství.
Hlavní znaky osvícenství:
- zamýšleli se nad nerovností ve společnosti
- chtěli odstranit šlechtické výsady a nevolnictví
- chtěli zmírnit (odstranit) sociální nerovnost
- poprvé tvrdily, že vládu a stát neurčuje bůh, ale lidé
- odsuzovali církev proto, že se bránila vědeckým poznatkům a mnozí z nich již pochybovali o existenci boha.
- Uznávali úlohu vzdělání, které mělo vést k pochopení společnosti a tím k jejímu zlepšení

Anglie
Daniel Defoe – autor nejoblíbenější knihy, která přinesla osvícenské myšlenky.
Robinson Crusou
Robinson přežil díky rozsáhlým vědomostem – význam vzdělání – a k domorodému Pátkovy se choval jako k sobě rovnému, kterému chybí jenom vzdělání.

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu 3.

Jonathan Swift
Gulliverovy cesty
ve svém románu nechává hlavního hrdinu pocházet různými zeměmi (liliputánů, obrů, koní) a všímá si tam jak je řízena každá společnost a tím připomíná chyby a poměry ve své vlasti (Anglie).


Henry Fielding
Pocházel z chudé, ale vážené aristokratické rodiny. Když mu byly tři roky, přestěhovala se rodina do Dorsetu. Vytvořil 25 komedií, satir, frašek a burlesek. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů románu 18. století. Začínal jako dramatik a proslavil se zejména satirami psanými pro divadla v Drury Lane a Haymarketu, v nichž parodoval současnou tvorbu a kritiku (Paleček), společenský život (Kavárenský politik) a politické praktiky vládnoucí whigistické strany (Pasquin – Paskvil, Historický kalendář na rok 1736). Od konce 30. let se věnoval prozaické tvorbě. Další díla : Shamela, Josef Andrews, nejrozsáhlejší román Tom Jones, Amelie.

Francie
Denis Diderot
- Nejvýznamnější organizátor enciklopedie, spisovatel a dramatik.
- Ostře vystupoval proti církvi a náboženství, zdůrazňoval význam svobodného rozumu.
Jeptiška
vyprávění mladé dívky o tom jak byla vychovávaná v klášteře ukazuje jak nepřirozená výchova ubližuje člověku a omezuje ho.
Jakub fatalista a jeho pán
fatalista je člověk, který věří že všechno je předem určenou že člověk nemůže nic učinit ze své vůle.
autor provází Jakuba mnoha životními situacemi a ukazuje, že člověk by měl jednat ze své vůle a bouřit se proti špatnosti.

Voltaire vl.jm. FRANÇOIS – MARIE AROUET
- pocházel ze šlechtické rodiny celé život se pohyboval v tomto prostředí, ale při tom byl nevětší kritik jejich způsobu života.
- Dílo je většinou satirické, málo románů spíše eseje (filozofické zamyšlení nad určitým problémem)
Pojednání o snášenlivosti
Na různých případech ukazuje jak uvnitř katolické církve existují různé skupiny, které své názory prosazují a jiné názory nenávidí.
Candide aneb o optimismu
Hlavní postavu nechává prožít různé situace tak aby se ukázal, že není vhodné být optimista ve společnosti ve které existuje nespravedlnost, faleš atd.
Filozofický slovník
Shrnul své názory na náboženství.

Charles Louis De Montesquieu
Zamýšlel se nad úlohou vlády ve společnosti.
O duchu zákonů
Zde popsal své názory na to jak zákony vznikají jako dohoda mezi lidmi i vláda vzniká dohodou. Požadoval rozdělení na ty které zákony vytvářejí jiní na ně dohlížejí a další vykonávají – proti absolutní moci panovníka.

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu 4.

Rusko
Michail Vasiljevič Lomonosov
rozvinul mnohostrannou vědeckou činnost ve fyzice, chemii (patřil k zakladatelům chemické atomistiky), astronomii (první kometu popsal už v roce 1744), mechanice, geologii, geografii (připravoval první přesnou mapu Ruska), historii (napsal dějiny Ruska, které vyšly posmrtně v roce 1766), jazykovědě (v roce 1755 napsal ruskou gramatiku, je zakladatelem současného ruského literárního jazyka) a vypracoval projekty hospodářského rozvoje Ruska. Byl členem Švédské akademie věd a akademie věd v italské Boloni.

PREROMANTISMUS
2 polovina 18 století vzniká jako reakce na klasicismus, který zdůrazňoval rozumovou stránku člověka. Preromantismus zdůrazňuje opravdové city a opravdovou morálku.
Zdůrazňuje svobodu a přírodu, která mnohotvárně a v níž všechno žije přirozeným životem. Civilizaci vnímají jako omezené lidské přirozenosti a proto se obracejí do dávných dob do exotických krajů a venkovských zákoutí, kde ještě žijí lidé v přirozeném stavu v přírodě. Na rozdíl od klasicismu se literatura zaměřila na to vzbuzovat a tím, vznikají nové žánry.

