Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přehled autorů a děl 1.pol.19.století

1793 - 1852 JAN KOLLÁR

1835 - smrt Paměti z mladých let (Za mých mladých let?)

1821 Básně - rozděleno do 4 oddílů - 86 znělek a 6 elegií, Všelico, Nápisy (časoměrné v.)
- jako oddíl Znělky neb Sonety částečně otištěna skladba Slávy dcera

1824 a 1832 Slávy dcera - zamyšlení nad osudy Slovanů; časoměrný Předzpěv
- hl. postavy:bůh lásky Mílek,básník,jeho milenka Mína (Slávy dcera),bohyně
- Sláva, bohyně Lada, strážce pekla Milota
- žánr: sbírka 151,615,622, v konečné verzi (4. vydání) 645 sonetů
- původně 3 díly - Sála, Labe, Dunaj
- později 5 - Sála, Labe-Rén-Vltava, Dunaj, Léthé, Acheron

1845 čtvrté vydání S. d. s názvem Díla básnická Jana Kollára

1832 Výklad čili Přímětky a vysvětlivky k Slávy dceři

1836 O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými

1823 Písně světského lidu slovenského v Uhřích - 4 oddíly písní:lyrické,elegické, alegorické a satirické, rozprávky a balady (se Šafaříkem, Benediktim a Palackým)

1827 II. svazek - tentokrát nazvaný Písně světského lidu slavenského v Uhrách

1834, 1835 Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách
- z národních písní usuzuje národní kulturu a život

1827, 1853 - tisk II. Staroitalja slovjanská - měla dokázat slovanský pravěk Itálie a slovanský původ latiny dílu - cestopis

1843, 1845 Cestopis cesta do Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko

1825 Čítanka

1826 Slabikář

1831 - 1844 Nedělní sváteční i příležitostné kázně a řeči - 2 svazky

1822 Dobré vlastnosti národu slovanského - kázání (O dobrých…?)
Slovník slavjanských umělcův všech kmenův
Cestopis druhý - nedokončil

1830 Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národu slavského a jeho kmenů

1839 Sláva bohyně a původ jména Slavův či Slavjanův - spis, 16 listů

1846 Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky1773 - 1847 JOSEF JUNGMANN
1805 Atala aneb láska dvoudivochů na poušti - překlad

1806 - v Hlasateli O jazyku českém - časopisecky: Těžké vybrání (1803, Puchmajerův almanach)

1827 O klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště české - stať

1806 Rozmlouvání o jazyku českém - (2 statě)

1806 Oldřich a Božena - romance

1820 (2. vydání 1845) Slovesnost - teorie literatury a čítanka (česky)
podtitul 1. vyd. - Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu
2. vyd. - Slovesnost aneb Náuka o výmluvnosti prozaické, básnické i řečnické se
- sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči

1825 (2. vydání 1849) Historie literatury české - souhrnný obraz vývoje české literatury (česky)
- tištěné a rukopisné lit. památky všech druhů a oborů až po současnost
podtitul - Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícenství a jazyka

1835 - 39 Slovník česko - německý 5ti dílný

Zápisky – vedené od r. 1845

1841 a 1843 (a 69-73) Sebrané spisy veršem i prózou
Překlady:Milton - Ztracený ráj, Goethe - Heřman a Dorota (41´), Slovo o pluku Igorově (1810)1770 - 1847 ŠEBESTIÁN HNĚVKOVSKÝ
1795 Vyšehradský sloup - balada

1805 Děvín - 1. vydání. směšnohrdinská báseň ve 12 zpěvech

1829 - 2. vydání: romanticko hrdinská báseň v osmnácti zpěvech

- je to epos tj. rozsáhlá epická próza popisující určitého hrdinu
- postavy:Vlasta,Samoslav,Přibral,Přemysl,Mládek,Důrka, :Kasal,Běla,Radiš,Kazy
Kroková,Brýzka,Šárka,Domka,Restov,Samoslav…
- parodie dívčí války:Vlasta, Šárka, Ctirad

