Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ludmila Vaňková – psala o Přemyslovcích, ...

Ludmila Vaňková – psala o Přemyslovcích, o historii Afriky.
Král železný a zlatý
Václav Kaplický –
Nalezeno právem – inspiroval se starými soudními zápisy o domnělé rituální vraždě. Děj novely se točí kolem 2 soudních úředníků, kterým nejde o dokázání viny či neviny jako o souboj mezi sebou. Přestože je dívka živá nestačí to k dokázání neviny. Jde o výsměch kariérismu..
Kladivo na čarodějnice - referát

Václav Erben –
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad – zpochybňuje některé historické mýty, odhaluje rozpor mezi ušlechtilými slovy vládců a jejich zištným jednáním. Někdy dost ostře a ironicky.

Körner- scénárista k některým filmům
Lékař umírajícího času – z doby 30leté války, o Janu Jeséniovi, který provedl 1. veřejnou pitvu
Smrt sv. Vojtěcha – o 1. pražském biskupovi

Jiří Šotola

Tovaryšstvo Ježíšovo – z období pobělohorské, doba rekatolizace. Hl. postava kněz Vojtěch Had, který má získat přízeň a majetek kněžny. Nelíbí se mu metody jezuitů (jeho nadřízených) ale nedokáže je neposlechnout protože jim slíbil věrnost a poslušnost. Ke konci života odmítne sloužit tomu co považuje za nesprávné.
Kuře na rožni – příběh se odehrává za Napoleonských válek. Hl. postava loutkoherec Matěj Kuře. Prostřednictvím loutek vyjadřuje své názory. Historie se střídá se současností. Loutky jsou symbolem manipulace s lidmi. Po jejich ztrátě se ztrácí všechno.
Svatý na mostě – román o Janu Nepomuckém
Jarmila Loukotková – biografie historických osobností, píše o římských dějinách
Navzdory básník zpívá – o F. Villonovi
Není římského lidu

František Kožík – životopisné romány o Tylovi, Komenském, Karlu IV. ..
Po zarostlém chodníčku – o L. Janáčkovi
Největší z Pierotů – zfilmováno; o významném světově proslulém mimovi Jean Gaspar Deburau

Miloš Václav Kratochvíl –

Miloš Václav Kratochvíl – především husitská tématika
Pochodeň – román
Mistr Jan - biograficko – psychologický román, moderní postupy, dialog, kázání..
Lásky královské- o posledních Přemyslovcích
Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech – romány z 1. svět. války; netypický román, autor využívá dopisů, dokumentů a novinových zpráv..

Oldřich Daněk – především divadelní próza
Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci – trilogie o Janu Lucemburském, Václavu II. a Václavu III.

Vladimír Neff - psychologické prózy
Sňatky z rozumu – rodová pentalogie o vzestupu a pádu dvou měšťanských podnikatelských rodů. Odehrává se od 1. pol. 19. stol. do 2. pol. 20. stol.; Zachycuje dělnické hnutí, rostoucí něm. kapitalismus, vlastenectví, děj je ukončen 2. sv. válkou.
Krásná čarodějka, Královny nemají nohy – trilogie z období rudolfinské Prahy a třicetileté války.

Vladislav Vančura – prozaik, ...

Vladislav Vančura – prozaik, dramatik, scénárista a režisér
Markéta Lazarová – baladický román z doby loupeživého středověku (v minulosti hledal autor to, co nenachází v současnosti); renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc, drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikulášovi (láska překonává překážky, je smyslem života). Autor vstupuje do děje, mluví k sobě, k postavám i ke čtenáři.
Obrazy z dějin národa českého – oddělené povídky nebo cykly, význam národní minulosti (poučení, posila sebevědomí), Zaměřuje se na slavné události naší minulosti, poučení a posílení národního sebevědomí. Napsáno za okupace.

2. pol. 20. století
Antonín Zápotocký
Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok 1905, Rudá záře nad Kladnem – trilogie. Popisuje vlastní zážitky, zkušenosti dělnického a komunistického politika i jeho otce Ladislava Zápotockého.

Filozofská historie –

Filozofská historie – novela o životě litomyšlských studentů, příprava majálesu, zobrazení událostí roku 1848 – boj studentů na barikádách a poněmčené obyvatelstvo…
d) doba pobělohorská
Temno – román;. Zachycuje příchod jezuitů, působení katolické šlechty, pálení knih. Evangelíky, kteří se snaží chránit české knihy a převlékají se za katolíky, útlak češtiny…
Psohlavci – román odehrávající se koncem 17. století. Chodové pod vedením Jana Koziny usilují o obnovení chodských výsad pomocí jednání, opřeni o nezrušitelnost historického práva. Odboj je potlačen a Jan Sladký Kozina popraven. Obrana svobod stmeluje chodský venkov.

Drama: a) historické téma:
Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč – husitská trilogie; symbolizují věrnost pravdě a boj za ni. Vytrvalost v boji až do smrti.
b) pohádkové téma:
Lucerna – vlastenecký charakter. Obsahuje lidové a humorné prvky.
c) současnost

Vojnarka – vdova, která se chce vdát, ...

Vojnarka – vdova, která se chce vdát, ale rozmyslí si to neboť její budoucí manžel se nezajímá o jejího syna ani když onemocní.
Otec – o majetku který rozhoduje o vztazích mezi lidmi

1. pol. 20. stol.

Jaroslav Durych – historická imaginativní próza
Rekviem – tři povídky; Menší valdštejnská trilogie, Rekviem, se odehrává za třicetileté války. Autor se v tomto souboru tří povídek, stejně jako ve Větší valdštejnské trilogii, zabývá osobou Albrechta z Valdštejna. Všechny příběhy se odehrávají až po smrti tohoto šlechtice.
Autor se svým dílem dotýká nadčasových témat. Jeho prostřednictvím přemýšlí o statečnosti, vztazích podřazenosti a nadřazenosti, moci a dobrovolné smrti. To jsou náměty, které jsou snadno představitelné i v dnešní době.
Bloudění – román. Větší valdštejnská trilogie. Z období baroka, od Bílé hory po Valdštejnovu smrt. Zobrazuje hrůzy 30leté války, ospravedlnění rekatolizace. Osudy českého protestanta a španělské katoličky.

Bratrstvo – 3 dílný román; ...

Bratrstvo – 3 dílný román; volná trilogie. O doznívání husitských válek na Slovensku.
Z Čech až na konec světa – o mírovém poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy.
c) národní obrození
F.L. Věk – 5 dílný román; Zobrazuje počátky národního obrození, pozornost na divadlo a umění.
I. díl – začíná narozením F.L. Věka v Dobrušce, zachycuje Věkova studia v Paze, čtení zakázaných knih, setkání s Mozartem, s Thámem..Věk se více věnuje hudbě a divadlu a zanedbává studia, proto se musí vrátit do Dobrušky. Pracuje v otcově obchodě a stará se o kulturní život v Dobrušce…
II. díl – po otcově smrti navštěvuje Prahu. Navštíví Českou expedici. Ožení se a věnuje se obrozenecké činnosti na venkově…
III. díl – zachycuje Napoleónské války. Zachycuje požár Dobrušky, při kterém byl zničen i Věkův obchod…
IV. díl – zachycuje studia Věkova syna Vašíka v Litomyšli, úpadek divadla v Praze a objevují se zde nový vlastenci např. J. Jungmann…
V. díl – ústřední postavou se stává Věkův syn, právník. Autor zachycuje jeho lásky a objevují se zde nové osobnosti českého divadla (V. K. Klicpera), je zde zachycena Thámova smrt a zavedení češtiny do gymnázií…

Mistr Kampanus –

Mistr Kampanus – román. Z doby pobělohorské. O českém vědci, básníkovi a rektoru pražské univerzity. Je očitým svědkem stavovského povstání. Jeho tragický osud je varováním před ústupky zlu…


Alois Jirásek – profesor dějepisu, přátelil s Alšem a velký vliv na něj měl Palacký. Sepsal nejrozšířenější a nejucelenější umělecký obraz českých dějin. Je tvůrcem realistického historického románu – studoval historické prameny, ztvárňuje obraz dobových hromadných scén (bitev) a podrobně zobrazuje postavy…
Jeho díla měly výchovný význam – znalost dějin posilovalo národní sebevědomí.
Próza: a) nejstarší období dějin
Staré pověsti české - prameny čerpal z Kosmovy a Dalimilovy kroniky, např. O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši…

b) husitství
Mezi proudy – (3 dílný román); přestavuje obraz narůstání rozporů za vlády Václava IV.; počátky reformního hnutí, osudy Jana Žižky a Jana Husa..
Proti všem – román, popis bitvy na Vítkově. Nepřátelé pod Zikmundovým vedením napadají husitské Čechy..

Filmy pro děti:

V. Vorlíček – Arabela…
Jindřich Polák – Pan Tau, Návštěvníci…
Marie Poledňáková – S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny,
Zdeněk Troška- O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, Princezna ze mlejna..
18. Tradice historické beletrie v české literatuře

Mezi první díla patří kroniky:

Kronika česká - Kosmova kronika - Téma: české dějiny od nejstarších dob, 3 části; čerpal z nejstarších příběhů z doby pohanské, z vyprávění pamětníků a zážitky jeho samého. Používá přímou řeč, podrobné charakteristiky postav, citáty, zábavné historky = vlastenecký ráz (myslí česky, používá česká slova v latinském textu),text je prokládán úvahami, má humor a vtip; zachycuje úspěchy Přemyslovců

Dalimilova kronika - Poč. 14. stol.; nejstarší česky psaná veršovaná kronika. Autor je neznámý, pravděpodobně nižší šlechtic. Zachycuje české dějiny od příchodu praotce Čecha do r. 1314. Historicky není příliš spolehlivá. Obsahuje prvky vlastenectví, hledá spojence v českém sedláku proti přívalu němectví.

Národní obrození

František Palacký - historik, organizátor, politik…je považován za nejvýznamnějšího představitele obrozeneckého hnutí. Myslel, že by jsem nebyli schopni sami existovat. Tvrdil, že by Češi a Slováci měli existovat v rámci Rakouska-Uherska
Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě - vydáno německy později i česky
Za nejvýznamnější dobu považuje husitství. Palacký dějiny zobrazuje jako souboj češství X němectví, germánství X slovanství

Josef Kajetán Tyl – tvůrce českého dramatu, působil jak herec, novinář a redaktor: Květy; psal články s výchovným, vlasteneckým rázem
Kutnohorští havíři - vzpoura havířů v 15. stol. Hlavní postavy: Opat, starší havíř, usiluje o dohodu s panstvem, Vít, mladší havíř, je radikálnější.
Historické hry vznikly kolem r. 1848, jsou historické pouze svým námětem. (Jan Hus, Krvavé křtiny..)

2. pol. 19. stol.

Zikmund Winter – profesor dějepisu, autor odborných publikací o české historii, psal krátké historické prózy a romány

Mnozí nuceni odejít do zahraničí

mnozí nuceni odejít do zahraničí – Hugo Haas, Voskovec a Werich
- po r. 1945
Významné filmy: Krakatit – režie Otokar Vávra
Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr (Fráňa Šrámek) – režie Václav Krška

Významné osobnosti: Otokar Vávra – Romance pro křídlovku, Kladivo na čarodějnice, Evropa tančila valčík, Jan Hus, Proti všem…
František Vláčil – Markéta Lazarová, Dým bramborové natě

Velký rozvoj našeho filmu v 60. letech – úspěchy v zahraničí
Elmar Klos – Obchod na korze (1965 – Oscar)
Jiří Menzel – Ostře sledované vlaky (Oscar v r. 1966)

Rozvoj komedie – Jaroslav Papoušek (Homolkovi),
Oldřich Lipský (Limonádový Joe, Tři veteráni, Marečku podejte mi pero, Čtyři vraždy stačí drahoušku, Adéla ještě nevečeřela…)

1. český muzikál – Starci na chmelu – Ladislav Rychman

Po r. 1968 mnozí emigrovali-

Juraj Herz – Petrolejové lampy, Spalovač mrtvol
Jiřík Krejčík – Svatba jako řemen, Božská Eva, Vyšší princip..
Jiří Menzl – Rozmarné léto, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Skřivánci na niti, Vesničko má středisková, Ostře sledované vlaky
Karel Smyček- Sněženky a machři
Dušan Klein - Jak přicházejí básníci na svět, o iluze…
Zdeněk Podskalský - Trhák
Karel Kachyňa- Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců, Pozor, vizita!, Lásky mezi kapkami deště, Vlak dětství a naděje, Už zase skáču přes kaluže, Fany, Sestřičky …
současnost
Věra Chytilová – nejdříve dokumenty – Praha, TGM Osvoboditel;
Hra o jablko, Kopytem sem, kopytem tam, Děditství, aneb…., Šašek a královna, Pasti, pasti, pastičky
Milan Šteindler – Vrať se do hrobu, Díky za každé nové ráno, Perníková věž
Vít Olmer – Tankový prapor, Bony a klid, Válka barev, Jako jed
Jak Svěrák – Kolja, Obecná škola, Tmavomodrý svět, Ropáci,
Saša Gedeon – Indiánské léto, Návrat idiota
Jan Hřebejk – Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo
Filip Renč – Rebelové
Ondřej Trojan- Samotáři, Jedna ruka netleská
Zdeněk Troška- Slunce, seno, ….; Kameňák

OSCAR:

OSCAR – od roku 1928 Americká akademie filmového umění a věd uděluje filmům ceny. Je to pozlacená soška muže s křižáckým mečem, Obchod na korze, Ostře sledované vlaky, Kolja; nominace Tmavomodrý svět, Obecná škola

Česká kinematografie

1. filmová projekce – 1896 v Karlových Varech
kočovný kinematograf, který provozoval Viktor Ponrepo – v r. 1907 založil v Praze 1. stálé kino

meziválečné období a období 2. světové války
1. zvukový film – ve 30. letech
Gustav Machatý – režisér - Erotikon, Extáze
Karel Lamač – režisér - veselohry s Vlastou Burianem – To neznáte Hadimršku, Ducháček to zařídí, CK polní maršálek…
Vladislav Vančura – režisér - Před maturitou
Hugo Hass- Bílá nemoc, prosadil se jako herec i jako režisér v Hollywoodu
Martin Freč – režisér - autor asi 90 filmů; Dobrý voják Švejk, Hej rup, Svět patří nám, Škola základ života, Cesta do hlubin študákovi duše, Jánošík (oceněn), Pekařův císař a Císařův pekař…

Jean Louis Godard

Jean Louis Godard – Francouz
Alfred Hitchcock – Angličan, ale řadí se do americké kinematografie; hororové filmy, psychologické detektivky, většinou černobílé; Ptáci, Psycho…

v 70. letech – začíná do filmu pronikat spousta aktuálních problémů: drogy, násilí, homosexualita, odcizení, pocit beznaděje, nemoci…
Cyril Collard – ve snaze po autentičnosti natočil film Noc šelem – o člověku, který žije s vědomím, že má AIDS. Je to příběh z vlastního života, ztvárnil hlavní roli.
akční filmy – střety mužů zákona s muži zločinu; mafie, násilí, krev, nelítostné souboje, různá bojová umění, přemíra násilí a pornografie; především americká kinematografie; uplatňují se často i neherci

američtí režiséři: Woody Allen (Hana a její sestry, Láska a smrt…), Steven Spielberg (Čelisti, E.T., Jurský park, Indiana Jones, Schindlerův seznam, Zachraňte vojína Ryana, Forest Gump.)