Sentimentální román a povídka
- Vzbuzuje soucit s osudem hrdinů
Plačtivá tragedie
- celí román vzbuzuje lítost
Gotický román (černý román)
- předchůdce hororů, často se vrací do středověku tajné chodby, duchové atd.

Francie
JEAN JACQUES ROUSSEAU (Žán Žak Rusó)
Významný osvícenský, zabýval se lidskou společností a hledal příčiny všech špatností v ní.
Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi
První příčinou je vznik soukromého majetku a snaha lidi majetek hromadit, proto chtěl aby člověk se vrátil k původnímu životu v přírodě kde by dělal jenom tolik co potřebuje k životu. Tvrdil, že civilizace není pokrok, ale zhoršení stavu lidské společnosti.
Emil aneb o výchově
Zamýšlel se nad tím jak vychovávat, zdůrazňoval prostý selský rozum a odmítal většinu knih jako zbytečné.

ANTOINE – FRANÇOIS PREVOST
Manon Lescout, který vynikajícím způsobem přebásnil Vitěslav Nezval.. Příběh o lásce rytíře (des Grien) k Manon, která je odsouzená do vyhnanství za nemravný život a i tam ji rytíř doprovází.

Anglie
Zde jsou začátky zájmu o lidovou tvorby

THOMAS PERCY
Památky staré anglické poezie – Zpracoval staré anglické balady, které sesbíral. Tím vyvolal zájem o sbírání lidové slovesnosti v Evropě.

Literatura doby klasicismu, osvícenství a preromantismu 5.

Richardson
který je zakladatelem sentimentálních románů a Macpherson, který napsal Ovseanovy zpěvy, což jsou přírodní básně a milostné lyriky.

JAMES MACPHERSON
Zpěvy Ossiana (Ošijen) – autor tyto básně vydával za výtvor bájného skotského básníka ze 3stol. Jsou to vynikajícím způsobem zpracované keltské báje. Odstartoval vznik literárních padělků.

Německo
Preromantismus se v Německu hodně rozšířil, souvisí zde s nástupem měšťanstva proti šlechtě. Mezi mladými umělci vzniká hnutí – STURM UND DRANG (Bouře a vzdor)
Prosazovali práva měšťanů na život, ve kterém by se mohli plně věnovat všemu, k čemu mají schopnosti. Chtěli se realizovat odporem proti stávajícím společnosti.

JOHANN GOTTFRIED HERDER
Lidové písně – sbírka lidé poezie
Myšlenky k filozofii dějin lidstva – dospěl k závěru, že každý národ svoji kulturou přispívá k celosvětovým dějinám. Zdůrazňoval samostatnost a svébytnost národních kultur.

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
Významný dramatik, stavěl do protikladu měšťanů a zkaženou šlechtu.
Emilie Galotti – děj se odehrává v Itálii, kdy panovník jednoho malého statečku nechá zavraždit ženicha dívce z měšťanské rodiny a chce se jí zmocnit. Ona raději volí smrt z rukou vlastního otce.


JOHANN WOLFGANG GOETHE
Je to hlavní představitel Sturm und drang. V mládí prožil nešťastnou lásku (do snoubenky přítele). Jiný jeho přítel spáchal sebevraždu. Později byl profesorem a politikem.
Faust
Rozsáhlí román ve verších v dramatické formě. Má 2 díly. Faust upíše duši ďáblu, který mu umožní rozšiřovat poznání, duše propadá peklu v momentu kdy Faust už nebude po ničem toužit.
Mefistoteles (ďábel) Faustovy přivede krásnou Markétku v naději, že najde štěstí a spokojenost v lásce, ale Markétka zaviní smrt bratra. Zabije své i Faustovo dítě a ve vězení odmítne pomoc příjme trest a tím zachrání svou duši. Ve druhém dílu se Faust dostává do antického Řecka z podsvětí se vyvede krásnou Helenu, dostane se mu všech post a bohatství, ale opouští to a věnuje se lidem, kterým pomáhá založit správnou společnost a osídlit neúrodný kraj. Díky služby lidu jeho duše nepropadá peklu.
Utrpení mladého Werthera
První román, který vychází z Goethovy vlastních pocitů. Je to psáno formou dopisů a deníků.
Mladý muž se zamiluje do dívky svého přítele nemůže si vybrat, trápí se a nakonec spáchá sebevraždu.
Psal i tragedie na antické motivy nebo ze středověku
Ifigenie na Tauridě
Egmornt

Friedrich Schiller
(1759 – 1805)
Přítel Goethuv, významný básník a dramatik.
Loupežníci (drama)
Karel Moor je bratrem vyhnán z rodinného panství. Shromáždí kolem sebe loupežníky a s nimi se mstí všem, kteří páchají bezprávý bohatnou nečestně. Loupežníci se mu vymknou a vraždí a drancují i slušné lidi. Karel Moor uvědomí, že násilím nejde napravit násilí.
Úklady a láska (tragedie)
Měšťanská dívka miluje šlechtice, ale nemohou se vzít protože rodina tomu brání. Nakonec je dívka otrávena pro falešné podezření.