1820 Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii

1820 Vnislav a Běla - sentimentální balada (epická báseň s nešťastným koncem)

1844; ? Doktor Faust, Přesmutná pověst o Drahomíře - balady

1820 Básně drobné

1820 (1841?) Nové básně drobné

? (Přemysl Otakar II.- drama?) všude je uvedeno v literaturách pouze dílo Král Otakar II. - tragédie

1839 Námluvy v Koloději - fraška

1835 Jaromír - truchlohra1792 - 1859 JOSEF LINDA
1818 (1819 - vydáno) Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav - historický román
- podtitul Vyobrazení z dávnověkosti vlastenské

1832 (1823?) Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům - divadelní hra, historické drama tvořící paralelu k básni
Jaroslav z Rukopisu královedvorského
Libušin soud (nad Chrudošem a Šťáhlavem) - epická báseň; (Václav a Boleslav - román)

1818 Jiří Poděbrad - romance1785 - 1877 ANTONÍN MAREK
1820 (rozšíř. 1844) Logika neboUmnice (později rozšířil o zákl. filozofii a metafysiku)VÁCLAV ALOIS SVOBODA
1844 Výbor z básní Fr. Schillera - překlad

1826 České zpěvy historické1821 - 1856 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
1852 - rukopis Tyrolské elegie - původně Brixenské elegie (1862): příběhy z cest, humorné i ironické

1861 - časopisecky - satira: postavy: autor, rakouská policie, komisař Dederer (?)

1854(2) - rukopis, tisk - 1870 Král Lávra - satirická báseň. král Lávra, hoch Kukulín, basista Červíček

1870 - tisk (o Irském králi-byl moudrý-1x do roka se holil pak dal holiče oběsit nad K. se slitoval-jedináček..)

1876 Křest sv. Vladimíra - satirická skladba - 10 zpěvů
- postavy: car Vladimír, bůh Perun, jeho žena Perunice, lokaj Mates
- zdánlivě z historie ruské, pro oklamání cenzury
=3 nejlepší satir. básně napsané v Brixenu, označované jako brixenské skladby

1843 - 1846 - vych. časopisecky Obrazy z Rus -satirická skladba - zobecnil zde nemohoucnost absolutistické carské vlády
knižně 1904 -zkušenosti z ruského pobytu, časopisecky tištěné črty, které jsou prvními českými
reportážemi z největší slovanské země
50. léta 1851 Duch Národních novin - žánr: novinové články, soudobé problémy , politické články K.H.B.

1845 Epigramy 1845

1845 Kapitola o kritice - otištěna v České včele - kritika Tylova posl. Čecha - odmítavá1786 - 1834 JAN HÝBL
1818 Justýnčin mistrovský kus - humoreska

1834 Paleček - soubor- oživil zde stará vyprávění o bratru Palečkovi, moudrém šašku krále J . Poděbrad

1820 - 1821 Hyllos

1816 - 1822 Rozmanitosti

1828 - 1832 Jindy a nyní

1820 Poučné a kratochvilné historie o strašidlech

1816 Historie českého divadla od počátku až do nynějších časů1810 - 1836 KAREL HYNEK MÁCHA
1835 - rukopis Cikáni - román (povídka?) , děj pod Kokořínem a v Itálii
tisk až 1867
- osudy hraběcího levobočka, který se dostal mezi cikány a byl tak i vychován
- postavy - Gicomo, Valdemar Lomecký, Lea, Bárta, Angelina

