Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Klacisicismus

Klasicismus
- nejsilnější se vyvinul ve Francii (18 století až počátek 19 století)
- umělecký sloh, který přichází po dobách renesance ¨křesťanská témata
- v architektuře jednoduchost tvarů, osová souměrnost (francouzské parky, zahrady)
- měřítkem krásy byla pravda, rozvaha, rozum
- literatura se dělí na: nízkou – komedie, fraška, bajka, satira
vysokou – óda, epos, tragédie, žánry
Moliere – od mládí měl rád divadlo, působil u hereckých kočovných společností jako herec, režisér, psal hry s problematikou: postavení ženy v rodině a ve společnosti
- Lakomec – komedie, nejznámější, hl. postava:Lichvář Harpagon, který je ochotný pro peníze obětovat vše
- Škola žen –komedie
- Zdravý nemocný – komedie
Carlo Goldoni – zakladatel italské národní veselohry
- Chytrá vdova
- Poprask na laguně
- Hrubián

Osvícenství
- 18 století nová politická a společenská ideologie, která se začala vytvářet zejména v Anglii a Francii
- projevuje se víra v lidský rozum
- velká důvěra je vkládána do vědeckého bádání
- lidé se odmítají podřizovat církvi
- začínají se velice rozvíjet vědy jako matematika, fyzika, historie
- propukla francouzská revoluce
- revoluce končí nástupem Napoleona, který vládne 15 let

Francie
Denis Diderot – matematik, filozof, pod jeho vedením se sjednotila organizace umělců a vědců, společně vydali Velkou francouzskou encyklopedii
- Jeptiška – o dívce přinucené vstoupit so kláštera
Francois Voltaire – historik, filozof, básník, prozaik a publicista, psal i divadelní hry, ve svých dílech útočí na lidskou hloupost
- Candide neboli optimismus – o hledání lidského štěstí

Anglie
Daniel Defoe – Robinson Crusoe – román o osudech ztroskotance na opuštěném ostrově
Jonathan Swift – Gulliverovy cesty – ostrý román

4. Baroko literatura doby pobělohorské

Evropské baroko
- umělecký styl od poloviny 16 století do 18 století
- vzniká v Itálii a ve Španělsku
- středem pozornosti je bůh, posmrtný život, roste vliv církve
- jeho tvary jsou plné, oblé, symetrické a ladné, elipsa a kruh
Architektura – staví se kostely, chrámy, křivky, vlnění, oblouky, kopule
Malířství – bohaté zdobení, nádherné barvy
Stavby – Kryštof Dientzenhofer – divadlo v Českém Krumlově
zámky –Ploskovice, Kravaře, Hluboká
chrámy – sv.Mikuláše, sv.Vojtěcha

Itálie
Torquado TASS – osvobozený Jeruzalém – křížová výprava proti nevěřícím

Anglie
John Milton – Ztracený ráj – náboženská epopej

Německo
Christoffel Grimmels Hausen – Nejprostší prostoduchý – krutost 30. leté války, dílo napsané s humorem

České baroko ( doba pobělohorská po roce 1620)
- jezuitský řád kontroloval českou literaturu
- rozvoj baroka u nás přichází po bitvě na Bílé hoře 1620
1) Oficiální literární tvorba
Adam Michna z Otradovic – skladatel a varhaník z J. Čech, sbírky duchovních písní „Svatonoční muzika“ – duchovní písně o Panně Marii- autorem písně „Chtíc aby spal“
Bedřich Bridel – duchovní poezie, jezuitský básník, náboženská lyrika
Bohuslav Balbín – jezuita, historik, měl silně vlastenecké cítění
- Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště českého – právo národa na vlastní jazyk
- Výtah z českých dějin – po vydání byl Balbín vypovězen
Jan Ámos Komenský

3. Renesance a humanismus

Renesance a humanismus v evropské literatuře:

Renesance:

Znovu obnovení antických idealů
Vzniká v italii

Humanismus:

Nový světový názor, studium antiky a její napodobování
Označuje žívotní a vzdělávací program kde člověka staví na první místo
Rovoj přírodních věd
Vynález knichtisku( Johanes Gutumberg)
Do ostatních evropy se šíří velmi pomalu


Itálie:

Podmínky pro vznik renesančního umění byli dobre ekonomické i ostatní

Dante Alighieri:

Za svuj papežský postoj byl vyhnán do vyhnanství ve francii, kde se pozná se svou osudovou láskou Beatrii, která ho provází v jeho díle Božská komedie( básnický epos, 3 části: peklo, očistec a ráj)

Franceska Petrarce:

Žil ve vyhnanství, setkává se se svojí laskou Laurou, píše sonety které se jmenují Sonety Lauře, sbírku básni zpěvník, Karel 4 ho pozval do čech.

Sonety - znělka užívá se v lyrické poezii, vyznačuje se 14 verši, dělí se na dva 4verše a na dva 3verše


Giovanni Baccaccio:

Zakladatel renesanční novely, autor rozsáhlého díla Dekameron, skládá se ze 100 novel


Francie:

Francois Villon:

Rváč, zloděj,odsouzen k trestu smrti ale pak osvobozen, tulák, Malý a Velký Testament, požadovan za zakladatele renesanční balady.

Francoais Rabelais:

Prozaik
Autor 4dílneho satirického díla o historii hrabského rodu Gargantua a Pontagruech


Španělsko:

Lope de Vega:

Tvurce renesanční komedie, nejplodnější autor

Miguel de Cervantes:

Don Qiochote de la Macha, vrchol renesanční prozózy, kritika člověka který se žene za větrnými mlýny


Anglie:

Wiliam Shakespeare(1564-1616):

Hrál u různých divadelních společností, oženil se velmi mladý= odchází do Londýna kde se svým přítelem zakládá divadlo, jeho hry jsou velmi oblíbené, hrál před královskou rodinou.
Díla: napsal 33 her jeho tvorba má 3 časti:
1.část- historické hry:
Richard 3
Jinřich 4
2.část- Tragedie:
Romeo a Julie
Hamlet
Othello
3.část- Komedie:
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Kupec benátský
Většina her byla z filmovaná, téma svých her čerpal z životopisů,z kronik francouských a italských povídek, vynikal velkou představivosti, kromě her napsal básnickou sbírku Sonety.

Geofrey Chander:
Veršované povidky z tehdejší Anglie
Canterburské povídky- humorným a realistickým způsobem líčí způsob života z pohledu měšťana


Renesance a humanismus v Čechách( 2.polovina 15.stol.-20 léta 17.stol.):
Předbělohorská literatura:
V Evropě probíha reformační a protireformační hnutí
Silná rekatolizace a germanizace české společnosti
Jiná podoba než ve světě
Český humanismus byl spojen s českou reformací
Převláda vzdělávací a agitační charakter reformací
Málo původních děl
Cizí překlady
Téměř vymizela lyrika
Literárni jazyk latina a čeština
Renesanci a humanismus dělíme na latinský a český(národní) směr

Latinský směr:
Jan z Rabštejna:
Diplomat krále Jiřího z Poděbrad
Dialogus fiktivní příběh, rozhovor 3 šlechticů o tehdejší politických problémech,
velmi vlastenecky zaměřené

Bohuslav Hasištejnský (z Lobkovic):

Evropsky proslulý
Satira k svatému Václavu báseň, šlechtic kritizuje šlechtu


Český národní směr:
Důležitější než latinský

Viktorín Kornel (ze Všehrad):
Mistr Pražské univerzity, správce Království českého, původně psal latinsky
později česky, protože chtěl aby se čeština dostala na úroveň latiny, vlastenec
O právech a osudech země české- knihy devatery právní spis, který je zaměřen
proti šlechtě

Hynek z Poděbrad:
Syn Jiřího z Poděbrad, diplomat, přeložil 11 příběhů z Dekameronu, pokusil se
Napsat něco podobného, psal básně
Veršované o milovníku

V tomto období vzniká zábavná literatura, která je umělecky nenáročná, určená pro lidového čtenáře
Např. Historka o bratru Janu Palečkovy, Frantova práva – JE TO POUČENÍ A PRAVIDLA
Vznik cestopisů
Např. Příhody Václava Vratislava z Milovic – poučil jak učebnice zeměpis

Kryštof Harant z Pollžic a Bezružic:
Cesta z království českého do Benátek, odkud po moři do země jutské a dále do
Egypta
1621 popraven na Staroměstském náměstí

Václav Hájek z Libočan:
Kronika česká - polelický spis (dějiny a svoje vyjádření), praotec Čech až 1526
smrt Ludvíka Jagelonského, protikatolicky, málo historicky věrná, velmi oblíbená
ve své době, v době Pobělohorské zakázana (libri prohibiti)

Daniel Adam z Veleslavína:
Univerzitní prfesor, historik, krititk, tiskař a nakladatel, majitel nakladatelství
Melichar, překladatel, vydával česjé knihy (doba veleslavínská) = ZLATÝ VĚK ČESKÉ LITERATURY

Jan Blahhoslav:
Biskup jednoty bratrské, učitel, studoval v zahraničí, velmi vzdělaný, rozvoj
Vzdělanosti mezi širokými vrstavami, přeložil do češtiny Nový Zákon, dal
Podnět k překladu Bible, s přáteli přeložil, vyšla jako 6dílná Bible kralická –
Vzor spisovné češtiny, rozvoj mluvnice Gramatika česká

2. Zlidovění literatury v době husitské

Literatura husitského období
kancionál – obsahuje nejslavnější husitský chorál Kdož sú Boží bojovníci a píseň Povstaň, povstaň veliké město pražské. Kancionál ( z lat. cancio = zpěv) – sborník duchovních zpěvů. K umělecky nejvyspělejším dílům patří skladby Budyšínského rukopisu s jednotlivými částmi Žaloba Koruny české, Porok Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou, v nichž je obhajován husitský program. K hlavním zásluhám husitského hnutí patří zlidovění kultury, poskytnutí vzdělání ženám, zpřístupnění bible, počeštění měst a vzrůst významu češtiny. Naopak důsledkem porážky husitského hnutí bylo utužení poddanství a vymknutí se z evropského kulturního vývoje – lit. se stává na dlouhou dobu hlavně náboženskou. Husité se dělili na Radikálové – měli sídlo v Táboře, chtěli změnit společnost rychlými až násilnými kroky a na Reformátoři – měli sídlo v Praze, chtěli změnit společnost pomalu a dlouze

Přínosy husitství
- hluboce zasáhlo do našeho společenského i kulturního života
- k hlavním zásluhám patří zlidovění kultury

Jednota bratrská
- v polovině 15.st. vznikla Jednota bratrská jako společenství lidí pokoušejících se žít podle zásad Petra Chelčického. Členové této společnosti se nazývají bratry a sestrami a za jediné pravidlo života považovali bibli, zdůrazňovali mravnost, význam tělesné práce a pěstovali lidový zpěv. V r. 1467 ustanovili svou zvláštní církev, jejímž hlavním organizátorem byl Řehoř Krejčí. Byla zpočátku pronásledována jak husity tak katolíky. Jednota bratrská nejdůležitější nositelkou kultury v našich zemích.