Gottfried August Burger
Podivuhodné cesty Barona Prášila
Vychází z tradice lidového čtení, jeho postava barona, který si vymýšlí dobrodružné příběhy na nás působí chladně, protože to dělá z lásky k životu a v touze jeho všednost troch vylepšit.

Rusko

Ivan Andrejevič Krylov
Pocházel z chudé důstojnické rodiny. Od osmi let živil po smrti otce matku a sourozence z platu kancelářského poslíčka. Nikdy nedosáhl vyššího školního vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk. Většinu svého života byl zaměstnán jako knihovník. Psal satirické divadelní hry, založil několik časopisů. Světovou proslulost mu přinesly bajky, kterých od roku 1809 vytvořil kolem dvou set. Kritizují nejen zlé lidské vlastnosti, ale mají především sociální podtext – nastavují zrcadlo tehdejší ruské společnosti, cara nevyjímaje.
Orel a slepice, Vlk a beránek .

Národní obrození českých zemí 1/8

Národní obrození českých zemí


( 1775 – 1848 ) 848 – revoluční rok

V době, kdy francouzská lit. měla svého Valtaira a německá Goetha, se zdálo, že české písemnictví je odsouzeno k zániku.
V 70. letech 18. stol ( kolem r.1770 ) počet českých knih vydaných v jednom roce nepřesáhl číslo 5.
Od té doby knižní produkce v českém jazyce vzrůstá, literární život se stává bohatším a rozmanitějším a během 2 – 3 generací se vytvořila díla, která patří k nejhodnotnějším v 19. stol. Této době nového vzestupu říkáme národní obrození.
Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo.
Byl vytvořen spisovný jazyk. Je to důležité období v naší literatuře.

Zdroje, které vedly ke vzniku NO :
- šíření osvícenských myšlenek
- rozpad feudalismu
- josefínské reformy

Reformy Josefa II. :
- toleranční patent (1781) – bylo dovoleno hlásit se i k jiné církvi než katolické
- zrušení nevolnictí (1781) => přesun obyv. z vesnic do měst, více česky mluvících
- zrušení jezuitského řádu => mohli vznikat i jiné památky než církevní

NO bylo označováno jako vzkříšení národa ( křísitelé ) nebo probuzení ( buditelé ).
Inspirací byla ústní lidová slovesnost.

Nositelem NO byla především česká buržoazie a česká inteligence, které se mohly opřít o venkovský lid (učitele a kněze).
Významným činitelem při utváření národního vědomí bylo divadlo.

1. období – obranné

Cíl: obnovit čes. jazyk jako hlavní znak národní pospolitosti, vzor veleslavínova čeština. Zájem o čes. kulturu a dějiny.
Psaly se obrany, kde autor hájí právo na český jazyk. Byla vydána Balbínova obrana ( Rozprava ). Vyšla až nyní, protože do té doby byla jen v rukopise, o který se nikdo nezajímal.

Karel Ignác Tháma – autor jazykové obrany ( vzorem byl Balbín ).

1. Zábavná literatura
Václav Matěj Kramerius
Jako jeden z prvních pochopil význam novin. Založil nakladatelství Česká expedice (1791)vydával české knihy ( navazuje na Veleslavína ).
Vydával také noviny – Krameriusovi C.K. (císařsko královské) vlastenecké noviny.
Vydával hlavně cestopisy a knížky lidového čtení, také překlady
Arabské pohádky, Čarodějnice Megera, Hrabě Rožmberk.

Národní obrození českých zemí 2/8

František Martin Pelcl
spisovatel, historik a filolog.
Studoval v jezuitské škole, poté studoval v Praze filosofii, teologii a práva. Roku 1757 odešel studovat do Vídně, kde studoval estetiku a historii.
Od r. 1773 vyučuje češtinu a dějepis ve Vídni. Roku 1793 se stává profesorem češtiny na pražské univerzitě.
Nová kronika česká – čtyřdílná, začíná rokem 1434. Stala se vzorem pro mnoho národních buditelů

Gelasius Dobner
český historik označovaný za zakladatele moderního kritického českého dějepisectví. Mimo jiné kriticky zpracoval komentář k Hájkově Kronice české.

2. DIVADLO
1738 – 1.stálá scéna – divadlo v Kotcích
od r. 1783 – Stavovské divadlo – hrálo se hlavně německy, česky jen výjimečně. Kníže Honzík –
hrálo se česky, ale herci byli němci => komolili češtinu => fiasko představení.
1786 – 1. české divadlo – Bouda ( na Václav. Nám.).
O založení se zasloužil Václav Tháma. Psal pro něj hry (historické): Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera, Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj v Čechách a překlady: Shakespeare –Macbeth,
Schüler – Loupežníci
Divadlo bylo po 3 letech strženo, protože se nelíbilo Němcům ( bylo konkurencí Stavovského
divadla, prý bránilo dopravě ).