1831 - 1832 Ohlas písní národních

1833 - 34 Pouť krkonošská

1834 Marinka - povídka

1834 Večer na Bezdězu - povídka

1834 Křivoklat - 1. díl ze zamýšlené románové tetralogie KAT

1836 Obrazy ze života mého (Marinka a Večer na Bezdězu samostatně vydané r. 1934

1836 MÁJ - postavy: Vilém, Jarmila, Hynek (sám autor) ; lyrickoepická báseň - 4 zpěvy a 2 intermezza
Denník na cestě do Itálie1811 - 1870 KAREL JAROMÍR ERBEN
1853 Kytice z básní národních - básnická sbírka, 13 skladeb (12 balad a původní skladba Kytice)
- 1. vydání s podtitulem „Kytice z pověstí národních“

1861 - 2. vydání „Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena“

1839 - 1849…41- 45 Písně národní v Čechách

1862 - 1864 Prostonárodní české písně a říkadla - 2200 písní s komentářem

1865 Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních - sbírka lid. pohádek1795 - 1861 PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK
1814 Tatranská múza s lýrou slovanskou - básnická sbírka, oslavil v ní Jánošíka, česky
části: Loučení s múzou, Zdání Slavomilovo, Casové, Jiskra božství, Láska, Slavení
slovanských pacholků, Ohled na vlasť, Jitro, Napomenutí, Poslední noc + asi 517 básní

1818 Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie - s Fr. Palackým

1826 Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí

1836 -1837 Slovanské starožitnosti (minulost, dávnověk, I. II.), 6 sešitů

1842 Slovanský národopis

1864 a 1865 Dějiny jihoslovanské literatury - zakladatel literární slavistiky - 3 svazky

1829 a 1831 Přehled nejnovější literatury illyrských Slovanů

1833 v ČČM
Počátkové staročeské mluvnice
Šafaříkovy stati uveřejňované v Časopise Čes. muzea :

1835 Přehled národních jmen slovanských

1846 O tvoření slov zdvojováním kořene

1848 O přetvořování hrdelních souhlásek

1848 O šíření časoslovných kořenův a kmenův vsouváním a přirážením souhlásek

1847 Výklad některých gramatických forem v jazyku slovanském

1848 Mluvozpytný rozbor čísloslova

1851 Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův - staré texty cyrillské

1852 Rozbor staroslovanského překladu písma svatého recensí cyrilské a hlaholské - článek v ČČM

1853 Památky hlaholského písemnictví - spis - práce o církevně slovanské literatuře

1848 Myšlenky o provedení stejného práva českého i německého jazyka na školách českých
- publicistická stať (ČČM)
(P. J. Š. redigoval časopisy Světozor a též Časopis Českého muzea)1800 - 1839 JOSEF KRASOSLAV CHMELENSKÝ
1823 Básně - znárodněla: Růže Tetínská:Nad Berounkou, pod Tetínem - zhudebnil A. Jelen
melodie Fr. Drechslera a Josefa Vorla
Chodníček lásky:Pěkně na chodníček svítil mně měsíček - mel. Jan N. Vitásek

1823, 1840 - vyšly Kvítí polní z Moravy a ze Slezka - básnická sbírka (časoměrné)

1823, 1837-38-vyšly Poputnice čili písně cestujícího - sbírečka básní

1837 Slovo o kritice - kritická stať (zásady kritiky) - otištěno v Časopisu českého muzea

1826 Dráteník - 1. česká opera

1828 Oldřich a Božena

1832 Libušin sňatek
= autor libreta a hudba - František Škroup
vych. od 1835 Věnec ze zpěvů vlastenských uvitý

1836, 37,a 38 Kytka

1840 a 1844 - vyšly Růže plané z Moravy a ze Slezska

1835 v České včele Slovo k českému herectvu, které ani penězi není k zaplacení - satira

1832 ČČM Česká manství - politické rozpravy

1839 ČČM Karlštejnské manské právo - politické rozpravy1829 - 1890 JOSEF VÁCLAV FRIČ
1855 Lada Nióla - almanach, jméno litevské bohyně, přinese smrt nepřátelům a svobodu Slovanům
- próza (Frič - editor), povídková tvorba - Fričovi zde vyšla novela Život sváteční

