Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní otázky 20. pokračování

USA:

Williams Carol WILLIAMS
imažista, tvrdil, že „ideje“ mají lidé hledat ve „věcech“, později se však odtrhl,
hledání krásy uprostřed průmyslového města, PATERSON – experimentální poezie

Carl SANDBURG
průkopník volného verše, civilista, motiv bídy a beznaděje současně s motivy krásy a citů
sb. OCEL A DÝM a DOBRÉ JITRO, AMERIKO – obdiv ke světu průmyslu ale i venkovské přírodě

VELKÁ BRITÁNIE:

Thomas Stearns ELIOT
NC, ovlivněn symbolismem a imagismem
PUSTINA – vyslovuje přesvědčení o vyprahlosti života v moderním světě, prolínání starých mýtů s přítomností, smutek nad stavem civilizace, zoufalé hledání smyslu života, důraz je kladen na motivy a obrazy

ŠPANĚLSKO:

Federico Garcia LORCA
lidová slovesnost se prolíná s moderními prvky avantgardy
CIKANSKÉ ROMANCE

Maturitní otázky 20. pokračování

NĚMECKO:

Christian MORGENSTERN
v době vzniku dadaismu již po smrti, považován za předchůdce,
hl. atributy jeho díla jsou humor, groteskní lyrika a hra s absurdními jazykovými tvary
sb. ŠIBENIČNÍ PÍSNĚ

ITÁLIE:

Filippo MARINETTI
zakladatel futurismu, připojil se k italskému fašismu, přenesl futuristickou strojovost i do poezie, těžištěm básně se stal její zvuk, píše se o nových strojích  báseň má rachotit jako stroj, rozbíjí syntax a významové vazby, vymýšlí nová slova jen se zvukomalebným významem, mění i grafickou podobu básně, rozvíjí ji po celé stránce, rozhazuje slova
geniální, novátorský, avantgardní umělec, ale nebezpečný , zlý a nelidský
sb. OSVOBOZENÁ SLOVA

Maturitní otázky 20. pokračování

André BRETON
dadaista, surrealista, báseň má být svobodná, nesvázaná logikou, rýmem ani morálkou
sb. MAGNETICKÁ POLE , román NADJA

Paul ELUARD
nejprve dadaista , pak surrealista – jeden z vrcholu surrealismu je sbírka VEŘEJNÁ RŮŽE avšak po vstupu do komunismu se od surrealismu odklonil
své básně psal bez interpunkčních znamének, mnohovýznamové, na každého čtenáře jinak působí, každý ji jinak vnímá

Tristan TZARA
zakladatel a autor manifestu dadaismu, usiloval o svět ve kterém by byl člověk sebou samým
KALENDÁŘNÍ BIOGRAF ABSTRAKTNÍHO SRDCE

Maturitní otázky 20. pokračování

RUSKO:

Vladimír MAJAKOVSKIJ
kubofuturista, civilista, nesnášel válku, POLÍČEK VEŘEJNÉMU VKUSU – první manifest skupiny, lit. skupina Levá fronta
v básních výrazný rytmus, psal básně po stupínkách, byl vynikajícím recitátorem, recitoval hlavně své básně
4 dílná poema OBLAK V KALHOTÁCH – básník revoluce, smutku i tragiky, deklamační poezie, proklamoval futurismus
( ideál poezie ulice)
150 000 000 – agitační poezie, atmosféra revoluce, proticarské výzvy, zvláštní grafické uspořádání- stupňovitost, schůdky, dynamičnost – snaha o zachycení pohybu moderní civilizace a evolučních změn, expresivita
současně básník smrti – poezie plná napětí mezi životem a smrtí.

Velemír CHLEBNIKOV
kubofuturista, do fut. přinesl humor, ironii a hru, slovní experimentátor, psal zaumy = jazyk založený na účinku zvuků, vymýšlel nová slova bez pojmového významu ( jediná metoda jak zabránit kamenění řeči ) a palyndromy = báseň, která se čte od zadu stejně jako popředu ( Neschopen )
sb. KŘIDÉLKUJE ZLATOPISEM – experimenty s jazykem, důraz na zvukovou stránku, zaumný jazyk,
LADOMIR – poema, obraz pochmurné minulosti je vystřídán utopickou vizí budoucího harmonického světa (Ladomiru), svobodného života v souladu s přírodou

Sergej Alexandrovič JESENIN
patřil k imažinistům ( z franc. obraz – avšak americký směr, který kladl důraz na volný verš, objevování neotřelých básnických obrazů)
pověst chuligána, jesenininština – vztah ke světu, člověk bez iluzí, bohém buřič
ZPOVĚĎ CHULIGÁNA - oslava bohémského života, maska městského flamendra
ANNA SNĚGINA - vrcholné dílo, lyrický příběh, autobiograf., Jesenin emigruje z armády a uchýlí se ke svému známému – mlynáři na vesnici, znovu se shledává se svou láskou z mládí
označen za posledního básníka ruské revoluce, ohlas lidových písní, metafory a asociace, melodičnost a zpěvnost,obava z civilizace, smutek, melancholie.

Maturitní otázky 20. pokračování

 expresionismus
vznik v Německu, mladí básníci, ví, co chtějí, ale nemají společný program, umění výrazu, vyjádření obavy o osud člověka, chápání reality zevnitř ne zvenčí, vyjádření duševních pocitů – děs, hrůza z násilí
jde o to vyjádřit city, vnitro básníka
projevuje se také v malířství - Vincent van Gogh, Henri Matisse, Edvard Munch.
FRANCIE:

Guilaume APOLLINAIRE
kubista, futurik, zemřel předčasně, padl za první sv. války
podnítil uvolnění fantazie, „rozbíjení forem“, hru se slovy, větami, využívá bohatě principu asociace, jeho dílo se označuje za kubofuturistické,
dílo má vyjadřovat mnohotvárnost života
sb. ALKOHOLY –b. Pásmo – jedná se o volný proud pocitů, dojmů, nálad a vzpomínek vyjadřující mnohotvárnost a zázračnost života, hlavní roli zde má asociace, smyslem není podat obraz vnějšího světa, ale vyslovit svůj vlastní pocit, básně bez interpunkcí, prolínání časových rovin ( tempo mod. světa)
KALIGRAMY - kaligramy – obsah básně je vyjádřen graficky

Maturitní otázky 20. pokračování

 dadaismus
dada = koníček, hračka, vznik ve Švýcarsku za první sv. války kolem roku 1915, založili jej uprchlí spisovatelé z různých zemí, odpor x válce, princip náhody a montáže, odmítání logiky a řádu, prohlašování anarchie
Dada je čirý nesmysl, slovo bylo vybráno náhodným otevřením slovníku, náhoda je hlavním principem hnutí dada,
jeho stoupenci říkali, že dada je konec všech ismů, byl to výsledek naprostého znechucení světem starších (válka, zločin, honba za majetkem,…), všechno odvrhli
básně – shluky hlásek, vznikaly skládáním kousků rozstříhaných novin, vyhlašovali pompézní hesla beze smyslu,
Tzara, Arp

 surrealismus
surrealismus = nadrealismus, vítězství lidské imaginace, snaha spontánně a bez rozumové kontroly vyprávět o našem podvědomí, člověk se musel oprostit od přírody, začít myslet naprosto nově, je podobený dada (hlavně princip náhody, zpracovávání snů), ale oproti němu je inspirován lidským nevědomím, bezprostřední záznam představ a snů v podobě automatického textu, odmítání logiky, prosazování fantazie
Sigmund Freud rozděluje nevědomé na tři části: id (to, co máme od přírody), ego (naše vlastnosti, dědíme je a rozvíjíme nebo potlačujeme) a superego (to, co získáváme – morálka, vzdělání)
založena surrealistická skupina – u jejího zrodu stojí André Breton, dále pak Eluard

Maturitní otázky 20.

Světová poezie 1. pol. 20. století


CHARAKTERISTIKA DOBY: 1. a 2. sv.válka, Říjnová revoluce v Rusku, objevy ve vědních oborech
CHARAKTERISITIKA LITERATURY: avantgardní poezie vzniká už před první světovou válkou, vznikají skupiny v básníků, kteří se vyjadřují pesimisticky a kriticky ke všemu, co dosud bylo, prostředky poezie neodpovídají současnému světu, snaží se šokovat a provokovat měšťáky, z poezie se ztrácí rým, píše se o škaredých věcech, používají se slova z ulice, nespisovná, vulgarismy, píší se nesmysly, návaznost na prokleté básníky, někteří autoři nepíší ani slova, jen zvuky a shluky písmen, někdy dokonce básník zachází až úplně ke nejkrajnější mezi – předloží čistý list papíru!!, umění chce zasahovat do společenského dění
NOVÉ SMĚRY: v návaznosti na předválečné umění se začínají vytvářet avantgardní směry, umění hodlalo zasahovat do věcí společenských mnohem více, než tomu bylo dříve

Maturitní otázky 20. pokračování

 symbolismus
návaznost na prokleté báníky

 kubismus
kubus = latinsky kostka, krychle, rozbíjí logiku, snaží se věc zobrazit z více úhlů pohledu (jako bychom se dívali přes krystal), snaha o zachycení trojrozměrnosti věcí, pozorujeme věc současně zevnitř i zvenčí, zpředu i zezadu, od začátku i od konce, projevil se hlavně v malířství, malíři Pablo Picaso a Georges Braque
v literatuře popisovaná realita je rozložená na „stavební prvky“ (obrazy,slova) a z nich se vytváří nová slova – Apollinaire, Cocteau

 futurismus
futurum = lat. budoucí čas, tento směr chce dělat už dnes literaturu, která bude v budoucnu, projevil se v mnoha druzích umění (hudba, malířství, literatura), hlavním obsahem byl okouzlenost technikou a strojem (nejdokonalejší věc na světě), ale také pohybem, kult síly a činu, někdy stroj mylně považovali i za dokonalejší věc než je člověk  vyhlašují konec humanismu a opěvují dynamiku, sílu, spolehlivost, ale také válku a zachází až k fašismu, v literatuře zrušena interpunkce ( teorie osvobozených slov), uvolnění grafické podoby básní – Marinetti

 kubofuturismus
v Rusku, zde má futurismu lidštější tvář, není závislý na italském futurismu, obohacení jazyka o hovorová slova, vulgarismy a novotvary, spojení futuristického dynamismu a kubistické mnohopohledovosti – Majakovskij, Chlebnikov, Apollinaire (kaligramy-obrazové básně), snaží se zachytit trojrozměrnost věcí, v Rusku revoluční a sociální ráz, x válečný

Maturitní otázky 19. pokračování

 UTOPICKÁ TVORBA
- zejména ve druhé polovině jeho tvorby (20. léta)
- ve všech jeho utopických dílech se jedná o nějaký převratný vynález a jeho neblahé důsledky pro lidstvo
- technický pokrok pokládá za pomyslnou hrozbu, že vynálezy budou zneužity
- katastrofy vnímá do dalekosáhlých důsledků  mají se stát varováním
- RUR – (Rossums Universal Robots) Domin je ředitelem závodu na výrobu robotů, kteří mají nahradit člověka roboti se vzbouří a lidstvo je vyhubeno až na stavitele Alquistu, který má obnovit výrobu robotů jiskrou naděje pro lidstvo je, že se mezi dvěma roboty objeví city  roboti se mění v lidi a civilizace začíná zase od začátku Čapek pokrok v této knize neodmítá, pouze upozorňuje, že lidské hodnoty mohou být ohroženy
- TOVÁRNA NA ABSOLUTNO – jde o objev zvláštního karburátoru, který spaluje hmotu a produkuje velké množství energie, ale vedlejší příznaky (uvolňuje se absolutno) vedou k vyvolání náboženského fanatismu  válka a ničení
- VĚC MAKROPULOS – problém dlouhověkosti lidského života lék na dlouhověkost spálí herečka Elina Makropulová (která jej využívá) protože je znechucená a nešťastná z lidí
- KRAKATIT – román o odpovědnosti člověka za důsledky zneužití vynálezu hrdinou je Ing. Prokop, který objeví třaskavinu, která dokáže zničit celý svět, třaskavinu někdo ukradne – během hledání prochází různými prostředími (anarchistickou komunou, sídlem vládců, ...) všude ale jen naráží na snahu vynález zneužít kniha končí tím, že Prokop (zničený a zdecimovaný) se setkává se staříkem a dochází k názoru, že je třeba dělat malé věci dobré lidem
- VÁLKA S MLOKY - fejetonní utopický román, satirická alegorie, varování před 2. svět. válkou, neurčité místo, neurčitý čas, morální rozklad společnosti, kritika dobyvačné války a nebezpečí zániku lidské civilizace jsou objeveni inteligentní mloci, kteří zajišťují levnou pracovní sílu, ale ti lidem přerostou přes hlavu a pomocí trhavin zmenšují lidem pevninu a zvětšují si svůj životní prostor, závěr: ve Vltavě je nalezena kostra mloka

Maturitní otázky 19. pokračování

 NOETICKÁ TRILOGIE
- tvorba z 1. poloviny 30. let
- noetická trilogie = poznávací trilogie
- patří sem tři romány:
- HORDUBAL – Hurdubal se vrací do podkarpatské Rusi z USA, kde zjišťuje, že jeho žena Polana žije s jejich čeledínem, Hurdubal zápasí se svým zklamáním, je zabit, po smrti se koná soud, kde se vypráví jeho život z pohledu ženy, dětí, ...
- POVĚTRON - základ děje tvoří člověk, který havaruje s letadlem, dostává se do nemocnice a nikdo ho nezná tři lidé (zdravotní sestra, jasnovidec a básník) se snaží zjistit proč havaroval, rekonstrukce jeho života podle jejich vlastní fantazie
- OBYČEJNÝ ŽIVOT - autobiografie železničářského úředníka v penzi, retrospektivní pohled
- ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA – je volně řazeno do trilogie, ale oficiálně tam nepatří nedokončené, o skladateli Bedřichu Foltýnovi se dozvídáme z vyprávění různých lidí (manželka, tchán, ...), je to o morálce a její čistotě
 DALŠÍ DÍLA
- ZE ŽIVOTA HMYZU – alegorická komedie, kritika lidských chyb a nedostatků, postava tuláka pozoruje hmyzí hemžení, přemýšlí o smyslu života
- KNIHA APOKRYFŮ – apokryf = text, který se týká biblického tématu, ale není součástí Bible parafrázuje a vypráví je po svém
- HOVORY S T.G.M.
- TRAPNÉ POVÍDKY – filozofické povídky (motivy tajemství, zázraku)  nutí k zamyšlení
- PRVNÍ PATRO
- POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY – hledání pravdy a spravedlnosti (např. Poslední soud – vrah stojí před božím soudem a soudí ho zemřelí, Bůh je svědkem Šlépjeje – pan Rybka se jednou večer vrací domů a uprostřed chodníku ve sněhu je 1 šlépjeje  hledá vysvětlení)