Václav Kliment Klicpera
Autor, jehož hry se hrají dodnes. Hry jsou zábavné a mají skryté poučení. Klicpera si liboval v převlékání. V Plzni je po něm pojmenované divadlo.
Hry: Zlý jelen, Hadrián z Římsu, Divotvorný klobouk,
Rohovín Čtverrohý: Tři malíři – Čížek, Stehlík a Čečetka – přišli do malého městečka a činili rozruch, protože malovali lidi tak, jak opravdu vypadaly (velký noc, tlustý…).Nejvíc se rozzlobil Rohovín Čtverrohý. Malíři ho chtěli za jeho kritiku potrestat, proto s ním uzavřeli sázku, že Rohovín se svým jménem neprojde ani Drážďanskou branou. Nejdříve šli malíři. První se představil jako Jednorohý, druhý Dvourohý a třetí Třírohý. Strážný si myslel, že si z něj někdo utahuje, a tak když přišel Rohovín Čtverrohý, už ho nepustil. Malíři tedy sázku vyhráli.

3. POEZIE
Kladla si vyšší cíle než novinářství a divadlo. Kladla si za úkol dokázat, že český jazyk má památky a je schopný překládat cizí díla.
Psaly se almanachy = soubor literárních textů.

Václav Tháma –vydal almanach Básně v řeči vázané – zahrnul díla starší české literatury, překlady z němčiny a anakreontskou poezii.

A.J. Puchmajer
Pokračoval ve vydávání almanachů.
Sebrání básní a zpěvů – 5-ti dílný almanach.
Založil 1. novočeskou básnickou školu. Členové školy pěstovali ódy, bajky, komické a hrdinské eposy.
Je také autorem ódy: Óda na Jana Žižku z Trocnova – oslava husitského hrdiny jako vlastence.
Snažil se, aby čeština pronikla i do vyšších vrstev.

Národní obrození českých zemí 3/8

Š. Hněvkovský
Autor balady Vnislav a Běla a eposu o dívčí válce Děvín.


4. VĚDA
Josef Dobrovský (1753 – 1829)
Jazykovědec a literární historik. Největší osobnost obrozenecké lit. Na přelomu 18.a 19.stol.
Bojovník za pravdu a spravedlnost. Používal humanistickou větu ( velmi složitá ).
Narodil se v Ďarmotech u Rábu (Maďarsko). Studoval teologii, ale nepůsobil jako kněz, stal se vychovatelem v rodině hraběte Nostice a věnoval se vědecké a vychovatelské práci.
Psal německy. Nevěřil v použití češtiny jako jazyka vědy a umění.

Dílo :
Dějiny české řeči a literatury ( Geschichte der böhemischen Spreche und Literatru )
Zachytil všechny etapy vývoje češtiny i dějiny české literatury, vrchol lit. považuje období veleslavínské.(Pozn. : za vrchol jazyka považuje období husitské a v.lit. velslavínské)
Zevrubná ( Podrobná ) mluvnice jazyka českého
1. vědecká mluvnice ( Blahoslav jen pozoroval ). Shrnul zde mluvnické zásady, ustálil jazykovou normu (spisovnou češtinu). Je zde hláskosloví, tvarosloví, skladba věty.
Německo – český slovník – 2-dílný, vytvořil sám

Byl zastáncem přízvučné prozódie ( nauka o rytmičnosti řeči a skládání veršů ; střídání přízvučných a nepřízvučných slabik ).

Dobrovský je považován za zakladatele SLAVISTIKY – nauka o slovanských jazycích, národech, kultuře a dějinách.
Základy jazyka staroslověnského
1. vědecká mluvnice staroslověnšitny, jazyka našich prvních literárních památek.

Dobrovský je významná osobnost národního obrození. Svým dílem položil základy novočeského spisovného jazyka, ustálení jazykové normy.

Význam Dobrovkého:
- autor české gramatiky ( Podrobná mluvnice jazyka českého ) – ustálení jazykové normy
- shrnul veškerou slovní zásobu ( Německo – český slovník )
- vypracoval zásady přízvučné prozodie
- studoval vývoj v dějinách lit. a jazyka ( Dějiny české řeči a literatury )
- zakladatel slavistiky

2. období – ofenzivní
Dovršení jazykového obrození. Cíl : pěstování vědecké lit. v češtině, vytvoření umělecky náročné poezie

Josef Jungmann (1773 – 1847)Jazykovědec, překladatel, básník, propagátor češtiny..Narodil se v Hudlicích u Berouna jako syn chudého řemeslníka. Působil jako profesor na gymnáziu v Litoměřicích. Poznal, že není možné jen bránit český jazyk, ale že se musí v češtině tvořit. Snažil se psát česky.