Petr Chelčický – pocházel z chudší zemské rodiny z Chelčic u Bosňan, vzděláním byl samouk, psal výhradně česky, byl to zásadový kritik, který však svými myšlenkami předběhl svou dobu, na základě jeho myšlenek vznikla Jednota bratrská
O trojím lidu – spis, řeč zastává myšlenku rovnosti všech lidí
O boji duchovním – spis, odmítl i spravedlivou válku, připustil jen duchovní boj s ďáblem

1. Počátky čekého písemnictví do 14. Století

Charakteristika:
Koncem 13. Století nastali v Čechách příznivé podmínký pro rozvoj literatury v českém jazyce.
Do literatury proniká nová společenská skupina měšťamstvo
Autoři jsou většinou neznámí
Vznikají univerzity jako zdroj vzdělanosti měšťanů( 1348 Karlova univerzita)

Staroslověnské písemnictví a latinská literatura (9-13 století) :
Roku 863 příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Přinášejí jazyk- staroslověntštinu, do ní překladají z řečtiny církevní texty
Sestavili písmo hlaholice= cyrilice= základ pro azbuku

Život Konstantinův:
Napsán staroslověnsky v 10. Století
Vypráví o studií a jeho misijní cestě do Ruska

Život Metodějův:
Napsán staroslevěnsky
Sepsán jeho žáky po jeho smrti
Při porovnáni s životem Konstantina je jednoduší a stručnější
Proglas:
Napsán staroslověnsky
Předmluva k evangeliu, kterou napsal Konstantin (9. Století)
Veršovaný text

Po rozpadu Velké Moravy se začína vytvařet Český stát, na který má vlivn předevšim latinská kultura a jazik, nejdéle se udržela staroslověnština v Sázavském klášteře( do 12. Století).

Legendy:
Z části založené na pravdě, z části vymyšlené, o životě a skutcích světců
- Legenda o sv. Václavu – o zavraždění sv. Václava
- Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily
Kronika:
Literální útvar ve kterém autor popisuje historické události v časovém sledu
Písně
- Hospodine, pomiluj ny (konec 10 století) – první česká duchovní píseň, určená lidu,
plnila funkci národní hymny
Svatý Václave, vévodo české země ( ve 12 století)- druhá česká duchovní píseň
Glosy
- meziřádkové překlady v latinských textech

Kosmas(1045-1125):
První kronikář a zakladatel dějepisu
Studoval v Belgii
Po návratu se stal děkanem v chrámu sv. Víta
Diplomat, neobvykle vzdělaný

Kronika česká(kosmas):
Psaná latinsky, do 13. Století pouze náboženské texty.
Líčí české dějiny až od nejstarších dob až po jeho současnost, má 3 časti
Je vlastenecky zaměřená
1.část: Duchovní jazyk- latina (Kunhutina modlidba, Apokryf o Jidášovi)
2.část: Vyšší šlechta- němčina
3.část: Obyčejní lidé- staroslověnština

Dalimilova kronika:
Veršovaná, psaná čeky
Názem po objeviteli
Předlohou byla Kosmova kronika
Popisuje dějiny od příchodu praotce Čecha až po nástup Jana Lucemburského

Český jazyk literatura - maturitní otázky - obsah

1. Počátky českého písemnictví do 14. Století
2. Zlidovění literatury v době husické
3. Renesance a humanismus
4. Baroko literatura doby podbělohorské
5. Klasicismus
6. Národní obrození- historie, jazykověda divadlo
7. Lidová slovesnost a její význam. Balada v české lit.
8. Romantismus ve světové literatuře
9. Romantismus v čeké literatuře
10. Humor a satira v čeké literatuře
11. Májovci
12. Ruchovci a lumírovci
13. Kritický realismus v české i světové literatuře
14. Poezie na přelomu století- moderní basnické směry v Evropské literatuře i u nás
15. Generace buřičů
16. První světová válka v dílech našich i světových autoru
17. Poezie mezi 1. a 2. Svět. Valkou
18. Próza mezi 1. a 2. Svět. Valkou
19. Vývoj českého divadla od národního obrození do 1.sv.
20. Meziválečné drama
21. Téma 2. Svět. Války a okupace v české a světové lit.
22. Vývoj české poezie od roku 1945 do současnosti
23. Vývoj české prózy od roku 1945 do současnosti
24. Vývoj dramatu od roku 1945 do současnosti
25. Literatura s historickou tématikou

PRÓZA 90. LET

V 90. letech ještě tvoří autoři několika generací.
Směry: převažoval realismus, který se rozšiřoval v historické a venkovské próze.


Historická próza

Zikmund Winter (1846 – 1912)

Po gymnáziu vystudoval historii. Je spjat s Prahou a Rakovníkem. Hodně bádal v archívech. Působil jako středoškolský profesor dějepisu. Ve svých dílech byl inspirován archívy.Z výzkumů dělal cykly. Psal prózy, kterým říkal „obrázky“:

Rakovnické obrázky
Pražské obrázky – povídka Nezbedný bakalář (zfilmované)
Starobylé obrázky z Rakovnicka – vycházely postupně (1886 – 1888)
Mistr Kampanus (1909) – román, obraz kolem doby Bílé Hory
- hlavní postavou je Jan Kampanus Vodňanský – drama víry, aby zachránil univerzitu,
rozhodl se přejít ke křesťanství, ale nebylo to nic platné
Rozina sebranec (1905) – dívka, kterou matka po narození opustila. Vychovávali ji cizí lidé. Zamilovala se do Itala, ale vzala si starého muže (zfilmováno).


Alois Jirásek (151 – 1930)

Narodil se v Hronově.V Hradci Králové vystudoval gymnázium, v Praze na filozofické fakultě vystudoval historii.
Pracoval jako profesor dějepisu na gymnáziu v Litomyšli a od r. 1888 v Praze, kde žil celý život, avšak často se vracel do jižních Čech. Měl řadu přátel mezi spisovateli, např. K.V.Rais, Josef Thomayer...Měl také pozoruhodný vztah k přírodě.
Jeho dílo vychází z archivních materiálů, z historické koncepce Františka Palackého (vrchol dějin viděl v husitství).

Staré pověsti české (1894) – pověsti vycházející ze starých kronik. Pověsti o Přemyslovcích, skutečných i fiktivních, povídky pražské, židovské…Povídky jsou ilustrovány Alšem i Trnkou.

Období:
1) období husitství
2) období pobělohorské
3) národní obrození (a 19.století)

1) období husitství – v 90.letech se přeorientoval na husitství
Mezi proudy (1891) – zachytil vládu Karla IV. a Václava IV.
Proti všem (1894) – zachytil historické postavy skutečné (P. Holý, J. Hus) i fiktivní, jsou
zde zachyceny významné bitvy
Bratrstvo – román
Husitský král – Jiří z Poděbrad

2) období pobělohorské – své romány začal vydávat až v 80. letech
Psohlavci (1886) – Jan Sladký Kozina x Lomikar, končí Kozinovou popravou a výzvou
Skály (1897) – typická doba po Bílé Hoře

3) období – národní obrození (a 19. století)
- v 90. letech rozepsal:
F.L.Věk (1890 – 1907) – těžištěm v 90.letech, příběh skutečné postavy

Jaroslava Janáčková: Alois Jirásek (1987)


Julius Zeyer (1841 – 1901)

Představitel Lumírovců. Hodně cestoval, svá díla často umísťoval do ciziny. Byl básník, prozaik i dramatik.
Tři legendy o krucifixu (1895) – 3 příběhy nábožensky zabarvené (1. próza Čechy, 2. próza Slovensko, 3. próza Španělsko)

Měl také blízko k novoromantismu:
Jan Maria Plojhar (1891) – odehrává se v Paříži. Hlavní postavou je Slovák Roiko, prvky symbolismuVenkovská próza

Karel Václav Rais (1859 – 1926)

Narodil se v Chotěboři. Pracoval jako učitel. Většinu života žil v Praze. Psal povídky a romány, které umísťoval do Podkrkonoší a Českomoravské vrchoviny.

Povídky:
Výminkáři (1891) – příběhy starých lidí na penzi
Rodiče a děti (1893) – spory generací
Lopota (1895)

Romány:
Zapadlí vlastenci (1893) – příběh husitů východočeské oblasti (učitelé, kněží…)
Západ (1896) – starý farář si přeje dožít svůj život na své faře, což se mu nepovede
- idylické postavy, postavy mají ptačí jména (i v Zapadlých vlastencích)
Kalibův zločin (1892 – příběh mladého Vojtěcha Kaliby, který je podváděn svou ženou, ta
mu porodí cizí dítě. Vojtěch v afektu zabije svou ženu motykou.
Paničkou (1897)
Na lepším (1899

Psal i pro děti.


Antal Stašek (1843 – 1931)

Vlastním jménem Antonín Zeman. Je otcem Ivana Olbrachta. Narodil se v Semilech. Právník,
který často vykonával funkci obhájce dělníků. Později se odstěhoval do Prahy za Ivanem Olbrachtem.

Dílo:
Blouznivci našich hor (1895) – povídkový cyklus Blouznivci= jedná se o náboženské fanatiky nebo hledače různých pravd. Dějištěm povídek je Podkrkonoší.


Teréza Nováková (1853 – 1912)

Narodila se v Praze. Její život je spjat s Litomyšlí. Jejím synem byl Arne Novák. Přišla
o několik dětí.

Dílo:
Z měst i ze samot (1890) – situováno na východočeský kraj (pak i na města)


Karel Klostermann (1848 – 1923)

Narodil se na území Rakouska, studoval medicínu ve Vídni, ale studium nedokončil. Poté pracoval jako středoškolský učitel francouzštiny v Plzni. Říká se mu „básník Šumavy“. V 90. letech psal povídky a romány

Romány:
V ráji šumavském (1892)
Ze světa lesních samot (1892)
Skláři (1896)
V srdci šumavských hvozdů - sbírka povídek, existuje zde úzká vazba mezi přírodou a lidmi

Hlavními postavami byli lesáci, dřevorubci, pytláci…Psal dramata lidská i přírodní (kruté zimy, vichřice).


Adolf Bertstifter
Narodil se v Horní Plané (Lipno). Psal německy.

Jan Vrba
Myslivcův rok – přírodní beletrie

Josef Váchal

Rudolf Tkalčík
Král Šumavy – román, zfilmováno

Petr Pavlík
- žije na Šumavě
Vichřice – román

V 90. letech NATURALISMUS

Karel Matěj Čapek Chod (1860 – 1927)

Narodil se v Domažlicích. Studium práv nedokončil. Byl žurnalista, redaktor Národních listů, prozaik, kritik.

Dílo:
Povídky (1892)
Nejzápadnější Slovan (1893) – romaneto, má 3 části: romantismus, realismus a naturalismus
Kašpar Lén mstitel – naturalistický román


Josef Karel Šlejhar (1864 – 1914)

Narodil se ve Staré Pace. Studium chemie nedokončil. Vystřídal různé profese: úředník, rolník, učitel. Velmi důsledně uplatňoval naturalismus.

Dílo:
Co život opomíjí (1895) – obsahuje povídku Kuře melancholik (r. 1999 zfilmováno)
Kyvadlo vděčnosti – soubor povídek
Peklo (1905) – román


Josef Merhaut (1863 – 1907)

Narodil se ve středních Čechách (Zbiroh). Od roku 1885 bydlel v Brně. Pracoval jako redaktor deníku Moravská orlice, divadelní kritik.