1861 Výbor z básní

1862 Písně z bašty

1884 PamětiFRANTIŠEK PALACKÝ
1818 Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie - se Šafaříkem (fingovaná účast J. Benediktiho)

1827 (1823?) Přehled dějin krasovědy a její literatury - časopisecky v Kroku, měl to být úvod k dílu
- Krásověda čili O kráse a umění knihy patery - z této estetiky zpracoval P. části:
1821 - Krok Povšechné zkoumání ducha člověčího v jeho činnostech – teoretický úvod

1827 (1823?) Krásověda čili O kráse a umění (v ČČM)

1829 O krásocitu (v ČČM)

1830 O původu komičnosti a tragičnosti (v ČČM)

1829 Staří letopisové čeští (od roku 1378 do roku 1527)

1865 Idea státu rakouského

1848 - 1876 Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě - od pravěku až do r. 1526
- původní německé vyšly v letech 1836 - 1867 (5dílů)

1871 - 1873 Radhost - 3 dílný sborník (neepické)
- sbírka spisů z oboru řeči a literatura české, krásovědy, historie a politiky
- 1.díl - drobné spisy z oboru řeči, literatury české a krásovědy (v úvodu vlastenecká
báseň „Na horu Radhost“ )
- 2.díl - spisy z oboru historie
- 3.díl - spisy z oboru politiky

1848 Popis království Českého - seznam obcí

1842 Předchůdcové husitského hnutí v Čechách

1875 O roztržce v národě českém

1837 Srovnání zákonů cara Štefana Dušana srbského s nejstaršími řády zemskými v Čechách

1840 - 1846 Archiv Český - sbírka listin, akt a zápisů

1838 Literarische Reise nach Italien (Literární cesta do Itálie)1820? - 1862 BOŽENA NĚMCOVÁ
1845 - 1847 Národní báchorky a pověsti - obsahuje pohádky, pověsti a legendy - 7 svazků
- O zl. kolovrátku,Jak Jaromil ke štěstí přišel, Čert a Káča, Chytrá horákyně,
O princ. se zl. hv. na čele,Princ Bajaja, O hloupém Honzovi, O smolíčkovi

1857 - 1858 Slovenské pohádky a pověsti

1845 - 1846 Obrazy z okolí domažlického

1856 Pohorská vesnice

1856? Dopisy z Lázní Františkových, Selská politika, Hospodine na slovíčko - žurnalistika
Prózy - Pomněnka šlechetné duše (1854), Chudí lidé, Pan učitel, Dobrý člověk (1858)
Povídky - Baruška, Rozárka, Karla (1855), Chyže pod horami (1858), Babička,

1856,5? Divá Bára - Bára, Myslivec, Eliška, Pan SprávceKilián Sláma, Josífek, Hynek
pastýř Jakub Bárta, pes Lišaj

1856 V zámku a podzámčí - realistická povídka, postavy: Skočdopolovi, komorná Mamsel Sára,
Komorník Jacques, pes Joli, vdova Karásková, krejčí Sýkora, lékař
( Povídka - Paní ze Springenfeldu)

1855 Babička - povídka: Magdalena Novotná (babička), Proškovi (Panklovi), Barunka, Jan, Vilém,
Adélka, mlynář, Viktorka, kněžna, Komtesa HortenzieVÁCLAV JAROMÍR PICEK PODSVIJANSKÝ
1843 Básně

1847, 1852 a 1856 Písně - 3 sbírky

1850 Politické zlomky v Čechách co příspěvek k ocenění politického a národního snažení Čechoslovanů

1844 Lyra a meč - sbírka písní

1841 - 1846 Pomněnky - drobné almanachy k plesůmJAN RULÍK
1795 Věnec pocty ku poctivosti učených