Dílo:
teoretický spis Rozmlouvání o jazyce českém
Poukazuje na národní bezpráví poněmčování škol a úřadů, obraz nízké úrovně češtiny zač. 19.stol.
(vyslovuje kulturení a politické požadavky – zavedení češtiny do škol a úřadů, usilovnější pěstování
literatury a navazování kulturních styků se slovanskými národy.)Ukazuje na význam češtiny, na jeho
krásy, měla by se rozšířit mezi lidi.
Překládal:
- R. Chateubriand – Atala ( musel upravovat, autor příliš prosazoval katolické názory )
- J. Milton – Ztracený ráj ( dílo upadlo v zapomnění po autorově smrti )
- J.W. Goethe – Heřman a Dorota ( tohoto překladu si ceníme nejvíce )

Když se povolilo učit na gymnáziích v češtině, napsal učebnici Slovesnost aneb sbírka příkladů, která obsahovala:
- teorii literatury
- čítanku ( příklady děl literatury)
- charakteristiky období
- soupis všech děl, které existovaly

Národní obrození českých zemí 4/8

Historie literatury české – česky
Podrobně charakterizoval díla. Přehledné dějiny české literatury, soupis literárních památek od nejstarších dob až po současnost.
Česko – německý slovník – sestavil sám, 5 dílů
Čerpal z lit. památek, řeči lidu, z jiných slovanských jazyků.
Zařadil známá slova, překlady z jiných jazyků, novotvary
Dokázal, že čeština je stejně bohatá jako němčina.
Zápisky – o jeho životě, názorech ( nenáviděl šlechtu, měl rád Voltaira ) ; nebyly určeny pro veřejnost
Jungmann pokračoval ve vědeckém bádání, vytvořil básnickou a vědeckou školu ,
žáci: J.E. Turkyně, bratři Preslovi (lodní šroub).
Názory:
- Češi byli první (přední) z národů, které pronikly v době stěhování národů do záp. území Evropy
- Češi – četi – počátek

Význam Jungmanna:
- překlady
- zasloužil se o rozšíření výuky č.j. na gymnázia ( Slovesnost aneb sbírka příkladů )
- napsal historii lit. české – podrobně , poprvné sepsal bibliograficky díla
- obohatil slovní zásobu ( Česko – německý slovník )

František Palacký (1798 – 1876)
Narodil se v Hodslavicích na Moravě. Přišel do Prahy v 25 letech, oženil se z dcerou bohatého měšťana => postavení, fin. Zabezpečení, měl možnost bádat
Zabýval se básnictvím. Spojil se se Šafaříkem a zabývali se prozódií, kritizují teorii Dobrovského, vrací se k časomíře ( spočívá ve střídání dlouhých a krátkých slabik ).
Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě – česky, 5-ti dílná
Sleduje vývoj našeho národa od příchodu praotce Čecha do r.1526. Zde skončil úmyslně - vyjadřuje odpor k nástupu Habsburků, nesouhlasí s jejich vládou
Myšlenky:
- nejvíce si cení dobu husitskou (hodnotil demokratické prvky, bojovali za práva chudých)
- zajímal se tím, co tvoří smysl dějin ( střídání slovanství a germánství – odvěký boj mezi nimi )
Tohoto díla si ceníme nejen jako dějepiseckého, ale i jako literárního.

Zásah do politiky:
R.1848 s K. H. Borovským zastával názor austroslavismus ( bez existence Rakouska není možná existence našeho národa ) Názor mění až po roce 1848, kdy dochází k Rakousko – Uherskému vyrovnání. Potom říká : „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm“

Národní obrození českých zemí 5/8

Pavel Josef Šafařík (1795-1861)
Původem Slovák, ale působil v Praze a psal česky. Zápasil s nouzí, přesto odmítal nabídky, aby přednášel v Moskvě, byl přesvědčen, že ho naše země potřebuje.
Podílel se na prosazování časoměrné prozodie (Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie)
Dílo:
Slovanské starožitnosti
Založil vědu o slovanské prehistorii a archeologii. Chtěl ukázat, že Slované také obohatili evropskou kulturu. Dokázal, že Slované patří mezi dávné praobyvatele Evropy.

Rukopisné padělky
Období preromantismu. Zájem o minulost – kult minulosti ( podle vzoru Scotta).
Naše česká literatura se nemohla pyšnit takovými památkami jako anglická, německá – Píseň o Nibelunzích (stará německá literární památka) nebo ruská – byliny (písně o tom, co bylo) literatura. Naše lit. se s nimi nemohla porovnávat, proto vznikly padělky:
Rukopis Královédvorský (nalezen ve Dvoře Králové)
Obsahoval epické, lyrické a epicko-lyrické básně. Měl pocházet ze 13.stol.
Rukopis Zelenohorský (anonymně poslán Národnímu muzeu, nalezen na Zelené Hoře)
Obsahoval – zlomek o staročeském sněmu
– Libušin soud
Měl pocházet z 10.stol.

Proti těmto padělkům vystoupil J.Dobrovský a vyjádřil se, že nejsou pravé.Proti němu opět vystoupili Palacký a Šafařík a umlčeli ho.

