Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Seznam literatury 19.století

JAN KOLLÁR 1793 - 1852
Paměti z mladých let (Za mých mladých let?) 1835 - smrt
Básně - 86 znělek, jako oddíl Znělky neb Sonety částečně otištěna skladba Slávy dcera 1821
Slávy dcera - zamyšlení nad osudy Slovanů; časoměrný Předzpěv 1824 a 1832
- hl. postavy:bůh lásky Mílek,básník,jeho milenka Mína (Slávy dcera),bohyně
- Sláva, bohyně Lada, strážce pekla Milota
- žánr: sbírka 151,615,622, v konečné verzi (4. vydání) 645 sonetů
- původně 3 díly - Sála, Labe, Dunaj
- později 5 - Sála, Labe-Rén-Vltava, Dunaj, Léthé, Acheron
Výklad čili Přímětky a vysvětlivky k Slávy dceři 1832
O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými 1836
Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách (1823?) 1834, 1835
- z národních písní usuzuje národní kulturu a život
Staroitalja slovjanská - měla dokázat slovanský pravěk Itálie a slovanský původ latiny 1853 (1827?)
- cestopis
= Cestopis? 1843, 1845JOSEF JUNGMANN 1773 - 1847
Atala - překlad 1805
O jazyku českém - časopisecky: Těžké vybrání (1802, Puchmajerův almanach) 1806
O klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště české - stať 1827
Rozmlouvání o jazyku českém - (2 statě) 1806
Oldřich a Božena - romance 1806
Slovesnost - teorie literatury a čítanka (česky) 1820 (2. vydání 1845)
podtitul 1. vyd. - Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu
2. vyd. - Slovesnost aneb Náuka o výmluvnosti prozaické, básnické i řečnické se -
sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči
Historie literatury české - souhrnný obraz vývoje české literatury (česky) 1825 (2. vydání 1849)
- tištěné a rukopisné lit. památky všech druhů a oborů až po současnost
podtitul - Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícenství a jazyka
Slovník česko - německý 5ti dílný 1835 - 1839ŠEBESTIÁN HNĚVKOVSKÝ 1770 - 1847
Vyšehradský sloup - balada 1795
Děvín - 1. vydání. směšnohrdinská báseň ve 12 zpěvech 1805
- 2. vydání: romanticko hrdinská báseň v osmnácti zpěvech 1829
- je to epos tj. rozsáhlá epická próza popisující určitého hrdinu
- postavy:Vlasta,Samoslav,Přibral,Přemysl,Mládek,Důrka, :Kasal,Běla,Radiš,Kazy
Kroková,Brýzka,Šárka,Domka,Restov,Samoslav…
- parodie dívčí války:Vlasta, Šárka, Ctirad
Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii 1820
Vnislav a Běla - sentimentální balada (epická báseň s nešťastným koncem) 1820
Doktor Faust, Přesmutná pověst o Drahomíře - balady
Básně drobné 1820
Nové básně drobné 1820
Přemysl Otakar II. - drama (?) ?KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 1821 - 1856
Tyrolské elegie - původně Brixenské elegie (1862): příběhy z cest, humorné i ironické 1852 - rukopis
- satira: postavy: autor, rakouská policie, komisař Dederer (?) 1861 - časopisecky
Král Lávra - satirická báseň. král Lávra, hoch Kukulín, basista Červíček 1854(2) - rukopis, tisk - 1870
(o Irském králi-byl moudrý-1x do roka se holil pak dal holiče oběsit nad K. se slitoval-jedináček..)
Křest sv. Vladimíra - satirická skladba - 10 zpěvů 1876
- postavy: car Vladimír, bůh Perun, jeho žena Perunice, lokaj Mates
- zdánlivě z historie ruské, pro oklamání cenzury
=3 nejlepší satir. básně napsané v Brixenu, označované jako brixenské skladby
Obrazy z Rus -satirická skladba - zobecnil zde nemohoucnost absolutistické carské vlády 1843 - 1846 - vych. časopisecky
-zkušenosti z ruského pobytu, časopisecky tištěné črty, které jsou prvními českými knižně 1904
reportážemi z největší slovanské země
Duch Národních novin - žánr: novinové články, soudobé problémy , politické články K.H.B. 50. léta 1851
Epigramy 1845
Kapitola o kritice - otištěna v České včele - kritika Tylova posl. Čecha - odmítavá 1845JAN HÝBL 1786 - 1834
Justýnčin mistrovský kus - humoreska 1818
Paleček - soubor- oživil zde stará vyprávění o bratru Palečkovi, moudrém šašku krále J . Poděbrad 1834KAREL HYNEK MÁCHA 1810 - 1836
Cikáni - román (povídka?) , děj pod Kokořínem a v Itálii 1835 - rukopis, tisk až 1867
- osudy hraběcího levobočka, který se dostal mezi cikány a byl tak i vychován
- postavy - Gicomo, Valdemar Lomecký, Lea, Bárta, Angelina
Ohlas písní národních 1831 - 1832
Pouť krkonošská 1833 - 1834
Marinka - povídka 1834
Večer na Bezdězu - povídka 1834
Křivoklat - 1. díl ze zamýšlené románové tetralogie KAT 1834
Obrazy ze života mého (Marinka a Večer na Bezdězu samostatně vydané r. 1934) 1836
MÁJ - postavy: Vilém, Jarmila, Hynek (sám autor) 1836
- lyrickoepická báseň - 4 zpěvy a 2 intermezzaKAREL JAROMÍR ERBEN 1811 - 1870
Kytice z básní národních - básnická sbírka, 13 skladeb (12 balad a původní skladba Kytice) 1853
- 1. vydání s podtitulem „Kytice z pověstí národních“
- 2. vydání „Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena“ 1861
Písně národní v Čechách 1839 - 1849…(1842 -1845?)