1807 - 1808 Učená Čechya

1797 - 1810 Kalendář historický - dějepisné
= literárně historické spisy1719 - 1790 GELASIUS DOBNER
1761 - 1782 Venceslai Hájek a Libočan Annales Bohemorum - 6ti dílný spis
- vydal i analyzoval zde staročeskou Hájkovu kroniku (do roku 1198)
Historické dokumenty Čech dosud nevydané - kritická sbírka starých dokumentů1769 - 1820 ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER
1795 Sebrání básní a zpěvů - 5 almanachů: 1. sebrání básní a zpěvů , 2.
(2. svazek - 1797)

1798, 1802, 1814 Nové básně - další 3 svazky
= seskupil zde první obrozenecké básníky, snažil se realizovat Dobrovského koncepci přízvučné
prozodie, žánrově chtěl českou poezii přiblížit světovému básnictví:
óda, popisní lyrika, bajka, burleskní balada, hrdinský epos, komický epos

1805 Pravopis rusko - český

1824 Rýmovník aneb rýmovní slovník - prosazoval sylabotónický systém

1797 bajka - Vrána a liška

1821 Románi Čib - mluvnice cikánštiny

1821 Hantýrka čili český jazyk zlodějský - výklad argotu

1833 - vyšla Fialky - sbírka básní (vyšla posmrtně)1799 - 1852 FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ
1829 Ohlas písní Ruských - soubor 26 básní;
- slavná ruská historie, udatnost, nebojácnost ruských hrdinů
- v lyr. básních zobrazuje život rus. lidu-Romantická láska, Smrt Alexandra, Bohatýr...

1839 Ohlas písní českých - převažuje lyrika nad epikou, sbírka ohlasové poezie
- přes 60 písní a popěvků, básně epické (Prokop Holý), baladické
(Toman a lesní panna), elegické, milostné, hravé a žertovné písně

1840 Růže stolistá - sbírka - vychází z Pomněnek vatavských (nářečně podle řeky Otavy)

1822, 1830 - 2. vyd Smíšené básně - básně přízvučné i časoměrné

1822 -1. sv., 1827 Slovanské národní písně

1827 Litevské národní písně

1851,1827část v ČČM Mudrosloví národu slovanského ve příslovích

1824 Literatura krkonošská - Čechoslav -literární satira

1830 Patrní dopisové nepatrných osob - v ČČM

1831 a 1832 České národní duchovní písně - 2 díly

1823 Listy z dávnověkosti - překlad - Herdr

1837 Padesátka z mé tobolky - epigramy

Kvítí - soubor epigramů (časoměrný distich), Epigramy

1847 Spisů básnických knihy šestery - soubor básní

1839 Česká dobropísemnost aneb Nejkratší naučiti se dobře česky psát

1851 Dodatky ke slovníku Jos. Jungmanna

1852 Malý výbor z veškeré literatury české

1853 - vydáno Čtení o srovnávací mluvnici slovanské (přednášky z let 1849 - 1852)1792 - 1859 VÁCLAV KLIMENT KLICPERA
1817,hrán 1821 Divotvorný klobouk - satirická hra „ze současnosti“ (drama, veselohra?)
- osoby: studenti Strnad a Křepelka, Bětuška, Karel, strýc Koniáš,

1829, hráno 1833 Každý něco pro vlast - správce, správcová, Minka, Jesenský, Partes - uč, Mlátovinopalník

1822, prem. 1843 Hadrián z Římsů - rytířská veselohra o 4 jednáních, děj z roku 1329
(1817 - vznikla jako - parodie rytířských veseloher
fraška - pak zdramat.) - postavy:rytíř Světislav, Ruměna,Hadrián,Zelmír,Myslimír,Soběbor,Jenovefa
- děj:hrad Čelakov, rytíř Světislav chce provdat svou dceru Ruměnu za H z Ř
(přítel z války o 14 let starší než R.) ona však miluje Želmíra