V 80.letech 19.stol. vznikly opět pochyby o jejich pravosti. Profesoři Masaryk, Goll, Gebauer a Halinský vystoupili proti nim a dokázali, že nejsou pravé.
Důkazy:
- jazykový rozbor – nepoužívala se taková slova
- názory neodpovídaly té době
- popisy neodpovídaly době

Autory rukopisů měli být pravděpodobně V.Hanka a J.Linda.
Václav Hanka – knihovník a archivář Čes. Muzea, jazykovědec ( znalec staroslověnštiny, staročeštiny, polštiny, ruštiny ), básník
Josef Linda – novinář a spisovatel – román Záře nad pohanstvem, vydavatel pražských novin
Hanka sesbíral informace a Linda je umělecky zpracoval.

Význam rukopisů:
- měli dokázat starobylost naší kultury
- měli posílit národní sebevědomí
- jsou básnicky cenným dílem = vysoká umělecká úroveň

Národní obrození českých zemí 6/8

Jan Kollár (1793 – 1852)
Básník, teroretik, sběratel
Představitel myšlenky slovanské vzájemnosti. Zajímal se o slovanské dějiny, navazoval na Šafaříka.Původem Slovák, ale řadíme ho do slovenské i české literatury. Gymnázium vystudoval v Bratislavě, ale vyššího vzdělání nabyl v německém Jenu. Potom byl v Budapešti, kde působil jako evangelický kněz. Ke konci života přednášel slovanskou archeologii ve Vídni.
Největší vliv měl na Kollára pobyt v Jeně, kde studoval evangelické bohosloví.
- v Jeně ho nadchl život mládeže ( ruch, zábava, odvaha myšlenek, sdružení, mohli věřejně hájit své názory
- nachází zde stopy slovanského osídlení, připadal si jako by kráčel po pohřebišti slovanského národa
- zamiloval se zde do dcery evangelického pastora – do Frideriky Wilhelminy Schmidtové ( Mína ), o kterou usiloval 16 let

Kollár je tvůrce znělek = sonetů
Psal 2 druhy:
1. vlastenecké
2. milostné
Zabýval se hlavně milostnými – hlavni postavou byla Mína

Roku 1821 vydal sbírku Básně, která se stala podkladem ke sbírce Slávy dcera ( Mína splývá s vybájenou dcerou bohyně Slávy, je symbolem budoucího Slovanstva)

Slávy dcera poprvé vyšla r 1824, měla jen 3 zpěvy:
- Sála
- Labe
- Dunaj
Před tyto zpěvy zařadil ještě předzpěv, který je psán časomírou, je to elegie ( žalozpěv ) na zapomenutou slávu Slovanů.
V předzpěvu:
- vyjadřuje myšlenku přimknout se k Rusku jako jedinému svobodnému slovanskému národu
- další myšlenka: Křivda, která byla spáchána v minulosti na slovanských národech je skvrnou v dějinách lidstva
- je přesvědčený humanista, za největší provinění proti lidskosti je potlačování práv jiného národa
- závěrem věří v lepší budoucnost slovanských národů

Roku 1832 vyšla Slávy dcera v další podobě – 5 zpěvů:
- Sála
- Labe, Rén, Vltava
- Dunaj
- Léthe ( přestavuje slovanské nebe )
- Acheron ( slovanské peklo )
Cesta básníka slovanským peklem a nebem. Doprovází ho Léthe a potom zbožštělá Mína

Pouze předzpěv je napsán časomírou, ostatní znělky jsou psány přízvučnou prozódií.

Bohyně Sláva, zosobňující Slovanstvo, si stěžovala na křivdy, které vytrpěly slovanské národy v minulosti. Proto bohové rozhodli, aby jeden z bohů – Milek – stvořil dceru bohyně Slávy (Mínu), která by odčinila dřívější utrpení Slovanů. Zbožštělá Mína ( osobnění dcery bohyně Slávy) doprovází básníka při jeho pouti slovanskými zeměmi.

Hlavní myšlenky znělek:
- pobízí k práci
- lid považuje za základ národa
- bojuje proti nerovnosti
- přeje si vstát za 100 let z hrobu a vidět určitě slavnou budoucnost Slovanů

Znělka:
- má 2 čtyřveršové a 2 tříveršové sloky
- první 2 rýmy – obkročně
- druho 2 rýmy – různé

Hlavní myšlenku Slávy dcera vyložil ve spise O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slovanskými (1836) – literární vzájemností rozumí kulturní program sbližování slovanských národů.

Národní obrození českých zemí 7/8

František Ladislav Čelakovský ( 1799 – 1852 )
Narodil se ve Strakonicích. Studoval filosofii v Praze a potom v Čes. Budějovicích.
Pro četbu Husovi Postily byl vyloučen ze studia. Pokračoval v rak. Linci a opět v Praze, ale studium nedokončil a stal se vychovatelem. Od r. 1834 byl redaktorem Pražských novin a jejich populární přílohy Česká včela.
Přednášel na KU, ale po výroku, že ruský car je utlačovatel polského národa, byl vyloučen. Potom odchází učit slavistiku do Vratislavi, ale pár let před smrtí se vrací do Prahy.