Dílo:
Černá pole (1897) – povídky o brněnských občanech
Vranov (1906) – román, poutní místo, otázka vztahu muže a ženyVáclav Hladík (1868 – 1913)

Žurnalista, redigoval časopis Lumír. Byl ovlivněn francouzskou literaturou.

Dílo:
Z pražského ovzduší (1894) – soubor povídek
Evžen Voldán (1905)


Růžena Svobodová (1868 – 1920)

- symbolismus a impresionismuss
- žena Františka Xavera Svobody, avšak důvěrná přítelkyně Františka Xavera Šaldy

Dílo:
Na písčité půdě (1905)
Přetížený klas (1905)
Marné lásky (1906)
Černí myslivci (1908) – 9 romaantických příběhů

- výbor próz 90. let: Vteřiny duše (1989)

Literární kritika 90. let

Kritika = řecký původ, znamená soudit, posuzovat. Dnes to chápeme jako rovnocennou složku vedle prózy, poezie, dramatu...
Rovnocennost si vybojovala právě v 90. letech. Má dva základní adresáty: autora a čtenáře.
Pomáhá čtenáři pochopit kontext díla. Kritická kritéria (měřítka) se utváří na základě studia literatury. Kritika někdy byla spjata s určitou ideologií. Kritika nemůže být nikdy čistě objektivní, což je výhoda i nevýhoda kritiky. Kritika má různé žánry (formy):

glosa - pár řádků
recenze – prostor na zdůvodnění kritiky
kritická stať – větší prostor
esej – hodně subjektivní útvar na pomezí vědy, psal je i Šalda
polemika – výměna názorů
medailon – když má spisovatel narozeniny
nekrolog – ohlédnutí za zemřelým spisovatelem
ankety

Kritika souvisí s literární historií. Kritik porovnává současnost a minulost.


František Xaver Šalda (1867 – 1937)

Narodil se v Liberci, kde strávil pouze dětství. Od gymnaziálních let žil v Praze. Studium práv nedokončil, vystudoval filozofickou fakultu. Pracoval v redakci Ottova slovníku naučného.
Z jeho hesel vyšel soubor Šaldův slovník naučný (1986). Byl redaktorem a kritikem na volné noze. Je spjat s časopisy Volné směry, Česká kultura, Novina, Kmen.
Za 1. světové války habitoval – stal se profesorem. V roce 1919 se stal řádným profesorem.

V Liberci je Šaldovo náměstí, divadlo a ulice. Šalda se cítil umělcem i básníkem. Celý život psal básně, pak i prózu, hry. Byl významným kritikem.

Dílo:
Analýza – povídka, Herben ji kritizoval v časopise Čas, od té doby se rodí „Šalda kritik“
Syntetizm v novém umění (1892) – studie, Šalda nastínil program nového umění = symbolismus

Inspiroval se ve francouzské kultuře. Ovlivnil ho Emile Ennequine, Friedrich Nietsche, Benedetto Croze.

V 90. letech začíná psát kritiky. Odsuzoval Vrchlického, Jiráska, Raise. Nejpříznivěji psal
o české moderně. Vyzvedával symbolisty – Březinu, Sovu, Hlaváčka, později i Petra Bezruče.
Jeho osobní život byl determinován samotou. Na konci 90. let onemocněl – chodil o holi.

Existuje společnost, která vydává Zápisník o Šaldovi.František Václav Krejčí (1867 – 1941)

Redaktor časopisů Rozhledy, Právo lidu – jako kritik, Čas. Nebyl pouze literárním kritikem, ale sledoval i divadlo a hudbu. Psal beletrii a monografie ( o Nerudovi a Smetanovi…)
Měl blíže k realismu. Zdůrazňoval společenské funkce umění. Literatura má vychovávat.

Konec století (1989) – výborJindřich Vodák (1867 – 1940)

Středoškolský profesor češtiny v Praze. Kritik převážně divadelní (Národní divadlo). Přispíval do Času a Českého slova. Byl přísným a obávaným kritikem.

Kapitoly o dramatě (1941) – vyšlo posmrtněHubert Gordon Schauer (1862 – 1892)

Narodil se v Litomyšli. Studoval ve Vídni, v Praze. Po studiích byl redaktorem Národních listů. Zabýval se literaturou, ekonomií, ovládal 5 jazyků – byl to člověk všestranný.
Byl toho názoru, že kritik má přesahovat literaturu. Zemřel na tuberkulózu.Jindřich Růžička – Hubert Gordon Schauer (2002)

Kritiky v 90. letech psali dekadenti (Karásek ze Lvovi, Procházka). Byla to spíše kritika dojmová, impresionistická.Městská próza

Ignát Hermann (1854 – 1935)

Narodil se v Praze. Studoval žurnalistiku, redaktor Národních listů, humoristický časopis Švanda Dudák.

Prózy a črty ze života Prahy:
Nedělní povídky (2004) – humoristický výbor
U snědeného krámu (1890 – román, kupec Martin Žemla spáchá kvůli nešťastnému sňatku sebevraždu, zfilmováno
Otec Kondelík a ženich Vejvara (1896) – zfilmováno
Tchán Kondelík a zeť Vejvara (1902) – otec Kondelík se stal určitým typem omezeného člověka, zfilmováno

Divadlo a drama 90. let - pokračování

Josef Holeček (1853 – 1929)
Prozaik, překládal z jihoslovanských jazyků, ruštiny, finštiny.
Dílo:
Naši – dekalogie, desetidílný cyklus (1898 – 1903)
- zachytil vývoj jihočeské vesnice, zvyky, vztahy
Pero (20. století) – kniha vzpomínek


Jan Herben (1857 – 1936)
Narodil se v Brumovich ( u Hustopečí). Studoval na gymnáziu v Brně. Pod vlivem učitele Františka Bartoše se věnoval folkloristice. Žil v Praze, kde pracoval jako žurnalista, redaktor časopisu Čas. Kritizoval Šaldovu Analýzu. Byl přítelem T.G. Masaryka.
Dílo:
Do třetího a čtvrtého pokolení (1889 – 1892) – hlavní postavy: rodina Hrabců, románová kronika
Proti proudu (1997) – výbor ze vzpomínek

Jeho syn Jan Herben je znám jako významný novinář.


Gabriela Preissová (1862 – 1946)
Dílo:
Črty ze Slovácka (1890)


Jindřich Šimon Baar (1869 – 1925)


Katolický kněz v Klenčí pod Čechovem (Chodsko)
Dílo:
Cestou křížovou (1900)
Jan Cimbura (1908)
tzv. chodská trilogie: Paní komisarka (1923)
Osmatřicátníci (1924)
Lůsy (1925)

- často výbory pro děti, postavy Hanýžky a Martínka


Vilém Mrštík (1863 – 1912)
Narodil se v Jimramově. Dětství prožil v Ostrovačicích. Studium práv nedokončil. Od roku 1889 žil v Divákách u bratra Aloise – spisovatel, publicista, kritik.
Byl nemocný, spáchal sebevraždu. Významnou postavou v jeho životě byla Zdenka Braunerová (téměř manželství). Později žena Božena M. – vydala knihu Vzpomínky.
Dílo:
Pohádka máje – v roce 1892 ve Světozoru, až roku 1897 jako kniha, hlavní postavy Helenka a Ríša, 2 filmové verze (J. Voskovec)
Santa Lucia (1893) – moravský student Jiří Jordán odchází studovat do Prahy, značně autobiografické dílo, naturalistické prvky (obhajoval naturalismus (velký vzor E. Zola)

Překládal z ruštiny:
Obrázky – impresionistické prvky

literární kritik – výbor Moje sny (1902)
obhajovatel staré Prahy – Bestia triumphans (1897


Alois Mrštík (1861 – 1925)
Učil v Divákách, publicista Moravské revue.
Dílo:
Dobré duše (1893) – drobné povídky
Rok na vsi (1893) – románová kronika, moravský venkovský život (podtitul Kronika moravské dědiny)
Maryša (1894) – drama psané společně s Vilémem

Byli 4 bratři – Vilém, Alois, Norbert, František. Norbert vyzradil pseudonym Vladimíra Vaška = Petr Bezruč.

Divadlo a drama 90. let

Divadlo
- centrem českého divadelního života bylo Národní divadlo v Praze (založeno r. 1881, poté jej zasáhl požár a obnoveno bylo r. 1883)
- v Brně stálo nynější Mahelovo divadlo a na Zelném trhu divadlo Reduta

Drama
- v dramatu se objevoval romanticko – historický proud
- představiteli tohoto proudu byli například:

Julius Zeyer
Neklan (1896) – hra
Radúz a Mahulena (1898) – pohádková hra, příběh lásky. Je to melodram, kde hraje důležitou roli hudba Josefa Suka


Jaroslav Vrchlický
Hippodamie (1890 – 1891) – trilogie, hrála se současně v Národním divadle
- řecké tragické postavy
- je to také melodraam: hudba Fibicha

Poté se hrály hry s realistickou tématikou:
1) historické
2) venkovské
3) městské


Alois Jirásek
- nejprve psal hry s venkovskou tématikou:
Vojnarka (1890) – vdova prožívá nešťastnou lásku ke svému někdejšímu milenci, končí deziluzí, situované do Litomyšlska
Otec (1894) – chamtivý sedlák způsobí díky své chamtivosti rozvrat celé rodiny a dokonce smrt vlastního syna, situováno na Litomyšlsko

- psal také drama historické
- napsal husitskou trilogii, kde se objevují i postavy fiktivní:
Jan Žižka (1903)
Jan Hus (1911)
Jan Roháč (1914)


Jaroslav Gilbert ( 1871 – 1936)
Profesí byl chemik, ale živil se jako novinář. Věnoval se dramatické tvorbě.
Dílo:
Vina (1896) – hra, příběh trojúhelníka (Mína, Uhlíř a Hošek). Probíhá konflikt mezi těmi třemi. Řeší otázky manželství, sexu. Končí tragicky, kdy Mína spáchá sebevraždu.
O boha (1898) – hra, problém boží existence
Falkenštejn – historická hra, příběh Záviše z Falkenštejna – jeho milenecký vztah s Kunkutou a pak jeho manželství s ní, nakonec byl popraven
- Shakespearovské rysy


Jiří Mařánek – Romance o Závišovi


Václav Vančura – Obrazy z dějin (je tam kapitola o Závišovi)Hry z prostředí venkova i města

František Xaver Svoboda
Dílo:
Směry života (1882)
Útok zisku (1884)


bratři Mrštíkové – Maryša
- hra z jihomoravské vesnice
- Maryša si vezme proti své vůli vdovce Vávru, kterého zabije


Jaroslav Kvapil (1868 – 1950)
- režisér Národního divadla
- ve 20. století působil v divadle na Vinohradech
- dramatik, dramaturg i režisér
- nejprve psal poezii, poté přimkl k divadlu
Dílo:
Princezna Pampeliška (1897) – pohádka, Honza versus panstvo
Byl ovlivněn impresionismem:
Oblaka (1903) – lyrická hra
Svazek pamětí – O čem vím (1932)


Jaroslav Maria (1870 – 1942)
- jeho příjmení je pseudonym (původně Mayer)
- advokát v táboře, věnoval se dramatické tvorbě i próze
- zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi
Dílo: V podvečer věku (1898) – trilogie, rodinné drama (rozpad rodiny)
Itálie (1925) – napsal průvodce po Itálii

25A. Evropská a česká historická Literatura v 19. a 20. století - otázky

1) vývoj historické prózy
2) Počátky této prózy u nás i ve světě
3) Rozmach historické prózy v 2.pol. 19. stol.
4) Historická tématika v Literatuře 20. stol.