Maturitní otázky 19. pokračování

 DÍLA PROTI VÁLCE
- reakce na dění ve 30. letech  proti fašismu
- navazuje na filozofickou linii své tvorby – zabývá se životem člověka jeho prostřednictvím zkoumá možnosti a hranice lidského poznání
- BÍLÁ NEMOC – doktor Galén přišel na lék proti Bílé nemoci, vojenský diktátor Maršál je taky nakažen, doktor je ochoten mu tento lék poskytnout, ale za podmínky, že zastaví nesmyslnou válku, když nakonec Maršál svolí a chce zastavit válku, aby se zachránil, tak dav ušlape doktora a lék si vezme s sebou, nikdo jinej ho nezná sebeušlechtilejší člověk je slabý v boji proti organizovanému zločinu
- MATKA – reakce na válku ve Španělsku matka vede fiktivní rozhovory s mrtvými muži z rodiny, manžel padl v boji, 1. syn zemřel na zhoubnou nemoc v boji, 2. syn zahynul při pokusu o výškový rekord (pilot), 3. a 4. syn (dvojčata) padli v občanské válce, naživu zůstává pouze poslední syn, o kterého se bojí střet „mužského“ života (plnění nadosobních úkolů) a „ženského“ života (soustředění na zachování života)

 POHÁDKOVÁ TVORBA
- jeho pohádkové světy nejsou moc nadpřirozené a fantastické
- pohádkové bytosti (skřítkové, víly, ...) mají lidské chování
- nenajdeme vyloženě zlou postavu
- vyjádření jedné věci množstvím synonym, užívání novotvarů
- místa, kde se děj odehrává, jsou často skutečná místa
- DEVATERO POHÁDEK – pohádky Pošťácká, Loupežnická, ...
- JAK SE CO DĚLÁ – jak se dělá například film, divadelní představení
- DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTENĚTE – o lásce ke zvířatům

Maturitní otázky 19. pokračování

 NOVINÁŘSKÁ ČINNOST
- nejprve psal pro Národní listy, ale když vyhodili Josefa, tak na protest odešel i on, hned však nastoupil do Lidových novin
- přispěl k rozvoji fejetonu, sloupku a causerie (vtipná literárně vytříbená úvaha o nějakém problému, vzbuzuje dojem besedy se čtenářem)
- uměl využít nejobyčejnější maličkost, kterou zobecnil do lidského problému
- novinařina mu poskytla nejen impuls pro jeho dílo, ale měla i dobrý vliv na jeho jazyk a sloh
- na stránkách novin tiskl většinu toho co napsal ve vlastní novinářské praxi zkusil všechny publicistické útvary – nejvíce se proslavil svými sloupky
- novinářskou činnost popsal v sérii krátkých próz JAK SE DĚLEJÍ NOVINY jeho působení na postě dramaturga v Městském divadle na Královských Vinohradech (1921-1923) ho inspirovalo pro napsání úsměvného cyklu JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA A PRŮVODCE PO ZÁKULISÍ
- hodně cestoval po Evropě  cestopisy, fejetony (ANGLICKÉ LISTY, VÝLET DO ŠPANĚL, ...)
- ZAHRADNÍKŮV ROK – popisuje svoji lásku ke květinám, kterou zdědil po otci
- V ZAJETÍ SLOV – věnuje se zde frázím, podle něj jsou fráze neustálým lhaním a stávají se z nich prostředky demagogie, veřejných lží
- CESTA NA SEVER – fejeton

Maturitní otázky 18. pokračování

DEMOKRATICKÝ PROUD
- autory spojuje práce v Lidových novinách

Eduard BASS (1888 – 1946)
- spisovatel, novinář, herec, autor kabaretních textů (Červená sedma)
- vlastním jménem Eduard Schmidt
- vystudoval reálku
- od 1910 profesionální kabaretní umělec
- autor fejetonů, soudniček a rozhlásků (1926, zrýmované týdenní události doma i ve světě)
- divadelní kritik
- humor (lehký), satira, parodie a všestranný přehled
- KLABZUBOVA JEDENÁCTKA – sestavena z 11 synů
- CIRKUS HUMBERTO – osudy malého kluka, který se z akrobata vypracuje až na ředitele
- LIDÉ Z MARINGOTEK – deset milostných příběhů, které si vypráví artisté

Karel POLÁČEK (1892 – 1944)
- žurnalista, humorista, soudničkář, fejetonista v Lidových novinách, kde začal pracovat díky Čapkům
- vypravěč s inteligentním humorem, satirik až sarkasta, tvůrce mnoha vtipných novotvarů a vět (např. ten mi může být ukradenej), tvůrce sloupku
- byl to žid, za okupace zaměstnanec židovské náboženské obce, 1943 se dostal do Terezína a pak do Osvětimi, kde skončil v plynové komoře
- BYLO NÁS PĚT – snaha napodobovat dospělé až směšnej
- EDUDANT A FRANCIMOR – synové čarodějnice
- ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY – soubor vtipů
- MUŽI V OFSAJDU – fanoušci Viktorky, otec a syn X pan Načeradec, slávista
- HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU – strýčka opustila žena, chlapci se ujímají vedení hostince
- DŮM NA PŘEDMĚSTÍ – humoristické dílo, nesnášenlivý majitel ničí podnájemníky
- HLAVNÍ PŘELÍČENÍ – román o názorech a morálce vraha, zloděje
- OKRESNÍ MĚSTO – pentalogie (Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno – pouze torzo asi 60 stran) – zobrazení rodného města před a během 1. světové války opakuje celé věty až odstavce = neměnnost života ve městě

Maturitní otázky 19.

Všestrannost spisovatelského talentu Karla Čapka

- kritik, filozof, prozaik, překladatel, dramatik, estetik, vychovatel, novinář (redaktorem Národních listů a Lidových novin)
- nositel státní ceny za Povídky z jedné kapsy od roku 1925 předsedou československého Penklubu
- narodil se 9. 1. 1890 v Malých Svatoňovicích a zemřel 25. 12. 1938 v Praze
- nejmladší z dětí – o 4 roky starší sestra Helena a o 3 roky starší bratr Josef
- jeho otec (okresní lékař v Úpici) chtěl aby se stal Karel taky lékařem, ale ten těžce snášel pohled na nemocné, zraněné, umírající – trpěl s nimi a za ně viděl bídné domácnosti tkalců, poznával jejich chudobu  tady se zrodilo jeho sociální cítění
- na mnoha místech Čapkova díla se setkáme s postavou moudrého všechápajícího lékaře, plného toho nejvlídnějšího člověčenství (dr. Tomáš – Krakatit, dr. Galén – Bílá nemoc, ...)
- studoval gymnázium v Hradci Králové, v Brně a Praze a poté studoval Filozofickou fakultu v Praze, Berlíně a Paříži
- v dubnu 1904 vyšlo Karlovo první oficiálně publikované dílo v brněnském týdeníku „Neděle“ – byly to dvě básně nazvané PROSTÉ MOTIVY
- 1915 vyšla oběma bratrům první společná kniha ZÁŘIVÉ HLUBINY vůbec první tištěnou prací podepsanou oběma bratry byl v listopadu 1907 referát o 23. výstavě Spolku výtvarných umělců Mánes, první uměleckou prózu vydali (oba) v lednu 1908 v Lidových novinách pod názvem NÁVRAT VĚŠTCE HERMOTIMA
- první samostatná kniha Karla vyšla v roce 1917, byl to soubor povídek BOŽÍ MUKA
- pragmatik – filozofický směr, který vznikl v USA (W. James) a zabývá se otázkou „co je pravda?“ = užitečnost a úspěšnost pravdivé je to, co je užitečné v praxi, kritériem je praxe a zkušenost jednotlivce  pouze relativní (subjektivní pravda)
- význam Čapka – myslitel demokracie a humanismu obohatil jazyk svými myšlenkami, stylem psal všechny žánry (fejetonista, básník, dramatik, ...) svá díla si sám ilustroval zachycení civilizačních problémů nepoučuje pouze glosuje

Maturitní otázky 18. pokračování

Jaroslav HAVLÍČEK (1896 – 1946)
- v díle hlavně duševně degenerovaní lidé
- naturalistické vypravování, bez pocitů
- PETROLEJOVÉ LAMPY – Štěpánka vzplane láskou k svému vzdálenému bratranci, vezme si ho, ale manžel ji bere jako přítelkyni, on trpí syfylitídou a stává se z něj blázen
- NEVIDITELNÝ – zfilmováno pod názvem „Prokletí domu Haynů“ mladý muž si vezme ženu do domu, tam bydlí i jeho bratr (duševně chorý) – myslí si, že ho nikdo nevidí, ona se ho bála, pak porodila dítě a to bylo taky duševně choré
- HELIMADOE – název je poskládán ze začátečních písmen 5 dívčích jmen jednoho muže, otec léčí jednoho 14-ti letého kluka, ich-forma ze strany kluka

Jarmila GLAZAROVÁ (1901 – 1977)
- sympatizovala s komunismem
- vlastním jménem Podivínská
- velvyslankyně v Moskvě
- VLČÍ JÁMA – manželství dvou povahově různých lidí, žena je o 16 let starší, sobecká, chorobně hádavá, ale navenek laskavá, příjemná X muž – lékař, slaboch ale stereotyp je narušený, když do domu přijde 18.ti letá schovanka
- ADVENT – baladický román z prostředí Beskyd, hlavní děj se odehrává během jedné noci, chlapec uteče z domu a Františka ho hledá

Maturitní otázky 18. pokračování

Božena BENEŠOVÁ (1873 – 1936)
- představitelka předválečné avantgardy
- průměrně vzdělaná
- hlavními náměty byly pro ní vlastní zkušenosti měšťácké holky
- ROUHAČI A OKOUZLENÍ – povídková kniha, žena se nemůže plně realizovat ve společnosti
- 1914 – 1918 – trilogie, obraz společnosti a lidských typů
- DON PABLO, DON PEDRO A VĚRA LUKÁŠOVÁ – symbolický příběh, zachycen vnitřní svět mladých

Anna Marie TILSCHOVÁ (1873 – 1957)
- prozaička
- mladší vlna českého realismu až naturalismu
- náměty : osobní zkušenosti (sebevražda manžela a bratra, ...)
- proces rozkladu rodinných vztahy ve společnosti
- FANY, STARÁ DÁMA, HALDY – podrobné vylíčení prostředí a psychologie postav
- ORLÍ HNÍZDO – rodová kronika, román

Maturitní otázky 18. pokračování

František KŘELINA (1903 – 1976)
- vystudoval učitelství
- v 50. letech vězněn, po propuštění dělník
- prozaik a básník
- HUBENÁ LÉTA – sociálně realistický román z Podještědska, mladí lidé v době hospodářské krize, záchranou je návrat k půdě

Václav PROKŮPEK (1902 – 1974)
- prozaik a publicista
- ZAKRY TO SLZAMI – příběh lásky sedláka ke své ženě a obětovává se na její záchranu – idealistický román
- ZTRACENÁ ZEMĚ – venkov před 2. světovou válkou

Jan ČAREK (1898 – 1968)
- básník pro děti
- SVATOZÁŘ – sbírka básní

Josef KNAP (1900 – 1973)
- jeho hrdinové jsou pevně spojeni s půdou a rodinou odtržení = konflikt, neštěstí
- redigoval Sever a východ
- zasloužil se o vydání sborníku BÁSNÍCI SELSTVÍ – studie ruralismu u nás
- LITERATURA ČESKÉ PŮDY – studie ruralismu, přehled ruralistický autorů
- RÉVA NA ZDI – román
- MUŽI A HORY – příběh ze života slovenských horalů, pastevců a vinařů
- CIZINEC – hospodář musel odejít za svého území – tragédie

Maturitní otázky 18. pokračování

A. C. NOR (1903 – 1986)
- vlastním jménem Josef Kaván
- náměty ze selské vesnice
- projev naturalismu
- ROZVRAT RODINY KÝRŮ – rodina ze Slezska a její úpadek, slezský dialekt

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA
- napsány nejlepší díla v meziválečném období
- zobrazení duševního života, vnitřní procesy, detailní prokreslení nálad a prožitků, vliv Feuda, zobrazení pudů
- vliv Dostojevský, Joyce, Kafka

Egon HOSTOVSKÝ (1908 – 1973)
- dnes se uděluje Cena Egona Hostovského – literární cena
- prozaik se zaměřením na pocity odcizení lidí (ztráta identity)
- emigrant (1939) – Francie  USA (úředník na konzulátu), po návratu po válce emigroval 1948 do Norska a pak do USA
- jeho hrdinové trpí pocity pronásledování, strachu a viny, pocity odcizení (blízko k existencionalismu)
- PŘÍPAD PROFESORA KÖRNERA – židovský intelektuál, trpí pocitem méněcennosti, upíná se na silné osobnosti trpí cukrovkou (pouze klam) a žena mu zahýbá Körner tragicky umírá – srazí ho auto
- ŽHÁŘ – hlavním hrdinou je 15-ti letý Kamil, má problémy doma, za jeho sestrou přijede Dora, která si s ním pohrává a ponižuje ho, ve městě pak vypukne požár a Kamil se vydává za paliče, ale nakonec se všechno vyřeší
- VŠEOBECNÉ SPIKNUTÍ, DOBROČINÝ VEČÍREK