Naše kinematografie světové proslulosti

– loutkový film – Jiří Trnka (Špalíček, Princ Bajaja, Staré pověsti české),
Hermína Týrlová (Ferda Mravenec, Vzpoura hraček, Ztracená panenka);

spojení živých herců s kresleným pozadím, trikový film – Karel Zeman (Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď, Baron Prášil..);

Miloš Forman – Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, Přelet přes kukaččí hnízdo, Vlasy, Amádeus, Muž na měsíci, Lid versus Lerry Flint,

FESTIVALY

Mezinárodní festival v Benátkách – cena Zlatý Lev, nejstarší v Evropě, v porotě Miloš Forman
Karlovy Vary – od r. 1949, Zlatý a stříbrný křišťálový glóbus; Jiří Bartoška, Věra Chytilová
Zlín – 2. nejstarší v Evropě, Zlaté a stříbrné střevíčky, dětský filmový festival (Tři oříšky pro Popelku, S tebou mě baví svět, Spejbl a Hurvínek)
Uherské Hradiště – letní filmová škola
Cann – Zlatá palma

Kreslený film – Walter Disney

kreslený film – Walter Disney – z říše zvířat; 1. celovečerní kreslený film – Sněhurka

průkopník filmové režie – David Griffith – filmy jím režírované – Zrození národa, Intolerance

režiséři a další významné osobnosti:

Louis Buňuel – působil v Paříži, spolupracoval se Salvatorem Dalím, ovlivněn surrealismem, Andaluský pes, Zlatý věk
Ingmar Bergman – jeho žena – herečka (Liv Ulmanová); psychologicky složité filmy – rodinné (mezilidské) vztahy; tvorba: Scény z manželského života, Šepoty a výkřiky, Sedmá pečeť, Mlčení

po 2. světové válce – se hodně uplatnila italská kinematografie – představitelé neorealismu
Federiko Felini – Bílý shake, Amarcord, Osm a půl …
Antonioni – Zvětšenina, Červená pustina
Visconti – Roko a jeho bratři, Soumrak Bohů, Smrt v Benátkách, Děti ulice

17. Česká a světová kinematografie

Světová kinematografie

1.kinematograf – vytvořili jej bratři Lumiérové (nejdříve jen jednotlivé záběry).
1. filmy – Příjezd vlaku, Odchod z továrny (němé filmy)
nejvýznamnější představitelé – sovětští režiséři – Sergej Ejzenštejn – Křižník Potěmkin, Ivan Hrozný; Vsevolod Pudovkin,
Alexandr Dovženko

1. zvukový film – vznikl v Evropě v r. 1929 – 1. režiséři byli proti němu zaujatí (i Charlie Chaplin);
1. velký představitel – Rene Clair – Pod střechami Paříže

Charlie Chaplin (režisér, herec, scénárista); nejvýznamnější osobností, král komiků, grotesky, celovečerní filmy: Kid, Světla velkoměsta, Diktátor

komici němého filmu: Laurel a Hardy,
Frigo,
Herold Loid

Za války byl Burian v koncentračním táboře

za války byl Burian v koncentračním táboře. V roce 1941 bylo divadlo gestapem zavřeno. Po válce bylo divadlo otevřeno pod názvem D46. Po Burianově smrti bylo Burianovo divadlo přejmenováno na Divadlo E. F. Buriana.

Loutkové divadlo

pokračuje slavná tradice loutkového divadla – nejvýznamnějším představitelem Josef Skupa – v r. 1920 uvedl na scénu Spejbla a v r. 1928 Hurvínka.


protifašistická divadelní fronta

Karel Čapek – Loupežník, R.U.R., Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka..
František Langer- drama Jízdní hlídka – o skupině legionářů obklíčených ruských partyzány veselohry: Velbloud uchem jehly, Periferie,
Vladislav Vančura- Jezero Ukereve, veselohra Josefina
Vítězslav Nezval- Milenci z kiosku, Manon Lescaut
Fráňa Šrámek- Měsíc nad řekou

Kat a blázen

Kat a blázen – ostře protifašistická hra. Napadá společenské poměry, které umožňují, aby z prostého a ustrašeného úředníka vyrostl nelidský diktátor.
Balada z hadrů – Francois Villon hrdinou. Středověký básník je pojat jako tribun lidu. Za motto si vybrali dvojverší Villona „Nahota z lidé lotry činí, a vlky z lesů žena hlad“. Téma ze života zoufalců a ztroskotanců na okraji společnosti, kteří své živobytí získávají v rozporu se zákonem a společenskou morálkou. Téma velmi aktuální. Postavy, které ve hře vystupují, jsou představitelé lidské spodiny – vrah, prostitutka, …Jen Villon, básník citlivé duše, jako by sem nepatřil. Přesto je vyhnán do této společnosti, protože je svým buřičstvím nepřijatelný pro společnost „kapitalistů“. Hra vyznívá v myšlenku, že takový osud je určen všem umělcům, kteří mají svůj názor bez ohledu na společenské konvence.
- Činnost osvobozeného divadla ukončila okupace. VW i Ježek odjíždějí v r. 1939 do USA. Voskovec se koncem 40. let vrací do USA, Werich zůstal v Československu. V 50. letech působil Werich jako ředitel divadla ABC (v budově bývalého Osvobozeného divadla), kde s úspěchem uvedl upravené verze Caesara, Balady z hadrů a Těžké Barbory. Partnerem byl Miroslav Horníček. V nových předscénách se Werichova satira strefovala do nedostatků „nové socialistické společnosti“. To narazilo na odpor cenzury.

Knižní tvorba Voskovce:

Knižní tvorba Voskovce: - Klobouk ve křoví (komentovaný výbor z písňových textů a veršů VW)
Knižní tvorba Wericha: - Italské prázdniny (cestopisy), Fimfárum (moderní pohádky)

Divadlo E. F. Buriana

- D34-41
– režisér a dramaturg Emil František Burian
avantgardní experimentální scéna založena 1933
Emil František Burian – režisér a dramaturg, spisovatel, skladatel, výtvarník, herec.
moderní lyrický divadelní styl – propojení všech složek (textové, mimické, hudební, výtvarné, taneční, světelné)
voiceband – rytmizovaná sborová recitace

repertoár:
dramatizace literárních děl – Hašek (Dobrý voják Švejk), Puškin (Evžen Oněgin), Dyk (Krysař)
adaptace klasických dramat – Moliér (Lakomec), Shakespeare (Kupec benátský),
montáže lidové poezie – pásmo lidové poezie – Vojna (v inscenacích), K.H.Mácha – Máj
hry současnosti – Brecht (Žebrácká opera), Nezval (Milenci z kiosku), Manon Lescaut.

1. představení – Vest Pocket Revue

1. představení – Vest Pocket Revue (Malá kapesní revue) – základ tvoří řada komických výstupů, písní a tanečních vystoupení soustředěných kolem jednoduchého děje. Již v této hře se objevují ve svých typických maskách klaunů. Parodie na tradiční postupy, nevázané veselí, studentská recese – tzv. „HLÍNA“, smích, situační a jazyková komika, komické novotvary – NAPNELISMUS, studentský slang.
ve 30. letech – přechod od dadaického humoru a parodie k politické satiře (kritika hospodářské krize, varování před fašismem), spolupráce s jazzovým komponistou Jaroslavem Ježkem (od r. 1929). Písně rytmu pochodu, blues, parodie písní kramářských umocňovali působivost dramatických textů. Humor a komika přecházejí v politickou satiru, namířenou nejčastěji proti fašismu. Písně – Svět na ruby, David a Goliáš, Proti větru, Hej rup, Svět patří nám, Babička Mary.
forbíny – předscény – vznikly z nutnosti vyplnit pauzy při přestavbě kulis. Z části improvizované, reakce na aktuální politické a kulturní události. Postupně se staly neoddělitelnou součástí. Vrcholili pointou nebo písní.
divadelní hry: Smoking Revue, Golem, Caesar, Osel a stín, Těžká Barbora, Balada z hadrů, Pěst na oko, Kat a blázen, Rub a líc..
Osel a stín – považována za nejlepší hru. Námětem se stal soudní spor ze starého Řecka o tom, komu patří oslův stín – majiteli nebo jeho pronajímateli. Téma je zpracováno jako satira proti následujícímu fašismu.

16. Vývoj českého divadla mezi sv. válkami

Oficiální divadla

- Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech
- vzrůst úlohy režie a režiséra;
Jaroslav Kvapil – režisér ND, hra Princezna Pampeliška;
Fráňa Šrámek – Léto, Měsíc nad řekou
– psychologie – Jaroslav Hilbert
– historické drama – Alois Jirásek
– vážné drama – František Langer – Periférie, Velbloud uchem jehly, Jízdní hlídka
– jevištní expresionismus – (prudká křečovitá gesta), Karel Hugo Hilar – inscenace Čapkovi hry Ze života hmyzu

Neoficiální lidová divadla

zábavní scény, šantány, kabarety – Červená sedma (E. Bass)
Ferenc Futurista, Saša Rašilov, Vlasta Burian, písničkář Karel Hašler

Avantgardní scény:

- nové pokrokové, vliv poetismu, inspirace lidovou zábavou
- od pol. 20. stol. – režiséři: Jaroslav Kvapil, herci: Jindřich Plachta, Ladislav Pešek, František Filipovský

Osvobozené divadlo

vzniklo roku 1926 jako sekce uměleckého sdružení Devětsil. Vzniká v souvislosti s rozvojem poetismu. Chce představovat divadlo tvůrčí, básnické, spojené se životem, využívající prostředky lidové zábavy. Vede přímý dialog s divákem.
režiséři – Jindřich Honzl, Jiří Frejka
autorské – autorská a herecká dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich
- napsali více jak 60 her a revue, celou řadu písňových textů, podle vlastních scénářů natočili 4 filmové veselohry (Peníze nebo život, Pudr a benzín, Hej rup, Svět patří nám)
téměř denně vystupovali na scéně

Román - Neviditelný

r. Neviditelný – psychologická analýza příslušníka horních vrstev společnosti; kariéra chudého člověka (cesta k moci a majetku), děsivé scény halucinačního šílenství strýce z bohaté rodiny Hajnů (představa neviditelnosti)
r. Helimadoe – název sestaven ze začátečních písmen jmen pěti stárnoucích dcer podivínského venkovského lékaře, postava vypravěče – pacient

Jarmila Glazarová:
Vlčí jáma – psychologický román, obraz tyranie v manželství stárnoucí lakomé a egoistické Kláry a mladšího muže Roberta (manželství z vypočítavosti), dojímavý a tragický příběh osiřelé citlivé dívky Jany a jejího citového vztahu k otčímovi – Robertovi, konec – odchod Jany
Advent – román; baladická próza z 30. let – prostředí Beskyd, tragický příběh svobodné matky a jejího syna, vdá se za sedláka – ten žil s děvečkou Rozínou, matka jako služka, děvečka – paní statku, syn nevydrží – uteče (o Vánocích); kompoziční rámec jediné noci – matka hledá, hluboká mateřská láska, sedlák a děvečka uhoří, matka najde syna

Marie Majerová:

Siréna – román, kronika několika generací dělnické rodiny Hudců – hornické a hutnické prostředí, obraz Kladenska – nezaměstnanost, bída, stávka
Havířská balada – vrchol tvorby, příběh Rudly Hudce (vedlejší postava Sirény), pracuje jako horník v cizině, obraz hornické bídy, žebrání, vážení si práce

Marie Pujmanová:
Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti – románová trilogie; obraz dvojího prostředí – dělnické x pokroková inteligence; 1. díl – promyšlená kompozice, vnitřní svět a vývoj postav, 2. díl – lidský proces, nástup fašismu v Německu – okupace v Československu, 3. díl – domácí odboj české inteligence a zahraniční odboj
Předtucha – povídka, napsána za okupace, obraz psychologie dospívajících, střetnutí zájmů rodičů a dětí
poezie – verše o Praze

Psychologická próza

Jaroslav Havlíček:
r. Petrolejové lampy – prostředí úpadku; příběh dívky, která je na maloměstský život příliš svérázná. Pochází z bohaté rodiny, chce se šťastně vdát a mít děti. Nakonec se vdá za svého bratrance – pohledný důstojník. Její sen se jí nespolní, muž je nemocný, má syfilis. Nemá děti, on si ji vzal pro peníze, protože prohrál v kartách.Na statku kde žijí je ještě jeho otec a bratr.