1826, 1828 - hrána Veselohra na mostě - opera Bohuslava Martinů

1815 rukopis Blaník - původní název Zdeňko Zásmucký aneb Rytíři Blaničtí

1816 hrán - vlastenecká činohra
- napsal na základě pověsti, první jeho divadelní kus, historická hra
- postavy: kašpárek, Z. Z., Miloslava, Bohuslav Blanický, Prokop ze Švamberka, Zbyhoň

1828 premiéra Ženský boj - drama s vlasteneckým námětem
asi 1817 1. insc. 1821 - 2. insc. Rohovín čtverrohý - vlastenecký námět; Čížek Stehlík, Rohovín

1815 Žizkův meč - veselohra, fraška

1839 (1824 -1.zprac.) Soběslav, selský kníže - divadelní historická hra , tragédie

1841 Deklamovánky - bísnická sbírka

1818 Božena - historická tragédie, drama

1817 - provoz. ,1848!? Zlý jelen
Jen za chrta dán - hra podle stejnojmenné balady Šnajdrovy

1822 Valdek - rytířská hra

1827 a 1828 Točník, - historická povídka

1830 Vítek Vítkovič - historická povídka
Loketský zvon - činohra
Česká melusina - zdramatizovaná povídka - rytířská hra

1835 Ptáčník - jednoaktovka

1817 Lhář a jeho rod - veselohra

1834 Věnceslava - historická povídka

1824 - Čechoslav Krkonošská kleč - baladická báseň

1848 - 1850 Dramatické spisy a Zábavné spisy - 2 řady , 11 svazků
asi 1855 Eliška Přemyslovna - historická hra
asi 1856 Friedrich bojovný - tragédie

1855 Příchod Karla IV. do Čech

1856 Karel IV. před Frankenštejnem (a Potenštejnem

1858 Král Jan Slepý - jen počátek zamýšleného vypravování o době Karlově (s předchozími 2ma díly)
1848 Jan Hus - drama1788 - 1856 VÁCLAV MATĚJ MILOTA ZDIRAD POLÁK
1813 Vznešenost přirozenosti - básnická skladba o šesti zpěvech - první verze
-vyšla v Hromádkových Prvotinách pěkných umění

1819 Vznešenost přírody - druhá verze - Jungmannova úprava

1820 - 1822 Cesta do Itálie - cestopis - časopisecky (v Dobroslavu)

1819 Polní kvítí
20. léta Listopad, Vznešenost hudby, Milek - básně1765 - 1816 VÁCLAV THÁM
1785, 1812 - 2. vydání Básně v řeči vázané - první novočeský almanach, Thám - editor

1786 - hrána Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera - div. hra s námětem s čes. dějin, 1. čes. původní hra

1788 Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy - divadelní hra s námětem z českých dějin

1793 Krátké pojednání o užitku divadla - překlad Schillerova teoret. spisku
Honza Kolohnát z Přelouče - lokální fraška - přeloženo z němčiny
Kouzelná píšťala - činoherní adaptace Mozartovy Kouzelné flétny
Švédská vojna v Čechách1763 - 1816 KAREL IGNÁC THÁM
1783 Obrana českého jazyka proti zlobivým jeho utrhačůmFRANTIŠEK MARTIN PELCL
1791 - 1796 Nová kronika česká - česky psaná, velmi bohaté lit. dílo, 3 svazky, začíná r. 1434
- 4. díl do roku 1429 - zůstal v rukopise
- považovala se za vyznání české řeči a národu, rozbor českých dějin

1795 Základy gramatiky české - otiskl zde Dobrovského prozodické zásady
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (vydal Pelcl) - významná předmluva
Pokus o vydání Obrany jazyka slovanského (Bohuslav Balbín) - náklad brzy zabaven1753 - 1829 JOSEF DOBROVSKÝ
1791 - časopisecky Dějiny české řeči a literatury