Maturitní otázky 18. pokračování

Jakub DEML (1878 – 1961)
- prozaik a básník, publicista a překladatel, jeho celé dílo je o hledání smyslu lidské existence uprostřed nepochopitelného moderního světa
- v jeho díle lze nalézt paralelu s moderními uměleckými směry, zejména expresionismem, surrealismem, existencialismem
- představitel křesťanského spiritualismu a existencionalismu
- předchůdce moderní české prózy četně bohaté asociativní obraznosti a civilního pojetí básní
- narozen v Tasově na Moravě, vystudoval gymnázium v Třebíči a bohoslovectví v Brně, stal se katolickým knězem pro konflikty s církevními nadřízenými byl vyloučen z duchovní správy a roku 1912 pensionován
- mezníkem v jeho životě bylo setkání s Otokarem Březinou, který ho vybídl, aby vstoupil do brněnského semináře
- MOJI PŘÁTELÉ – básně v próze, lyrické oslovování (apostrofy) květin – něžnost, pokora, objevování drobné krásy (květiny = symboly, jejich antropomorfizace – každá květina má svou povahu, bohatá fantazie, překvapivé asociace, autor předjímá snovost a podvědomí surrealistů)
- MIRIAM – básně v próze, převládá tón pokory – drama lásky k Bohu, motivy přírody se prolínají s vizemi mrtvé sestřičky. Obraznost, vynalézavost metafor, citová vroucnost
- TANEC SMRTI, HLAD SMRTI – povídky plné temné fantastičnosti, úzkosti z ohrožení, ze smrti.
- ZAPOMENUTÉ SVĚTLO – próza, v níž osamělý básník, zoufalý a opuštěný, bloudí spícím Tasovem a propadá pocitům marnosti, nicoty a beznaděje, naturalistický způsob zobrazování
- ŠLÉPĚJE – 26 svazků deníků (1917 – 1941), dokonale zachycují autorovy nálady, myšlenky, překvapivé kroky. Psáno ve formě slovesných koláží z poezie, prózy, recenzí knih, klepů, dopisů, aforismů, dojmů a deníkových záznamů vše je komentováno ironickými a sarkastickými glosami
- toto dílo také mapuje Demlův narůstající vulgární antisemitismus a útoky proti demokratickým projevům paradoxní je, že sami obyvatelé Tasova vyvolali po 2. sv. válce proces, v němž měl být spisovatel odsouzen za údajnou kolaboraci a roku 1948 byl Deml pro nedostatek důkazů osvobozen
- MÉ SVĚDECTVÍ O OTOKARU BŘEZINOVI – vzpomínková kniha, která způsobila všeobecné pobouření, a to především zveřejněním Březinových antisemitských názorů

Maturitní otázky 18. pokračování

Jan ČEP (1902 – 1974)
- vedle Vančury považován za největšího básníka české prózy. Dříve řazen k ruralistům, ale on sám s tím nesouhlasil. Pocházel ze severní Moravy, nedokončil FF v Praze, redaktor Melantrichu, překladatel. Roku 1948 emigroval do Francie, spolupracoval se stanicí Svobodná Evropa
- ZEMĚŽLUČ, LETNICE – soubory povídek
- HRANICE STÍNU - román
- jazyk autora je prostý, proud vyprávění přirozený, epická střídmost, charakteristika osob, míst a situací má sugestivní účinek
- jeho svět má 2 podoby – tu, kterou denně žijeme, a pak skrytou, tajemnou podobu posmrtné věčnosti prostředí děje – tradiční

RURALISMUS
- vztah k půdě (předpoklad existence), morální zkaženost z nedostatku vztahu k půdě, zhoubné působení městské civilizace, venkovský život – jediná spolehlivá základna (morální čistota)
- zobrazují venkov i s problémy – germanizace, průmyslová revoluce, ...
- důraz na tradice a rodinné vztahy, tíhnutí ke křesťanství  konzervativci
- časopis Sever a východ
- programově se hlásili k severské literatuře

Maturitní otázky 18. pokračování

KATOLIČTÍ AUTOŘI
- mnoho shodných rysů této literatury s ruralistickou, ale všechny tyto autory spojuje hluboká víra v Boha
- mystický vztah k zemi, přírodě a historii
- konzervativní myšlení, uznávají tradiční literární normy (odmítají jazykové experimenty)
- velkým zdrojem inspirace po stránce duchovní i jazykové je období českého baroka
- literární orgány : časopisy Řád a Akord

Jaroslav DURYCH (1886 – 1962)
- prozaik, básník, dramatik a publicista (řídil časopisy Rozmach a Akord)
- studoval církevní seminář v Příbrami (odtud ho propustili), dále gymnázium a lékařskou fakultu
- jako vojenský lékař dosáhl hodnosti plukovníka (nedemokratický kasárenský způsob života přenášel i do veřejného života), sloužil na frontě v době 1. sv. války
- někdy je považován za disidenta 1. republiky (v souvislosti s antikatolicismem mezi válkami)
- jednoznačně jeden z nejkonzervativnějších autorů, inklinoval až k fašismu (pravicově katolicky zaměřen) obdivem ke katolickým zemím se netajil ani v období nastupujícího fašismu (Španělsko, Itálie), v roce 1937 zaútočil na Čapkovu protifašistickou publicistiku jako na „pláč civilisty“
- představitel historické imaginativní prózy

Maturitní otázky 18. pokračování

- Charakteristika jeho díla :
1. pohled na historii – baroko chápáno jako rozmach duševních sil, rekatolizace nepřijímána tak negativně jako např. u Jiráska, spíše naopak
2. Základem dějin nejsou masy, ale nadprůměrní jedinci – např. Albrecht z Valdštejna
3. Absence výchovné a moralizující složky
4. Dokonalá dějepisná příprava
5. V souvislosti s výrazovými prostředky Durycha se hovoří o barokním naturalismu-
v kontrastech klade proti sobě tmu a světlo, hnus a krásu, násilí a meditaci, prokletí a milost
6. Představitel moderní české historické prózy, která se vyznačuje metaforičností,
náznakem, rytmizovaná próza
- BLOUDĚNÍ – historický román , tzv. Velká valdštejnská trilogie. Je to vyprávění o 30-leté válce, v jejím středu je příběh českého rebela, protestanta a emigranta Jiříka (=symbol hloubavosti a vzpurnosti) a španělské katoličky Andělky – ztělesňuje čistotu a lásku. Oba mladí prožívají několik let vzájemného vztahu, který je narušován útrapami. Jejich setkávání a bloudění dobou se odehrává na pozadí 13 let surovostí, hrůz a podlostí války. Bloudění se netýká jen vztahu, ale je také ve smyslu hledání cesty k Bohu
- REKVIEM – soubor tří povídek, tzv. Malá valdštejnská trilogie – epizody dokreslující osud Albrechta z Valdštejna – a to po jeho smrti. Např. poslední povídka Valdice vypráví o vyzvedávání Valdštejnových ostatků, aby jeho hlava a ruka mohly být převezeny do Švédska
- obě trilogie zdůrazňují rozdíl mezi vznešenými náboženskými cíli katolíků a reformistů a krutou skutečností doby
- SEDMIKRÁSKA – novela plná mystiky a tajemství, milostný příběh, oslava chudoby jako zdroje čistoty, prostoty a něžnosti, prolínání pozemského a nadpozemského
- TŘI DUKÁTY - soubory próz, osobité téma chudoby jako předpoklad Boží spásy
- TŘI TRONIČKY
- PANENKY – básnická sbírka, oslava dívčí smyslnosti

Maturitní otázky 18. pokračování

Ladislav KLÍMA (1878 – 1928)
- filosof - spiritualista, prozaik a esejista, autor knih, které se zabývají výstředními duševními stavy, oblastí snů a halucinacemi
- narozen v Domažlicích, pro urážku habsburské monarchie ve slohové práci byl vyloučen v septimě ze všech škol Rak. – Uh. ukončil studia na gymnáziu v Záhřebu, zcela nespokojen se školskou výukou, v souladu se svými názory odmítal vykonávat občanské povolání
- dědictví po matce a sestře a později život u otce mu umožnily věnovat se intenzivnímu studiu filosofie, po smrti otce a po vyčerpání všech prostředků ho v nouzi podporovali jeho obdivovatelé (Březina) do konce života pak bydlel v hotelu Krása ve Vysočanech neúspěch v praktikování filosofie vedl k alkoholismu
- podivínský samotář, neklidný a plachý, který se pokusil o vlastní filosofický systém, podle kterého také žil zanechal po sobě jen trosky díla a několik povídkových zlomků a románových torz, jež vyšly většinou až po jeho smrti
- nebyl spisovatel, ale egocentrický filosof
- jeho filosofie předpokládala spojení teorie s vlastním životem – proto až do krajnosti experimentoval (pojídal krysy, ležel ne sněhu v křečích..), chtěl si dokázat sílu vůle (vliv Nietzscheho)
- ignoroval společnost a morálku
- z literárního hlediska je třeba obdivovat imaginaci, hororové pasáže, zvrácená erotika, patologické stavy podvědomí
- tvůrce moderní evropské prózy
- UTRPENÍ KNÍŽETE STERNERHOCHA- romaneto, halucinogenní příběh šíleného Sternerhocha a jeho ženy Helgy svět je zobrazen jako obludné vězení plné sadomasochistického utrpení, je smazána hranice mezi skutečností a snem (zfilmováno – „V žáru královské lásky“)
- SLAVNÁ NEMESIS A JINÉ PŘÍBĚHY - o touze poznat tajemství života a smrti
- SVĚT JAKO VĚDOMÍ, NIC – filosofické dílo, vliv fil. Schopenhauera a Nietzscheho

Maturitní otázky 18. pokračování

Richard WEINER (1884 – 1937)
- básník a prozaik, díla na jazykovém experimentu
- narozen v Písku, povoláním inženýr chemie, od r.1912 výhradně spisovatel
- bojoval na srbské frontě, zde se r.1915 psychicky zhroutil a přerušil vojenskou službu
- po skončení války pařížský dopisovatel Lidových novin
- zemřel v Praze, kam se vrátil rok před smrtí
- složitý spisovatel, jeho dílo silně ovlivnila válka – pocity hrůzy (Weiner = skeptik Kafkovského ražení), svět = život rozpolcených a z normálního života vykolejených lidí, nedůvěra v rozum,motivy muk a neřestí, rozpadu světa, smrti, nicoty a beznaděje, nejistoty.
- Weiner se také seznámil se surrealismem – vliv – odhalování podvědomí.
- soubor povídek LÍTICE – expresionistický výraz, zážitky z fronty
- básnické sbírky MNOHO NOCÍ, MEZOPOTÁMIE a prózy ŠKLEB, HRA DOOPRAVDY – blízké světové literatuře (Joyce, Prouste, ...)
- texty bezsyžetové, plné nerozluštitelných symbolů, které mají podněcovat čtenářovu imaginaci
- velký důraz je kladen na tajemství, které je všude kolem nás a nedokážeme ho odhalit

Jan WEISS (1892 – 1972)
- zakladatel české sci-fi
- bojoval na italské a ruské frontě zajatec sibiřských táborů, legionář
- po válce úředník ministerstva veřejných prací
- knihy plné skutečnosti zkreslujících snů, halucinací a chorobných vizí, plné zrůdných a výstředních obrazů, blízký stylu Poea
- DŮM O TISÍCI PATRECH – nejslavnější kniha, fantastický příběh z obludného mrakodrapu tisícipatrové říše zvráceného upíra, který zotročuje svět ďábelskými vynálezy, do této říše pronikne detektiv, pátrající po unesených krásných ženách, celý příběh je snem zajatce v tyfové horečce

Maturitní otázky 18. pokračování

Josef VÁCHAL (1884 – 1969)
- spisovatel, grafik a typograf, řezbář
- jeho tvorba má blízko k surealismu, výrazný vliv secese
- propagátor spiritualismu, prožil řadu úzkostných halucinogenních vidění
- studoval stará náboženství a magii, člen sekt
- tvorba determinovaná satanismem a okultismem
- provokativní interpretace náboženství a erotiky
- překračuje hranice mezi vážností a směšností
- KRVAVÝ ROMÁN– pokus o ideální horor, autor knihu s 11 starými a 68 původními dřevoryty vysázel bez rukopisu a vydal v 17-ti exemplářích. (Film. adaptace)

Maturitní otázky 18. pokračování

- MARKÉTA LAZAROVÁ – příběh lásky, baladický, historický román z období středověku Markéta, dcera šlechtického lupiče Lazara, je unesena Mikulášem z nepřátelské rodiny Kozlíků z tvrze Roháčku zamiluje se do něj a spolu s jeho rodinou prožívá všechny šarvátky, lásky i nenávisti zde vystupují renesanční typy lidí – žijí naplno, milují život, jsou drsní a suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící Markéta, zbožná a pokorná, zamiluje se na celý život, vztah k Mikulášovi se pro ni stává smyslem života román vyniká promyšlenou kompozicí (narušování dějové linie vypravěčem – komentář, mluví k sobě, k postavám, oslovuje i čtenáře), metaforičností a monumentální stavbou vět prolíná se zde několik jazykových rovin záměr : oslava krás života a lásky
- KONEC STARÝCH ČASŮ – odehrává se na jihočeském statku, zavítá sem ruský emigrant a vydává se za šlechtice, baví své okolí historkami ze svého života
- OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO – 3 díly – poslední nedokončený (torzo) mělo přinést pohled na českou historii zábavným způsobem, povznést národ za dob okupace
- HRDELNÍ PŘE, ANEB PŘÍSLOVÍ – experimentální román s kriminální zápletkou, jazyková hra s lidovými příslovími
- KUBULA A KUBA KUBIKULA – pro děti
- drama: JEZERO UKEREWE – boj proti kolonialismu, z afrického exotického prostředí
- psal scénáře a režíroval : PŘED MATURITOU, MARIJKA NEVĚRNICE, LUK KRÁLOVNY DOROTKY

Maturitní otázky 18. pokračování

EXPRESIONISMUS
- tendence projevující se v umění, je protikladem racionálního a popisného realismu, zachycuje bezprostřední, rozumem nekontrolovatelné vnitřní stavy a projevy lidské psychiky
- proti objektivnímu světu je stavěn svět vnitřní, lidský subjekt, tajemný svět citový, snový a fantazijní
- hnutí vychází především z životního pocitu hluboké krize evropské racionalistické civilizace, je důsledkem rozpadu všech hodnot, vnitřní rozpolcenosti člověka a celkového odcizení vzhledem k vnější realitě
- expresionismus je vyvolán nejen 1. sv. válkou, ale tyto nálady jsou typické už pro počátek 20. století důležitým znakem je autentičnost a bezprostřednost
- atmosférou úzkosti, cizoty a absurdity světa navázala na expresionismus později díla existencialistických autorů
- do naší literatury vstoupil expresionismus opožděně, po 1. sv. válce hlásila se k němu programově Literární skupina působící v Brně, zformovala se kolem časopisu Host - jejím zakládajícím členem a literárním teoretikem byl František Götz manifest – NAŠE NADĚJE, VÍRA A PRÁCE (1922)
- český expresionismus je blízký koncepci literatuře utopického socialismu, expresionismus chce být „diktaturou lásky a lidskosti v jeku světové nenávisti“
- představitelé : Čestmír Jeřábek , Lev Blatný – dramatik, autor satirické grotesky KO-KO-KO-DÁK! a povídek VÍTR V OHRADĚ - válka, smrt, rozklad lidského nitra