Imaginativní próza

Vladislav Vančura:
prozaik, dramatik, scénárista a režisér
r. Pekař Jan Marhoul – tragický osud pekaře, poctivy, pracovitý dobrák, rozdával všem, kteří to potřebovali, zničen v nelidském bezcitném světě sobectví
r. Pole orná a válečná – odsouzení nesmyslnosti válečného vraždění, nesouvislý děj – volné řazení scén
novela Rozmarné léto- vliv poetismu, příběh 3 přátel z plovárny v Krokových Varech, obraz poklidného radostného života; klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou; konec stereotypnosti, parodie na přízemnost maloměšťáků; jazyk postav=spisovné, knižní výrazy – komický účinek
r. Markéta Lazarová – baladický román z doby loupeživého středověku (v minulosti hledal autor to, co nenachází v současnosti); renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc, drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikulášovi (láska překonává překážky, je smyslem života)
r. Konec starých časů
Obrazy z dějin národa českého – oddělené povídky nebo cykly, význam národní minulosti (poučení, posila sebevědomí), napsáno za okupace
Josefina – veselohra
jako scénárista a režisér – podíl na vzniku filmů, např. Před maturitou, Marijka nevěrnice

Katolicky orientovaná linie

Jakub Dempl:
román Zapomenuté světlo

Jaroslav Durych:
román Bloudění- doba po 30. leté válce; přiznává chybu církve
tři povídky Rekviem

Společensko sociální próza

Ivan Olbracht:
Zlí samotáři – vyděděnci společnosti, živí se společensky neuznávaným způsobem, osamělí, touha po svobodě, tuláci, komedianti; povídky O zlých samotářích
psychologický román Žalář nejtemnější = o chorobné žárlivosti a sobectví slepce, ztráta kontaktu se světem , nedůvěra k nejbližším, tyranství – kritika měšťanského individualismu
román Podivné přátelství herce Jesenia = konfrontace dvou herců; kontrast realistické a romantické koncepce.
román Anna proletářka (obraz dělnického hnutí – na životě Anny – černobíle – z vesnice do Prahy – stane se z ní revolucionářka
baladický román Nikola Šuhaj loupežník,
soubor 3 povídek Golet v údolí (povídka O smutných očích Hany Karadžičové, láska židovky a nežida, dívčin rozchod s rodinou)
pro mládež –O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (bajky)

Okresní město

Okresní město – románová pentalogie; obraz města – maloměstský svět, bez ústředního hrdiny, množství figurek, kritika maloměšťáctví, vztahy mezi lidmi, malichernost, nuda a prázdnota
Bylo nás pět – úsměvná próza; humor, spojení zcela spisovných, až knižních výrazů se slovy nářečnými

Eduard Bass:
novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér, zpěvák, konferenciér, textař v literárním kabaretu Červená sedma, fejetonista, redaktor Lidových novin,
publicistická tvorba – veršované Rozhlásky (komentáře k politice – v rozhlase), fejetony, sloupky (Kázáníčka), postřeh, humor
Klapzubova jedenáctka – touha získat svět poctivostí a důvtipem
Cirkus Humberto – důvěra v českého člověk, jeho schopnosti, inteligenci, úspěšnost v cizině,
Lidé z maringotek – novely – satirický dekameron, milostné příběhy, rámcová próz

Legionářská literatura

František Langer:
- drama Jízdní hlídka – o skupině legionářů obklíčených ruskými partyzány – bolševiky
- veselohry: Velbloud uchem jehly,


Demokratický proud

Karel Poláček:
novinář – v redakci Lidových novin; psal soudničky= náměty ze soudních síní, kuriózní (různé soudní případy, spor mezi lidmi) a sloupky (povařován za tvůrce); vtipně glosoval (komentoval, poznámky) události, postřeh a úspornost výrazu
- próza – satirický obraz českého maloměšťáka v období kolem 1. světové války

Muži v ofsajdu – o osudech otce a syna, obchod, přízeň Slávie, vášnivost klubových fanoušků
Hostinec U kamenného stolu – o venkovských lázních, letních hostech
Dům na předměstí – společenská kritika a satira o majiteli činžovního domu (hrůzovláda i ve vlastní rodině) a nájemnících

Společenská sociální próza

– levicové zaměření – na straně dělníků; (Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová)
ruralisté – katolismus, vesnická próza, vztah k rodné zemi, půdě, základem – sedlák, zidealizovaná; (J. Knap, F. Křelina, V. Martínek)
venkovská próza – realistické (dřina, chudoba);(J. Vrba, J. Morávek)
psychologická próza – vliv Sigmunda Freuda, pojetí podvědomí, psychoanalýza, zaměření na nitro člověka, osud…; (Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Emil Hostovský)
historická próza – Jaroslav Durych


Obraz 1.světové války

Jaromír John: prozaik, výtvarný kritik a estetik, vlastním jménem Bohumil Markalous
- Večery na slamníku – povídkový soubor; děj se odehrává v nemocnici – monology – projevy prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi, politováníhodné i darebácké, stesk po domově (idealizovaná představa), humorná i laskavá ironie, smutek a stesk…
- Zbloudilý syn – próza, sadista za války, pak počestný živnostník, nakonec nacista

Jaroslav Hašek:

bohémský život a tuláctví – odpor k společnosti, měšťáctví, za války voják rakouské armády, přešel do ruského zajetí, vstoupil do čsl. legií, po říjnové revoluci do Rudé Armády
- Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy – soubory humoresek k zábavě a satirické povídky, legrace z lidí, ze svých přátel (někdy lehký, někdy drsný tón)
- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války- humoristický román o válce; čtyřdílný, nedokončený, geniální satira na rakouský militarismus, světový
Švejk – literární typ, člověk válečné doby, hájící své právo na život, jeho dvojakost, prostomyslný dobrák nebo blázen (předstírá idioctví, válce se brání svým chytráctvím); rafinovaná loajálnost – uvádí k absurdnosti všechny rozkazy, zákony, zájmy státu, ale i destruktivní živel – vytváří zmatek, rozklad armády zevnitř
Švejkovi nadřízení – oddaní služebníci rakouské armády, představitelé vládní moci (byrokraté rakouského státního aparátu), zobrazení groteskní nadsázkou (ztělesnění zla, hlouposti, omezenosti, povýšenosti), nadporučík Lukáš, poručík Dub, polní kurát Katz…
Forma – uvolněná, nedějová, volně přiřazované epizody.
Jazyk – lidová čeština, vulgarismy (funkce charakterizační), germanismy, román přeložen do mnoha (asi 60) jazyků, dramatizován, zfilmován

e) Po válce

– sb. Šel malíř chudě do světa - inspirována kresbami M. Alše a českou krajinou
sb. Maminka – vzpomínky na domov, dětství; upřímný synovský cit lásky,
trvalé životní hodnoty
f) 70. a 80. léta – kniha vzpomínek Všecky krásy světa

15. Česká próza 1. poloviny 20. století

obraz války – Jaromír John, Jaroslav Hašek
legionářská literatura – zobrazení války jako historické události, tematika zahraničního odboje, působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně legií – vznik československých legií; (František Langer, Josef Kopta, Rudolf Medek, Jaroslav Kratochvíl)
demokratický proud – lidskost, humanita, svoboda založená na pravidlech; (Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass)
imaginativní próza – metoda asociace, lyričnost, obraznost (básnická); (Vladislav Vančura)
katolicky orientovaná linie – Jakub Deml, Jaroslav Durych

Konstantin Biebl

- vrchol poetismu skladba Nový Ikaros (4 zpěvy) = volný proud podvědomých představ – mnohotvárnost současného světa; obrazy z dětství, zážitky z tropů, milostné vzpomínky, válečné hrůzy, smutek a tíha života; básník = mytický mořeplavec Ikaros, vznáší se v prostoru a času
- surrealistické sbírky – Nebe, peklo, ráj

Jiří Orten
- byl nejtalentovanějším básníkem
- zemřel ve 22 letech
- byl židovského původu
Dílo:
sb. Čítanka jaro
sb. Elegie (posmrtně vydána) úvahová, hledá životní jistoty, meditativní i melodický verš

František Halas

- básník, překladatel
Dílo:
do poloviny 30. let – vlivy – prožitek války, vzpomínky na matčinu smrt, tragický životní pocit..pesimistická tvorba
sb. Sépie – motivy zániku, smrti, samoty, úzkosti a zmaru
sb. Torzo naděje – poezie ve službách společenského zápasu

Jaroslav Seifert
- získal Nobelovu cenu, byl básník, prozaik, novinář, překladatel
- prošel vývojem od proletářské poezie přes poetismus až ke své tvorbě
Dílo:
a) proletářská poezie – sb. Město v slzách – představa světa bez bídy a nenávisti, touha
léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí
b) poetismus – sb. Poštovní holub – neproblematické vidění světa, krása života, poetizace všedních věcí, ale i neklid, hledání jistot, smutek
c) 30. léta – sb. Zhasněte světla – reakce na mnichovskou zradu, posila národa, výraz naděje
d) za okupace – sb. Kamenný most – Praha minulosti a básníkova mládí; symbol existence národa, citová vroucnost

Poetismus

- skladba Podivuhodný kouzelník = básnický autoportrét „čaroděj“ učí člověka chápat krásu světa
sb. Pantomima = obsahuje drobné hříčky a kaligramy, divadelní a pantomimické scénky, básnické manifesty, cyklus Abeceda (4 – 2 verší)
sb. Básně noci – její součástí je b. Edison- vážnější, hlubší pohled na skutečnost (vliv spol. událostí), autorovo vidění moderního světa a člověka = (muž se vrací z hospody, jeho stín chce skočit z mostu, zabrání mu však skočit, to že se rozsvítí světlo a stín zmizí. Jde domů tam rozsvítí světlo a stín opět zmizí. Edison mu vlastně zachránil život, neboť vynalezl žárovky. Muže přecházejí myšlenky na sebevraždu)
surrealismus- hra Milenci z kiosku
sb. Sbohem a šáteček – okouzlení z cesty po Francii a Itálii
sb. Žena v množném čísle – využití obrazotvornosti a fantazie
sb. Praha s prsty deště – okouzlující lyrická krása Prahy, mnohostrannost skutečnosti, střídání úhlů pohledu, prolínání minulosti a přítomnosti
tvorba konce 30. let a za okupace – sb. Matka naděje – vztah k matce, rodné zemi, domovu; motiv matky =symbol statečnosti a naděje; vztah k ní = vztah k vlasti; úzkost (těžce nemocná matka) se prolíná s obavami o budoucnost národa
divadelní hra Manon Lescaut = kouzlo básnického jazyka, lyrický půvab verše = symbol národní nezdolnosti (jde o lásku prostitutky a rytíře)

sb. Těžká hodina

- proletářská poezie, v úvodu je stejnojmenná báseň = svědectví o změně: srdce chlapecké (pohřbíváno) se mění v srdce muže (ruce a mozoly, statečnost)
obsahuje sociální balady = sociální tématika, dramatičnost – např. Balada o snu (obraz sociálních rozdílů, touha po lepším světě; nepravidelný verš Balada o očích topičových (sociální balada, topič který přikládá do kotle v elektrárně přijde o zrak i zdraví, nakonec umírá. To že se ve všech domácnostech svítí znamená, že své oči rozdává do těchto žárovek) U rentgenu, Tvář za sklem…
b. Svatý kopeček – jde o přechod od básní první sbírky ke druhé sbírce; podle poutního místa u Olomouce, často zde jezdil s rodiči, obsahuje autobiografické prvky, volný slet vzpomínek na dětství a mládí. Vyjadřuje vztah ke světu, motivy náboženské a sociální, naznačuje svůj příklon k proletářské poezii.

2) Próza:
- povídky, moderní pohádky O milionáři, který ukradl slunce; O kominíkovi..
- drama

Josef Hora:

- básník, prozaik, lit. kritik, překladatel (Puškina, Jesenina)
Dílo:
1) Proletářská poezie - b. Dělnická madona – básníkův soucit, úcta k práci, přirovnání panny Marie s chudou ženou, která nemůže skoro uživit své nově narozené dítě. Dítě až vyroste bude bojovat za lepší budoucnost.
2) Reflexivní a meditativní lyrika – sb. Struny ve větru – lyrika přírodní a intimní, nově motiv plynoucího času = nehmotný pojem času přetvářen v konkrétní představu; stesk z pomíjivosti života
3) Konec 30. let – sb. Domov – poezie rodné země, obava o její budoucnost

Poetismus a surrealismus

Vítězslav Nezval
- představitel poetismu a surrealismu; básník, prozaik, dramatik
Dílo:
- využívá různých básnických směrů; spontánní lehkost tvoření, inspirace: zážitky z dětství, obraz vesnice i zaujetí velkoměstem, zážitky z cestování

Surrealismus

Byl moderním literárním a uměleckým směrem, který počátkem 20. let 20. stol. vznikl ve Francii. V českém prostředí se rozvíjí zejména ve 30. letech.
Prolíná se s realitou, minulostí a přítomností. Ovlivněn je vlastními dojmy, je velmi bohatý po stránce obsahové a jazykové. Směřuje k osvobození lidské fantazie, klade důraz na citovou stránku lidské osobnosti. Hovoří se o automatických textech, krásné se vidí v neobvyklém („krásné jako setkání deštníku a šicího stroje na pitevním stole“)
Vůdčí osobností byl Vítězslav Nezval.
Další: K. Biebl

Proletářská poezie

Jiří Wolker
- byl nejvýznamnějším představitelem proletářské poezie. Narodil se v Prostějově, studoval v Praze, předčasně zemřel na tuberkulózu ve 24 letech.
Dílo:
1) poezie:
sb. Host do domu – vliv vitalismu, tzv. poezie prostých věcí, chlapecký pohled na věci a na svět, pocit radosti ze života, časté náboženské obrazy, metafory, personifikace; prostý verš…např. Poštovní schránka, Kamna, Věci

John Steinbeck:

Nobelova cena, zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hospodářské krize;
román Hrozny hněvu

Pražská německá literatura:

Franz Kafka:
pražský rodák židovského původu
Proces a Zámek – vyjádření pocitu úzkosti, odcizení člověka v moderní společnosti; nebezpečí zmechanizování života a neschopnost člověka vzdorovat = zkáza (smrt)

14. Hlavní trendy české poezie mezi dvěma sv. válkami, nejvýznamnější představitelé

charakteristika období: - období kapitalismu
- období 1. československé republiky
- období mezi 1. a 2. světovou válkou
- zakládaly se základní básnické proudy (buřiči, proletářská poezie, surrealismus, poetismus...)