...Věk pověděl o četbě v klášteře, o Hájkově kronice, která se mu nad obyčej líbila a kterou přečetl za svého pobytu v klášteře třikráte, a nyní že také čte Historický kalendář Veleslavínův, který mu zapůjčil pan doktor Tham.

Vydral jenž dosud pozorně naslouchal a jen sem tam otázkou vypravování filosofovo přerušil, živěji zvolal: ,Ah, pane Tham, To je dobrý vlastenec a dobře nyní pracuje a vlasti slouží. Také můj žák a mám z něho radost. "

1) Uveďte název díla, ze kterého je ukázka, charakterizujte stručně toto dílo
2) Pohovořte o postavách, jejichž jména jsou zde uvedena, zhodnoťte jejich význam

...Na prateckém kopci, na témž místě, kde klesl s žerdí praporu v ruce, ležel kníže Andrej Bolkonský krváceje, a sám o tom nevěda, sténal tichým žalostným a dětským hlasem.

"Kde je to vysoké nebe, které jsem dosud neznal a které jsem dnes uviděl?" bylo jeho první myšlenkou. "A také takovou bolest jsem dříve neznal" -myslil si: "Ano, nic jsem neznal dosud. Ale kde to jsem?"

Začal naslouchat a zaslechl zvuky přibližujícího se dupotu koní a zvuky hlasů, mluvících francouzsky. Otevřel oči. Nad ním bylo opět stále totéž vysoké nebo s plynoucími oblaky, které se zvedly ještě výš a skrze něž viděl modrající se nekonečnost.

1) Z kterého díla je vybrán úryvek?
2) Připomeňte další romány tohoto autora25B. Slovní zásoba, rozvrstvení slovní zásoby, slovníky

1) Jednotky slovní zásoby, víceslovné pojmenování -frazeologická spojení
2) Slovní zásoba
3) Slohové rozvrstvení

24A. Spisovatelé a umělci Prahy - otázky

1) Praha -věčná inspirace umění
2) Praha v legendách a kronikách
3) Praha obrozenecká
4) Praha revoluční
5) Praha současná

...Na hlavě klobouk z pavích per
myslivec na stráži stojí.
Překrásný zámek Belveder
důstojník v italském kroji.

On mysů na tu vzdálenou otčinu,
kde slunce zlatí piniové svahy.
U zablácených nohou leží mu
barevná pohlednice Prahy.
Vítězslav Nezval

Královský letohrádek -úryvek z průvodce po Praze

...Stavbu tvoří ušlechtilá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, obklopená v přízemí ze všech stran arkádou toskánských sloupů. Na ní se v patře vine kol budovy ochoz, bohatě zdobený, stejně jako zábradlí přízemní arkády, kamennými reliéfy s figurálními a ornamentálními náměty. Horní patro kryje měděnková střecha osobitě zakřiveného profilu. V. Volavka připomíná, že její tvar mohl být inspirací staviteli J. Zítkovi pro střechu Národního divadla v Praze.

1) V jakém uměleckém stylu je postavena jmenovaná památka?
2) Kteří čeští básníci oslavovali Prahu? V které době se k ní zvlášť vraceli?
3) Víte, které osobnosti české kultury měly vztah k naší škole?24B. Odborný styl- popis

1) Odborný styl -různé stupně odbornosti

2) Popis odborný -podstata, cíl. Popis pracovního postupu

3) Další druhy popisu -srovnejte úryvky, vymezte základní znaky

4) Opravte (věcně) nevýstižné vyjádření:
V druhé části výstavy jsou události, které se staly ve druhé světové válce.
Břeh je nízký, porostlý olšemi, vrbami a jinými křovinami.

23A. Humor a satira v české Literatuře 19. a 20. století - otázky

1) Satira v nejstarší české Literatuře
2) Humor a satira v české Literatuře 19. století
3) Humor a satira v české Literatuře 20. století .

Etymologický epigram
Odkud vzalo -zkouším žáky -
jméno Rakous počátek?
"Od raků, neb oni tady
chodí pořád nazpátek. "

1) Charakterizujte epigram
2) Čemu se Havlíček Borovský vysmívá, v čem tkví jeho vtip?

Krev -Jé, to jsou divný konzervy. Takový příruční! (Vyjme z bedničky válcovitý ruční granát
s rukovětí)
Mlíko -Ukažte, to budou ty nový, turistický. To se asi takhle opéká nad ohněm.
Krev -Půjčte to sem. To se asi musí za tohle zatáhnout. Nic se neotevřelo.
Mlíko -Neteče z toho olej? Něco tam syčí! Ta bude asi zkažená.
Krev -To ten olej kvasí.
Mlíko -Teď to tam burácí! Je to ale štěstí; že jsme si toho všimli. Vždyť je to zdraví nebezpečné.
Krev -Která firma to vyrábí, takový neřád?
Mlíko -(Čte hodně zblízka nápis na granátu.) Krupp-Essen. Aha essen, k jídlu to je.
Krev -Ovšem, Krupp-Esse, jezte kroupy! To bude asi šoulet.

1) Na čem je založen slovní humor této scény?
2) Vysvětlete pohled Voskovce a Wericha na svět

..."Ukradli nám kufr, " vytýkal nadporučík Švejkovi, "to se jen tak řekne, holomku," "Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, " ozval se tiše Švejk, "doopravdy ho ukradli. " Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuji tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk že nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych vám vohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. Von moh ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivej okamžik. Po takovym voni pasou... "
A Švejk důrazně prohlásil: "Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál. Jinak to
nejde. "
"Já jsem přesvědčen, Švejku, " ujal se slova nadporučík, "že to s vámi jednou prachšpatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola, nebo jste se už volem narodil. "

1) Charakterizujte postavu Švejka
2) Jaký je pohled autora na válku?23B. Odborný styl- výklad

1) Odborný styl- různé stupně odbornosti

2) Jazyk a stavba odborných textů
.slovník
.syntax
.stavba

V následujících větách zvolte vhodný výraz:
(Následkem, Důsledkem) dlouhotrvajícího sucha byly četné požáry. Vyvodil {důsledky, následky) z porušování kázně. {Příčinou, Důvodem) katastrofy byla nedbalost pracovníka. {Důvodem, Příčinou) odmítnutí byla jeho finanční tíseň.

3) Výklad -základní útvar odborného stylu
.podstata výkladu kompozice výkladu:
-metoda induktivní. metoda deduktivní

22A. Světová Literatura od roku 1970 až po současnost - otázky

1) Nové tendence a proudy ve světové Literatuře po roce 1970
2) Nejvýznamnější představitelé a jejich dílo podle vlastní četby
3) Nejvydávanější spisovatelé současnosti

..."Mohl jsi být úžasným knihovníkem, Viléme, " řekl Jorge obdivně a přitom lítostivě. " Takže víš opravdu všechno. Myslím, že na tvé straně stolu je stolička. Posaď se a čti. To je tvá odměna. "(:..)

..."Smích zbavuje sedláka strachu z ďábla, protože na hodech troupů se i ďábel zdá být trdlo a troup, a tudíž ovladatelný. Tato kniha by však mohla učit, že zbavit se strachu z ďábla je věda. Když sedlákovi protéká hrdlem víno, když se směje, cítí se jako pán, převrátil vzhůru nohama mocenské vztahy: tato kniha by však mohla vzdělance naučil jakými úskoky, které by se od toho okamžiku staly argumenty, učinit tento převrat oprávněným. Pak by se v dílo rozumu proměnilo i to, co v bezděčném gestu sedlákově je naštěstí zatím jen dílem břicha. Že smích je vlastní člověku, to je znakem naší omezenosti jakožto hříšníků. "

1) Ke kterému směru patří kniha Jméno r~že, ze které je ukázka, a kdo je jejím autorem?
2) Vysvětli základní rysy tohoto směru a uveď další autory, kteří sem patří

..." Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil
v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
.Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně -trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a
hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. "
R. Fulghum

1) Co je typické pro téma a styl tohoto úryvku?22B. Čeština a jazyky příbuzné

1) Jazyky indoevropské -jazyky slovanské

2) Praslovanština -staroslověnština -čeština
a ) Které typy písma používají slovanské jazyky?
b ) Z uvedených jazyků vyberte jazyky slovanské a zařaďte je do přehledu slovanských jazyků:
bulharština, čeština:, maďarština, slovenština, polština, Latina, ukrajinština, slovinština,
francouzština, makedonština, ruština, němčina

3) Jak se nazýval pravopis, který navrhl Jan Hus?

4) Objasněte pravopis Pražané x pražané

21A. Světová Literatura v letech 1945 –1970 - otázky

1) Charakteristika období- zkušenost 2. sv. války
-rozdělení,světa na Západ a Východ
-globální problémy Lidstva
2) Nové proudy v poválečné světové Literatuře
3) Nejvýznamnější představitelé a jejich dílo podle vlastní četby

..."Úpal se už nedal snést, a tak jsem se pohnul kupředu. Věděl jsem, že je to bláznovství, že se
jedním krokem slunce nezbavím. Přesto jsem udělal ten kro~ jediný krok dopředu. A tentokrát Arab, pořád vleže, vytasil nůž a nastavil ho v slunci proti mně. Na oceli se roztřísklo světlo a do čela jako by mě zasáhla dlouhá jiskřivá čepel. Zároveň pot slitý v obočí mi stekl všechen najednou na víčka a potáhl je teplou hustou clonou. Za tím závojem slz a soli mi oči osleply. Už jsem nevnímal nic než sluneční činely na čele, nezřetelně taky třpytivý oštěp vytrysklý z napřaženého nože přede mnou. Ten hořící šíp mi ohlodával řasy a bolestivě ryl do očí. To byla chvíle kdy se všechno zakymácelo. Z moře se vyvalil hustý řeřavý oblak. Nebe jako by se po celé délce otevřelo a chrlilo oheň. Celá má bytost se napjala a já zaťal ruku na revolveru. Kohoutek povolil, prst mi sjel na hledné břsko pažby a teď, v tom suchém, ohlušujícím třesku, všechno začalo. Setřásl jsem pot i slunce. Pochopil jsem, že se právě zvrátila rovnováha dne, výjimečné ticho pláže, na níž jsem prožil štěstí. Vystřelil jsem pak ještě čtyřikrát do nehybného těla, a kulky se do něho zakusovaly ani to nebylo znát. Jako bych čtyřikrát zaklepal na bránu neštěstí. "(..)

Žil jsem určitým způsobem a byl bych mohl žít jli1ak. Dělal jsem tohle a nedělal jsem ono. Neudělal, jsem to nebo ono, ale udělal jsem zas něco jli1ého. A nakonec co?
A. Camus -Cizinec
B.

1) Kterého směru je A. Camus představitelem a které jsou základní myšlenky tohoto směru?