Maturitní otázky 18. pokračování

IMAGINATIVNÍ PRÓZA
- využívá avantgardních postupů – zvláště metoda asociace, lyričnost, obraznost, fantazie

Karel KONRÁD
- tvůrce kratších literárních útvarů (epigramy = satirická báseň aforismy soudničky cestopisné reportáže)

Karel SCHULZ
- katolík, za komunismu zakázán
- patřil do skupiny Děvetsil
- KÁMEN A BOLEST – román o Michellangelovy, představuje ho jako pudového, prudkého člověka\n nedokončený

Vladislav VANČURA (1891 – 1942)
- prozaik, dramatik, režisér, ...
- předseda Děvetsilu
- vystudoval lékařskou fakultu UK, ale pracoval jako lékař pouze několik let
- člen KSČ (v roce 1929 vystoupil)
- za okupace předsedou spisovatelské sekce „Výboru inteligence“ (součást Národního revolučního výboru spisovatelů)
- v období stanného práva zatčen gestapem 1942 a zastřelen
znaky díla :
- výjimečný styl, slova mají básnickou účinnost, užívá jazykové experimenty, zvláštní místo má Vančurova záliba ve starých etapách vývoje prózy – proto se v textech setkáváme se slovy z 19. století i z prózy humanistické kombinuje archaismy, slova knižní s jadrnými výrazy a obraty z lidového jazyka metaforičnost výrazu
- experimenty i v oblasti větné skladby – složité, až šroubovité větné konstrukce dá se říci, že Vančurovo okouzlení 14. až 16. stoletím bylo namířeno proti všeobecné tendenci vytvářet texty přirozeně a co nejvíce sdílné a srozumitelné (ve srov. s Čapkem)

Maturitní otázky 18. pokračování

- může odrazovat, ale kultivovaný a náročný čtenář si přijde na své poetická kouzelnost textů
- zvýrazňování role vypravěče s čtenářem komunikuje, oslovuje ho, komentuje příběhy, dovolává se čtenářova názoru
- centrem pozornosti jsou postavy 1) renesanční uživatelé života 2) tiší a mírní dobráci 3) nespokojenci a rebelanti
- Vančura klade důraz na svébytnost díla (neopakovatelnost) – není důležitý námět, ale způsob zpracování (dokonalost formy, stylu)
- boj s měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce
- PEKAŘ JAN MARHOUL – pekař je dobrák od kosti, zadluží se a nakonec končí jako dělník v pekárně, která mu předtím patřila tragická historie člověka, který je pro svou dobrotu považován za blázna baladický román, prolínání jazyků – knižní výrazy, archaismy, lidové prvky biblický styl, narušování dějové linie postavou vypravěče (komentuje, obrací se k čtenáři, ...)
- POLE ORNÁ A VÁLEČNÁ – protiválečný román vliv expresionismu, nesouvislý děj, volné řazení válečných scén hlavní postavy – šlechtický rod X František Řeka (obyčejný člověk, nádeník na jejich statku, idiot a vrah) nakonec je pohřben jako neznámý voják se všemi poctami
- ROZMARNÉ LÉTO – popisuje 3 dny v lázeňském městečku, kam přijedou kouzelník, provazochodec a partnerka Anna, která poblázní celé městečko – tři staří pánové se o ní snaží, ale bezvýsledně vliv poetismu – fantazie, obraznost, metoda volné asociace, slovní experimenty

Maturitní otázky 18. pokračování

Marie PUJMANOVÁ (1893 – 1958)
- představitelka české psychologické a sociální prózy v období mezi válkami
- vyrůstala v bohaté rodině  zaměřovala se ve své tvorbě hlavně na měšťácké vrstvy, později i na dělnické vrstvy
- POD KŘÍDLY – vzpomínková próza, postupně ji sama kritizovala
- POHLED DO NOVÉ ZEMĚ – reportáž ze Sovietského svazu
- románová trilogie – LIDÉ NA KŘIŽOVATCE HRA S OHNĚM ŽIVOT PROTI SMRTI
- PŘEDTUCHA - povídka zajímavá studie dětských typů
- SESTRA ALENA - novela psaná až po těžké nemoci
- psala i poezii : VYZNÁNÍ LÁSKY ZPĚVNÍK

Václav ŘEZÁČ (1901 – 1956)
- vlastním jménem Václav Voňavka
- psychologická a sociální próza
- ředitel nakladatelství „Český spisovatel“
- úředník Státního statistického úřadu, člen KSČ
- NÁSTUP BITVA – 2 sociálně realistické romány
- ve 40 letech napsal 3 psychologické romány :
- ČERNÉ SVĚTLO – hlavní postavou je slabý mladík, který trpí pocitem méněcennosti a je tím hnán k tomu, aby dělal zlo
- SVĚDEK – hrdinou je starý zlý člověk
- ROZHRANÍ – román o vzniku románu

Maturitní otázky 18. pokračování

Ivan OLBRACHT (1882 – 1952)
- vlastním jménem Kamil Zeman
- představitel sociálního realismu, psal taky společenský román
- levicově orientovaný (psal pro Rudé právo), člen KSČ (po válce funkcionář)
- získal titul „Národní umělec“
- znaky díla : vypravěčství (baladický jazyk, spojení reality a mýtů), pozornost soustřeďuje na výjimečných jedinců (rebelové, vyděděnci, židé, ...), psychologie postav, inspirace krajem Zakarpatské Rusi (problematika židovství)
- ANNA PROLETÁŘKA – příběh venkovské holky ve městě, kde pracuje jako služka v bohaté rodině, začíná se vzdělávat a nakonec je z ní levicová bojovnice je to agitační kniha
- O ZLÝCH SAMOTÁŘÍCH – literární debut povídková kniha - 3 povídky, jsou o vyděděncích společnosti - osamělí jedince v odboji proti nespravedlnosti, živí se způsobem společensky neuznávaným - jsou individualisty proti své vůli a mají touhu po svobodě
- PODIVNÉ PŘATELSTVÍ HERCE JESENIA – psychologický román, spojení dvou lidských povah
- NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK – protispolečenská vzpoura, touha jedince po svobodě na konci 1. světové války Nikola zběhl a ukrýval se v lesích a stal se z něj loupežník napsáno podle skutečnosti, líčí přírodní prvky
- GOLET V ÚDOLÍ – soubor 3 povídek ze Zakarpatské Rusi („Zázrak s Julčou“ „Událost Mikve“ „O smutných očích Hany Karadžičové“) golet = žid, žijící mimo Izrael

Maturitní otázky 18. pokračování

- ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů, ve 30. letech dominantní postavení románu – společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti
- příznačné je vyslovování ideologických stanovisek, samozřejmá je žurnalistická a publicistická aktivita spisovatelů
- pro meziválečné období je charakteristické propojování jednotlivých disciplin, kontakt mezi spisovateli, výtvarníky, divadelníky aj
- próza je silně subjektivizována, původní epika je lyrizována, zvyšuje se úloha vypravěče. Prozaické žánry jsou ovlivňovány žurnalistikou a publicistikou, využívají zkušeností a periferními žánry a triviální literaturou (detektivky, dobrodružný román).

Maturitní otázky 18. pokračování

OBRAZ VÁLKY

Jaroslav HAŠEK (1885 – 1923)
- během studií na Obchodní akademii procestoval půl Evropy (Halíč, Slovensko, Uhry, …) a půl Asie
- měl temperament dítěte a zůstal dítětem po celý život byl neobyčejně pracovitý, napsal více než 1500 povídek (MŮJ OBCHOD SE PSY, TRAMPOTY PANA TENKRÁTA), črt, humoresek a obsáhlý humoristický román, jenž byl přeložen do 55 cizích jazyků
- po studiích byl zaměstnaný jako úředník v Slavii (banka), jenže utekl pomoci povstalcům do Makedonie, při návratu z Makedonie, roztrpčen a zklamán, se stal tulákem, mezi tuláky se naučil chápat život drsně a reálně po návratu do Prahy zaměnil tuláctví za bohémský život v pražských krčmách a vinárnách, nemohl dostat stálé zaměstnání
- získal si pověst bohéma a mystifikátora, kterému není nic na světě svaté a nedotknutelné - vysmíval se světským i duchovním autoritám a společnost mu to oplácela nepochopením a podceňováním
- Hašek však nebyl smíšek ani lehkovážný bohém, základním rysem jeho povahy byla měkkost, rychlý přechod z nálady do nálady, snaha upoutat pozornost, trpěl depresemi a bohémská zábava mu byla únikem z trpkosti a tísně denního života, byl to ovšem i pijan a skandalista
- Hašek byl ve všech hospodách znám svou vypravěčskou improvizací, díky kterému dokázal z banality vytěžit záblesky výborného a moderního humoru
- v podobném duchu sepsal své první dílo POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY STRANY MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH ZÁKONA ( strana, kterou založil v hostinci „Kravín“ v době voleb do říšské rady) - byl to spis, který byl považován za parodii známých osobností veřejného života té doby a nemohl byt otištěn
- Haškova zvláštnost byla, že téměř nečinil rozdílu mezi životem a tvorbou, mezi publicistikou a žurnalistikou a literaturou, a že z humoresky kalendářového typu udělal tvorbu uměleckou
- své práce psal nezřídka „ na počkání “ v hostinci, když nebylo na zaplacení útraty jeho oblíbeným kouskem byla literární ekvilibristika : např. se vsadil, že do své povídky vmontuje kterékoli slovo, jež někdo z přítomných pronesl - improvizace a hospodské vyprávění se stalo kompozičními principy jeho tvorby
- jeho humoresky jsou roztroušeny po mnoha časopisech a kalendářích té doby pod více než stovkou pseudonymů
- prostředí krčem a hostinců je pro Haška nevysychajícím zdrojem životního materiálu, ale i tvůrčí dílnou, je však také jeho politickou tribunou - měl nesmiřitelný odpor k praktikám politické demagogie a frázím, jimiž byly klamány lidské masy
- Haškův nápad napsat dobrého vojáka Švejka se zrodil po návratu ze „schůze“ strany. Hašek nikdy nepřemýšlel o svých povídkách, jen u této. Poté co napsal povídku, nebyl s ní spokojen. Hašek v této povídce zachycuje rys lidové povahy – mazanost, podšitá chytrost zakrytá zdánlivou naivitou. Hašek sám musel na frontu a dostal se do zajetí. Prošel apokalypsou zajateckého tábora. Stal se pomocníkem ruských revolucionářů a nakonec se stal politickým pracovníkem 5. armády. Po návratu do vlasti napsal svoje stěžejní dílo OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY psal to na několikrát („Pitomec u kumpanie“ pak „Dobrý voják Švejk v zajetí“ a nakonec „Osudy dobrého ...) a dokončen přítelem Karlem Vaňkem, 4 dílný používá zde vojenský, bachařský, hospodský slang, germanismy, rusismy, ...
- Haškova díla působí spontánně a jakoby samozřejmě což je vyvoláno složitými uměleckými prostředky. Např. nápadné množství autentických dobových dokumentů, armádních rozkazů, nařízení a reálných faktů.
- přispíval do časopisů „Svět zvířat“ a „Karikatura“

Maturitní otázky 18. pokračování

SOCIÁLNÍ REALISMUS
- romány se odehrávají v proletářském prostředí
- hrdina – proletář
- boj proti kapitalismu

Marie MAJEROVÁ (1882 – 1967)
- představitelka socialistického realismu v české literatuře
- redaktorka Rudého práva, redigovala časopisy „Kohoutek“ „Ženské listy“
- politicky angažovaná (sociálně demokratická strana, KSČ)
- NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – mladý muž hledá místo na světě
- SIRÉNA – generační román o rodině z prostředí kladenského proletariátu
- HAVÍŘSKÁ BALADA – život havíře zhuštěný do několika základních situací a vztahů
- PŘEHRADA – pro ženy

Karel NOVÝ (1890 – 1980)
- představitel sociální prózy a socialistického realismu
- pracoval v novinách
- během 1. světové války na frontě, ve 2. světové člen ilegálního odboje – uvězněn a kvůli TBC propuštěn
- ŽELEZNÝ KRUH – románová trilogie hrdinové z venkovského proletářského prostředí
- CHCEME ŽÍT - novela příběh lásky dvou mladých lidí (švadleny a dělníka), kteří se dostávají postupně až na dno společnosti
- PLAMEN A VÍTR – jeho poslední románové dílo široká kronika od 90. let minulého století až po 1. světovou válku
- SARAJEVSKÝ ATENTÁT
- psal i pro děti : POTULNÝ LOVEC

Maturitní otázky 18. pokračování

Nakladatelství a literární orgány – mění se rozložení kulturních center – hl. Brno, díky založení Masarykovy univerzity (1919).
- nakladatelství – Ottovo, Topičovo, Vilímkovo, Melantrich
- časopisy – Tvorba (1925-1938, kulturně-politické periodikum, redigovaná Šaldou)
- literární noviny, Literární rozhledy, levicově zaměřené Proletkult, Revue Devětsilu (ReD), Šaldův Zápisník, Kritický měsíčník (redig. V. Černý)
- noviny – Národní listy, Rudé právo, Lidové noviny (K:Čapek, Bass, Těsnohlídek), Přítomnost (Peroutka)

Umělecké směry
- v tvorbě pokračují realisté (Jirásek, Rais, Winter, Nováková), naturalisté (Mrštíkové, Čapek-Chod), vrcholí impresionismus (Šrámek)
- obraz války (Šrámek, Weiner, John – VEČERY NA SLAMNÍKU, Hašek, Weiss), legionářská literatura (Medek, Langer, Kopta)
- Literární skupina v Brně kolem časopisu Host (mluvčím Fr. Götz) – sociální reformismus, prvky expresionismu (Lev Blatný, L. Klíma, J. Váchal, R. Weiner)
- demokratický proud – (Čapek, Poláček, Bass)
- imaginativní próza (Vančura, Konrád, Schulz)
- společenská a sociální próza (mnohdy až revoluční postoje) –Olbracht, Majerová, Pujmanová, Nový
- katolicky orientovaná linie (Deml, Durych, Čep)
- ruralisté (Knap, Křelina, Nor)
- psychologická próza (Havlíček, Hostovský, Glazarová)
- historická próza (Durych, Schulz, Kratochvíl, Kožík)

Maturitní otázky 17. pokračování

Andrej BĚLYJ
- vlastním jménem Boris Nikolajevič Bugajev
- spisovatel a literární teoretik, teoretik symbolismu
- prózu budoval na snových motivech a pocitech úzkosti a důrazu na rytmus a zvuk vět
- studoval přírodní vědy, zajímal se o východní náboženství a filozofii
- „Popel“ – řešení společenských problémů (básnická sbírka)
- „Petrohrad“ – originální obraz Ruska jako jednoty (východ + západ), zobrazil v něm terorismus a satiricky zobrazil byrokracii
Michail ŠOLOCHOV
- jeho knihy byly vydávány za to nejcennější v Rusku, ke konci začala však jeho literatura upadat
- významný funkcionář strany, člen Akademie věd, ...
- „Tichý Don“ – dostal za něj Nobelovu cenu zobrazuje Velkou říjnovou revoluci rozporněji než bylo zvykem období Ruska 1912 - 1922
- „Donské povídky“ – hlavně o kozácích, zobrazení občanské války po revoluci, děj se odehrává v jedné rodině
- „Rozrušená země“ – námět kolektivizace venkova, hlavní postavou je předseda kolchozu, který je poslán na venkov aby šířil kolektivizaci
- „Osud člověka“ – pokus o rehabilitaci vojenských zajatců, také kritika fašismu
Ivan Alexejevič BUNIN
- nositel Nobelovy ceny za dílo „Život Arseněva“ – 5-ti dílný román řeka, částečně autobiografický
- „Míťova láska“ – velká láska studenta ke Káťi, zpočátku horlivá láska a pak hádky, ona se s ním rozejde a on se zastřelí
- „Pán za San Francisca“ – jede na lodi do Itálie, na lodi umírá, kapitán ho pošle zpět do jeho vlasti, ale tam pro něho není místo, plivou na něj, přesto že byl boháč

Maturitní otázky 18.

Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století

- vznik ČR 28.10. 1918-politické, hospodářské, národnostní, sociální změny
- první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, předseda první vlády Karel Kramář
- spisovatelé se už během války aktivně zapojili do bojů – 1917 – Manifest českých spisovatelů : právo českého národa na samostatný politický život
- po válce – pocit zadostiučinění a radosti z vytvořeného státu, ale i pocity hrůzy z válečné zkušenosti. Národní optimismus provází vlna poválečného pesimismu, strachu z techniky, která byla zneužita proti člověku
- radikální odklon od minulosti, česká literatura byla zbavena služebných úkolů, které plnila v 19. století (odklon od národního buditelství) – vymizela historická tématika i žánr vesnického románu
- zvýšená pozornost soustředěna na průmyslová centra – program tzv. proletářské literatury
- silný kult strojové civilizace a utopických představ o tom, že vymoženosti techniky a úspěchy exaktních věd pomohou nastolit věčný mír
- poválečná vlna vitalismu
- tvorba legionářských spisovatelů – zachycují život hlavně ruských legií
- válečný román – s výjimkou Haškova Švejka nedosahuje zahraniční úrovně
- od počátku 30. let se posiluje pozice katolické literatury
- kulturní vývoj 1. republiky ovlivnila hospodářská krize (1929 – 1933) i postupný růst fašismu
- socialisticky orientovaná kulturní fronta rozdělena bolševizací KSČ. 1929 – z řad komunistů vyloučeno 7 spisovatelů – Neumann, Hora, Seifert, Vančura, Olbracht, Malířová, Majerová
- v souvislosti s občanskou válkou ve Španělsku (1936 – 9) došlo k roztržce mezi levicově orientovanou a demokratickou inteligencí na jedné straně a katolickými autory (stavěli se za frankistické hnutí)
- 1938 – manifest Věrni zůstaneme – názorové sjednocení všech proudů a výzvy k obraně republiky
- 15.3.1939 – vytvoření protektorátu Čechy a Morava – konec samostatné existence.

Maturitní otázky 17. pokračování

RUSKO
- emigrantská literatura – někteří autoři museli po revoluci emigrovat nesnaží se přizpůsobit ruskému sociálnímu realismu
- domácí literatura – „budovatelský román“ – kladným hrdinou je vždy bolševik (revolucionář) a musí bojovat proti reakcionářům hrdina je nekomplikovanej, lidé se vlivem hrdiny přiklánějí na lepší stranu popularita = podlézavost, vychvalováni Stalina, revoluce
Isaak Emanuilovič BABEL
- žid
- bojoval jako kozák v druhé brigádě generála Buďona
- „Rudá jízda“ – 36 povídek o tažení brigády Buďoného proti Polákům na území Ukrajiny, děj je popsán objektivně a nezaujatě používá tzv. novou estetiku románu – používá dvě protichůdné významové roviny
- „Oděské povídky“ – autobiografické povídky z jeho mládí (např. „Historie mého holubníku“ – o přijetí na gymnázium)
Boris PILŇAK
- „Holý rok“ – první román o revoluci, základní dílo sovětské literární avantgardy kubofuturistický program Holý rok zobrazuje realitu z různých úhlů – až parodický účinek sekaná próza – tradiční vyprávění se střídá s citacemi schválně nedokončený

Maturitní otázky 17. pokračování

Jevgenij ZAMJATIN
- „My“ – musel emigrovat do Paříže popisuje obavy z budoucnosti lidstva – utopická vize důsledků uplatnění komunistických principů děj se odehrává v 26. století, vypráví ho konstruktér vesmírné lodi, lidé nemají jména, přesná organizace času, v den volem Dobroditele (ten nejvyšší) propukne revolta – potlačena a organizátoři popraveni předchůdce sci-fi
Michail BULGAKOV
- prozaik a dramatik, spolupracoval s MCHATem
- jeho tvorba byla kritizována a tak vyšla až po jeho smrti
- zpočátku psal satirická díla s utopickými rysy („Osudová vejce“ „Psí srdce“)
- je řazený k magickému realismu – prolínání dvou světů
- „Mistr a Markétka“ – román filozofický, dobová satira ruské společnosti dvě dějové roviny – 1. autor vypráví o dopsaném románu v psych. léčebně, 2. fantazijní rovina faustovské téma, vyprávění o Pilátu Pontském a Ježíši

Maturitní otázky 17. pokračování

Maxim GORKIJ
- vlastním jménem Alexej Maximovič Peškov
- prozaik, dramatik, literární kritik, publicista
- brzo osiřel a od mládí se živil jako poslíček, umývač nádobí, pekařský dělník, ...
- horlivý samouk, tulácká univerzita, prodělal TBC, pokusil se o sebevraždu, znal nejrůznější sekty a komuny
- zakladatel a teoretik socialistického realismu (není důležitá krása, ale údernost díla)
- začínal jako novoromantický básník (hlavně alegorická díla – forma bájí a legend)
- podporoval studentské demonstrace a vyzýval ke svržení cara
- 1906 byl uvězněn, ale tlak světové veřejnosti donutil cara ho propustit
- sblížil se s Leninem a napsal jeho umělecký portrét „V. I. Lenin“
- „Foma Godějev“ – zolovský román, konflikt čestného a přímého mladého kupce s kořistnickým a mravně rozvráceným okolím
- „Matka“ – zrod socialistického třídního vědomí a morálky proletářského kolektivu stala se knihou mezinárodního revolučního hnutí, syn je proletář, matka mu v tom brání, ale nakonec i ona se stane proletářkou
- „Dětství“ „Mezi lidmi“ „Moje universita“ – autobiografická trilogie

Maturitní otázky 17. pokračování

John STEINBECK
- patřil k lost generation, rozrušoval „americký sen“
- vynikající vypravěč, používal prostý jazyk, proti civilizaci
- Nobelova cena
- tělesná síla a mravní čistota = základní znaky člověka
- psal proti rasismu
- jeho první román byl „Zlatý román“
- „Pláň Torttila“ – úsměvný příběh o mexických venkovanech (povalečích)
- „O myších a lidech“ – příběh dvou mladých mužů na farmě jeden z nich (Lenny) je duševně nemocný (miluje všechny měkké a hebké věci) a má velkou sílu, ten druhý (George) ho chrání a stará se o něj kontrast iluzí a reality
- „Hrozny hněvu“ – bohatí farmáři si mohou koupit stroje a nepotřebují lidi, chudí farmáři nejsou schopni konkurovat a hněv se stupňuje, většina jich odjíždí do Kalifornie, kde je nemají rádi, protože jim berou práci – hospodářská krize v Americe lidé z venkova jsou lepší, než ti z města
- „Toulavý autobus“ – popis jedné cesty autobusem a vztahů lidí mezi sebou
- „Na východ od ráje“ – biblické motivy bratrské lásky, jeden je úspěšnější než druhý
Eugene Gladstone O´NEILL
- dramatik, herec, zakladatel moderního divadla
- živil se jako zlatokop, námořník, fotograf, ...
- obecenstvo nechápalo jeho hry – byly hlubokomyslné
- „Smutek sluší Elektře“ – po skončení války S x J v rodině, kde jsou poškozeny vztahy válkou manželka zabije muže (generála), syn pomstí otce a zabije matku, syn má však výčitky a za pomoci své sestry spáchá sebevraždu – za všechno může válka

Maturitní otázky 17. pokračování

Ernest HEMINGWAY
- dobrovolně odešel do války jako mladík (hned po střední škole)
- po válce byl dopisovatel v Paříži, živil se jako novinář
- byl i ve Španělské občanské válce po 2. světové žil na Kubě
- nakonec se zastřelil
- ve svých románech měl zájem o mezní životní situace, psychologické zobrazení člověka, metoda ledovce (objektivní, úsporný styl soustředěný na jednu důležitou situaci, všechno ostatní je skryté)
- jeho hrdinové – individuality
- Nobelova cena
- „Vojákův návrat“ – povídky, ukazuje povahu lidí z „lost generation“
- „Sbohem armádo“ – příběh amerického vojáka a anglické ošetřovatelky
- „Zelené pahorky africké“ – o jeho cestách po Africe a lovu
- „Komu zvoní hrana“ – hrana = smutečný zvon děj románu se odehrává během 3 dnů v občanské válce ve Španělsku, Robert Jordan – učitel španělštiny odchází do Španělska jako odborník na TNT (má zničit most), během jedné akce pozná ženu most zničí a při ústupu na něj spadne kůň a zlomí mu nohu, ona ho nechce opustit
- „Stařec a moře“ – novely, o starém kubánském rybáři člověka není možné porazit, ale jen zničit, důležitá je snaha něčeho dosáhnout čestně a udělat pro to vše

Maturitní otázky 17. pokračování

Francis Scott FITZGERALD
- patří mezi autory ztracené generace, za války sloužil v armádě
- „Na prahu ráje“ – autobiografický román díky němu se mohl oženit
- poslední léta svého života se živil psaním filmových scénářů v Hollywoodu
- je čtenářsky přitažlivý zejména díky svým povídkám „Berenika stříhá vlasy“
- „Velký Gatsby“ – hlavní hrdina ztělesňuje americký sen a umírá na svou víru, že bohatství může být prostředek k dosažení vyššího duchovního ideálu Gatsby se snaží svým bohatstvím získat lásku ženy, která však není schopna hlubokého citu, neboť miluje spíš věci, klidně obětuje svého milence ve chvíli, kdy on bere na sebe její vinu
- „Něžná je noc“ – autobiograficky laděný román vypovídající o těžké životní krizi příběh amerického psychiatra Dicka Divera, který se ve švýcarském sanatoriu setkává s duševně nemocnou dívkou Nicole, na níž má citový vztah blahodárný vliv následuje svatba, ale harmonický vztah narušuje sobectví filmové hvězdy Rosemary, Nicole se nemoc vrací a Dick postupně ztrácí iluze, vědomí závislosti na vyšších vrstvách jej přivádí ke skepsi a alkoholu

Maturitní otázky 17. pokračování

William FAULKNER
- nositel Nobelovy ceny
- pocházel z významné jižanské rodiny
- studoval filozofii, ale nedokončil
- většinu života prožil ve státě Mississippi (žili zde potomci staré bělošské aristokracie, černoši a bělošská chudina) to vytváří společenské pozadí většiny jeho románů a povídek
- během 1. světové války sloužil jako pilot
- „Vojákův žold“ – o návratu zraněného a znetvořeného válečného letce
- další díla vyšla v různých časových obdobích a tvoří tzv. „yoknapatawphskou ságu“ (jde o smyšlený kraj) odehrávající se na americkém jihu
- jeho dílo je pro čtenáře dost náročné – používá složité kompoziční a stylistické postupy (na první pohled jsou romány chaotické a roztříštěné)
- proniká do psychologie lidí, soustředí se na emocionální a psychologickou stránku výjimečných, něčím poznamenaných lidí
- „Když jsem umírala“
- „Absolóne, Absolóne!“ – tragédie plantážnické rodiny zatížené vinou rasismu základní dějovou osnovu vytváří příběh zakladatele rodu Thomase Sutpena, který se narodil v chudé bělošské rodině. Podařilo se mu zbohatnout, avšak současně poznamenal osudy svých potomků vinou rasových předsudků mstí se za pokořující zážitek z dětství, kdy ho černošský sluha vyhnal od dveří bohatého bělocha po narození syna zjistí, že žena má v sobě část černošské krve a tak ji i dítě opouští román vzniká jako podobenství o vině a trestu za neodčinitelný hřích, jímž je zotročování lidských bytostí
- „Divoké palmy“ – dva příběhy první vypráví o milostném vztahu lékaře a jeho milenky, o jejich existenčních problémech ... druhý popisuje plavbu trestance, kterého při záchranných pracích unesl divoký proud řeky na pramici s těhotnou ženou, žena během plavby porodí, ji i dítě zachrání a trestanec dostane o 10 let navíc za pokus o útěk