Proletářská poezie:

byla první výraznou etapou české meziválečné poezie. Autory spojuje nenávist proti válce a boj proti sociálnímu útlaku. Poezie se chce stát silou, která pomůže uskutečnit revoluční přeměnu světa. Je kladen důraz na obsah nikoli na formu, sociální náměty…
Hlavním představitelem byl J. Wolker
Další: J. Hora, J. Seifert, K. Biebl…

Poetismus:
je původní český básnický směr. Začíná se rozvíjet téměř současně s proletářskou poezií.
využívají a kladou důraz na obraznost, fantazii, citovost, hravost, vylučují jakékoliv politické a sociální náměty…je odstraněná interpunkce. Častými náměty jsou cestování, exotika, velkoměsto, technický pokrok…
Inspiračním zdrojem byla lidová zábava (cirkus, kino, varieté). Zdůrazňuje „umění žít“
Hlavním představitelem byl V. Nezval, J. Seifert

USA:

Ernest Hemingway:
Nobelova cena
představitel prózy tzv. „ztracené generace“ = kteří odešli do války jako studenti – dobrovolníci, brzy pochopili svůj omyl – vystřízlivěli, válka jako velký životní zážitek je natrvalo poznamenala
román Sbohem, armádo – vlastní zážitky a vzpomínky z fronty; ideová dezorientace hrdinů – upínají se proto k základním hodnotám individuálního lidského života; hlavní hrdina opouští frontu
Stařec a moře – Hlavním hrdinou je stařičký Santiago. Byl to vynikající rybář. V poslední době ho však opouštějí nejen síly, ale i štěstí. Už osmdesát dní neulovil žádnou větší rybu. Kniha zachycuje lidský příběh prostého starce, který vedl statečný až beznadějný boj se žraloky o svůj úlovek a stala se obrazem nikdy nekončícího zápasu člověka s přírodou. Jejím smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost.
Komu zvoní hrana – Děj románu se odehrává během španělské občanské války. Američan Robert Jordan plní jako dobrovolník na straně revoluce bojový úkol, i když pochybuje o jeho významu, poznává své spolubojovníky a prožívá hluboký milostný vztah k dívce Marii. Je smrtelně raněn. Poukazuje na otázky po smyslu lidské sounáležitosti a odpovědnosti za život svůj i druhých.

Cesta zpátky

– volné pokračování, osudy lidí zničeny válkou, návrat domů a konec frontových přátelství, zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě
Tři kamarádi= motiv přátelství, kamarádství jako něčeho co pomáhá lidem
Jiskra života - Tento román nevycházel z vlastních zkušeností. Pomocí zpráv a informací od očitých svědků se mu podařil napsat věrohodný román. Román popisuje krutosti v koncentračním táboře. Nesnaží se hodnotit a odsuzovat jednotlivce. Snahou je pouze ukázat a varovat před fanatismem vůči jednotlivým lidem, spolkům či stranám. Celý román je vlastně obžalobou společnosti, která dopustila, že fanatik jako byl Hitler se mohl stát autoritou a ovlivňovat životy miliónů lidí. Tento román tedy ukazuje pouze výsek krutosti, která vládla během druhé světové války.
Čas žít, čas umírat …
motivy: válka, láska a kamarádství, smrt

Thomas Mann:
představitel humanistické a demokratické prózy– Nobelova cena
Buddenbrookové – generační román o vzestupu a pádu jedné podnikatelské rodiny (autobiogr.)
novela Mário a kouzelník

Antoine de Saint – Exupéry:

Francouzský hrabě, letec 2. světové války, zemřel při havárii letadla
pohádková próza Malý princ, romány Noční let a Země lidí

Henri Barbusse:
román Oheň – otřesný deník vojenské čety (pohled „zdola“) vlastní zážitky z fronty

Německo
Erich Maria Remarque:
Na západní frontě klid – generační román; o osudech studentů, kteří prožili válku na záp. frontě; ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít; drsné obrazy z bojiště, vzpomínky hlavního hrdiny i svérázný lidový humor; tragický konec nenaplněného života- román působí realisticky, bez jakéhokoliv idealizování války. Autor zde předkládá holou skutečnost o podmínkách, ve kterých vojáci žili a jak přemýšleli. Čerpá i ze svých zkušeností, protože ve svých 18-ti letech stejně jako hlavní hrdina odešel do války jako dobrovolník. Samotná kniha dokáže přiblížit jednání lidí, kteří jsou v bezprostředním ohrožením života. Tento román byl kritizován ve 30-tých letech za to, že končí bez naděje na lepší časy.

Nový typ soc. balady:

b. Maryčka Magdónova
b. Kantor Halfar - autor je svědkem krutého příběhu učitele, který vzdoroval odnárodňování, učil česky
b.Ostrava…
intimní lyrika - b. Labutinka
• samostatná skladba - b. Stužkonoska modrá - vzpomínky na mládí, kritika poměrů v
1. republice

13. Světová próza 1. poloviny 20. století
- próza ohraničená 1. světovou a 2. světovou válkou
- nenávist války
Francie
Romain Rolland:
hudební vědec, autor životopisů významných osobností (Beethoven), získal Nobelovu cenu
desetidílný cyklus Jan Kryštof – román = řeka, životní osudy geniálního německého hudebníka
novela Petr a Lucie – chlapec z bohaté rodiny a chudá dívka se do sebe zamilují, děj se odehrává ve válečné Paříži, ale oni žijí ve svém světě lásky. V den jejich zásnub se ydají se do kostela a tam spadne strop při válečném náletu, oba společně zemřou = obžaloba nesmyslnosti války
román Dobrý člověk ještě žije= hl postava veselý vesničan Golas Breňo, žije v kraji kde se pěstuje víno. Žije sám se svou dcerou, pořád se spolu dohadují. Vážně onemocní, lidé to poznají protože je nikdo nebavil. Znovu se uzdravil a je všechno jako dřív.

Fráňa Šrámek

- básník, prozaik, dramatik
vězněn za antimilitaristické postoje; hluboký vztah k rodnému kraji, smyslová obraznost, impresionismus a vitalismus, anarchismus, oslava prostých životních hodnot.
DÍLO:
POEZIE
sb. Života bído, přec tě mám rád - vztah k životu, buřičství, výsměch
b. Píšou mi psaní - rebelantské písně, humor, ironie
sb. Modrý a rudý - anarchistický útok na společnost, rak. militarismus
b. Raport - vojenské hlášení, umírající voják a kůň => protiválečný protest
sb. Splav - milostná lyrika, radost ze života, oslava domova, vitalismus
PRÓZA
• povídkový soubor Prvních jedenadvacet - život buřičů, ztroskotanců, kritika, ironie
• impresionistický román Stříbrný vítr - příběh dospívajícího studenta Jana Ratkina; střetnutí s pokryteckou měšťáckou společností a morálkou => jeho vzpoura proti ní; konflikt lze překonat jen díky hlasu "stříbrného větru" = symbol věčného mládí a naděje
DRAMA, zvl. impresionistické

Léto:

- lyrická oslava mládí a lásky v kontrastu s měšťáckým světem; atmosféra horkého letního večera.
• Měsíc nad řekou - pocit rezignace a stesku stárnoucí generace; malé město při sjezdu abiturientů; ironie nad někdejšími plány, zachycení nálady okamžiku.

Karel Toman
- básník, redaktor Národních listů; vliv anarchismu, bohémský život, dobrodružné toulky po Evropě, dílo nepříliš rozsáhlé
• sb. Torzo života - lyrika erotická a revoltující, boj s individualismem, sen o svobodném životě
• sb. Melancholická pouť a Sluneční hodiny - tulácká zkušenost, sociální motivy, touha po domově
• sb. Měsíce - vrchol tvorby - 12 básní s obrazy proměn přírodního dění a lidské práce, oslava domova

Petr Bezruč
- syntéza všech proudů poezie přelomu století - realismus, symbolismus, impresionismus, socialismus
DÍLO:
• jediná básnická sbírka Slezské písně - obraz sociálního a národnostního útisku na Ostravsku, výzva k odboji, bída havířů, beskydských horalů, ovdovělých žen, sirotků..
úvodní b. Červený květ - obraz kaktusu s jediným rudým květem = symbol vzpoury, vlastního osudu (bez lásky), vliv symbolismu

DÍLO:

POEZIE - výraz negace, vzpoury, skeptických nálad, odmítavý individualistický postoj
sb. Síla života
sb. Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice - satiry na politický a společenský život v Čechách,ironicky komentuje dobové dění
skladba Milá sedmi loupežníků - balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě
PRÓZA
novela Krysař - podlé staré německé pověsti o krysaři, který zachránil město od krys, nedostal odměnu, a proto zavedl zvukem píšťalky obyvatele do propasti, neštěstí přežili jen blázen a nemluvně…
DRAMA
Zmoudření Dona Quijota – tragický příběh o neřešitelnosti rozporu mezi snem a skutečností; zmoudření, které však člověka zabíjí (ztrácí smysl života) vliv symbolismu, osobitě přetvořený Cervantesův román.

František Gellner
básník, karikaturista a ilustrátor, padl v 1. sv. válce
DÍLO:
• sb. Po nás ať přijde potopa
• sb. Radosti života
- využívá dobových forem lidové zábavy
- má blízkost k hovorovému sdělení
- vytvářím obraz velkoměsta (kavárny, noční podniky, hospody) => odpor k měšťáckému světu, pokrytectví
- má zdánlivě cynický výsměch, ironie, až šokující otevřenost

Antonín Sova

představitel české moderny; impresionista a symbolista, básník české krajiny
DÍLO:
Impresionistická přírodní lyrika
sb. Květy intimních nálad
sb. Z mého kraje – vztah k rodnému kraji
sb. Zlomená duše – ovlivněna symbolismem
Přechod od impresionismu k symbolismu
sb. Ještě jednou se vrátíme - vnitřní citová opravdovost, nálada okamžiku, melodičnost, intimní impresionistická lyrika
Symbolistická poezie
sb. Údolí nového království
sb. Zpěvy domova - reakce na 1. světovou válku, vztah k domovu, národu, odpor k válce

Otokar Březina
- představitel symbolismu
- byl přesvědčen o existenci nadpozemské skutečnosti, odvrací se od pozemského života, navazuje kontakt s duchovním světem.

DÍLO:

• sb. Tajemné dálky - b. Moje matka - zpověď z bolestných zážitků, hluboký vztah k mrtvé matce, pocity samoty
• sb. Svítání za západě - západ => smrt je vykoupením z pozemského utrpení
• sb. Stavitel chrámů a Ruce - spojení člověka s vesmírem, optimističtější víra v budoucnost

Karel Hlaváček
- představitel české dekadence, ovlivněn symbolismem i impresionismem
DÍLO:
• sb. Pozdě k ránu - neskutečná krajina, přelom mezi nocí a dnem, přírodní jevy jsou obrazem básníkova nitra, pocit melancholie, zmaru, marnosti, symboly z oblasti hudby
• sb. Mstivá kantiléna - vzpurné tóny, pocity smutku, marnosti, záměrná monotónnost verše

Anarchističtí buřiči

Viktor Dyk
- básník, dramatik, prozaik - velký ironik a romantik

12. Moderní směry ve světové a české poezii na přelomu 19. a 20. stol.

Impresionismus
Název pochází od obrazu Claude Moneta Imprese, východ slunce - zachycuje východ slunce na mořské hladině - jasné, čisté barvy, vystižení bezprostředního dojmu, nálady, hra světel a stínů, mozaika barev, neurčité kontury.
V literatuře vyjadřuje:
- sdělení bezprostředního dojmu, vyjádření okamžité nálady, neopakovatelné chvíle (smutek, radost, melancholie, nostalgie)
- potlačení rozumové účasti na obsahu
- volné řazení zrakových a sluchových dojmů (melodičnost)
- v popředí lyrika, zvláště přírodní
Představitelé: P. Verlain, A. Sova, K. Hlaváček, F. Šrámek…
Rysy impresionismu:
postavy bez pevných rysů, tajemné;
uvolněná dějová stavba, zachycení dojmů, smyslové vnímání;
postižení citové atmosféry, odstínů nálad;
lyrizace prózy; snovost, neurčitost.