1792 - knižně

1809 Zevrubná mluvnice jazyka českého
1. díl - 1802, 2. díl - 1821 Německo - český slovník - 2 dílný (2. díl - zásluhou básníka Antonína Jaroslava Puchmajera)

1822 Základy jazyka staroslověnského

1795 O prozódii české ( v Pelcově české gramatice)

1806 - 1807 Slawin (Slovan) - sborník

1814 - 1815 Slovanka - sborník

1812 Dějiny české řeči omezil ve druhém vydání na starší literaturu, sahající do roku 1526

1803 - 1826 Kritické pokusy, jak očistit starší českou historii od pozdějších výmyslů1735 - 1802 VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH
1795 Slovanská knihovna (Bibliotheca slavica) - soubor staroslověnských památek1753 - 1808 VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS
1787 - 1798 Nový kalendář tolerancí

1788 Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské - sbírka milostné lyriky

1790 Kšaft aneb poslední vůle J. C. M. Josefa II.

1795 Arabské pohádky

1801 Večerní shromážděn Dobrovické obce

1806 a 1807 Přítel lidu
od 1787 do 1798 Kalendář tolerancíPROKOP ŠEDIVÝ
1796 Masné krámy aneb Sázení do loterie

1819 - tisk Pražští sládci aneb Kubíček dostane za vyučenou

1792 České Amazonky aneb Děvčí boj v Čechách pod správou rekyně Vlasty
- próza , vyprávění o dívčí válce

1793 Krátké pojednání o užitku, kterýž ustavičné stojící a dobře spořádané divadlo způsobiti můžeJOSEF JAROSLAV LANGER
1830 Selanky

1835 České krakováčky

1831 Bohdanecký rukopis

1832 Den v Kocourkově1762 - 1847 MATĚJ KOPECKÝ
Doktor Faust, Strýček Škrhola1741 - 1816 FRANTIŠEK JAN VAVÁK
Paměti - o domácích i evropských událostech z let 1770 - 1816

1791 Vítání české koruny v Čechách

1794 Krátké pozorování zlostné a nepravé války francouzské

1796 Tma ve dne jako v noci na rozumu lidském v národě francouzském učiněné

1803 Smlouvy neb Chvalitebné řeči svatební1791 - 1861 VÁCLAV HANKA
1817 „nálezce“ Rukopisu královédvorského

1815 a 1816 Dvanáctero písní - sbírka

1817 Prostonárodní srbská Musa do Čech převedená - výbor z Vukovy sbírky

1819 Písně - sbírka

1822, 1831 a 1849 Mluvnice česká

1846 a 1859 Mluvnice staroslověnská

1850 - 1857 Mluvnice ruská

1839 - 1850 Mluvnice polská1785 - 1845 MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
Domácí kuchařkaJOSEF KAJETÁN TYL
Dramatické báchorky:
1849 Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec

1847 Strakonický dudák

1849 Jiříkovo vidění

1850 Lesní panna aneb Cesta do Ameriky
Čert na zemi
Historické hry:
1848 Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři

1848 Jan Hus

1849 Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové

1849 Jan Žižka z Trocnova aneb Bitva u Sudoměřic

1850 Staré město a Malá Strana
Bruncvík, kníže české

1850 Měšťané a studenti aneb Oblehnutí Prahy od Švédů

Hry ze současnosti:
1834 Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

1847 Paličova dcera

1846 - provozována Pražský flamendr
Bankrotář
Chudý kejklíř
Paní Marjánka, matka pluku

1852 Láska vlastencova
Rozervanec - próza

1844 Poslední Čech - novela
- postavy:hrabě Velenský,jeho schovanka Milada, jeho syn Jaroslav, Lidmila Svobodová,
správce Vavřinec Svoboda, it. zpěvák Padrazzi,plukovník Leclair, učitel Petráček
povídky:
1846 Tataři u Olomouce