Maturitní otázky 17. pokračování

Theodore DREISER
- uznávaný spisovatel, publicista a aktivně vystupoval na straně amerického socialismu
- jeden z hlavních představitelů amerického naturalismu a sociálního realismu
- základním tématem jeho díla je kariéra lidí toužících po slávě a bohatství, kterým obětují cit, čest i smysl života  ztroskotanci nebo úspěšní cynikové
- „Sestřička Carrie“ – osmnáctiletá venkovanka přijíždí do Chicaga, aby získala bohatství s prácí v továrně není spokojená a tak se nechá vydržovat, ale milence opustí, aby se dostala k divadlu  dosáhne svých cílů, ale není šťastná
- „Americká tragédie“ – hlavní hrdina se snaží vymanit z chudého prostředí, rozhodne se zbavit těhotné snoubenky, když stojí v cestě výhodnému sňatku s dcerou milionáře, při vyjížďce na jezeře ji utopí, je obžalován z vraždy, je odsouzena a umírá na elektrickém křesle autor ničí americký mýtus o úspěchu, jde o román o mravní nezodpovědnosti a tlaku přírodních sil a pudů  román naturalistický a sociálně realistický
Sinclair LEWIS
- autor společenskokritických románů, sarkastický humor
- útočí na typ amerického maloměšťáka, současně má pro své postavy porozumění a soucit
- nositel Nobelovy ceny
- „Babbit“ – satirický obraz mentality amerického obchodníka hlavní hrdina je představován v různých sociálních rolích (prosperující obchodník, záletník, ...), po uvěznění svého přítele se chce vzepřít životnímu stereotypu, ale není toho schopen, nakonec se stává „vzorným občanem“
- „Hlavní třída“ – marný boj emancipované ženy s přízemním a nekulturním prostředím městečka
- „Arrowsmith“ – talentovaný vědec se potýká s maloměšťáckým prostředím

Maturitní otázky 17. pokračování

John GALSWORTHY (1867 – 1933)
- v jeho díle vrcholí tradice anglického kritického realismu
- tématika života vyšších měšťanských vrstev
- nositel Nobelovy ceny (1932)
- „Sága rodu Forsythů“ – trilogie, obraz života vyšších vrstev viktoriánské Anglie, rozpad rodiny, která se orientuje na hodnoty jako je smysl pro majetek, egocentrismus, nejsou schopni vřelého citu
- v návaznosti vydal další dvě trilogie: „Moderní komedie“ „Poslední kapitola“
George Bernard SHAW (1856 – 1950)
- dramatik a kritik, nositel Nobelovy ceny 1952
- mistr vtipu, ostrého slova, ironizující postoj ke společenským předsudkům a lidským slabostem
- zpočátku hry sociálně orientované, později hry proti pokrytectví, fanatismu a militarismu
- autor historických her, ale mnohé historické hry měly parodické vyznění, protože ze slavných postav minulosti strhávaly svatozář
- autor mnoha citátů, aforismů, satirických komentářů
- „Ceasar a Kleopatra“
- „Zpět k Methusalemovi“ – problematika dlouhověkosti
- „Svatá Jana“ – vrcholné dramatické dílo o Janě z Arku, na pozadí této historické události se odehrává osud chudé dívky, která se ocitne v konfliktu s církví a zákonem, jimž padne za oběť charakterizovaná jako moderní žena
- „Pygmalion“ – námět od Ovida o sochaři Pygmalionovi, který se zamiloval do vlastní sochy profesor fonetiky Higgins se vsadí s přítelem, že naučí prodavačku květin vystupovat a chovat se jako dáma, podaří se mu to a ztrácí o Lízu zájem, ta se však už nemůže vrátit tam odkud přišla, nakonec se do ní zamiluje chudý mladík, kterému dá Líza přednost, Higgins si uvědomí až pozdě, že ji potřebuje

Maturitní otázky 17. pokračování

AMERICKÁ LITERATURA
- vzniká pojem „lost generation“ – označuje skupinu amerických autorů 20. let, kteří byli otřeseni 1. světovou válkou (dobrovolně vstoupili do války) a zároveň vystřízlivěli z tzv. „amerického snu“ (člověk se může uplatnit pouze v Americe)
- základním tématem těchto autorů je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury, nemají smysl života
- patří sem Hemingway, Fitzgerald, Faulkner
Henry MILLER
- „Obratník Raka“ – autobiograficky laděný román, detabuizace sexuality (zobrazení heterosexuálních i lesbických vztahů), technika proudu vědomí v době vzniku označeno za pornografii obraz života autora při jeho pobytu v Paříži – téma „hladový život“ místo dějové osnovy spontánní sled historek a výjevů typická je antiintelaktuální bezprostřednost zpovědi
Stephen LEACOCK
- původem Angličan, žije v Kanadě
- jeden z nejlepších humoristů, psal eseje, příběhy, parodie
- „Literární poklesky“ – povídky

Maturitní otázky 17. pokračování

RAKOUSKO
Arnold ZWEIG (1881 – 1968)
- chtěl napsat 8-dílný cyklus popisující zážitky 1. světové války
- „Velká válka bílých mužů“ – nakonec vznikl pouze 6-ti dílný cyklus románů :
„Spor o seržanta Gríšu“ – tragický motiv popravy ruského zajatce, podaří se mu uprchnou ze zajetí, ale je chycen s cizími doklady a prohlášen z vyzvědače, obraz válečné krutosti a absurdity„Mladá žena v roce 1914“ a „Výchova před Verdunem“
Stefan ZWEIG (1881 – 1942)
- jeho knihy jsou mementem před jakoukoliv podstatou násilí a před degradací lidství
- pro své smýšlení musel 1938 opustit Evropu
- „Strach“ „Amok“
- biografie Rollanda, Balzaca, Dostojevského, ...
Robert MUSIL (1880 – 1942)
- „Zmatky chovance Törlesse“
- „Muž bez vlastností“ – románové torzo o rozpadu měšťanské společnosti v Kakánii

Maturitní otázky 17. pokračování

ANGLIE
James JOYCE (1882 – 1941)
- traumatický vztah k rodině, náboženství, rodnému Irsku, prototyp evropského člověka
- narozen v Dublinu
- na svém posledním díle pracoval jako slepý
- „Dubliňané“ – soubor povídek
- „Portrét umělce v jinošských letech“ – léta dospívání autobiografického hrdiny Štěpána, forma deníku, proud vědomí
- „Odysseus“ – odkaz na slavného Odyssea putování Blooma je paralelou mytologické pouti Odyssea z Tróje to co Odysseus prožíval 20 let, tak to Bloom zažívá ve svém vědomí a podvědomí během jednoho dne syrový záznam všedních životních úkonů postav a necenzurovaný tok jejich myšlenek originální je i formální podoba románu – 18 kapitol je tématicky vázáno k epizodám Homérovy Odyssey, jednotlivé kapitoly jsou výrazně odlišeny nejen místem a dobou děje, ale i zvláštními literárními styly (vyprávění, monolog, katechismus – zpověď, ...), každá kapitola má symbolickou barvu, symbolickou část lidského těla mnohoznačnost, složitá symbolika, každé další čtení přináší nový úhel pohledu
- „Oplakávání Finnegera“ – experiment o vytvoření univerzálního souboru mýtů lidské kultury

Maturitní otázky 17. pokračování

Virginie WOOLFOVÁ (1882 – 1941)
- její próza vycházela z impresionistického malířství
- bohémka, holdovala alkoholu  deprese  sebevražda
- poválečná vlna tzv. nového románu
- proud vědomí, asociace, vnitřní monology postav
- „K majáku“ – netradiční prostředky, portrét ženy, jako nositelky harmonie, tráví prázdniny u moře, hledá smyslu života
- „Mezi akty“ – vztahy skupiny přátel, proud vědomí
- „Orlando“ – hlavní hrdina žije 4 století až do přítomnosti, v průběhu se mění z muže na emancipovanou ženu
- „Flush“ – o životě psa paní Browningové a životě básnířky Browningové
David Herbert LAWRENCE (1885 – 1930)
- hlasatel víry ve spontánní a instinktivní život, zasloužil se o odtabuizování sexu v literatuře
- „Milenec lady Chatterlyové“ – typ kroniky, nespoutaná a zakázaná láska lady a hajného, kontrast vznešeného a nízkého, původně vztah založený na tělesném styku, později se mění v cit a lady opouští svého manžela navzdory společenským konvencím

Maturitní otázky 17. pokračování

Heinrich MANN (1871 – 1950)
- prozaik, dramatik, esejista
- pocházel ze židovské rodiny
- po studiích pobýval v Itálii a Francii
- po nástupu Hitlera jeho knihy veřejně páleny  musel emigrovat (do Československa a pak do USA)
- ve svých prózách navazuje na realismus a naturalismus 19. století
- „Profesor Neřád“ – satirická studie gymnaziálního profesora Raata, který pronásleduje studenty, terorizuje je, zobrazen nesmiřitelný konflikt s lidskou nízkostí jeho nejkritičtější dílo, sonda do zvrácené morálky maloměšťácké elity, odhaluje zvrhlé rysy německé povahy, zbabělost a malost ve školském systému
- „Mládí krále Jindřicha IV.“ „Zrání krále Jindřicha IV.“
Thomas MANN (1875 – 1955)
- studoval v Mnichově, kde prožil největší část svého života
- v roce 1929 dostal Nobelovu cenu
- po nástupu Hitlera jeho knihy veřejně páleny  emigroval do Československa, USA a pak do Švýcarska
- ve svém díle chtěl podat podrobný obraz německé společnosti
- „Kouzelný vrch“ bildungsroman – líčí zrání hlavního hrdiny
- „Buddenbrookovi“ – generační román, zobrazuje vzestup a pád lübecké podnikatelské rodiny
- „Josef a jeho bratři“ – čtyřdílná románová epopej na téma za Starého zákona, vztah člověka a dějin – převeden do současnosti, zbaven mýtů, hlavní téma – humanismus
- „Doktor Faustus“ – filozoficky pojatý román, parafráze faustovského tématu hlavní hrdina, geniální hudebník, je ochoten za tvůrčí inspiraci zříci se lásky a odevzdat svou duši ďáblu, jeho příběh je vypravován vypravěčem, který zároveň prožívá vlastní osud v čase druhé světové války, příběh působí jako symbol bloudění Němců i soudobého lidstva

Maturitní otázky 17. pokračování

Erich Maria REMARQUE (1898 – 1970)
- vlastním jménem Erich Paul Remark
- nejčtenější autor 20. století – asi pro jeho dojemné příběhy lásky
- patří ke generaci, která se v období dospívání ocitla v zákopech 1. světové války
- „Na západní frontě klid“ – autentičnost, jeho osobní zážitky, pokusil se podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou, ztráta iluzí
- „Tři kamarádi“
- „Cesta zpátky“ – politický a mravní rozklad v poraženém Německu, člověk zasažený válkou hledá své místo a smysl života, zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti
- „Jiskra života“ „Vítězný oblouk“ „Miluj bližního svého“ „Čas žít, čas umírat“ „Černý obelisk“
Bertold BRECHT (1898 – 1956)
- dramatik, režisér, divadelní teoretik, tvůrce tzv. epického divadla (snaha zrušit divadelní iluze  zcizovací efekt)
- „Strach a bída třetí říše“
- „Žebrácká opera“ - adaptace hry Johna Graye, pokrytectví měšťanské společnosti, rozpor mezi zdáním a realitou, souboj dvou gangů, Peachumův gang ( Peachum vlastní firmu Přítel žebráka – každý žebrák musí být evidován a odvádět půlku výdělků ) a Macheathův gang ( Macki Kudla – velí zlodějům, má známé po celém městě i v řadách policie ), Macki si tajně vezme Polly, dceru Peachuma, což se mu nelíbí, rozhodne se Mackieho udat, šerif ho ale varuje a ten předá vedení firmy Polly a utíká, jedna z Mackieho milenek prozradí místo jeho pobytu a ten je zatčen, má být zatčen, všichni jakoby truchlí ale mají radost, královna v den své korunovace udělí Mackiemu milost
- „Matka kuráž a její děti“ - během 30.-ti leté války, dramatická kronika, ukazuje obchody očima malých lidí živořících na okraji války, válku potřebují a nezanevřou na ni, dobro, zlo – vše je jedno, chtěl aby si divák uvědomil zrůdnost války a nechápal jí tak jako matka Kuráž, pro kterou je to obživa a ne původce zla, matka Kuráž, ta má tři děti, putují s vojáky, živí se obchodováním, syn se nechá naverbovat do armády, nakonec o všechny děti přijde avšak pokračuje s vojskem dál, je to její obživa

Maturitní otázky 17. pokračování

Franz WERFEL (1890 – 1945)
- ve 20. letech nejslavnější německý autor
- básník, prozaik, dramatik
- narodil se v Praze, zanedbával školu, navštěvoval kavárny, žil jako bohém
- v roce 1938 emigroval před Hitlerem do Francie a pak do USA
- jeho tvorba je ovlivněna expresionismem, jeho prózy jsou vypravěčsky srozumitelné a morálně laděné, hrdinové hledají cestu k nastolení spravedlivých lidských vztahů bez válek a násilí  cestu vidí v utrpení, obětech
- „Sjezd abiturientů“ – o soudci, který se snaží vypátrat svoji vinu, jak změnil život svého spolužáka, na sjezdu na něj vzpomíná
- „Píseň o Bernardetě“ – román o hrdince mariánského zjevení v Lurdech
- „Čtyřicet dnů“ – zachycuje jednu z událostí 1. světové války – pokus turecké armády vyhladit arménský národ. Hlavní postavou je Armén Gabriel, žijící dlouhá léta v Paříži, který se vrací do Arménie, aby ukázal synovi rodná místa, a stane se vůdcem arménských sedláků proti Turkům. Při splnění svaté povinnosti nachází smrt
Egon Erwin KISCH (1885 – 1948)
- prozaik, publicista, tvůrce moderní umělecké reportáže
- narozen v Praze, původem žid
- studoval žurnalistiku v Berlíně, pak v Německu pracoval pro noviny a časopisy
- po skončení 1. světové války spolupracoval s vůdci české levicové avantgardy
- podnikl řadu cest – Rusko, USA, Čína, Austrálie, ...
- po nástupu Hitlera zatčen a vykázán ze země
- znalec pražského podsvětí, byl zaujatý pravdou, zásadový s širokým přehledem
- „Pasák“ „Pražská dobrodružství“ „Zuřivý reportér“
- „Tržiště senzací“ – autobiografický soubor reportáží se vzpomínkama na dětství
- „Pražský pitaval“ – pitaval = F.G.Pitaval, autor knihy o slavných soudních procesech hrdiny jsou lidé z pražského podsvětí, významné osobnosti i zločinci, autor se zaměřuje na všední, faktickou stránku událostí, dívá se na ně očima jejich přímých aktérů

Maturitní otázky 17. pokračování

Gustav MEYRINK (vlastním jménem Gustav Meyer)
- dokázal vystihnout tajemnou atmosféru magické Prahy
- narozen ve Vídni, v Praze prožil asi 25 let
- jeho dílo má dvě základní polohy – mystická rovina a sarkasmus a groteskno
- typická je ironie a parodie hraničící s absurditou
- „Golem“ – vypravěč je na základě výměny klobouku přenesen ve snu o několik desítek let zpět a prožívá během jedné noci část života rytce kamejí je na čtenářovi, aby si stanovil hranice mezi snem a skutečností, myšlenkově se příběh pohybuje v blízkosti staroegyptské filozofie, židovské kabaly a buddhismu