Symbolismus

- vyjádření pomocí znaků, symbolů, obrazových pojmenování (přenášení významů, vyslovení abstraktní nebo skryté představy, nečekané spojování představ => rozvoj básnické obraznosti)
- důraz na hudebnost verše
- podmanivá působivost, snaha vsugerovat pocit
- volný verš
Představitelé: Ch. Baudelaire, P. Verlaine, J. A. Rimbaud, S. Mallarmé, O. Březina, A. Sova, K. Hlaváček…

Dekadence
- zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem
- pocit rozkladu a smrti (únik z reálného světa, který básníkům připadal těsný, do světa snů, k mystice – víra v nadpřirozený svět, v Boha)
- úsilí o "čisté umění"
Představitelé: P. Verlaine, S. Mallarmé, O. Wilde, K. Hlaváček…

Prokletí básníci
- básníci, které jejich doba nepochopila. Stavěli se proti vlastním rodinám i proti měšťácké společnosti. Vyjadřovali „hrůzy života i nadšení životem“.
Představitelé: Ch. Baudelaire, P. Verlaine, J. A. Rimbaud

Charles Baudelaire

- básník a překladatel, kritik; do češtiny přeložen poprvé Vrchlickým; protiměšťácký postoj, bohémský život v Paříži
DÍLO:
• lyrická sbírka Květy zla (mravnostní pokuta); titul - spojení představy krásy a zla,
provokující otevřenost, pobuřující cynismus => hledá krásu i v ošklivosti

J. A. Rimbaud
dokonalé básnické dílo vytvořil ve svých 15 až 19 ti letech, uveřejněno jen v časopisech (soubor Iluminace vydal posmrtně P. Verlain)
DÍLO:
• b. Opilý koráb - snová báseň (nikdy neviděl moře) => fantazie, obrazotvornost; metafory => symbolický; obraz básníka totožného s lodí

Paul Verlaine
- představitel symbolismu, bohémský způsob života, toulky Evropou s Rimbaudem, za jeho postřelení vězněn.
DÍLO:
• b. Podzimní píseň (sb. Saturnské básně) - pocity vzbuzené podzimní přírodou - nejistota, beznaděj

Konec 19. stol:

Gabriela Preissová
Gazdina roba – Eva se zamiluje do zadaného muže, tajně se spolu schází a mají spolu dítě; muž se svou partnerkou odchází za prací do zahraničí, Eva spáchá sebevraždu (roba)
Její pastorkyňa – stará mlynářka se stará o velmi krásnou dívku. Ta se zamiluje do bohatého sedláka, ale pro něj je to jenom zábava. Čekají spolu dítě – nechce si ji vzít. Těžký porod, mlynářka chce dívce pomoci, protože ví, že jako svobodná matka nemá na vesnici žádnou šanci, usmrtí proto dítě – dá ho pod led. Na jaře led rozmrzne, mlynářka se přizná, zatčena.
Ladislav Stroupežnický
veselohra Naši furianti – děj se odehrává v jihočeské vesnici a v podstatě jde jenom o banální spor o tom, kdo se má stát ve vesnici ponocným. Hra si všímá spíše vzájemných vztahů, schválností, nepřátelství, furianství.

Bratři Mrštíkové (Alois a Vilém)

Maryša – klasická podoba dramatu, které má 5 dějství a děj je soustředěn k 1 myšlence a spěje rychle k dovršení. Odehrává se na moravské vesnici. Snaží se detailně zachytit prostředí, některé postavy jsou ve scénických poznámkách až příliš detailně popsány (realismus)
Maryše, dceři Lízalových, odchází na vojnu její milý Francek. Otec Maryši ji však nutí, aby si vzala bohatého mlynáře Vávru. Ale ani Vávra Maryšu nemiluje, jde mu spíš jen o věno nevěsty. Maryša nevidí východisko a podřídí se vůli rodičů. Starý Lízal si pak přece jen uvědomí, do čeho Maryšu nutí, a rozhodne se Vávrovi věno nevydat. Po dvou letech se vrací z vojny Francek. Vávra se s Lízalem pohádá o nevyplacené věno a Lízal mu vyčte, že je s ním jeho dcera nešťastná, a chce odvést Maryšu zpět domů. Ta ale odmítá a říká, že když už ji provdali, ať si nesou ostudu sami. Za Maryšou přichází také Francek a přemlouvá ji, aby s ním utekla do Brna. Maryša odmítá. O jejich setkání se však doví Vávra a v návalu vzteku po Franckovi vystřelí. Ten stačí ještě včas utéci. Maryša má přesto o něj strach, a tak se rozhodne k činu. Nasype Vávrovi do kávy jed a otráví ho. Ke svému činu se následně přizná

Historické hry:

Jan Hus
Kutnohorští havíři - vzpoura havířů v 15. stol
Dramatické báchorky: Strakonický dudák
Jiříkovo vidění

Národní divadlo:

R. 1868 je položen základní kámen ND, v r. 1881 bylo dokončeno (vyhořelo) a definitivní otevření ND bylo koncem roku 1883.

Autoři:
Hudební tvorba(opera)- Bedřich Smetana (Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Hubička…)
Antonín Dvořák ( Čert a Káča, Rusalka…)
Zdeněk Fibich (Hippodamie, Nevěsta Messinská..)

Divadelní hry: Jaroslav Vrchlický (veselohra Noc na Karlštejně, melodramatická
tragédie Hippodamie – řecká mytologie)
Julius Zeyer (Radúz a Mahulena)

11. Vznik, vývoj a význam divadla – od počátku do konce 19. stol.

Počátky českého dramatu nacházíme ve 12. stol. Jeho kořeny jsou náboženského původu.

1. staročeská divadelní hra MASTIČKÁŘ z pol. 14. stol,
= tři zbožné Marie putují k Ježíšově hrobu, aby jeho tělo pomazaly vonnými mastmi, které koupily na tržišti (obraz středověkého českého trhu)

Národní obrození:

Divadlo bylo určeno hlavně lidovému divákovi.
Od roku 1738 fungovalo v Praze divadlo V Kotcích, ve kterém se hrálo německy. V pražském Stavovském divadle se hrálo také německy, později i česky.
Prvním českým divadlem se stala Bouda na Václavském náměstí (Václav Thám -herec, překladatel, dramaturg)
Přechodně se uváděly české hry v divadle U Hybernů.

Úkolem divadla bylo zajistit pravidelná česká představení, vychovat české herce, vytvořit české hry, které měly výchovný vlastenecký řád.

Václav Kliment Klicpera

- psal hry historické, rytířské, pohádkové i ze současnosti.
- Komické a satirické hry:
Rohovín čtverrohý = Tři studenti se živí malováním obrazů bohatých měšťáků. Jednou si u nich nechá namalovat portrét bohatý měšťan Rohovín Čtverrohý. Obraz se mu však nelíbí, a proto jim odmítá zaplatit. Studenti se tedy domluví, že se mu pomstí. Vsadí se s ním, že neprojde branami města. Postupně chodí po jednom a v bráně se představí jako Jednorohý, Dvojrohý, Trojrohý. A když prochází Rohovín Čtverrohý, už je to strážníkům podezřelé, a tak ho zatknou. Studenti se potom jdou přiznat na stanici a vysvětlí, že to byla jenom sázka.

Divotvorný klobouk = Student zdědí klobouk, říká o něm, že je divotvorný - kdo ho má na hlavě, dostane v hospodě vše zadarmo. Jeden muž ho koupí, ale nic se nestane, chudý student vydělá peníze, pyšný kupec má potrestanou svou pýchu.
Josef Kajetán Tyl – tvůrce českého dramatu, působil jak herec, novinář a redaktor: Květy; psal články s výchovným, vlasteneckým rázem
- organizátor českého společenského života - bály, besedy, recitace
Dramata: ze současného života - Paličova dcera,
Fidlovačka - fraška s písněmi, kde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, zpívá slepý houslista Mareš, melodie Františka Škroup

Začátek letopočtu:

Příběh studentky lékařské fakulty, která chodí se svým spolužákem ze střední školy. Mají se velmi rádi a plánují společnou budoucnost. Jednoho večera přistihne svého kluka s jinou holkou, je nešťastná a rozejde se sním. Jde za svou kamarádkou na večírek aby se tak netrápila. Tam stráví noc s jedním klukem (Pavlem), který je do ní dávno zamilovaný. Dozví se že čeká dítě ale neví kdo je otec. Její bývalý přítel si myslí že otec je on, během těhotenství žijí spolu v jednopokojovém bytě ale neklape jim to. Opět se rozejdou. Po porodu, který ona označuje jako začátek letopočtu se přestěhuje k matce, která žije v malém domku s druhou dcerou, jejím manželem a dítětem. Matka je nemocná nemůže se o všechny starat. Lenka se stěhuje s dcerou k Pavlovi, ten ji ale po pár týdnech opouští. Musí se starat sama o své dítě a přitom se učit na zkoušky na medicínu. Sama opravuje byt, který si koupila. Pavel se znovu vrátil, pohoda trvala dalších pár týdnů poté opět odjel. Lenka uznala že to není pro ni a její dceru ten pravý. Pavel ještě nebyl dostatečně připravený na rodinu. Vzdává se ho a začíná nový života..

Jak jsem viděl Ameriku:

Memento: Je to aktuální varování autora před jedním z nejvážnějších nebezpeční civilizace dneška – narkomanií. Na strhujícím příběhu narkomana Michla Otavy je ukázáno, že z pekla narkomanie není cesta zpátky.
Tato kniha přináší příběh mladého narkomana sepsaný podle skutečnosti. Michal Otava se s drogami poprvé setkal ve své partě, kam utíkal před přísným otcem. V partě se také setkal se svou životní láskou Evou. Problémy s rodiči vyvrcholily útěkem z domova. Michal se s Evou nastěhoval do bytu jejich bývalého přítele. Oba už byli závislí a bez drog je pronásledovaly nesnesitelné absťáky. Neměli peníze, a proto vykrádali lékárny. Mnohokráte se dostali do konfliktu s policií, byli dokonce i ve vězení a nápravně odvykacím zařízení. Po skončení trestu se ale vždycky vrátili k sobě a k drogám. Společně se nesčetněkrát snažili přestat, ale nikdy se jim to nepodařilo. Michal začal se svým kamarádem podomácku vyrábět pervitin - tehdejší novinku na drogové scéně. Eva otěhotněla a oba se opět kvůli dítěti snažili odvyknout. Vše ale skončilo potratem. Když Eva otěhotněla podruhé, byl Michal ve vězení. Po propuštění zjistil, že je Eva mrtvá. Byla to údajně sebevražda, ale Michal tušil, že Evu kvůli droze zavraždili jeho vlastní kamarádi. Rozhodl se Evu pomstít. Uvařil silný perník, který měl vražedné účinky. Kamarádi, kterým byl určen ale Michala přelstili a nakonec se v nemocnici ocitl v kritickém stavu on sám. Dostal se z toho. O měsíc později ho našli zhrouceného na ulici. Lékaři už nebyli schopni obnovit některé mozkové buňky, které byly trvale poškozeny. Z mladého muže, který vždy toužil po samostatnosti a nezávislosti se stala ubohá troska závislá na péči druhých. Michal dožívá s těžkým poškozením mozku v psychiatrické léčebně bez naděje na zlepšení stavu.

10. Vybraný autor současné české nebo svět. prózy

Radek John:

nar. 6.12.1954 v Praze
Je absolventem katedry filmové a televizní scenáristiky a dramaturgie filmové fakulty AMU. Radek John je nejen známý publicista, ale i scénárista a spisovatel. Snad nikdo nezapomene na jeho průlomovou knihu o drogách v komunistickém Československu Memento a slavný film „Proč?“ popisující řádění sparťanských fanoušků. Časopis Mladý svět za jeho působení dosáhl kvalit, ke kterým dnes vzhlíží z uctivé vzdálenosti.
Největší slávy se však dočkal po přestupu do televize Nova. Týden co týden točil reportáže a uváděl nejsledovanější publicistický pořad v historii české televizní žurnalistiky Na vlastní oči. Při natáčení se dotýkal velmi choulostivých témat a beze strachu dělal i reportáže, kterých se ostatní báli. Svým postavením v TV Nova to dotáhl až na šéfredaktora publicistiky celé Novy.
Jeho manželkou je Zlata Adamovská (známá herečka, se kterou má dvě děti).
Radek John napsal společně s Ivo Pelantem pro režiséra Smyczka scénáře tří celovečerních filmů: Jen si tak trochu písknout, Jako zajíci a Sněženky a machři…

Dílo: Džínový svět

Pocity a názory sedmnáctiletého pražského gymnazisty Petra Bláhy, hlavního představitele a vypravěče příběhu, na svá školní léta, doby prvních lásek a studentských recesí. Petr Bláha, vášnivě zapálený pro pravdu a čest, naivně vyzývající k souboji málem celý svět, je kritický nejen ke generaci rodičů, ale i ke generaci vlastní.
Dozvídáme se zde o jeho prvních láskách, prvních zkušenostech s láskou, alkoholem apod. Má sestru Evu. Je zde uveden jeden z jeho mnoha průšvihů, který se stal na základní škole. Byl obviněn z krádeže lžíce ačkoli mu byla půjčená tlustým Erdélim. Několikátý průšvih je na chmelu s jeho třídní učitelkou Mocninkou, která odchází ze školy jinam. Všichni ji mají strašně rádi. Na chmelu se stane to, že kluci neodolají pokušení ve sprchách a nahlédnou do vedlejší kabiny aby zjistili kdo tam je. A co se nestalo. Náhodou tam byla Mocninka a učitelka fyziky. V mnoha jeho průšvihách se za něj přimlouvá jeho věčný kamarád Pavel. Tito dva i po ukončení základní školy postupují spolu na gymnázium. Jejich přátelství je několikrát narušeno bojem o stejnou dívku, ale vždy se zase usmíří. Jeho lásky jsou: Danka a Janka; Dana - chmel; Michaela - nejhezčí holka na ZŠ, o kterou mají všichni zájem a závidí mu ji; Lenka - Pavel měl o ní zájem, ale ta si z něho udělala poskoka, Petr se ale do ní taky zamiloval; Petřička - domluvené chození s Petrem, který o tom ani nevěděl, seznámení prostřednictvím hereckého večírku; Monika M. - dcera herce M., na večírku se rozhoduje mezi Petrem a Pavlem, Petr vítězí, první jeho "holka", po té se s ním rozešla, Kamila - seznámení na lyžáku, upejpavá, slušná, chce aby se Petr změnil, má i nápad spáchat sebevraždu; Veronika - jeho nejvěrnější a nevětší láska, taky je jeho "holka". Problém je v tom, že chodí s Pavlem, ale miluje Patra. Pavel ho za to nenávidí. Dalším problémem je, že Veronika odjíždí na rok na Kubu. Po té co spolu prožijí nádhernou společnou noc, ona odlítá. Pavel se na letišti usmíří s Petrem. Petr doufá, že dokáže na ni počkat celý rok.
Celý je to psaný jakoby předčítáním z deníku, kde jsou popsány hlavně pocity a myšlenky.