Zabýval se studiem slovanských jazyků a sbíráním ústní lidové slovesnosti slovan. národů.
Má mnoho společného s Kolárem. Oba měli zájem o slovanskou minulost. Kolár – dějiny,
Čelakovský – sbírání písní.

Zásluhy Čelakovského
- zlidověl českou poezii
- zpřístupnil poezii lidu
- založil Českou básnickou školu

Sbíral a vydával lidovou poezii všech slovanských národů v původním znění i v českém překladu:
Slovanské národní písně – 3 svazky
Slovanská přísloví a pořekadla vydal v
Mudrosloví národa slovanského v příslovích ( srovnal různá pořekadla v různých jazycích )

Jako jediný psal „ohlasovou poezii“.
Po důkladném studiu lid. slovesnosti začal tvořit její „OHLASY“. Tyto básně nechtěly vyjadřovat jeho osobní zážitky a názory, chtěl mluvit tak, jako by mluvil básník z lidu. ( Tvorba v duchu lidové slovesnosti )

Chtěl sesbírat básně všech slovan. národů, ale dobové okolnosti způsobily (zjistil, že to nepůjde), že se soustředil na ruské a české.
Zajímal se o ruskou lidovou slovesnost kvůli jeho citovému poměru k Rusku, v němž viděl posilu vlastního nesvobodného národa ( Rusko bylo v té době jediný svobodný slovan. stát. ). Hlavně v době vítězství Ruska nad Napoleonem. Naději v Rusko (opora slovovan. národů) zvýšil v době, kdy rus. vojska vítězí nad Tureckem.
Výborně ruskou poezii napodoboval.

S nadějí v rus. národ vydal r.1829
Ohlas písní ruských
Čerpal z rus. bylin a některé básně vytvořil podle vlastních představ, soustředil se na bohatýry:
1.epická báseň: Bohatýr Muromec ( Pomstí smrt mládence, kterého ubodali 3 Tataři. Muromec je zabije a mládence pohřbí ). K dalším epickým skladbám patří Čurila Plenkovič a Ilja Volženin.
Další básně čerpají z ruských kronik – Vězeň, Výslechy. Dále obsahuje zvířecí epos Veliký trh ptačí.
K lyrickým báním patří Rozmluva noční ( O vojákovi, který jde na noční stráž a je daleko od vlasti a jako by posílá políbení na dobrou noc své rodině ), Láska nad bohatstvím ( Rodiče brání lásce 2 mladých lidí ). Básně reagují na události z historie Ruska – Smrt Alexandra.

F.L.Čelakovský napodoboval ruskou poezii:
Bohatýr Muromec – v rus. poezii vítězí nad 100 000 vojáky, ale u Čel. přemáhá 3 Tatary
Čurila Plenkovič vystupuje v rus. bylinách jako rozmařilý boháč a záletník, kdežto u Čel. jako udatný hrdina, který zbavuje Rusko zhoubného netvora Velikána Velikánoviče.
Ilja Volženin, který byl vytvořen Čel. podle řeky Volhy a v rus. poezii vůbec nevystupuje.

Čelakovský vystihl ráz ruského života.
Používal:
a) oslovení ( Ó noci, černá noci )
b) protiklady ( Bouře nebouří po širém nebi a vojsko ruské táhne k Dunaji )
c) přirovnání ( Hlavu přikloniv, jak by po širém poli hoře rozséval )
d) ruská slova ( molodič, sobaka )
e) často začíná oslovením přírodního jevu ( Ó krajino…)

Za 10let, v roce 1839, vydal
Ohlas písní českých
Zachycuje ráz českého lidového života, ukazuje obraz venkovského života ve 30. letech.
Odlišnost lid. poezie ruské a české charakterizoval srovnáním krajinného rázu ruské a české země.
Rusko - rozsáhlé hvozdy,mohutné řeky, jezera X České země – lesíky, říčky, potůčky ( velikost Ruska a drobnost Čech ).
Ohlas obsahuje 1 baladu, naivní a žertovné básně a hlavně satirické báně, neobsahuje hrdinský epos.
Časté jsou výsměšné písně, v nichž vyjadřuje odpor proti pánům.
Veselá jízda – posmívá se urozeným pánům, kteří bohatstvím ztloustli.
Vrchní z Kozlova
Pražská –kritizuje měšťáky, kteří se opičí po pánech
Typizoval postavu českého sedláka:
Český sedlák – satira – vyjadřuje přesvědčení, že rozumem a vtipem předčí sedlák urozené pány. Sedlákovou jedinou zbraní je vychytralost.
Ohlas obsahuje 2 skladby jinotajné ( alegorické ) :
Pocestný
Cikánova píšťalka ( opuštěnými cikáňaty myslí čes. národ a píšťalkou vyhání šváby – cizáky – skýtá myšlenu osvobozeneckého boje ):
Toman a lesní panna - V této skladbě se podařilo Čelakovskému vystihnout sílu vášně lásky a tajemných sil přírody. Vesnický hoch si vybral za nevěstu dceru myslivce. Je však dívkou odmítnut, tím se vysvětluje pohrdání chování zpanštělé dívky k prostému nápadníkovi.