Maturitní otázky 17. pokračování

NĚMECKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA
- nástup fašismu: pronásledování „nepohodlných“ autorů, rasistické útoky proti židovským občanům (Norimberské zákony 1935)
- vlna literárního expresionismu
Lion FEUCHTWANGER (1884 – 1958)
- židovský spisovatel, psal romány a dramata
- narodil se v Mnichově
- studoval germanistiku a filozofii, hodně cestoval
- po nástupu Hitlera emigroval do Paříže později do USA
- psal zejména historické romány – ukazuje na souvislosti mezi minulými ději a současností
- „Josephus Flavius“ – trilogie, líčí židovský odboj proti Římanům v 1. století n.l. kdy se pod tlakem křesťanství začala rozpadat antická civilizace, hlavní hrdina – židovský historik, prožívá situaci společenských krizí, zvratů a napětí
- „Lišky na vinici“ – román z období před Velkou francouzskou revolucí
- „Bláznova moudrost“ – životopisný román o Rousseauovi
- „Goya“ – životopisný román o španělském malíři
- „Židovka z Toleda“ – odehrává se v době španělského středověku
- „Čekárna“ – trilogie o vývoji nacistického Německa, vznik nacismu, první měsíce Hitlerovy vlády, ...
- „Žid Süs“ – první autorův román, předjímá osudy židů v nacistickém Německu

Maturitní otázky 17. pokračování

Romain ROLLAND (1866 – 1944)
- laureát Nobelovy ceny
- po 1.světové válce spolu s jinými spisovateli usiloval o založení jednotné kulturní fronty proti válce a fašismu
- „Jan Kryštof“ – román řeka, široce zobrazuje osud jedince na pozadí společenského dění, 10-ti dílný cyklus, životní osudy geniálního německého hudebníka
- „Okouzlená duše“ – psychologický román s protiválečným postojem
- „Petr a Lucie“ – milostná, protiválečná próza děj se odehrává mezi 30. lednem a 29. březnem 1918, Petr, syn měšťanské rodiny, zatížené konvencemi svého stavu, se náhodně setká v metru s Lucií uprostřed nálety ohrožované Paříže, zamilují se a uzavírají se do samoty své lásky, bez ohledu na morálku svých rodičů a válečné hrůzy kolem, jejich vztah ale nemůže uniknout ničivému vlivu okolního světa – symbolicky na Velký pátek zahynou v trokách chrámu, který je při náletech zničen celý příběh je vybudován na kontrastu dvou základních rovin – atmosféra válečné Paříže a intimní svět lásky bezbrannost všech lidských ideálů a hodnot ve válce je zvýrazněna smrtí milenců
- „Dobrý člověk ještě žije“ – protiválečný román
Henri BARBUSSE (1873 – 1935)
- „Oheň“ – protiválečný román, již za jeho života byla vydaná v 60-ti překladech podtitulem tohoto díla je „Deník bojového družstva“, román se snaží zachytit z několika zorných úhlů epizody ze života vojáků v 1.světové válce, sugestivní líčení utrpení a hrůz, umírání vojáků v bahnitých zákopech, ...
- „Peklo“ – pod vlivem Zolova naturalismu

Maturitní otázky 17. pokračování

Gabriel CHEVALLIER
- humorista, autor několikadílného románu o osudech postav městečka „Zvonokosy“
Henri CHARRIÉRRE
- „Motýlek“ – příběh o věznění Francouze v trestanecké kolonii na Ďábelských ostrovech ve Střední Americe, autobiografické prvky, nezdolná touha člověka po svobodě
Louise Ferdinand CÉLINE (1894 – 1961)
- hodně cestovala tak měl možnost poznat otřesné životní podmínky v některých zemích
- pro kolaboraci s fašismem musel po 2. světové válce opustit Francii, 1951 byl amnestován a mohl se vrátit do Francie a zde pak i zemřel
- ve svých dílech zachycuje lidský život s jeho negativními, někdy až hrůznými stránkami, měl šokující slovník, čerpal z argotu, mluvy chudiny a lidské spodiny
- „Cesta do hlubin noci“ – hrdinou je student s autobiografickými rysy, dobrovolník ve válce, dospívá k přesvědčení, že jediným možným únikem je pokrytecká morálka, po válce se ocitá v Africe odkud je prodán do otroctví do Ameriky, po návratu do Francie se konečně stává lékařem pro chudé, denně má na očích otřesné nemoci, bídu, degradaci člověka, ..., smrt je jediným východiskem marných životních zápasů, autor vyjadřuje nenávist k modernímu světu, absurdnímu a zkaženému, expresní obrazy krajní ošklivosti, cynismu

Maturitní otázky 17. pokračování

PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA
- svérázný pohled na svět, působení židovského elementu
Franz KAFKA (1883 – 1924)
- narozen v Praze
- miloval a zároveň pohrdal rodiči  nevěřil si a bál se otce
- studoval práva (na přání otce), pracoval v pojišťovně, v 39 dostal TBC a odešel do důchodu, svoji práci nenáviděl
- až na výjimky si nepřál publikovat svá díla (publikoval je až Max Brod)
- „Ortel“
- „Proměna“ – jednoho dne se obchodník Samsa probudí proměněný v odporný hmyz, povídka je dokumentem proměňujících se vztahů mezi ním a ostatními členy rodiny
- „Amerika“ – osudy šestnáctiletého Karla Rossmana, kterého svedla služebná a rodiče ho za to pošlou do Ameriky, ke svému strýci
- „Proces“ – nedokončený román o muži, se kterým je veden proces za existenci, je obviněn a popraven
- „Dopisy Felice“ – dvakrát zrušil zásnuby s ní „Dopisy Mileně“
- ve 30. letech a po 2. světové válce módní spisovatel
- jeho tvorba ovlivněna židovským původem, magií, mystikou, vliv otce (ubíjení psychiky), nemocí, díla pesimistická ve snové tíživé atmosféře
- „Zámek“ – nedokončený, zeměměřič K. je povolán na vesnici zámeckým pánem, román líčí jeho marné úsilí dostat se do zámku, aby zjistil co je jeho úkolem, zámek = sídlo úředníků
- víceznačnost, er-forma, propracované souvětí a jednoduché věty, asyndeton (nedostatek spojek), vnitřní monology
- divný, absurdní a fantaskní svět – je líčen do podrobnosti, logika snu, svět odcizování člověka, přízrak byrokracie, pesimismus, bezejmenné postavy - symbol všeobecné platnosti
- vidí se v něm existencionalisté, expresionisté a absurdní spisovatelé

Maturitní otázky 17. pokračování

André GIDE (1869 – 1951)
- charakteristickým rysem jeho prózy je střet silné a jedinečné osobnosti se svazujícím prostředím
- byl ovlivněn Nietzscheho filozofií nadčlověka
- nositel Nobelovy ceny
- jeho reportáže z cest (Kongo, Čad, ...) výrazně ovlivnily protikolonialistický postoj francouzské veřejnosti „Návrat ze SSSR“ – kritika stalinského režimu
- „Penězokazi“ – líčí vzpouru dětí ze tří dobře situovaných pařížských rodin proti falešné a pokrytecké morálce rodičů i celému systému výchovy v díle se střídá několik vypravěčů hlavní hrdina Eduard se chystá psát román Penězokazi a do prostředí revoltujících dětí ho přivádí homosexuální láska k jednomu z nich střetáváním reality skutečné a literární se u díla stává „román o románu“
André BRETON (1896 – 1966)
- básník a umělecký teoretik
- přední osobnost mezinárodního surrealistického hnutí, původně dadaista, pak začal studovat medicínu a seznámil se s Freudovými spisy – vznikl nový směr surrealismus
- zprvu salónní komunista, po fašizaci sovětské kulturní politiky se stal odpůrcem stalinismu
- vyjadřoval se v experimentální próze metodou automatického psaní
- „Nadja“ – spojení surrealistických teorií s milostným příběhem, setkání s Nadjou = vtělení svobodného ducha, text na pomezí snu a reality, meditace o tenké hranici mezi šílenstvím, svobodou a láskou

Maturitní otázky 17. pokračování

FRANCIE
Marcel PROUST (1871 – 1922)
- celý svůj život pobýval v odloučení a soustředil se na své dominantní dílo, román „Hledání ztraceného času“ – 8 dílů vydaných v letech 1913 – 1927, je hodnocena jako nejúplnější obraz mravů ve Francii, hned po Lidské komedii od Balzaca je to podrobná encyklopedie lidského nitra, celý cyklus je mnohovrstevný – v jedné rovině sleduje rozklad francouzské aristokratické společnosti, v dalších rovinách vnímáme autorovy pocity, intimní prožitky, vnitřní monology, líčení reflexí a vzpomínek, Proust používal subjektivnost a psychologičnost až do krajnosti, analýza žárlivosti a homosexuality kompozice díla – dlouhá a složitá souvětí, bezsyžetový text, asociativní spojování jevů, na pomezí filozofického, naturalistického románu a memoárů, mnoho vsuvek, závorek, pomlček, používá anakoluty, „ztracený čas“ je podle něj minulost, ztracené okamžiky filmová podoba – Swannova láska
- fabule – příhoda o níž se vypravuje syžet – jakým způsobem se vypravuje

Maturitní otázky 17. pokračování

Antione de SAINT –EXUPÉRY (1900 – 1944)
- byl letcem, pokoušel se o vytrvalostní rekordy, pomáhal zavádět nové letecké linky, za 2. světové války byl válečný pilot (z jednoho průzkumného letu v 1944 nad Korsikou se nevrátil)
- působil také jako žurnalista
- jeho próza se často zaměřuje na otázku smyslu života, některé byly tématicky spjaty se životem letců za války
- „Malý princ“ – filozofická pohádka jde o vyprávění pilota, který havaruje na poušti, potkává malého prince z daleké planetky, z které utekl, protože zapochyboval o lásce květiny, kterou miloval, během svého putování navštívil už pět planet a každá představuje jeden z lidských negativních charakterů, na Zemi se seznámil s liškou, která mu ukázala co znamená opravdový cit a jak je třeba žít střet světa dětí a dospělých – vyniká rozdílnost jejich mravních hodnot touha ovládnout svět, materialismus X láska, přátelství a lidská solidarita, jen láska a přátelství nás mohou zbavit osamělosti, pokud zároveň darujeme druhým i sami sebe
- „Noční let“ „Citadela“ – filozofické úvahy „Země lidí“

Maturitní otázky 17. pokračování

Anatole FRANCE (1844 –1924)
- rozsáhlé vzdělání získal četbou (jeho otec byl knihkupec)
- byl nakladatelský lektor, knihovník, literární kritik
- sympatizoval se socialistickým hnutím
- v roce 1921 získal Nobelovu cenu
- zapojen do Dreyfussovy aféry – zastával se ho spolu se Zolou
- proslul jako autor povídek s historickými i současnými náměty s výrazným filozofickým podtextem, psal i eseje o významných osobnostech (Stendhal, Rabelais) a je taky autorem divadelních her
- jeho dílo vyniká náročností, myšlenkovou bohatostí, využívá různých formálních postupů (mýtů, legend, kronik, ...)
- „Bohové žízní“ – období Francouzské revoluce hrdina je chudý a naivní malíř, který se proměňuje ve fanatického zastánce revolučního teroru, udává své přátele i příbuzné a i před svou popravou je přesvědčen o své pravdě ukazuje na škodlivost fanatismu a dogmatismu
- „Historie našich dnů“ – tetralogie, v níž líčí zpátečnictví a měšťácké pokrytectví ve Francii
- „Ostrov tučňáků“ – parodie na francouzské dějiny příběh začíná přijetím tučňáka do lidské společnosti, poté co byl omylem pokřtěn, pak sledujeme osudy tučňáka od středověku až po zánik celé společnosti
Francois MAURIAC (1885 – 1970)
- získal Nobelovu cenu
- jeho romány jsou katolicky orientované
- tématem jeho rozsáhlého díla jsou nejčastěji rodinné konflikty mezi mužem a ženou, jedincem a rodinou, člověkem a vírou, v níž se hledá východisko a jistota
- „Klubko zmijí“ – zpověď muže, který smrtí bilancuje svůj život úspěšného advokáta, za svůj postoj lakomce a tyrana zaplatil osamocením a citovou prázdnotou, pokřivené vztahy v rodině a pokrytecká víra v Boha vedly k popření jakýchkoliv citových vztahů a projevů, teprve při životním bilancování dochází k tomu, že pravá víra je synonymem pro lásku a dobro, umírá usmířen s Bohem román končí dopisy rodinných příslušníků, které svědčí o tom, že jeho zpověď přiměla k zamyšlení i ostatní členy rodiny

Maturitní otázky 17. pokračování

 fauvismus – základním prvkem je barva, je to označení pro francouzský expresionismus, ostré nemíchané barvy, pouze ve výtvarném umění
 secese – směr zejména výtvarný, zdobnost, ornamentálnost, dvojbarevnost, lineárnost, forma vzpoury proti době A. Mucha, V Preissing
 dadaismus – zakladatel Tristan Tzara – Rumun, dada = koníček – náhodně vybrané slovo ze slovníku, náhoda, odmítání všech dosavadních norem  naprostá anarchie v životě a umění, využívání nesmyslů a nelogických souvislostí, mystifikace, odpor vůči civilizaci, neuznávali podvědomí, automatické texty (později využité v surrealismu), optické básně
 surrealismus – z francouzštiny, znamená nad realismus, zakladatel André Breton „Magnetické pole“ – poprvé použito psychického automatismu, poprvé však toto slovo použil Apollinaire ve svém díle „Prsy Tyrésiovy“, mělo šokovat a provokovat společnost, imaginace a fantazie, psychický automatismus – volný tok obrazů bez rozumové kontroly, vliv Freudovy psychoanalýzy (snaha prostřednictvím umění vyjadřovat své dojmy a sny), odmítali v umění logiku, chtěli osvobodit lidskou fantazii, odmítali pravidelný rytmus a rým 1924 – první manifest surrealismu, André Breton 1929 – druhý manifest, André Breton S. Dalí – bizardní deformace a výstřednost „Andalúzský pes“ – první surreal. film, režie L. Bunnuel 1934 – Surrealistická skupina, mluvčím byl K. Teige, problémy s fašisty a komunisty, během okupace skupina Ra42, L. Kundera

Maturitní otázky 17. pokračování

 futurismus – vznikl jako anarchistická revolta proti normám, konvencím a hodnotám soudobé společnosti a dosavadního umění, hlavně v poezii a výtvarném umění, obdivuje a směřuje k budoucnosti, pohrdá minulostí, zobrazení světa v pohybu, který je zachycen rozložený do fází, obdiv k válce (nastolení nových hodnot a zničení minulosti), prosazuje kult síly a činu, snaha vytvořit umění, které by odpovídalo ruchu a tempu té doby, teorie „osvobozených slov“ – snaha o dynamiku verše, kladení podstatných jmen náhodně, slovesa pouze v infinitivu, přídavná jména jsou odstraněna stejně jako interpunkce, básnický slovník obohacen o slova nepoetická, rychlost pohybu, grafické podoby básní F. Marinetti – zakladatel „Osvobozená slova“ 1909 – manifest futurismu ospravedlňoval a oslavoval nacionalismus (přátel Mussoliniho)
 kubismus – inspirace černošským uměním (Picasso, Braque, ...), upouští od perspektivy, geometrické tvary objektů, vlastní obrazová skladba, mnohopohlednost (pohled z různých stran současně), rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky zobrazené současně Duschamp, Picasso, Braque, ...
literatura – verbální svoboda, metafory, snaha postihnout nadskutečnost nová skutečnost, grafické básně Karel Čapek „Život a dílo skladatele Foltýna“, J. Cocteau

Maturitní otázky 17.