...V tu chvíli vyšel Elrond s Gandalfem a svolal Družinu k sobě. " Toto je mé poslední slovo, " řekl tiše." Ten, kdo nese Prsten, se vydává na pouť k Hoře osudu. Pouze na něm spočívá úkol: neodhodit Prsten ani jej nevydat žádnému služebníku Nepřítele a nedat jej do ruky nikomu kromě členů Družiny a Rady a to jen v nejnutnějším případě. Ostatní s ním jdou jako svobodní společníci, aby mu pomáhali na cestě. Můžete se zastavit nebo se vrátit nebo se obrátit na jinou cestu podle okolností. Čím dál půjdete, tím nesnadnější bude se stáhnout; přesto na vás není vložena žádná přísaha ani závazek, abyste šli dále,než budete sami chtít. Neznáte přece ještě vlastní sílu a odvahu a nemůžete předvídat, s čím se kdo střetne cestou. "

1) Jak je v Tolkienově mytologii zobrazen tradiční zápas dobra a zla?
2) Které "Lidské" vlastnosti se objevují u jednotlivých hrdinů Tolkienova příběhu?
3) Jaký typ Literatury reprezentuje Tolkienova tvorba?21B. Tvarosloví -mluvnické kategorie jmen

1) Mluvnické kategorie jmen:
a) Jakou syntaktickou funkci vyjadřuje l.pád?
b ) Který pád je vždy předložkový?
c) Určete, v kterém pádě může být tvar: hře
d) Co je duál -uveďte příklady
e) Pomnožná, hromadná, látková podstatná jména,: Rozlište:
kalhoty, uhlí, mládež, Vánoce, voda

20A. Vývoj české Literatury od roku 1970 až po současnost - otázky

1) Charakterizujte společenské poměry na přelomu 60. a 70. let
2) Tři proudy české Literatury -vysvětlete a uveďte jejich významné představitele
3) Současná Literatura po roce 1989

Postřižíny
...A Francín se zadíval na chodník a síliče svalů mu zvadly v prstech a Francín si hned lehl na otoman jako podťatý a řekl:
"Pepín. " .
" Tak konečně uvidím tvého bratra, konečně uslyším1 svého švagral švagříčka!"
A opřela jsem se o futra oken a tam na chodníku stál člověk, na hlavě oválný klobouček,
kárované rajtky zastrčené do zelených tyrolských punčochl krčíl nos a na zádech měl vojenský ruksak.
"Strýcu Jožíne,´´ volala jsem na prahu, "pojd'te dál. "
"A kterápak vy jste?" řekl strýc Pepín.
"No já su vaše švagrová, vítajte pěkně!"
"Sakra, to mám štěstí, že mám tak čupr švagrovou, ale kde je Francín ?" ptal se strýc a dral se
do kuchyně a do pokoje...

1) Kdo je autorem úryvku? Charakterizujte hlavní postavy
2) Jaký symbolický význam má název díla?
3) Pohovořte o dalších dílech autora

..."Danny, poď nám pomoct!" pravil zoufale dr. Mlejnek.
"Nemůžu. Musím k Růžíčkovi. Něco mí chce. "
Rotný vzal za kliku a otevřel dveře politíckého odděleni. Vstoupíl dovnítř, cvakl patami a pronesl předepsanou zaklínací formuli:
"Soudruhu nadporučíku, rotný Smířický přišel na váš rozkaz!"
Vevnitř seděli oba političtí, zabrání v prácí. Malý Hospoda ťukal dvěma prsty do stroje a rotný mu přes rameno přečetl nadpis díla..,
J. Škvorecký: Tankový prapor

1) Charakterizujte postavu D. Smiřického
2) Ve kterých dalších dílech tato postava vystupuje?

..."Člověče, vy si snad ze mě děláte srandu!" řekl redaktor. "Život ve lži stát bez práva... Tak
dohodli jsme se na něčem, nebo nedohodli?"
" Vždyť je to pravda '~ řekl vzdorně Kvido. "Jakej to bude mít smysl -když to nebude pravda ?"
"Smysl?" řekl redaktor. " Vy jste vážně ještě dítě! Odkdy se, prosím vás, můžeme v Čechách
ptát jestli má naše literatura smysl?l Takovej luxus si tahle země nikdy nemohla dovolit. Tady se vždycky akorát ptáme, jestli vůbec existuje. Jestli je! Copak to nechápete?"
"Ne' řekl Kvido. "Nechápu. "
M. Viewegh: Báječná léta pod psa

1) Kterou dobu zachytil autor v této knize?
2) Jaký typ prózy představuje autor?
3) Co víte o jeho dalších dílech (případně filmech)?20B. Syntax -odchylka od větné stavby, polovětné konstrukce

1) Nezačleňování některých výraz~ do mluvnické stavby větné
.oslovení
.citoslovce
.samostatný větný člen
.vsuvka

Jednotlivé typy charakterizuje na uvedených příkladech:
Hudba, ta dovede uchvátit.
Za hodinu se možná vrátím.
Ouvej, to bolí.
Milý příteli, děkuji Ti za dopis.

2) Odchylky od pravidelné větné stavby
.elipsa (výpustka)
.apoziopeze (nedokončená výpověď)
.atrakce (skladební spodoba)
.anakolut (vyšinutí z větné vazby)
.zeugma (zanedbání dvojí vazby)
.kontaminace (směšování vazeb)
Vysvětlete odchylky na následujících příkladech a uveďte, ve kterých případech jde o syntaktickou chybu:
.Ať už jsi pryč, nebo tě ...
.Vlak odjíždí v deset patnáct.
.Vezmi kde vezmi.
.Mimo Evy tam nikdo nebyl
.Udržujte pořádek uvnitř i před domem.
.Kdo se přihlásí na zápis, je třeba, aby zaplatil zálohu.

3) Polovětné konstrukce
Charakterizujte typy polovětných konstrukcí:
Jan Hus, učený mistr pražské univerzity a kazatel, se stal mluvčím lidu.
Kozlík, shromáždiv tlupu, rozkázal, aby se měli k odchodu.
Nabýt vás, rozhodně bych toho nedosáhl.
Loď; zcela naplněna zbožím, vyplula z přístavu.

19A. Vývoj české Literatury v letech 1945 –1970 - otázky

1) vývoj společnosti a kultury po 2. světové válce až do roku 1970
2) Žánrová diferenciace Literatury podle vlastní četby

...Hned na začátku okupace vzali mýmu tatínkovi buštěhradský rybník. "Copak může žid chovat kapry?" domlouval mu starosta. Buštěhradský dolní rybník se stal už dřív tatínkovou láskou, byl do něho zamilován jako do slečny ( slečny měl jen tak mimochodem, taky občas rád). Přitom tenhle rybník nevyhlížel báječně jako jihočeský rybník, kde stoupá pára, třepotá se rákosí a křičí rackové, ale šlo o slušnější rybník uprostřed města, z jedný strany pivovar, z druhé topoly, a jinak domky a chalupy. Ale tatínek se vozil po tomhle rybníce už jako kluk na neckách, plul po něm na neckách i jeho tatínek, dědeček i pradědeček, a tak ho k rybníku vázalo jakési pouto předků ( mezi námi taky to, že v tomhle rybníku rostli rychle chutní kapři, nesmrděli bahnem a on si na nich přivydělal k svému platu cesťáka s ledničkami a vysavači u té slavné firmy Elektrolux).

1) Objasněte, v čem spočívá přitažlivost, umělecká zvláštnost a smysl básnického světa autora
2) Příroda je v jeho prózách zárukou vyšší spravedlnosti, někdy tvoří kontrast k tíživosti a nespravedlnosti Lidského osudu, doložte

..."Seděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: " Tak revoluce se odkládá na neurčito. " "Jo, " řekl jsem a strčil si plátek do úst. "Z technickejch důvodů, ne?" Bambusový plátek chutnal jako vždy příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal... Benno sundal klobouk a pověsil ho na věšák nad Helenu. Kufřík 5 trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. "Áno, z technickejch důvodů, " řekl. "Nemaj dost zbraní a odvahy a je tady eště moc Němců. "

1) Zhodnoťte, jakým způsobem popisuje autor události 2. světové války
2) Jak byla kniha v době vydání přijata?
3)Pohovořte o dalších dílech autora19B. Syntax -souvětí podřadné

1) Souvětí podřadné -determinace -hypotaxe

2) Druhy vět vedlejších -spojky podřadicí, vztažné výrazy

3)
a) Následující vedlejší věty určete a nahraďte je větným členem věty hlavní:

Luboš nezakrýval že je nespokojený.
Nikdo nepochyboval že je statečný a odvážný.
Moravský kraj který leží na sever od Brna, vás upoutá svou krásou.
Zjišťoval také činnosti které jsou uchazečům nejmilejší.

b) Změřte větu doplňkovou ve větu předmětovou:

Pozoroval autobus, jak v zatáčce zmírnil rychlost.
Představoval jsem si maminku, jak na mne čeká.

c) Následující větné členy určete a nahraďte je příslušnou větou vedlejší:

Věra pevně věřila ve své brzké uzdravení.
Syn trpělivě čekal na otcův návrat.
Byl přesvědčen o jeho uzdravení.
Hudební pořady vysílané odpoledne jsou velmi oblíbené.

18A. Dramatická tvorba 20. stol. v české a světové Literatuře - otázky

1) Vliv světového dramatu na české drama 20. století
2) Meziválečná divadelní avantgarda
3) Dramatická činnost spisovatelů meziválečného období
4) Řešení problémů v současném dramatu, význační představitelé dramatické tvorby současnosti

Krev –Jé, to jsou divný konzervy. Takový příruční! (Vyjme z bedničky válcovitý ruční granát
s rukovětí)
Mlíko -Ukažte, to budou ty nový, turistický. To se asi takhle opéká nad ohněm.
Krev -Půjčte to sem. To se asi musí za tohle zatáhnout. Nic se neotevřelo.
Mlíko -Neteče z toho olej? Něco tam syčí! Ta bude asi zkažená.
Krev -To ten olej kvasí.
Mlíko -Teď to tam burácí! Je to ale štěstí, že jsme si toho všimli. Vždyť je to zdraví nebezpečné.
Krev -Která firma to vyrábí; takový neřád?
Mlíko -(Čte hodně zblízka nápis na granátu.) Krupp-Essen. Aha essen, k jídlu to je.
Krev -Ovšem, Krupp-Esse, jezte kroupy! To bude asi šoulet.

1) Na čem je založen slovní humor této scény?
2) Vysvětlete pohled Voskovce a Wericha na svět

...Maršál -Sedněte si, Galéne.(Usedne vedle něho.) -Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče!
Podívejte se, mě záleží osobně na baronu Krugovi. Je to vzácný muž a můj jediný přítel. Nevíte, jaká to je samota být... diktátorem. Mluvím s vámi ...jako člověk. Doktore, zachrařte Kruga! Už jsem...hodně dlouho nikoho neprosil.

Dr. Galén -Bože, to je tak těžká věc... Já bych tak rád... Poslyšte, já bych měl také prosbu.

Maršál -To není odpověď:

Dr. Galén -Prosím vás, Vaše Excelence, já jen okamžik... Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc... Ne že bych vám chtěl lichotit, ale -bohužel je to tak, že ano... Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír... Bože, jak by byli všichni rádi Vždyť se celý svět bojí jenom vás... všichni zbrojí jenom kvůli vám... Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano...