DÍLO:

a) poezie
• intimní lyrika - v ranném období láska k ženě, dětem, rodině, pocit štěstí (Sb. Dojmy a rozmary, Eklogy a písně). Později vyznavačem samoty, osobní zklamání, tragédie, nepochopení mladou nastupující generací. Sb. Okna v bouři - b. Za trochu lásky šel bych světa kraj - odmítá lásku, ale touží po ní.
• přírodní lyrika
• vlastenecká a reflexivní (úvahová) lyrika - Sb. Má vlast
• formalistní lyrika - např. Hudba v duši, Domy a rozmary

epika - cyklus Zlomky epopeje (básnické dějiny lidstva - podle vzoru Huga - Legenda věků);
Sb. Duch a svět (úvahy o vztahu člověka a vesmíru, oslava řecké antiky), b. Spartakus - vzpoura otroků v Římě.
Sb. Selské balady - vlastenecká a sociální tématika, sociální balady, obraz selských bojů proti panskému útisku (Balada vánoční- selské povstání, zajatí sedláci bez soudu pověšeni na nejbližší stromy)

b) Drama

- veselohra Noc na Karlštejně - zápletky vyplývající ze zákazu přístupu žen na hrad
- melodramatická tragédie Hippodamie (náměty antické)
c) překlady (z 18 světových literatur) - Hugo, Dante, Byron, Shelley, Poe

Julius Zeyer: - básník, prozaik, dramatik. Navazuje na tradice romantismu - novoromantik.
DÍLO:
a) poezie
- epika z českých národních dějin - skladba Vyšehrad
- epika z cizích dějin - Karolínská epopeja (o rytířské družině Karla Velikého)
b) próza
- Román o věrném přátelství Amise a Amila - starofrancouzské téma - rytířský středověk
- Jan Maria Plojhar – psychologický román s autobiografickými prvky
c) drama
- Radúz a Mahulena - romantická povídka podle slovenského námětu

c) Oslava venkova a selství

- rolník = symbol národní nezdolnosti, vztah k přírodě, obrazy
vesnice, např. Sb. Selské písně a České znělky (b. Velké, širé, rodné lány )
d) klasický básník pro děti - obrazy ze života dětí, učí lásce k rodičům, domovu, vlasti,
přírodě; 3 sbírky: Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky (b. Lesní studánka).
zakladatel české básnické skladby pro děti
e) překladatel - zvláště z angličtiny; 33 dramat Shakespeara

Lumírovci - tzv. škola kosmopolitní. Název podle časopisu Lumír,
Představitelé: J. V. Sládek, Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický
Tvorba:
- úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň,
- vliv cizích myšlenkových proudů,
- původní tvorba i překlady,

Jaroslav Vrchlický: -vytvořil nejbohatší a nejvšestrannější dílo (80 básnických sbírek, 270 knih celkem)

Eliška Krásnohorská:

• literární kritička
• básnířka
• libretistka - k Smetanovým operám Hubička, Tajemství, Čertova stěna
• překladatelka

Svatopluk Čech:
1) Poezie - epika
a) Historická témata - z husitství (Žižka), z pobělohorské doby
b) Venkovská témata - Ve stínu lípy - oslava českého kraje, rodné země, 7 veršovaných, veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedé pod košatou lípou - idylický epos (klidný venkovský život bez rozporů). Lešetínský kovář - příběh venkovského kováře a jeho dcery, kteří brání svůj majetek proti německému kapitálu.
c) Alegorické - Evropa, Slávie
d) Satira – zvířecí epos Hanuman
2) Poezie - lyrika - politická, národní, vlastenecká,
- sb. Jitřní písně
- sb. Písně otroka

3) Próza (satiry)

- Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
- Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století- ostrá kritika českého maloměšťáctví, zvl. staročechů; komický hrdina pražský měšťák se octl uprostřed husitské Prahy (ve snu)- prchal z bitvy na Vítkově, jeho zbabělost, národní lhostejnost, bezcharakternost, falešné vlastenectví v kontrastu se statečností a odhodláním husitů..

Josef Václav Sládek: - původně ruchovec, pak lumírovec
DÍLO: BÁSNÍK
a) osobní (intimní) lyrika - zachycuje základní situace lidského života, lidskou bolest, osobní žal nad ztrátou první ženy, lásku k druhé ženě a dětem, k matce, stesk po vlasti,
Sb. Sluncem a stínem
Básně (b. Na hrobech indiánských - kontrast svobody a bezpráví Indiánů, násilí kolonialistů - ironie "příchod osvěty"; krásy americké přírody)
b) sociální a vlastenecká lyrika
Sb.Na prahu ráje
Světlou stopou
V zimním slunci
Ze života

Karolína Světlá:

- psala prózy a romány, příběhy emancipovaných ženských hrdinek PRÓZA: Ještědské prózy - příběhy žen prožívajících konflikt mezi láskou a mravní povinností - v závěru vítězí odpovědnost
Pražské prózy - román Černý Petříček - patří k prvním dílům Světlé; z pražského prostředí z dob jejího mládí..
ROMÁNY: Vesnický román - příběh bohaté vdovy mlynářky, která si vezme za manžela mladšího muže ze mlýna Antoše. Jeho matka byla proti sňatku. Na statek přichází vychovatelka dětí Sylva a s Antošem se do sebe zamilují. Děti onemocní, mlynářka odchází pryč a nechává péči o děti na Sylvě. Mlynářka onemocní a umírá. Antošova matka nepokládá za správné pro Antoše vzít si Sylvu a ta odchází.
Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec,
POVÍDKA: Hubička – o lásce Vendulky a Lukáše;
Jakub Arbes:
DÍLO:
Romaneto = próza nevelká rozsahem, s dramatickým a dobrodružným, fantastickým dějem a výraznou pointou; zdánlivé záhady vysvětleny logicky, vědecky. Např.:
Newtonův mozek - zápletkou je myšlenka, že leze sestrojit stroj, který umožní vidět všechno, co se na Zemi událo. Vypráví se tu příběh člověka, který byl důstojníkem a padl v bitvě. Najednou se tu však objevuje živý a tvrdí, že je živ díky tomu, že do své lebky vložil Newtonův mozek. Díky tomu se dostává do minulosti a sleduje dějiny lidstva a zjišťuje, že je to velmi jednotvárný obraz - utrpení, vraždy, války. Stroj se mu poškodí a mu hrozí smrt. V tom okamžiku se spisovatel probudí - byl to jen sen.

Svatý Xaverius

- příběh souvisí s obrazem sv. Xaveria, který má skrývat nějakou záhadu, cestu k pokladu. Před obrazem se objeví podivný mladík, který se obrazu podobá, hledá vědeckou metodu tajemství obrazu a cestu k pokladu. Spolu s přítelem najde plechovou schránku, ta je prázdná. Rozpoutá se bouře a oba utečou. Potkávají se po třech letech ve vězení. Mladík je odsouzen za krádež drahokamů, kterou nespáchal. Než mu může přítel potvrdit alibi, umírá.

V 70. a 80. letech 19. století vzrůstala moc českého měšťanstva. Vedly se ale spory o českou národní orientaci mezi staročechy a mladočechy. Roku 1878 vznikla Československá sociální demokracie - boj o rovné volební právo; rozmach národního hnutí v celé Evropě.

Ruchovci - tzv. škola národní. Název vznikl podle almanachu Ruch (1868) na počest položení základního kamene k Národnímu divadlu. Vydávali časopis Osvěta.
Představitelé: Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, J. V. Sládek, Quis
Tvorba:
- v popředí ideje národního obrození,
- bojové, vřelé vlastenectví,
- důraz na domácí tradice,
- slovanství, historismus,
- zájem o venkov,
- dominantní postavení poezie.

Vítězslav Hálek:

:- Nerudův přítel, ve své době více uznáván a více oblíben než Neruda
DÍLO:
• novinář: Národní listy
• básník - zpočátku vliv Máchy a Byrona → lyrickoepická báseň Alfred
- epika - sb. Pohádky z naší vesnice
- lyrika - sb. Večerní písně - lehká, zpěvná forma; prosté, citové verše; inspirace: šťastná láska, vztah k přírodě.; sb. V přírodě;
• prozaik - povídkář.
Na vejminku - vztah rodičů a dětí
Muzikantská Liduška - touha po majetku; zatvrzelost a neústupnost vesnických lidí
Na statku a v chaloupce - sociální struktura vesnice
Poldík Rumař - Poldík, znalec koní, se seznámí s dívkou Madlou. Madla si však vezme chlapce, který se živí odvážením písku. Madlin muž se zabije, Polda jí a jejímu synovi pomáhá, syna vyučí svému řemeslu. Když zestárne, naopak se o něj starají Madla a její syn.

Náměty: biblické a legendární

- humor, aktualizace, ironie - Romance štědrovečerní, Balada rajská, Balada májová
národní - Balada česká, Romance o Karlu IV., Romance o jaře
tragické lidské osudy - Balada dětská, Balada horská
balady staršího typu - Romance helgolandská, Balada stará - stará
• sb. Prosté motivy - intimní a přírodní lyrika; 4 oddíly (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní)
• sb. Zpěvy páteční - vydáno posmrtně (Vrchlickým) - národní a vlastenecká lyrika; víra v budoucnost národa. Forma - žalozpěvy a hymny na téma národního utrpení a odboje (tradiční motivy - bolest, láska - autorův vztah k národu). Báseň Jen dál - výzva k činům.

4) Prozaik: povídky:
- soubor Arabesky - črty z prostředí Prahy, kritika společnosti i sebeironie
- Trhani - povídka o životě dělníků pracujících na stavbě železnice; tragické osudy
- Povídky malostranské - vrcholný soubor 13 próz o životě Malé Strany z dob Nerudova mládí

3) Básník - napsal 6 básnických sbírek

• sb. Hřbitovní kvítí - pesimismus, skepse (vliv národní situace, básníkovy chudoby a nešťastné lásky)
• sb. Knihy veršů - trojdílný soubor:
1. část - básně epické - zvláště sociální balady, např. Dědova mísa (vnuk poučil otce, že se chová ke starci bezcitně); Před fortnou milosrdných - epická báseň se soc. tématikou, forma starcova monologu - o chudobě, která vede k bezcitnosti.
2. část - básně lyrické: cyklus Otci, Matičce, Anně - rozdílnost autorova vztahu k otci a matce
3. část - básně příležitostné - např. Vším jsem byl rád - zamyšlení nad dosavadním životem - zklamání, ale i vítězství.

• sb. Písně kosmické (o vztahu člověka a kosmu) - vliv vědeckých poznatků a technického pokroku, např. Letní ty noci zářivá - zlidštění vesmíru (měsíček - tatíček; hvězdičky - dětičky);dějství kosmické a lidské; báseň Vzhůru již hlavu, národe - vlastenecká výzva do boje proti malosti, povzbudivá síla pro malý národ plyne z kosmu.
• sb. Balady a romance - vrchol lidovosti; opouští tradiční nadpřirozené náměty, příklon k motivům ze života (lidské vztahy).

Zásady májovců:

- svou tvorbou bojovali proti útisku sociálnímu i národnostnímu
- lidovost (tvorba pro lid a o něm)
- realismus (pravdivý obraz skutečnosti)
- úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň
- chtěli doplnit chybějící žánry v české literatuře (drama, román)

Jan Neruda: studoval práva a filozofii, rád cestoval (Paříž, Egypt)
DÍLO:
1) Novinář - redaktor Národních listů - obsahovaly jeho fejetony a novinářské prózy (asi 2000)
- aktuální témata, živý jazyk, vydány soubory fejetonů (i cestopisných) - Studie krátké i kratší, Žerty hravé a dravé, Obrazy z ciziny, Kam s ním…

FEJETON - krátký novinový článek na aktuální téma podaný úsměvnou formou kritiky.

2) Kritik –literární i divadelní

Tereza Nováková

- povídky a romány z prostředí východních Čech; psala monografické romány - děj se týká jedné postavy a jejího vývoje.
DÍLO:
Jiří Šmatlán - příběh poličského tkalce, který hledá spravedlivější život.
Děti čistého živého - o tragickém osudu náboženské sekty abrahamitů.
Drašar - z doby NO, tragický příběh kněze a obrozeneckého literáta.
Maloměstský román – o osudu dcery Zdeňky, Karla Havlíčka Borovského.

Ignát Herrmann:
DÍLO: romány
U snědeného krámu - román s autobiografickými rysy

Karel Klostermann:
DÍLO:
Mlhy na blatech - románová epopej
V srdci Šumavských hvozdů, Ze světa lesních samot

9. Významné literární skupiny 2. pol. 19. stol.

(májovci, lumírovci, ruchovci)

Po porážce revoluce 1848; období Bachova absolutismu - policejní opatření, persekuce, významné osobnosti umlčeny (žaláře, vyhnanství - Havlíček), někteří v 50. letech zemřeli - Kollár, Tyl, Čelakovský, Havlíček.
Nová politická situace - od vydání Říjnového diplomu 1860, hospodářský vzestup českého měšťanstva; rozštěpení národní strany na mladočechy (Sladkovský) a staročechy (Rieger, Palacký).
Rozkvět kultury: vznik Sokola (M. Tyrš), pěveckého spolku Hlahol, 1862 otevřeno Prozatímní divadlo, 1868 položen základní kámen k Národnímu divadlu - architekt Josef Zítek, malíři Mikoláš Aleš (cyklus Má vlast), František Ženíšek, Vojtěch Hynais (opona), sochaři Josef Václav Myslbek, hudební skladatelé Bedřich Smetana. Požár ND, znovu otevřeno 1883 Smetanovou Libuší.