Světová próza 1.poloviny 20.století

- je to období 1. a 2. světové války, Velké říjnové revoluce, ...
- ve 30. letech hospodářská krize, hrozba fašismu, občanská válka ve Španělsku
- v této době působili A. Einstein, S. Freud, Camus, J.P. Sartre (existencionalista spolu s Camusem), W. James (pragmatista – to co se člověku nejvíc hodí a je pro něj vhodné), H. Berkson (intuice)
- rázný rozchod s předchozím způsobem tvorby, umění chce zasahovat více do společenského dění
- nejčastější žánry – román (válečné, historické, psychologické, společensko-kritické, autobiografické, román řeka – široký společenský záběr, velký počet postav, osudů a několik významových rovin)
- znaky moderní literatury – ubývá dějovosti, subjektivnější literatura, proměny ve vnímání času (časová posloupnost je druhořadá), nejde o zobrazení vnější reality, je to konfrontace vnitřního světa s okolím, prvky absurdity, využívání podtextu (mnohé zamlčuje a nechává si čtenáře domýšlet), prolínání několika významových rovin, experimenty s jazykem, literatura nemá za úkol hledat odpovědi na otázky doby, naopak nutí čtenáře, aby si tyto existenciální problémy uvědomil
- mnoho uměleckých směrů :
 vitalismus – oslava života, obyčejné věci, lidská existence
 civilismus – obdiv moderního života, oslava lidské práce (Neumann, Whitman)
 expresionismus – důraz na duševno – inspirace, protiválečný, proti moderní společnosti a sociálním vrstvám
výtvarné umění – navazuje na impresionismus a naturalismus, deformace skutečnosti, ostré barvy, vystupňovaná dramatičnost, vyjádření obav o osud člověka, duševní pocity, děs a hrůza z násilí a válek, zoufalství, .... P. Gaugin, E. Munch, V. van Gogh, J. Ensor a Die Brücke
literatura – nepravdivé zobrazení skutečnosti, pocity člověka, citové vztahy, lidská psychika (katastrofy), projevil se zejména v Německu G. Benn „Soumrak lidstva“ – antopologie poezie češi – L. Blatný, Klíma, Weiner, Weis, Vančura „Pole orná a válečná“

Maturitní otázky 16. pokračování

.
Fráňa ŠRÁMEK
buřič, dramatik, prozaik, anarchista, životní radost, víno, ženy, zpěv, pacifista (odmítá násilí, vojnu, službu v armádě, služba nakonec o rok prodloužena), básník mládí – po válce
stud. gym. v Písku, tomuto městu věnoval část svého díla,
poezie: sb. ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD, MODRÝ A RUDÝ – autor vystupuje jako antimilitarista a protispolečenský vzbouřenec, výsměch, vědomí neuskutečnitelnosti životních ideálů, nutnost přizpůsobit se, osobitý, prostý jazyk, veršová písňová forma, b. Píšou mi psaní – dvojznačnost zpívám si a proklínám – mezi vojáky je anarchista, nebo anarchista letí do nekonečné modré rom. dálky, b. Raport – popisuje smrt koně, nevinná oběť, je rozdíl mezi koněm a vojákem? proč musí umírat lidé, kteří nebojují za sebe
sb. SPLAV– krajinářská, intimní a milostná lyrika
poválečné sb. BÁSNĚ, NOVÉ BÁSNĚ – melancholie, hořká životní rezignace
sb. RÁNY A RŮŽE – v době faš. nebezpečí, láska k vlasti, odpor k faš, násilí a oslava statečnosti v době pražské revoluce a osvobození.
próza: povídkový soubor PRVNÍCH JEDNADVACET – kritika měšťáckého způsobu života, náměty ze života buřičů, ztroskotanců, ale velmi citlivých lidí, napětí mezi touhou a skutečností
román STŘÍBRNÝ VÍTR – impresionismus, student Jan Ratkin se cítí být omezován maloměstem, rodiči a školou => bouří se, chce tento svět zničit, vábí ho svět lásky, poezie a dobrodružna, cosi osvěžujícího (stříbrný vítr = symbol věčného mládí a naděje) stojí na prahu dospělosti, musí se rozhodnou, kterou cestu půjde (anarchista X podřízenost rodičům, věří ve 3. cestu)
román TĚLO –žena Máňa, přírodní pudový člověk, toužící po lásce a radosti ze života, vezme si inženýra, který musí narukovat => zhroutí se jí celý svět, v závěrečné pasáži nadává na spol., která bere ženám muže pro službu vlasti
drama: především impresionistické, LÉTO – zachycuje citové zmatky mládí, odehrává se na vesnici, kontrast s měšťáckým světem a nudou intelektuálů, lyrická oslava mládí a lásky
MĚSÍC NAD ŘEKOU – zamyšlení nad ztracenými iluzemi mládí, pocit rezignace a stesku stárnoucí generace, sjezd abiturentů x svět jejich dcer a synů, HAGENBEK – satiristické zobrazení typu politických vychytralců

Maturitní otázky 16. pokračování

Petr BEZRUČ
vl. jm. Vladimír Vašek, xspolečenský buřič stojící mimo všechny loterární skupiny, bard slezského lidu
* v Opavě, otec byl slezský buditel ( účast ve sporu o RKZ ), vydal své básně v redakci čas. Čas (Herben), autora nikdo neznal, ve svém díle provedl syntézu všech proudů
SLEZSKÉ PÍSNĚ – jediná básnická sbírka, básně nejdřív v časopise, úsilí vyprovokováno vážnou plicní a nervovou chorobou ( chrlení krve, myšlenky i na sebevraždu), nenaplněnou láskou a sociálním útlakem v rodném kraji, obraz bezpráví slezského lidu, výzvy k revoltě, typický trojí tematický okruh: intimní ( tlumená, spíše náznaky, b. Jen jedenkrát ), sociální a národnostní ( typické postavy utiskovaných-havíři, horalé )
lyrické básně: Jen jedenkrát, Horník, epické-sociální balady: Maryčka Magdonova ( oba rodiče zemřeli, stará se o sourozence, chodí do panského lesa na dřevo, udána purkmistrem, policie ji odvede, děti zůstanou samy )
sb. STUŽKONOSKA MODRÁ – nostalgická skladba, vzpomíná na dětství, kdy sbíral motýly a měl všechny, kromě stužkonosky modré, toužil po ní, ve stáří, kdy už po ničem netoužil ji najednou uviděl a ona mu zmizela, snil o tom, že se všichni lidé budou mít dobře
přínos: prolínání lyričnosti a epičnosti, intimního a společenského, obsahová hutnost básní – krátké, úsečné verše, výsměšná ironie, hyperboly, řečnické otázky

Maturitní otázky 16. pokračování

František GELLNER
buřič, bohém, antiliterární styl – básně spíše připomínají písně ( refrény ), hovorové vyjadřování, cynsimus, ironie, melancholie, vlastenec, básník mládí, tóny nihilismu nihilismu (absolutní opření veškerých hodnot, nic na světě nemá smysl),
1914 nezemřel, ale ztratil se ve válce
sb. PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA! – staví se mezi lidi, kterým je všechno jedno, podobenství o zakopané hřivně – zmařený talent, b. Perspektiva – zlidověla jako píseň, užívejme si, dokud jsme mladí, zítra umřem, b. Neděle – erotická, nálada vídeňské bohémské
Šrámek – erotika = naděje X Gellner – erotika = výsměch
sb. RADOSTI ŽIVOTA – alkohol a holky, cynik, výsměch. b. Všichni mi lhali – hořkost duše, cítí lítost, není úplně zkažený Gellner je revoluční pouze v tématice, forma konvenční – sonet, odmítá volný verš jamb
posmrtně vydaná sb. NOVÉ VERŠE – zklidnění, bez provokací

Stanislav Kostka NEUMANN
buřič, dekadent, symbolista, proletářská poezie
vydával časopis Nový kult, spoluredaktor Almanachu na rok 1914, po roce 1921 vstup do KSČ
byl jako jeden z vůdců studentské a dělnické omladiny zatčen a odsouzen na 14 měsíců do vězení, kde napsal první bás. sb. NEMESIS, BONORUM CUSTOS (spravedlnost, ochránkyně dobrých) – soc. poezie ovlivněna Macharem a Sovou,
sb. JSEM APOŠTOL NOVÉHO ŽITÍ, APOSTROFY HRDÉ A VÁŠNIVÉ, SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI ( symbolistické a dekadentní díla, Satan = symbol tohoto světa, přírody, oslava pozemskosti, renesanční radost ze života )
impresionistické a vitalistické poezie ve sbírce KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ – inspirovaná pobytem na Moravě (Bílovice u Brna, Řečkovice), obraz přírody jako chrámu, vstupní modlitba – parafráze modlitby Otčenáš, ne k Bohu, ale k pozemskému životu
sb. RUDÉ ZPĚVY – naděje na nastolení spravedlivějšího řádu

Maturitní otázky 16. pokračování

b. Hloupý Honza
POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE - podobné téma jako „Sarkasmy“, komentoval dobové dění, prodejnost politiků, zamyšlení nad národním osudem.
válečné tetralogie: LEHKÉ A TĚŽKÉ KROKY, ANEBO, OKNO (báseň Země mluví), POSLEDNÍ ROK - psáno a publikováno za války, výzvy k nesmiřitelnosti,k odvaze, obavy o osud národa
sbírky pozdní lyriky – DOMY, DEVÁTÁ VLNA - rozpor mezi ideálem a skutečností, smutek z marné touhy po vyrovnání, melancholie, předtucha smrti
drama ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA - symbolismus, volání po naplnění snu, skepse v jeho uskutečnění, konflikt snu a skutečnosti, postava bouřícího se jedince - idealisty, který v zápase za svůj sen, ve srážce s krutou realitou podléhá, hrdina = okouzlený snílek (Cervantes – rytíř bez bázně a s Hanou), prohlédne své bludy, zmoudří, ztrácí však smysl života a umírá (téma boje o ideály, konflikt iluze a deziluze).
novela KRYSAŘ - motivem je stará německá pověst, Krysař nedostal od konšelů sjednanou odměnu za to, že zachránil město Hammeln od krys, zavedl tedy zvukem své píšťaly obyvatele města do propasti, a tak se pomstil za jejich lakotu-
básnické vyjádření odporu k malosti a vzpoury proti ní, Krysař - postava vidoucí, ironik, skeptik, je osamocen, odsouzen k věčnému bloudění, neočekává nic od nikoho, vzepře se teprve tehdy, když je pošlapán lidský cit, který v něm probudila láska, ve městě přežije jediný spravedlivý - prostomyslný rybář a opuštěné plačící nemluvně - symbol nového života
„Krysař“ je výrazem Dykových názorů na spravedlnost, lásku a pomstu, romantický prvek tragické milostné deziluze, láska krysaře ke krásné Agnes - kvůli ní zůstává ve městě a nechce se mstít, ale když se dozví, že Agnes čeká dítě se svým milencem a že spáchala sebevraždu skokem do propasti, vzchopí se k pomstě
význam : protispolečenský buřič, myšlenky „generace záporu“, pocity deziluze, romantický rozpor sen X skutečnost, skepse spojená s útočnou ironií, symbolistické prostředky, ironik, romantik, reflexní lyrik, nadosobní idea národa = má absolutní hodnotu a mravní poslání.

Maturitní otázky 16. pokračování

Karel TOMAN
vl.jm. Antonín Bernášek, zdůrazňoval melodiku, básně se blíží písňové formě, složitá prostota (jako Hlaváček, Mácha...), nenapsal mnoho knih, dlouho je zpracovával, melodicky, rytmicky - „dělník slova“, základní motiv - hledání jistoty (domov) X neklid, nejistota.
redaktorem v Národních listech, navštěvoval anarchistické skupiny, cestoval Evropou - dobrodružné toulky - Vídeň, Berlín, Londýn, Paříž , ke koci života si uvědomil důležitost národa a začal ho opěvovat
nespokojenost se světem omezujícím člověka, projevy vzdoru, v cizině si uvědomil svou náležitost k rodné zemi- návrat do vlasti, cesta k harmonii, chvála života
dílo malý okruh témat, ale hluboce zpracovaných, úzkostlivá, přísná autokritika, vznik lyriky z hlubokého osobního prožitku
POHÁDKY KRVE - symbolismus, dobové vlivy - dekadence, hlavním tématem je láska, pojímaná eroticky.
TORZO ŽIVOTA - skepse, hledání životních hodnot v lásce (intimní lyrika), soucit s trpícími (společenská lyrika), písňová forma, osobní zážitek zklamané lásky, melodičnost, přesný rým, lyrika erotická a revoltující, b. Sentimentální pijáci
b. Tuláci - ztotožnění s tuláky a vyděděnci, touha po spravedlnosti, sociální vzdor, tulácká zkušenost posiluje básníkovo vědomí hlubokých rozporů a nutnost revolty, zároveň touží po vyrovnanosti a jistotě.
MĚSÍCE - cyklus 12-ti básní, obrazy proměn přírodního světa a lidské práce