1) Charakterizujte oba protagonisty jako zastánce dvou rozdílných názorů
2) Proč končí příběh a zápas Galéna tragicky a zároveň výstražně?18B. Syntax -souvětí souřadné

1) Souvětí; souvětí souřadné, souvětí podřadné

2) Významové poměry mezi větami

3) Interpunkce v souvětí souřadném

4) a) Zvolte vhodné souřadicí spojky a určete vztah mezi větami:
Chlór je v přírodě hodně rozšířen, nevyskytuje se volný.
Chceš jít do kina, se raději koupat. .
U břehu byla řeka mělká, bylo vidět až na dno.

b )Doplňte čárky a zdůvodněte jejich užití:
Ať to tu nechá a nenosí to domů.
Nechce se mi už domů ale musím.
Evu jednou baví tanec jindy zas plavání.
Nerozuměla jsem mu mluvil totiž italsky.

17A. Obraz 2. světové války v Literatuře - otázky

1) Charakterizujte situaci ve společnosti i v kultuře v období 2. světové války
2) Boj proti fašismu v díle K. Čapka
3) Specifičnost Literatury za války
4) Obraz válečných událostí v próze po roce 1945
5) Současná protiválečná Literatura

...Hallo, vy lidé. Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, VIC břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Už pro nás není dost místa na vašich březích. Proto musíme odbourat vaše pevniny...

Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte. Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat ocel a naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat třaskaviny. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Hallo, vy lidé, Chief Salmander vám jménem všech Mloků světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám.

1) Co přimělo autora k napsání díla?
2) Koho míní "Mloky"? Jaké vlastnosti jim přisuzuje?
3) Jaké poučení, varování vyplývá z románu?

..."Žáci" vykoktal po druhé, škrtě se vlímečku, ,, profesorský sbor mne pověřil... abych... ehm... včerejší... smutnou událost... uvedl... na pravou míru... z hlediska... vyššího principu mravního... "

V tu vteřinu se k němu zvedlo dvacet párů očí. Jako by ta stará, častým užíváním znevážená fráze najednou nabyla nové, strašné chuti a tvaru. Jako by byla nepřátelstvím, které pokládá mezi ně a sebe. Anebo... S největším úsilím popadl dech. A potom naráz s chvatem tonoucího,jenž se bojí, že bude zahlcen a nedořekne, vykřikl na žáky: ,, Z hlediska vyššího principu mravního... vám mohu říci jenom jedno: vražda na tyranu není zločinem!"

1) Která událost je v povídce zachycena?
2)Vysvětlete název povídky, charakterizujte hlavní postavu17B. Syntax, věta jednoduchá, větné členy

1) Čím se zabývá syntax (skladba)?

2) Věta jednoduchá:
.holá
.rozvitá

3) Větné členy

4) Doplňte interpunkci a vysvětlete rozdíl mezi významy. každého příkladu:
V letošním roce vyjde nové ilustrované vydání této knihy.

5) Věta jednočlenná a dvojčlenná:
Rozlište: Sněží x Padá sníh
Nekouřit! x Nekuřte!
Z komína se kouří. x Z komína stoupá kouř.

6) K prvnímu textu najděte věty jednočlenné a dvojčlenné; vyjádřete obsah některých vět jednočlenných větami dvojčlennými a obráceně

16A. Podněty ze světové Literatury v 1. pol. 20. stol. - otázky

1) Charakteristika období
2) 1. světová válka a změny, které vyvolává v Lidském myšlení
3) Nejvýznamnější národní Literatury -představitelé

...,, Tato kniha nechce být ani obžalobou, ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci,která byla válkou rozbita, i když unikla jejím granátům. ´´

1 ) Z kterého díla je citát?
2) Vysvětlete tento názor

...Když přišli do lesa, drželi se za ruku. První jarní dny jsou mladé víno, jež stoupá v hlavě. Mladé slunce opájí čistou šťávou ze své révy. Lesy" ještě holé" jsou zaplaveny světlem a modré oko nebes proniká mezi bezlistými větvemi a okouzluje a uspává rozum...
Téměř ani mluvit se neodvažovali. Jazyk se vzpíral dokončit začatou větu. Nohy byly malátné a kráčely jenom s nechutí. Potáceli se pod sluncem a tichem lesů. Země je lákala! Položit se na cestu, Nechat se unášet na obvodě velikého kola květů...
Vylezli na svah u cesty" vešli hlouběji do mlází a lehli si vedle sebe na suché listí, z něhož se prodíraly fialky. První ptačí písně a vzdálené dunění děla se mísily do hlasů vesnických zvonů, ohlašujících zítřejší svátek. Zářivý vzduch se chvěl nadějí, vírou, láskou, smrtí. Třebaže byli tak sami, mluvili tiše. Srdce měli stísněná. Štěstím? Nebo vnitřní trýzní? To by nedovedli říci. Byli pohřízeni v snění. Lucie, nehybně ležíc s pažemi podél těla, s očima otevřenýma, zadumanýma a upřenýma k obloze, cítila, jak se v ní probouzí ztajené utrpení, jež se již od rána snažila zaplašit" aby jí nezkalilo tento radostný den. Petr si položil hlavu na Luciin klín, do dolíku její sukně" jako dítě" když spí s tváří přitulenou k teplu matčina lůna! A Lucie mlčky hladila oběma rukama uši, oči, nos, rty milovaného hocha.

1) Síla novely Petr a Lucie je založena na kontrastu, pokuste se určit, co je postaveno do protikladu k válce

2)Obdobný námět zpracoval jeden český spisovatel. Víte, ve které to bylo knize?16B. Jazykověda a její disciplíny, vývoj bohemistiky

1) Úkoly jazykovědy

2) Gramatika, její hlavní části

3) Základní jazykovědné disciplíny

4 ) Z které příručky pochází uvedený citát:
"Slovo kreveta pochází z francouzštiny (crevete) a vzdáleně souvisí s německým Krebs (rak)."
a) ortografické .
b) etymologické
c) syntaktické
d) dialektologické
e) morfologické

5) Dů1ežité etapy ve vývoji naší jazykovědy , připomeňte její významné osobnosti zvláště 20.stol.

15A. Humanistická a demokratická meziválečná próza - otázky

1) Charakteristika české meziválečné prózy -celkově
2) Humanismus a demokracie v díle Karla Čapka
3) Tvorba K. Poláčka a E. Basse
4) Próza J. Glazarové

..."Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a. moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně; jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až přijdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: Prosím Vás, pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?´´, ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic. "
Karel Poláček

1) Charakterizujte jazykové prostředky v ukázce

Kniha apokryfů

..."Poslyš, Archiméde, nechtěl bys pracovat s námi? Nemáš ponětí, jaké ohromné možnosti by se ti otevřely v Římě. Stavěl bys ty nejsilnější válečné stroje na světě"
"Hm, světovláda, " děl Archimédes zahloubaně. "Nesmíš se zlobit, ale já tady mám něco důležitějšího. Víš, něco trvalého. Něco, co tu opravdu zůstane. "
"Co to je ?"
"Pozor, nesmaž mi mé kruhy! To je způsob, jak se dá vypočítat plocha kruhové výseče. "
Později byla vydána zpráva, že učený Archimédes přišel o život náhodou.

1) Které je základní téma apokryfu Smrt Archimédova?15B. Publicistický styl -informační útvary


1 ) Styl sdělovacích prostředků
-informační útvary publicistického stylu -zprávy
-inzerát
-reklama
-rozhlasové a televizní zprávy
-projevy mluvené .
-projevy psané

2) Kompozice informačních útvarů

3) Jazykové prostředky
-využití automatizace
-využití aktualizace

a) Rozlište automatizované a aktualizované prostředky, posuďte jejich vhodnost:
-setrvali v srdečném rozhovoru
-mít zelenou
-dopravní infarkt
-ožehavý problém
-mít rezervy
-představuje špičku (v něčem)
-sametová revoluce
-zlatí hokejisté

b ) Posuďte pořádek slov v následujících oznámeních a věty upravte:
Jezte jen omyté ovoce pod vodovodem.
Přijmeme vyučené prodavačky v konfekci.
Klademe podlahovou krytinu PVC zákazníkům různých barev.

c) Posuďte vhodnost následujících vyjádření:
-Poslouchej svou žízeň.
-Píseň dlouhejch cest. -Strašnickej potlach

14A. Česka próza 1. poloviny 20. století - otázky

1) Obraz 1. světové války
2) Ruralismus a katolická próza
3) Společenská próza, próza I. Olbrachta a M. Majerové
4 ) Novátorství v tvorbě V .Vančury

...A Švejk důrazně prohlásil: "Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál. Jinak to nejde. ´´
„Já jsem přesvědčen Švejku,“ ujal se slova nadporučík „že to s vámi jednou prachšpatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola nebo jste se už volem narodil.“

1) Charakterizujte postavu Švejka
2) Jaký je pohled autora na válku? Srovnejte 5 jinými díly české Literatury

...Zatímco doma otec" navěky zneuctěni si nožem nařízl chlopni u kabátu a trhl a matka" která z hanby a studu před lidmi po celý život již nevyjde z ohrady domu a dvora" si u krku roztrhla roucho a oba bosi usedli na zem~ aby plačíce nad smrtí nejmladší dcery se modlili motlitbu za zesnulé" utkvívala Hanele pohledem na proudu sněhových mraků a její překrásné oči do sebe sály jejich smutek.
A tento smutek" daleká zasněnost a krůpěj tvrdosti do nich skanulá zůstanou v jejích očích navždy. V jejích krásných očích" které snad jednou zdědí také děti Hany Karadžičové.

1) Charakterizujte prostředí, ve kterém se povídka odehrává
2) Všimněte si jazykových zvláštností ve vyjadřování autora

...Městečko Benešov opírá se západním koncem o řeku" je malé" opelichané a starobylé. Veselí kluci řvou zde na nárožích" a baby" žmoulající atroůckou čelistí jakýsi den dávno minuli vlekou se čtyřmi ulicemi, jež se protínají na náměstí ...
...Město se podobá chlévu" v němž se chovají svině" některý kus střečkuje a jiný se válí ve svém prasečinci, chvále vládu a svatá náboženství. Zdá se" že celé stádo má smyčku na noze a že je uvázáno ke kůlu, na němž slouha, bolestně smrkaje" vyřezal sprostým písmem jméno Benešov.

1) Jak působí vykreslený obraz Benešova, kde žije protagonista Jan Marhoul?
2) Kniha je psána baladou v próze -uveďte její typické znaky. U kterých autorů se s touto formou díla setkáváme?14B. Stylistika, funkční styly

1) Slohová vytříbenost -sloh (styl) -stylistika

2) Styl individuální -charakterizujte styl V. Vančury -najděte v ukázce typické knižní výrazy,
obrazné vyjadřování, personifikace, výrazné kontrasty

3) Slohotvorní činitelé obecné platnosti:
.vyjadřování spisovné a hovorové
.projevy mluvené a písemné .

4) Funkční styly:
.Porovnejte následující ukázky z hlediska stylů:

Veslaři na Labi
Společná příprava našich nejlepších veslařů se koná v těchto dnech v Roudnici na Labem.
I když je počasí značně nepříznivé, trénují veslaři denně na trati dlouhé třicet kilometrů. ..