Nástup nové literární generace = májovci. Název vznikl podle almanachu Máj (1858) - název ze sympatií k Máchovi.
Představitelé: Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes.

USA:

Mark Twain: -prožil neradostné dětství, lodivod na Mississippi, zlatokop, novinář a humorista.
DÍLO:
Dobrodružství Toma Sawyera - Autor v této knize kritizuje vzájemné vztahy mezi lidmi a sociální rozdíly.
Dobrodružství Huckleberyho Finna - příhody dvou chlapců, autorovy zážitky z dětství, kritický pohled na Ameriku.
Princ a chuďas - příběh prince Edwarda VI., ten se vymění místo s chudým chlapcem, musí snášet jeho osud až do korunovace, kdy se omyl vysvětlí.

Dánsko:

H. K. Andersen – Příběhy pro děti
Realismus v české literatuře

Karel Václav Rais: - vesnický učitel na Českomoravské vysočině, zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, realistické venkovské povídky a romány (rodinné nesváry, generační spory, obětavá činnost vlastenců)

DÍLO:

Zapadlí vlastenci - z Podkrkonoší, obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé, kněží) v době národního obrození. Národnostní spory na česko-německém rozhraní; hrdina mladý podučitel, nejdůležitější realistické dílo
O ztraceném ševci - dvoudílný román, chudý švec se brání poněmčování
Západ - hlavní postava venkovský farář Kalous, jeho působení mezi lidem.Úsilí zmírnit bídu lidí..
Kalibův zločin – příběh dobráka dohnaného intrikami a rozvracením manželství k vraždě...Kritický pohled na skutečnost, až naturalistický obraz mravního rozkladu.
Povídkové soubory (otázka výměnkářská, vztah rodičů a dětí, touha po majetku) Výminkáři, Rodiče a děti

Antal Stašek: vlastním jménem Antonín Zeman, otec Ivana Olbrachta;
DÍLO:
Blouznivci našich hor - povídkový cyklus o životě lidí v Podkrkonoší, hledání štěstí a spravedlnosti
V temných vírech - o počátcích dělnického hnutí
O ševci Matoušovi a jeho přátelích - švec Matouš sní o lepším životě (utopický socialismus) a účastní se boje proti kapitalistům.

Anglie:

Charles Dicken: - obraz osudů nešťastných dětí bez domova, neradostné dětství
DÍLO:
Oliver Twist- Autor se v této knize pozastavuje nad morální úrovní jednotlivých postav příběhu. V některých odhalí dobrého člověka a některé v průběhu děje nechá prokázat se jako naprosté lidské zmetky.
David Copperfield
Malá Dorritka
Kronika Pickwickova klubu - obraz soudobé Anglie, příhody pana Pickwicka a jeho tří dalších přátel, kteří odjíždějí z Londýna na venkov, ale celá výprava prožívá katastrofické události, jsou v nesnázích, neschopni řešit běžné situace. Pickwick - původně komická figurka, mění se v charakterního hrdinu, vydírán.

Rusko:

Nikolaj Vasiljevič Gogol:
DÍLO:
Revizor - satirická komedie, úředník Chlestakov se při cestě za otcem do Petrohradu zastavuje v okresním městě, zde panuje strach z příjezdu revizora, možné odhalení nepořádků a podvodů. Chlestakov využívá omylu ve svůj prospěch, dostává úplatky, má ale strach z prozrazení a narychlo odjíždí. Příjezd pravého revizora.
Mrtvé duše - román, je otřesným svědectvím o nevolnickém Rusku
povídky Bláznovy zápisky, Podobizna

Lev Nikolajevič Tolstoj:

- pocházel ze šlechtické rodiny, žil na statku v Jasné Polaně
DÍLO:
Dětství, chlapectví, jinošství - autobiografická trilogie
Anna Karenina - psychologický román, osud ženy středního věku, zamiluje se do mladšího důstojníka Vronského, spáchá sebevraždu; protikladem štěstí manželů Levinových.
Vojna a mír - 4-dílný historický román z doby napoleonských válek, bohatá galerie postav, zachycena bitva u Slavkova, tažení na Moskvu, Napoleonův ústup, v popředí rodina Bolkonských a Rostovů. Obraz ruské společnosti od roku 1805 - 1815.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: - první psycholog svět. literatury, narodil se v Moskvě v rodině lékařů, ukončil vojenské inženýrské učiliště, byla mu udělena důstojnická hodnost, za účast v pokrokovém hnutí odsouzen k smrti, na popravišti omilostněn a poslán do káznice
(4 roky), potom na Sibiř.
DÍLO:
Zápisky z mrtvého domu - o pobytu v káznici na Sibiři
Zločin a trest - hrdina románu Raskolnikov, pro nedostatek prostředků přeruší studium, zabije starou lichvářku pro peníze, po vraždě věří ve správnost svého činu, poznává dívku Soňu, přiznává se a přijímá pak trest.
Bratři Karamazovi - otcovražda a hledání viníka mezi třemi syny
Idiot

Realismus ve svět. literatuře

Francie:

Honoré de Balzac - francouzský prozaik a dramatik, podal pravdivý obraz fran. společnosti
1. pol. 19. stol., odsoudil její pokrytectví, nemorálnost, zchátralost.
DÍLO:
Lidská komedie - cyklus asi stovky románů, franc. společnost od revoluce, 2500 postav; např. Evžen Rastignac - chudý student ze šlechtické rodiny, cesta do Paříže, měl plno přání, honba za penězi, odhazování mravních zásad, zrada svých ideálů.
Otec Goriot - smutný osud bohatého kupce, který provdal dcery za šlechtice, ty se za něj stydí, zůstává sám a opuštěný
Lesk a bída kurtizán - vztahy nejvyšších vrstev z podsvětí

Gustave Flaubert: - mistr zobrazování lidských vášní a citových vztahů
DÍLO:
Paní Bovaryová - psychologický román. Ema, dcera bohatého sedláka se provdá za venkovského lékaře, nespokojena v manželství, milostná dobrodružství, oklamána, končí sebevraždou, otráví se.

Citová výchova

- příběh rozčarování z prázdného života měšťácké společnosti
Guy de Maupassant: - mistr povídky a novely; Jeho díla jsou hluboce psychologická, mistrovsky zpracovaná, projevuje se v nich autorův ostře kritický pohled na skutečnou situaci Francie oné doby. Maupassant zpodobňuje služky, měštky, nevěstky i šlechtičny v jejich všedních radostech i trápení a pranýřuje morálku, kterou u představitelů společenské smetánky své doby tak odpozoroval.
DÍLO:
Kulička - povídka z prusko-francouzské války
Miláček - román

Émile Zola: - byl hlavní postavou naturalismu, literárního směru, který se snažil přesně reprodukovat skutečnost, kdy docházelo k popisu i nejmenších detailů a používání hovorové řeči. Zobrazení získalo reportážní ráz a bylo porovnatelné s dokumentárním filmem.
Napsal 20ti svazkový cyklus románů Rougon-Macquartové, 32 postav
DÍLO:
Zabiják - román z prostředí pařížských krčem
Nana - román, příběh prostitutky, která se postupně dostane do nejvyšších vrstev

Kritický realismus

- vyšší stupeň vývoje realismu
- upozorňovat na společenské křivdy, kritizoval je a žádal jejich odstranění

Naturalismus
- krajní směr realismu
- snažil se co nejvěrněji vystihnout skutečnost
- člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti
- představitelé: Karel Matěj Čapek - Chod

Čeští realisté: K. H. Borovský, B. Němcová, J. Neruda, K. Světlá
Čeští kritičtí realisté: K. V. Rais, bratři Mrštíkové, A. Jirásek
Čeští dramatičtí realisté: L. Stroupežnický, G. Preissová

Literární prvky:
ELEGIE - báseň složená elegickým distichem (dvojverší); smutné ladění, žal, bolest, stesk
EPIGRAM - krátká satirická skladba s vtipným koncem (pointou)

Páté období:1935-1938

tvorba ovlivněna předzvěstí druhé světové války a nastupujícím fašismem.
Hovory s T.G.M.- fiktivní rozhovory K. Čapka s první československým prezidentem.
Válka s mloky –satirická alegorie; mloci představují lidi zbavené svých lidských vlastností, vytlačují lidi ze Země; psáno formou reportáží, novinové výstřižky. Nebezpečí fašismu a rasismu..Jednou objevil jeden kapitán při výlovu perel obrovské mloky. Brzy poznal, že jsou to velmi inteligentní tvorové. Naučil je otvírat lastury a vyndávat z nich perly. Chtěl tak rychle zbohatnout. Práce s mloky byla dlouho tajena. Zvrat nastal po otištění fotografie mloků s krásnou dívkou na břehu oceánu. Od té doby byli mloci rozmísťování po celém světě. Rychle se množili, lidé je začali využívat jako levné pracovní síly. Mloků přibývalo, potřebovali rozšířit oceány. Obrátili se proti lidem, výbuchy zvětšovali svá území. Vůdce mloků tlumočil pomocí rádia své požadavky. Chtěl, aby lidstvo mlokům sloužilo. Naštěstí mezi mloky propukly nesváry. Mločí jednota se rozkládá na západ a východ a navzájem se zahubí.
Bílá nemoc- hlavní postava je doktor Galén - člověk, který pomáhá lidem léčit nemoc doby (chudým zadarmo, od bohatých a mocných chce zastavit válku). Proti němu stojí maršál Krug, který je diktátorem v nejmenované zemi a právě se chystá k válce v sousedním státě. V zemi, kde žije, se zatím rozšířila bílá nemoc a převlečen za chudáka jde k dr. Galénovi pro lék. Ten ho pozná podle jeho rukou a odmítá ho vyléčit. Maršál je vytrvalý a nevzdává se. Při projevu na balkóně mluví k zfanatizovanému davu lidí. Křičí a bije se do hrudi. S hrůzou zjišťuje, že na tomto místě se objevila bílá skvrna. Dcera ho přemluvila, aby zastavil přípravu na válku, maršál souhlasí a přivolává k sobě doktora Galéna. Ten se však nedostaví, protože je ušlapán zfanatizovaným davem. Varování před rozpínavostí fašismu.

Matka

-fiktivní rozhovor matky Dolores se svými mrtvými syny a manželem, kteří byli odhodláni zemřít ve prospěch lidstva. Posledního ze synů Tonyho odmítá matka poslat do boje. Po poznání krutosti nepřítele, který nešetří ani děti, nastává zlom: matčino rozhodnutí v závěru hry, kdy dává Tonymu do rukou pušku. Význam: nejen varování, ale i výzva k boji proti násilí a nelidskosti.
První parta- Čapek se vrací ke každodennímu životu obyčejných lidí. Je to příběh o věrném kamarádství horníků, kteří se musí spoléhat jen jeden na druhého, při zasypání jedné štoly poznávají opravdové přátelství, samozřejmé hrdinství.

8. Kritický realismus ve svět. a české literatuře 19. stol.

Realismus
- pochází z latinského slova realis (= skutečný)
- objevil se v 2. pol. 19. stol.
- žádal o vytvoření pravdivého obrazu skutečnosti
- zobrazuje současného člověka, převážně z nižších vrstev
- znaky: pravdivý obraz skutečnosti, typizace, objektivní přístup, kritika nedostatků společnosti, hovorová řeč, nářečí, archaismy (zastaralé výrazy)

Ze života hmyzu

- spoluautorem je Josef Čapek. Na životě a chování hmyzu zachycují záporné lidské vlastnosti. Např. nenávist, závist, zahálku, bezohlednost, chamtivost, poživačnost, lakotu (až naturalisticky)… Diváky provází celou hrou Tulák, který je mluvčím lidí a zároveň jejich kritikem.
Věc makropulos- zabývá se myšlenkou nesmrtelnosti, zamýšlí se nad smyslem a hodnotami lidského života. Podle Čapka nemá člověk zasahovat do svého života, má ho nechat, jaký je.
Továrna na absolutno- vynález síly, která mění lidi;
Krakatit- o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny, schopné zničit celý svět. Hlavní postava-vynálezce inženýr Prokop, ovlivněn poznáním venkovské idyly i světa vládců a teroristů dochází k zdůrazňování každodenní drobné užitečné práce pro lidstvo (humanistický závěr)
Tyto romány završují svým tématem linii utopické tvorby. Odmítají myšlenku radikálního přetvoření světa a zdůrazňují každodenní práci a drobné a lidstvu prospěšné objevy.

Třetí období: 1928-1933
- soubory próz psaných původně pro noviny, krátké povídky, fejetony a sloupky
Povídky z jedné a druhé kapsy- původně vznikly jako krátké povídky pro noviny. Velkou pozornost věnoval Čapek jazykové stránce. Využívá také hovorového jazyka. Častá je detektivní zápletka, ale především se soustředí na charakteristiku člověka, jeho problémů, starostí, důležité je i využití humoru.

Cestopisné fejetony

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španělska, Obrázky z Holandska, Cesta na sever..
- Zahradníkův rok, O lidech,…
- Dášeňka, čili Život štěněte, Devatero pohádek,

Čtvrté období:1933-1935
vzniká tzv. románová noetická trilogie (noetika=nauka o poznání)
-Hordubal je příběh sedláka za Zakarpatské Ukrajiny, který se vrací z Ameriky. Žena i dcera se mu mezitím odcizily. Žena si našla milence, pomocníka na statku Štefana, se kterým nakonec Hordubala zavraždí (nevědí ovšem, že je smrtelně nemocen). Zavraždí ho kvůli penězům, které vydělal v Americe. Celý příběh je sledován a hodnocen očima Hordubala, očima četníků a očima soudu.
-Povětroň zachycuje příběh člověka, který jako jediný přežil havárii letadla. Jeho osud se pokoušejí rekonstruovat tři lidé - řádová sestra, jasnovidec a básník.
-Obyčejný život je příběh starého železničního úředníka, který se ve vzpomínkách vrací ke svému životu a nachází v něm řadu rozporů, problémů a dochází k závěru, že i v nejobyčejnějším životě najdeme mnohostrannost, bohatství.