1847 Braniboři v Čechách

1851 Uhlíř a Vladyka

1852 Syn vladykův

1845 - Květy Dva bratřiKAREL SABINA
1841 Básně

1848 Demokratická literatura - stať

1844 Obrazy ze 14. a 15. věku

1844 Hrobník

1844 Obrazy - 3 díly

1844 (47?) Vesničané - próza

1863 Na poušti - román

1861 Duchovný komunismus

1845 Úvod povahopisný

1857 Blouznění - román

1860 Jen tři léta - povídka

1874 Morana čili svět a jeho nicoty

1870 Oživené hroby - román

1866 Inzerát - veselohra

1879, česky až 1927 Pobřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku - román - napsal pod pseudonymem Leo Blass

1867 V studni - libreto (Blodkova opera)
Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta - libreta ke Smetanovým operám
Dějepis literatury české a střední doby - nedokončenéFRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL
1845 Jahůdky ze slovanských lesů

1849 Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu -utopie psané pro B. Němcovou

1836 Lyrické básně

1837 Básně - dodatek k Lyr. básním

1849 Slovník pro čtenáře novin1814 - 1853 FRANTIŠEK JAROMÍR RUBEŠ
1842 Pan amanuensis na venku aneb Putování za novelou

1841 - 1847 Paleček, milovník žertu a pravdy

1837 - 1847 - vychází Deklamovánky a písně - 6 svazečků básní

1844 Harfenice - povídka1791 - 1849 JAN SVATOPLUK PRESL
1819 Flora Čechica - Květena česká

1820, 21 - 35- 3 díly Rostlinář

1846 Všeobecný rostlinopis - 2 svazky

1828 a 1835 Lučba čili chemie zkusná

1834 Ssavectvo

1837 Nerostopis

1836 - 1837 Technologie všeobecná a obzvláštní - II dílyVOJTĚCH SEDLÁČEK
1822 Základové měřictví

1825 a 1828 Základové přírodnictví aneb fysiky - nedokončenéJAN HOLLÝ
1833 Svatopluk, víťazská báseň ve dvanásti spevoch

1836 Cirilo - Metodiada, víťazská báseň v šesti spevoch

1839 Sláv

1825 - 1836 Selanky

1840 Pesně

1839 ŽalospevyANTONÍN JOSEF ZÍMA
1789 Oldřich a Božena

1792 Tharia z Týru1722 - 1844 VOJTÉCH NEJEDLÝ
1833 Básně - 2 svazky

1804 Poslední soud

1833 Přemysl Otokar v Prusích

1835 Karel Čtvrtý

1836 Vratislav

1837 Václav

1819 Bohyně - polemicko alegorická báseňJAN NEJEDLÝ
Vydavatel Hlasatele českého
1804,09, 21, 30 Praktische Bohmische Grammatik1754 - 1831 VÁCLAV STACH
1791 Nábožné písně pro katolického měšťana i sedláka

1797 Divný oučinek potěhu - ve verších

1806 Harmonie a dobrozvučnost jazyka českého

1806 Kritický výklad pomatených českých gramatik

1805 Starý veršovec pro rozumnou kratochvíliJAN BOHUMÍR DLABAČ
Zpěv ke cti nejsvětějšího otce Pia VI. Na slavný jeho příchod do Vídně1810 - 1844 FRANTIŠEK DOUCHA
Poupátka, Bludičky, Bodláčky, Krůpěje
Nápravy na dobrou cestu
Růžové kvítky
Deklamovánky čili Básně ku přednášení pro dítky menší (….. pro dítky větší)
Blahopřání dobrého dítka
pro děti předškolního věku:
Obžinky života
Květný sádek
Záhonek malých

1848 Kratinké povídky o nakládání se zvířátky

1880 Mluva němých tvorů - básně

1878 Hájení ptáčků milých zpěváčků - básně a povídky1733 - 1787 MIKULÁŠ ADAUKT VOIGT
VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ

Žádné komentáře:

Okomentovat