Nikola Šuhaj se vrátil
Utekl z války. Domů. Do svých hor. Neboť ony jsou jediné, které stojí za to,. aby se po nich
stýskalo. Koločava! Koločova! Jak sladké jméno a jak chutná na jazyku!

5) Slohové postupy a slohové útvary

13A. Moderní umělecké směry a poezie mezi dvěma světovými válkami - otázky

1) Avantgardní a proletářská poezie v meziválečném období
2) Moderní básnické směry 20. let -dadaismus, surrealismus, poetismus
3) Významné umělecké směry doby v malířství a architektuře
4) Uveďte nejvýznačnější představitele této doby -charakterizujte jejich dílo

Naše životy jsou truchlivé jak pláč .
Jednou k večeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů,
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru
avšak noc se chvěla jako prérie
pod údery hvězdné artilerie
které naslouchali u politých stolů,
pijáci nad sklenicemi alkoholů,
polonahé ženy v šatě z pavích per
melancholikové jako v podvečer

Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
V. Nezval: Edison

1) Charakterizujte metodu, jíž je psán Edison

Balada o snu

V špinavé ulici na předměstí
bydlel mládenec jménem Jan.
Měl dobré srdce, slabé pěsti
a modrou pracovní zástěru.
Městem se brouzdal k večeru
a ve světel barevném kolotoči
mu narůstaly bolavé oči,
jež všechno skutečně viděly
a do srdce krutě křičely:
Tady jsou paláce, -tady podkroví,
tady jsou sytí, -tady hladoví,
jedni jsou otroci, -druzí diktátoři
a všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý,
a je-li do půle rozťatý,
-umírá.

1) Kdo je autorem úryvku, uveďte formu13B. Změny slovního významu


1) Význam slova -jednoznačné, mnohoznačné
Na uvedených příkladech objasněte rozdíl mezi jednovýznamovými a vícevýznamovými slovy:
telefonovat, ukazováček, hlava, knihovna, list, modrý, vynález

2) Významové vztahy mezi slovy
a) Utřiďte uvedené dvojice slov podle toho, zda obsahují synonyma nebo antonyma. Pokud jsou
obě slova ve dvojici synonymy, doplňte je jedním. antonymem:
nikdy -vždy, dobře -správně, úzký -široký, krutý -drsný, příjem -výdej
b ) Užijte uvedených homonym ve slovních spojeních tak, abyste ukázali významové rozdíly mezi nimi:
umývat -umívat, snop -snob, sběh -zběh

3) Změny slovního významu

12A. Reakce básníků na myšlenkovou, společenskou a politickou krizi konce 19. a počátku 20. stol. - otázky

1) 90. léta 19. stol. v Čechách, vznik České moderny
2) Vznik nových směrů -symbolismu, impresionismu, dekadence, jejich vliv na Literaturu, hudbu, malířství
3) Generace buřičů -uveďte jejich společné znaky .Podle vlastní četby vyložte dílo jednoho
představitele

Olše
Jak jsem, olše, měl vás rád:
v podvečerní; vonný chlad;
nad vodou když schýlen sám
stín váš chvěl se sem a tam.

Rybářů dnes táhlý hlas
nocí hlubokou se třásl
šumot mlýnských vážných kol
ve mně vzbouzel starý bol.

Ve třetinách sluka, černý bod;
čeřila jen vlny vod,
a v mé duši také tak
bloudil zlatých snění pták.

1) Uveďte hlavní motivy básně
2) Charakterizujte odpovídající umělecký směr , srovnejte s realismem

Hlásím, pane hejtmane,
že byl to strašný sen,
ty oči zvířete, ty křičely
a z důlků lezly ven,
křičely na mne, jestli já to vím,
proč ležíme tu s břichem děravým
co měl jsem říci jen... ?
v ,
F. Šrámek

1) Charakterizujte téma a formu úryvku z básně12B. Řečnický styl

"Padlým!

Uctíváme dnes památku těch, kteří svým nebytím zajistili naše bytí. Vy jste je znali, pracovali s nimi a víte toho jistě tolik, že na mně je poklonit se jen obětem, ze kterých roste strom naší svobody a snad připomenout, že by bylo zradou zůstati jen při oslavě a uctění. Vděčnost a láska živých jistě přemáhá smrt, ale mlčení našich padlých mohlo by se stát výčitkou a obžalobou, kdybychom to, za co oni bojovali, nedobojovali a nezajistili. Držte se, varují nás, držte se a nepromarněte dědictví našich obětí… "

1) Jakými jazykovými prostředky je dosaženo slavnostního charakteru projevu?
2) Najděte obrazná pojmenování
3) Najděte další působivé prostředky projevu -kontrast (protiklad), opakování vět
4) Najděte místo v projevu, kde autor působí na cit posluchačů

1) Funkce a podstata řečnických projevů
2) Historie řečnictví
3) Útvary řečnických projevů:
-politické
-slavnostní
-naučné

11A. Česká poezie 2. poloviny 19. století - otázky

1) Postoj poezie k problémům českého národního života
2) Generace májovců -charakteristika, představitelé
3) Generace ruchovců a Lumírovců -srovnání, představitelé
4) Vliv na rozvoj poezie a prózy ve 2. polovině 19. století

...Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit já vím, že čtenář je nobl a nemá
zapotřebí; aby vstával před devátou -no ale náhoda! A Když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšiml, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu nikdy nevídá.
J. Neruda

1) Z kterého díla je ukázka, určete též žánr
2) Které autory těchto útvarů znáte?

Velké, širé, rodné lány
Velké, širé, rodné lány
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunce zlatí.

Vlahé žito jako břehy,
Květná luka plná něhy,
Na úhoru, v žírné kráse
Pokojně se stádo pase...
J. V. Sládek

1) Jaký vztah má básník k přírodě a půdě?
2) Co způsobilo, že verše byly zhudebněny?11B. Publicistický styl -beletrizované útvary

1) Publicistický styl
.znaky
.útvary

2) Reportáž
.podstata, cíl
.jazyk .

3) Fejeton
.podstata
.způsob zpracování
.jazyk
.umístění v novinách
.uveďte jména významných českých fejetonistů

4) Kolik významů (a které) může mít novinový titulek "Pochvala trenéra národního mužstva" ?

10A. Vývoj českého divadla a dramatu od počátků do konce 19. století - otázky

1) Funkce a postavení divadla v umění
2) Divadlo v době národního obrození
3) Dramatická tvorba představitelů básnických generací 2. pol. 19. stol.
4) Kritický realismus v dramatu

...Švanda: " Tak, ted" jsem dodudal! Ted' jsem v louži i s- tisíci! -Ach dobře jsi měl.. Kalafuno, když jsi říkal.. abych zůstal doma; ale já měl zabedněnou palici. Doma jsem měl alespoň jednoho, druhého kamaráda -zde jsem padl taškářům do rukou. Tam jsem měl Dorotku -ach, na tu nesmím ani vzpomenout, sice se musím hned oběsit -nebo si alespoň vypohlavkovat. Ta holka má ke mně lásku jako hora -a já! -Ale toho všeho je vinen ten darebák, ten Vocilka! Dostanu-li toho chlapa mezi pěstě -ale to je daremná myšlenka, zde mi chystají už lněný obojek. "

1) Charakterizujte hlavní postavy
2) Upřesněte formu díla, zdůvodněte

Lízalka (Rozkřikne se): Mlčíš, tak se ke mně mluví? Není ti hanba před lidima? Užs odhodila všechen stud a vážnost k rodičům? (S pláčem): Co sem se já na ňu naspravovala, naprala a nadělala, co sem se nanosila, z ruky na ruku překládala, nocí pro ňu nespala, co nélepšího se měla, od huby sem si utrhla a jí sem dala -a to mám včil za to? Na to sme tolik škltil1; aby se pachtila za ledakém lajdákem, které nic nemá než těch pár shnilých došků na střeše? Na to sme ti vychovali, abys nám k starosti zármutek dělala ?

Maryša (Hrdě): Než pro Vávru, radši ste mně krkem měla zakrátit -tak vám to řeknu!

1) Z kterého dramatu je ukázka, přibližte základní konflikt hry
2) Vysvětlete pojem "tragédie"10B. Čeština -národní jazyk, rozvrstvení jazyka

1) Národní jazyk -znak národa

2) Územní rozvrstvení češtiny
a) Porovnejte nářeční rozdíly:
.Dej mouku ze mlejna na vozejk (nář. české)
.Dé móku ze mléna na vozék (hanácké)
.Daj múku ze mlýna no vozík (východomoravské)
b ) Uveďte z vlastní zkušenosti rysy některého nářečí

3) Sociální diferenciace češtiny
.profesní mluva
.slang
.argot
Určete, ke kterým útvarům patří uvedené výrazy:
prachy., sardel, koule (kule), káča, psina, matikář, stavař, šprt, tác, trhák, fárat, litr, mladej

9A. Vývoj českého realismu 19.století - otázky

1) Znaky realismu v Literatuře (výtvarném umění, hudbě)
2) Počátky realistické prózy v l.polovině 19.století
3) Kritický obraz českého venkova v díle K. V .Raise; regionalisté
4) Venkovská a městská realistická próza -srovnání

...Bylo to stavení nevelké ale hezoučké. Okolo oken, obrácených k východu, táhla se vinná réva, před okny pak byla malá zahrádka, plná růží, ůal, rezedky i salátu, petrželky i jiné drobné zeleniny. Na severovýchodní straně byl ovocný sad a za ním táhla se louka až ke mlýnu. Velká stará hruška stála při samém stavení kladouc se všemi svými ratolestmi na šindelem pokrytou střechu, pod níž hnízdilo mnoho vlašťovic. Uprostřed dvorku stála lípa, pod ní lavička...
B. Němcová: Babička

1) Jakou metodou je psána kniha, dokažte
2) Jakým způsobem charakterizuje B. Němcová prostředí Starého bělidla?
3) Charakterizujete hlavní postavu

..."l píše mi Josef; abych tím slavným vlakem přijela do Prahy:.. "
"Ale toť víte, že jen tak přijet nemůžu, aspoň tu bábovku, abych jim upekla" , měkce odpověděla vejměnice.
,,Kdybyste si ji radši upekla sama, potřebujete do Prahy vozit bábovky. Chtějí-li vás mít,. budou vás rádi vidět i bez bábovky!"
Stařenka neodpověděla a práce jí šla tuze těžce, dů,ku ani skoro neviděla. Bylo jí tolik líto, že je všude zklamána.
K. V;Rais: Do Prahy na pouť

1) Pohovořte o základním tématu této povídky, jak tento problém ve své tvorbě řeší další spisovatelé 19.století
2) Charakteristika tvorby K. V .Raise9B. Racionální studium textu

1. a) Knihovny jako tradiční střediska informací.
b) Jak byste zjistili, zda ve veřejné knihovně mají nějakou odbornou knihu o životě a díle
B. Němcové
c) Víte, které časopisy vycházejí v oboru, o něž se zvlášť zajímáte?