První období: od počátků do r. 1921

Trapné povídky-prosté, všední příběhy. Otázky svobody člověka, smyslu života, možnosti poznání pravdy, motivy tajemství, záhad
Loupežník- drama, střetnutí výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých, boj o právo na lásku, výsměch měšťáckým konvencím
Francouzská poezie moderní doby- překlady moderních fran. básníků

Druhé období: 1921-1927
charakteristická tvorba dramatických a románových utopií. Čapek v nich především upozorňuje na možnost zneužití techniky a varuje před možnou katastrofou.

R.U.R. – drama, které varuje před robotizací lidské práce a lidského světa. Upozorňuje také na zlenivění, zpohodlnění člověka po stránce fyzické i duševní. V závěru hry uniká lidstvo před katastrofou tím, že se u dvou robotů Heleny a Prima probudí lidský (milostný) cit.
R.U.R. = název je zkratkou továrny, kde se vyrábí roboti. Roboti mají nahradit lidskou práci, jsou lidem k nerozeznání podobní, navíc necítí bolest ani únavu. Robotů se vyrábělo čím dál víc, vykávali veškerou práci a lidé tak začali lenivět. Jednou, když jich bylo víc než lidí, spikli se a vyhubli lidstvo. Nechali žít jen jednoho člověka. Ten má za úkol obnovit zničený recept na výrobu robotů. Aby zjistil tajemství robotů, musí jednoho robota rozmontovat. Chce rozmontovat Helenu. Tu však brání robot Primus. Mezi Primusem a Helenou se probouzí lidská láska, objevují se slzy. Roboti se tak znovu stávají lidmi a civilizace začíná opět od úplného začátku. Lidstvo je zachráněno. /Děj se odehrává v budoucnosti, ale Čapek zde řeší problémy současnosti/

7. Karel Čapek – autor světové proslulosti

je nejvýznamnějším představitelem demokratického proudu české meziválečné literatury, autor světové proslulosti.
Narodil se roku 1890 v Malých Svatoňovicích v podhůří Krkonoš. Celá rodina byla kulturně založena, zejména bratr Josef, který vynikal jako výtvarník a spisovatel. Otec byl lékařem.
Karel studoval na gymnáziu v Hradci Králové, Brně a v Praze, a pak na Karlově univerzitě filozofii. S bratrem Josefem podnikl později studijní cestu do Paříže. Věnoval se i novinářské práci, působil v Národních listech, později v Lidových novinách. Po mnichovské kapitulaci byl napadán z pravých i levých pozic (r. 1938). Když onemocněl zápalem plic, neměl dost síly bránit se nemoci a o Vánocích roku 1938 zemřel.

DÍLO:
je velmi různorodá tématicky i žánrově. Celou svou tvorbou chtěl sloužit lidstvu, člověku. Jeho knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků a jeho hry se hrají na různých světových jevištích. Čapek je tvůrcem sloupku (malý stručný fejeton) a společně se svým bratrem jsou tvůrci mezinárodního slova ROBOT.

Lyrickoepická báseň Máj

- vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie.
Skládá se z:
1. zpěv - májová příroda, motiv lásky, první tragédie
2. zpěv - věčnost přírody, doba do popravy zločince Viléma
3. zpěv - vrchol básně, krása přírody, vyznání lásky k rodné zemi, vzpomínka na dětství - nejkrásnější období života
4. zpěv - básníkovo ztotožnění se svým hrdinou i poutníkem, který se po letech vrací na popraviště, úvaha nad tragikou lidského osudu

Příběh o životní tragédii dvou mladých lidí, Jarmily a Viléma. Jarmila čekající na břehu jezera na svého milého Viléma se dovídá, že má být popraven za vraždu svého otce. Jarmila spáchá sebevraždu. Noc před popravou vzpomíná Vilém na své dětství, kdy byl otcem vyhnán a vyrostl v loupežnickém sboru, kterého se později stal vůdcem.Zamýšlí se nad smyslem života a loučí se s rodnou zemí.
Východisko k filozofickým úvahám o smyslu života, ostrá kritika tehdejší společnosti
Dobový ohlas: nepochopen současníky, Máchův vliv na všechny další generace - ocenili jej až Májovci.

Karel Jaromír Erben

- vědec, novinář, básník, sběratel lidové slovesnosti, českých národních písní (Prostonárodní české písně a říkadla), pohádek (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska).
DÍLO:
Kytice - básnická sbírka, obraz dávných lidových představ a názorů na život, většinou forma balady.
Základní motivy: boj člověka s přírodou
základní vztahy mezi lidmi
v popředí motiv mateřství, lásky
vina - trest, často velmi neúměrný, krutý
vliv křesťanství (pokání může vést k odpuštění)
Básně: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat, Záhořovo lože, Štědrý den, Holoubek…

Josef Kajetán Tyl
-tvůrce českého dramatu, herec, režisér, ředitel kočovné divadelní společnosti, novinář a redaktor Květů.
DÍLO:
historické povídky – např. Rozervanec, Dekret Kutnohorský
drama - obrazy ze života- Paličova dcera
- historické hry – Jan Hus, Kutnohorští havíři
dramatické báchorky – Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna

Kartouza parmská

- příběh mladého šlechtice, dějiště v Itálii a v bitvě u Waterloo; intriky, pokrytectví, tragický konec

USA
Edgar Allan Poe
- básník a prozaik,
- působivé dílo plné protikladů; počátky hororu, základy detektivní prózy
DÍLO:
Havran - báseň, krása a láska X úzkost ze života a smrti
povídky Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue


RUSKO
Alexandr Sergejevič Puškin
- básník, prozaik a dramatik
DÍLO:
Evžen Oněgin - román ve verších. Pocity ústředního hrdiny jako "zbytečného člověka", šlechtic plný předsevzetí a úmyslů, ale neschopen je uskutečnit, ztrácí smysl života.
Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni - lyrickoepické skladby

Michail Jurjevič Lermontov

- básník, prozaik, dramatik
DÍLO:
Démon - romantická básnická povídka s filozofickou úvahou o dobru a zlu
Hrdina naší doby - psychologický román, "zbytečný člověk Pečorin hledá smysl života"

ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

Karel Hynek Mácha

- nejvýznamnější básník českého romantismu.
- studoval práva, záliba v cestování
- v divadle byl ochotníkem, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích, tam těsně před sňatkem s Lori Šomkovou zemřel.
- psal poezii, prózu, počáteční tvorba byla německy, později pod vlivem Jungmanna česky

DÍLO:
Cikáni - román, složité lidské vztahy, život vyděděnců, tragické zápletky
Márinka - obraz pražské chudiny, ideál krásy X drastická skutečnost, prostředí chudoby

Romantismus ve světě

ANGLIE

Beorge Gordon Byron
- zakladatel anglického romantismu
- cestoval po celé Evropě, při výpravě proti Turkům zemřel v Řecku.
DÍLO:
Childe Haroldova pouť - epos s autobiografickými rysy, z jeho vlastní zkušenosti, putování hl. hrdiny po Evropě, zvl. na jih, do Řecka;
- obdivuje slavnou minulost a přírodu, nelíbí se mu nesvoboda a tyranství v současnosti.

Percy Bysshe Shelly
- hlasatel ideálů svobody, rovnosti a bratrství, lyrika přírodní, milostná, sociální
DÍLO:
Odpoutaný Prométheus - lyrická dramatická báseň, obměna antické báje o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň - hrdý vzdor proti osudu a moci,
- kontrast lidskosti a božské tyranie
- víra v konečné vítězství dobra

Walter Scott

-prozaik, sbíral lidové skotské balady, psal hlavně historické romány
DÍLO:
Ivanhoe – děj se odehrává v Anglii na konci 12. století. Je to dílo s milostnou tématikou, vše se odehrává v prostředí rytířských soubojů

FRANCIE
Victor Hugo
- básník, prozaik, dramatik
DÍLO:
Legenda věků - básnický cyklus, obraz vývoje lidstva
Chrám Matky Boží v Paříži - historický román ze staré Paříže, hlavní postava Quasimodo, hrbatý zvoník. Ten vyrostl v chrámu, který byl jeho domovem. Žije v osamělosti, lidé se ho straní po jeho ošklivost, ve které vidí ztělesnění zla.Kontrast krásy a ošklivosti, zla a ušlechtilosti. Dramatický dějový spád.
Stendhal
- přechod mezi romantismem a realismem, jeho tvorba má psychologický charakter
- podrobně popisuje dobu, prostředí a atmosféru
DÍLO:
Červený a černý – příběh Juliena Sorela, jeho ctižádostivost a snaha vyniknout ve společnosti i cestou pokrytectví a přetvářky; barvy symbolizují vojenskou uniformu a kněžskou kariéru

Divadlo Semafor

- Jiří Suchý a Jiří Šlitr - zakladatelé divadla Semafor (1959)
- hry: Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl-tangl
JIŘÍ GROSSMAN a MIROSLAV ŠIMEK

Divadlo Járy Cimrmana - ZDENĚK SVĚRÁK a LADISLAV SMOLJAK - zakladatelé divadla

6. Romantismus ve světové a české literatuře

Romantismus - literární směr i životní postoj (touha po svobodě). Vznikl v 1. pol. 19. století.
Znaky:
- zdůrazňoval sílu lidských citů, kladl důraz na fantazii,
- východiska: obdiv k minulosti, mystice, k lidové slovesnosti a k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra
- ústřední hrdina splývá s autorem, je výjimečný, neschopný se přizpůsobit (loupežník, kat, vrah, cikán)
- časté téma: nešťastná láska
- hudebnost, obraznost
- slovesné druhy a formy: oblíbená poezie, lyrickoepické básně; v próze historická povídka a román

Karel Čapek

- - tvůrce sloupku (= kratšího textu v pravém sloupci na první straně novin, tištěn kurzívou; je aktuální, vtipný), fejetonů (Jak se co dělá, Zahradníkův rok), bajek, povídek, apokryfů..
Povídky z jedné a druhé kapsy – témata s detektivní zápletkou. Při psaní mu jde spíše o pohled do duší zlodějů a dobráckých strážců zákona než o samotnou detektivku.
Trapné povídky
Satirické alegorie: - Ze života hmyzu – hra, na broucích charakterizuje špatné lidské vlastnosti
- Válka s mloky – fejetonní utopický román; nebezpečí fašismu a rasismu je
představováno polidštěnými mloky

Satira v divadlech

Osvobozené divadlo - vzniklo v r. 1927 pod vedením JINDŘICHA HONZLA a JIŘÍHO FREJKY, kdy byla uvedena hra Vest pocket revue (Malá kapesní revue) – základ tvoří řada komických výstupů, písní a tanečních vystoupení soustředěných kolem jednoduchého děje. Parodie na tradiční postupy, nevázané veselí, studentská recese – tzv. „HLÍNA“, smích, situační a jazyková komika, komické novotvary – NAPNELISMUS, studentský slang.

V osvobozeném divadle působili:

JAN WERICH, JIŘÍ VOSKOVEC, JAROSLAV JEŽEK.
V+W vytvářeli ve svých hrách novotvary, používali studentský slang, jazyk horních vrstev, starovlastenecký jazyk, pitvořili skloňování - to vše vedlo ke komičnosti. Ve hrách bojovali proti snobství, lži, hlouposti. Často používali forbíny (předscény – vznikly z nutnosti vyplnit pauzy při přestavbě kulis. Z části improvizované, reakce na aktuální politické a kulturní události. Postupně se staly neoddělitelnou součástí. Vrcholili pointou nebo písní.)
Některé hry: Sever proti Jihu, Golem, Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora.
V listopadu 1938 fašisté divadlo zavřeli, V+W emigrovali do USA, kde v rozhlase vystupovali s ostrými protifašistickými texty. Po válce Werich začal vystupovat s MIROSLAVEM HORNÍČKEM v divadle ABC (dřívějším Osvobozeném divadle).

Rok 1945 – 1968

Studentský humor: JAROSLAV ŽÁK - Cesta do hlubin študákovy duše, Škola základ života
Pohádkové hry: JAN DRDA - Dalskabáty hříšná ves, Hrátky s čertem

Švejk

-literární typ, člověk válečné doby, hájící své právo na život. Předstívá idiotství, uvádí k nesmyslnosti všechny rozkazy, zájmy státu. Představitel lidového odporu k válce, ponižování člověka.
Haškův román byl i zfilmován (Karel Noll, později Rudolf Hrušinský v hl. roli). Osudy dobrého vojáka Švejka natočil jako loutkový film Jiří Trnka.

Psal také humoristické povídky: - Trampoty pana Tenkráta
- Můj obchod se psy a jiné humoresky

Karel Poláček – představitel české meziválečné prózy. Společenský kritik a humorista. Pocházel z židovské kupecké rodiny. Byl povolán jako voják do 1. svět. války. Pod vlivem bratří Čapků se po návratu věnoval práci pro noviny a literatuře a to zejména v redakci Lidových novin. Zahynul v koncentračním táboře Osvětim.
V dílech satiricky zobrazuje českého maloměšťáka v období kolem 1. sv. války. Byl autorem sloupků a židovských anekdot.
Muži v ofsajdu- humoristická próza o osudech otce a syna Habáskových – stoupenci žižkovské Viktorky a pana Načeradce, majitele obchodu, přívržence Slavie. Zobrazena psychologie a vášnivost fanoušků.
Bylo nás pět – zde je život na malém městě pozorován dětmi (5členná klukovská parta). Je to humorné vyprávění plné dětské fantazie a bezprostřední upřímnosti. Typický je způsob dosahování humoru – chlapci mluví spisovně.