Čelakovský se věnoval také tvorbě epigramů.

Národní obrození českých zemí 8/8

Ústní lidová slovesnost (folklor)

Po bitvě na Bílé Hoře byla literatura velmi důležitá, vzniká převážně mezi venkovským lidem a je uchovávána po generace ústním podáním.
Vyjadřuje: lidový názor na život, optimismus, touhu po svobodě, odpor k útisku
Znaky:
- ústní tradování
- anonymita autora
- kolektivnost
- variabilita (neustálé obměny děje)

Lidovou slovesnost se v 19. století snažili zaznamenávat tzv. sběratelé. Mezi nejznámější patřili Karel Jaromír Erben a Božena Němcová.

Hlavními žánry jsou:
a) sociální písně – podávají otřesné svědectví o robotě
- Ti sedláci ubozí
b) pohádky – lidé v nich hledali útěchu
- Hloupý Honza
c) pověsti
- O Žižkovi, O blanických rytířích
d) lidové písně
- pracovní písně (Kominíku, kominíku)
- přísloví, říkadla, hádanky
e) lidové balady – zpívali se
- Utonulá, Osiřelé dítě
f) lidová hra se zpěvy
- loutkové divadlo
- Matěj Kopecký – jeden ze zakladatelů loutkového divadla

Na rozhraní mezi oficiální literaturou a ústní lidovou slovesností je pololidová tvorba.
Je to literatura, která je psána měšťany. Hlavní pozornost je soustředěna na postavu sedláka.

Nejznámějším duchem tvorby byla tzv. Interludia – krátké frašky, vkládané mezi vážné hry. Hrávali je zejména učitelé a jejich žáci, hlavně o masopustu. Čerpají ze selského života, nemají složitý děj, zachycují skutečné postavení selského lidu (Václav František Kocmánek).

K pololidové tvorbě patří i Kramářské písně – zpívaly se hlavně o jarmarcích nebo ji zpívali kramáři (potulní). Jen v Čechách je zaregistrováno na 30 tisíc písní. Byly zpívány za doprovodu flašinetu a zpěvák ukazoval hůlkou na jednotlivé obrázky, kde byl seriál vyvěšen na zdi.

Romantický obraz světa v literatuře I.

Romantický obraz světa v literatuře

- směr, který prošel téměř celou Evropou (téměř všemi evropskými literaturami) od 20.let 19.stol
- u nás vrcholí ve 30. letech
- dílo romantické vrcholí dílem K.H. Máchy
- pojem romantismus vznikl od slova román - kde obraznost a citlivost převládá nad rozumem

Znaky romantismu jsou bohaté:
- hl. hrdina splývá s autorem ( vyjadřuje myšlenky a cítění samotného autora, mají podobný život )
- hrdinové byli výjimeční – nepodrobovali se zvyklostem společnosti, nechtěli se přizpůsobit
- milostný cit bývá většinou nešťastný ( milují ideál, trápí se, milují starší, nebo vdanou ženu,… )
- hrdina pohrdá společností, většinou se toulají, cestují, nezůstávají ve společnosti jíž pohrdají
- autoři hledají nekonvenční ( netradiční ) zobrazení ; dochází k míšení útvarů
( lyrickoepická skladba, veršovaná povídka, dramatická báseň…)
- autoři mají zájem o dějiny ( středověk ); obdivují lidovou slovesnost a její výtvory
- nezobrazují skutečnost objektivně – subjektivní přístup ke skutečnosti ( zabarvený popis jak to působí na autora )
- prostředí dějiště bývá neobvyklé ( noc, hrady, bouře, zříceniny…)
- nezobrazují celou skutečnost, vyberou si jednu událost, situaci, kterou chtějí zdůraznit, vytrženou z kontextu, nezachycují život
- díla mají sklon k hudebnosti – používají barvitého jazyka, důraz kladou na zvukovou stránku jazyka

Hudba:
Schubert (něm.)
Rossini (it.)
Chopin (pol.)


Anglický romantismus

Georgie Gorden Byron

- básník, výrazně ovlivnil evropský. i český romantismus
- lord, člen sněmovny lordů,
- ve sněmovně se zastával práv dělníků ( při jednání o rozbíjení strojů je označil za nemohoucí)
- cestoval po Evropě, seznámil se se zeměmi jako Itálie, Řecko ( historie, přírodní krásy) a zeměmi Malé Asie.
- se ženou se usadil v Itálii.
- šel na pomoc Řekům v boji proti tureckým utlačovatelům, miloval dobrodružství
- zemřel na malárii poměrně mladý – 36 let
- „otec romantismu“
- vzor Máchy

Píše útvary smíšené:
lyricko – epické povídky (balady) – příběh vypráví ve verších + své zážitky = byronská povídka
Používal apostrofů – oslovení osob, přírodních jevů, smyšlených osob, abstraktních pojmů