2. a) Metoda trojího čtení .
b ) Záznamy z textů
-výpisek
-osnova
-výtah

8A. Realismus a naturalismus ve světové Literatuře - otázky

1) Vymezte základní znaky realismu, včetně charakteristiky doby
2) Přehled nejvýznamnějších světových autorů, 2. poloviny 19. století a rozbor díla podle četby
3) Realismus v umění
4) Charakterizujte naturalismus a uveďte hlavní představitele

..."Ach, kdybych byl bohat, kdybych si ponechal své jmění, kdybych jim je nebyl dal, pak by tady byly, olizovaly by mi tváře svými polibky! Bydlel bych v paláci, měl bych krásné pokoje, služebnictvo, teplo. A ony by se rozplývaly v slzách i se svými manžely a se svými dětmi. To vše bych měl. Ach mé peníze, kde jsou? Kdybych měl po sobě zanechat poklady, balily by mě do obkladů, ošetřovaly by mě. Slyšel bych je, viděl bych je. "
H. de Balzac

1) V čem je podstata tragédie hlavní postavy?

..."Dne 12. května 1827. Za předsednictví Jeho Blahorodí Josefa Smiggerse byla jednomyslně přijata tato usnesení.. Sdružení vyslechlo s pocity nezkaleného potěšení a bezvýhradného souhlasu pojednání, přednesené Jeho Blahorodím Samuelem Pickwickem pod názvem Úvahy o zdroji Hampsteadských rybníčků a několik poznámek k theorii mřenek... "

1) Ze kterého díla je ukázka?
2) Co je parodie; doložte na textu8B. Tvarosloví -mluvnické kategorie sloves

a) Vysvětlete posuny v kategorii osoby a čísla
.Buďte tak laskav...
.My, Karel IV;, král český..
.Jak se dnes cítíme?

b ) Které věty vyjadřují
.žádost
.nejistotu
.výtku :
.Podle hlasu to bude Karel.
.Ty budeš ležet, a já se budu dřít.
.Budu prosit jídelní lístek.

c) Posuďte míru rozkazu, přání, žádosti, zákazu apod. u následujících slovesných způsobů:
.Podej mi ruku. Podal bys mi ruku?
.Omluvte mě na chvilku. Teď mě na chvilku omluvíte. Omluvili byste mě na chvilku?

d) Následující věty porovnejte a objasněte použití pasíva
.Naše řeky znečišťují průmyslové závody. x Naše řeky jsou znečišťovány průmyslovými závody.

e) Objasněte kategorii vidu a vytvořte zákazy k následujícím příkazům:
.Zavři dveře.
.Pusť vodu.

7A. Světový a český romantismus - otázky

1) Základní znaky romantismu
2) Romantismus v hudbě a výtvarném umění
3) Romantismus v jednotlivých národních Literaturách
4) Romantismus v české Literatuře -především dílo Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbena

...Oko Quasimodovo zajiskřilo. Byla to cikánka, kterou se včera v noci pokusili unést šeredný kousek, za nějž, jak nejasně cítil, byl nyní právě trestán... Nepochyboval, že dívka se mu přišla pomstít a zasadit mu ránu, jako všichni ostatní.
Přistoupila beze slova k odsouzenci, který se marně svíjel, aby unikl, odvázala od pasu čutoru a přiložila ji jemně k nebožákovým vyprahlým ústům.
A tu bylo vidět jak z toho doposud suchého a planoucího oka vytryskla veliká slza a pomalu stékala po tom nestvůrném, zoufalstvím tak dlouho zkřiveném obličeji. Byla to snad první slza, kterou nešťastník kdy uronil...
V. Hugo

1) V tomto díle se projevuje romantická protikladnost, vysvětlete její podstatu
2) Charakterizujte hlavní postavu

...Vyšlého slunce rudá zář,
zločinec bledou barví tvář,
a slzy z oka stírá,
jenž smutně v dálku zírá.
Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory broubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu kvetoucího dolu.
Nejblíž se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá,
až posléz v bledé jasno splyne.
K. H. Mácha

1) Vysvětlete personifikaci a zvukomalbu, uveďte příklady z textu
2) Jak básník zobrazuje přírodu, jak hlavního hrdinu?

Já píši vám -co mohu více?
Co ještě mohu dodat?
Teď vím, že máte právo sice
mne pohrdáním trestat~
leč ještě věřím nešťastnice,
že mne váš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.
A.S.Puškin

Dopisy jsou součástí umělecké Literatury , které osobnosti se o rozvoj tohoto umění nejvíce zasloužily?


7B. Administrativní styl


1) Co je administrativní styl, jaké jsou jeho znaky?

2) Jazyk tohoto stylu

3) Útvary:
a) dopisy -úřední, osobní, otevřený
b ) životopis + strukturovaný životopis

4) Co by obsahoval úřední dopis adresovaný ředitelství naší školy s vaší žádostí o vystavení duplikátu vysvědčení ze 4.ročníku?

6A. České národní obrození - otázky

1) Společenské, sociální a hospodářské předpoklady vzniku národního obrození
2) Jednotlivé obrozenecké generace -jejich úkoly, hlavní představitelé
3) Jak hodnotí A. Jirásek tuto dobu? Která díla věnuje tomuto období?

...Nikdo popírati nebude, že jazyk náš český jest nástrojem k vědám a umám způsobilým...

Má jazyk náš, v bohatosti se kterémukoliv nám známému vyrovnávaje, nadto zdroje bohaté, z kterých vždy ještě čerpati a svůj obsah veličiti a síliti může. Nejlepší pramen k obohacování jeho jsou drahé památky literatury staré, nám v bouři časové a v návalu mnohého neštěstí zachované, natoliko z nejstarší epochy, jazyk v jeho pouhoslovanské přesnosti ukazující, ale i z potomních časů, kdež jazyk zponenáhla novou, nynější dobu na sebe přejímal.
J. Jungmann

1) Proč J. Jungmann doporučuje k obohacování slovní zásoby památky staré Literatury
(Zhodnoťte češtinu husitskou a kulturu humanismu)
2) Vysvětlete slova -uma, veličiti, jak nazýváme tato slova?

...Večer před svatým Janem
mluví sestra s Tomanem:
"Kam pojedeš, bratře milý,
v této pozdní na noc chvíli
na koníčku sedlaném,
čistě vyšperkovaném ?"

" Do Podhájí k myslivci
musím ke své děvčici,.
znenadání nemám stání
zas mě čekej o svítání
Dej, sestřičko, dej novou
košiličku kmentovou,
kamizolku růžovou. "
F. L. Čelakovský

1) Charakterizujte Literární formu básně
2) Dokažte, že F .L. Čelakovský vycházel při své tvorbě z Lidových tradic6B. Obohacování slovní zásoby

1) Tvoření slov
Jak jsou tvořena slov:
.milovaný, miláček, milovat
.výmysl úmysl nesmysl
.bohulibý, štěrkopísek, rychlodráha, fotopřístroj
.Čedok, Četka, Semafor .
.SPŠST, OSN, ČR

2) Tvoření sousloví
Na následujících příkladech vysvětlete pojmy multiverbizace a univerbizace:
navštívit -vykonat návštěvu
násilně -násilným způsobem
sanitní vůz -sanitka
pololetní prázdniny -pololetky
průmyslová škola –průmka

3) Přejímání cizích slov - z kterých jazyků přejímá čeština nová slova, uveďte příklady

4) Čím je zvláštní slovo robot?

5A. Světová Literatura 17 .a 18.století - otázky

1) Klasicismus:
.jednota občanských a Lidských ctností
.normy pro uměleckou tvorbu
2) Kritika společenských a Lidských nedostatků v Moliérových komediích
3) Filozofie racionalismu; pokusy osvícenců o reformu společnosti
4) Německý preromantismus .

Harpagon:
...Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž! Panebože na nebi! Je po mně Zabili mě Podřezali mě Ukradli mi moje peníze! Kdo to mohl být? Kam se propadl? Kam se vrtnout, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není tamhle? Nebo tady? Kdo je to? Stůj! Vrať mi mé peníze, padouchu! ...Ach peníze penízky vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč; a pryč je má opora, má útěcha, má radost! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na tomto světě pohledávall Bez vás nemohu žít.

1) Proč užil autor krátké věty? Jak působí?
2) Které vlastnosti se autor vysmívá?
3) Určete formu díla a charakterizujte ji

Faust: Kdybych se lenochodem kdy za pecí měl státi,
v tu chvíli, libo-li, mě sraz!
Když obelžeš mě lichotkami
bych sebou sám byl spokojen,
když tvoje rozkoše mě zmámí -
to poslední buď pro mne den!
Toť sázka mál
Mefistofeles: Já přijímám.
Faust: A ještě druhou ruku dám!
Když okamžik mne zvábí k slovu:
Jsi tak krásný, prodli jen -
pak si mě sevři do okovů
ó pak chci rád být utracen!...

1) Uveďte autora a dílo
2) V čem tkví velikost a trvalá aktuálnost faustovského typu?5B. Zvuková stránka jazyka

1) Která jazykovědná disciplina se zabývá zvukovou stránkou jazyka?

2) Uveďte základní složky mluvení

3) Hlavní zásady spisovné výslovnosti -ortoepie
.výslovnost
.frázování
.přizvukování .
.melodie
.tempo, síla

4 ) Na příkladech vysvětlete nejčastější nedostatky ve výslovnosti slov domácích a slov přejatých:
pivo, říkat,. slupka, hřeben, mužský, posad'te se, balkón, ischias, student

4A. Česká Literatura v období baroka - otázky

1) Politické a sociální změny v době pobělohorské
2) Barokní kultura a její znaky , stavitelské památky v Čechách
3) Lidová a pololidová tvorba v době temna
4) J. A. Komenský -život a dílo

Jistá a pravdivá novina o jednom mládenci mysliveckém,
Který skrz lásku zbrázděnou k své nejmilejší života svého se zbavil: všem mládencům a pannám k vejstraze nově na světlo vydaná.
Jako: Srdečná láska mne nutí etc.
Poslyšte mne, lidé, málo,
což se vskutku v pravdě stalo,
to v moravské vesnici:
bůž Měřína
jest ves jedna
ta Vojtín jméno mající ...

1) Který oblíbený žánr představuje úryvek?
2) Charakterizujte tento žánr

...A tak se Jan Amos Komenský záhy dozvídá o zatýkacím mandátu, který byl vydán na jeho osobu...
...A domov-
Vlast
Ne, ještě ji neopustí.
Ale doma, ve Fulneku, zůstat nemůže. To by byl vskutku nezodpovědný hazard...
...Do jistoty a bezpečí domova pronikla pohroma zkázy a smrti. Tehdy se Komenský rozhodne...
Od té chvíle nastává Komenskému období úniků, těkání; hledání dočasných úkrytů a útěků před
smrtí Nač v té době mysů?
Na sebe nejméně...

1) O které tragické době v životě J. A. Komenského vypráví autor?

...Snadná bude žákovi každá práce, jestliže mu všeho, co kdy dělati má, zřetelný vzor ukážeš, aby odtud začíti kam směřovati kudy vésti má, vždycky jasně viděl...

1) Ve kterém díle J. A. Komenského jsou obsaženy didaktické zásady?
2) Které z jeho myšlenek jsou dodnes aktuální a moderní?4B. Slovní druhy

1) Tvarosloví (morfologie) -čím se zabývá

2) Druhy slov

3) Přechody mezi slovními druhy
a) Kterými dvěma slovními druhy mohou být tvary:
má, jí, hostinský, okolo, Pavlovi, raněný
b ) Kterými slovními druhy může být tvar: zdraví .