Prostonárodní české písně a říkadla - 2200 písní s komentářem 1864
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních - sbírka lid. pohádek 1865PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK 1795 - 1861
Tatranská múza s lýrou slovanskou - básnická sbírka, oslavil v ní Jánošíka, česky 1814
části: Loučení s múzou, Zdání Slavomilovo, Casové, Jiskra božství, Láska, Slavení
slovanských pacholků, Ohled na vlasť, Jitro, Napomenutí, Poslední noc + asi 517 básní
Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie - s Fr. Palackým 1818
Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí 1826
Slovanské starožitnosti (minulost, dávnověk, I. II.) 1836 - 1837
Slovanský národopis 1842
Dějiny jihoslovanské literatury - zakladatel literární slavistiky 1864 - 1865
(P. J. Š. redigoval časopisy Světozor a též Časopis Českého muzeaJOSEF KRASOSLAV CHMELENSKÝ 1800 - 1839
Básně - znárodněla: Růže Tetínská:Nad Berounkou, pod Tetínem - zhudebnil A. Jelen 1823
melodie Fr. Drechslera a Josefa Vorla
Chodníček lásky:Pěkně na chodníček svítil mně měsíček - mel. Jan N. Vitásek
Kvítí polní z Moravy a ze Slezka - básnická sbírka 1823 ?
Poputnice čili písně cestujícího 1823
Slovo o kritice - kritická stať (zásady kritiky) - otištěno v Časopisu českého muzea 1837
Dráteník - 1. česká opera 1826
Oldřich a Božena 1828
Libušin sňatek 1832
= autor libreta a hudba - František ŠkroupJOSEF VÁCLAV FRIČ 1829 - 1890
Lada Nióla - almanach, jméno litevské bohyně, přinese smrt nepřátelům a svobodu Slovanům 1855
- próza (Frič - editor), povídková tvorba - Fričovi zde vyšla novela Život sváteční
Výbor z básní 1861
Písně z bašty 1862
Paměti 1884FRANTIŠEK PALACKÝ
Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie - se Šafaříkem 1818
Přehled dějin krasovědy a její literatury - časopisecky v Kroku 1827
Staří letopisové čeští (od roku 1378 do roku 1527) 1829
Idea státu rakouského 1865
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě - od pravěku až do r. 1526 1848 - 1876
- původní německé vyšly v letech 1836 - 1867 (5dílů)
Radhost - 3 dílný sborník (neepické) 1871 - 1873
- sbírka spisů z oboru řeči a literatura české, krásovědy, historie a politiky
- 1.díl - drobné spisy z oboru řeči, literatury české a krásovědy (v úvodu vlastenecká
báseň „Na horu Radhost“ )
- 2.díl - spisy z oboru historie
- 3.díl - spisy z oboru politiky
Krásověda čili O kráse a umění - Časopis Českého muzea 1827BOŽENA NĚMCOVÁ 1820? - 1862
Národní báchorky a pověsti - obsahuje pohádky, pověsti a legendy - 7 svazků 1845 - 1847
- O zl. kolovrátku,Jak Jaromil ke štěstí přišel, Čert a Káča, Chytrá horákyně,
O princ. se zl. hv. na čele,Princ Bajaja, O hloupém Honzovi, O smolíčkovi
Slovenské pohádky a pověsti 1857 - 1858
Obrazy z okolí domažlického 1845 - 1846
Pohorská vesnice 1856
Dopisy z Lázní Františkových, Selská politika, Hospodine na slovíčko - žurnalistika 1856?
Prózy - Pomněnka šlechetné duše (1854), Chudí lidé, Pan učitel, Dobrý člověk (1858)
Povídky - Baruška, Rozárka, Karla (1855), Chyže pod horami (1858),
Divá Bára - Bára, Myslivec, Eliška, Pan SprávceKilián Sláma, Josífek, Hynek 1856(5?)
pastýř Jakub Bárta, pes Lišaj
V zámku a podzámčí - realistická povídka, postavy: Skočdopolovi, komorná Mamsel Sára, 1856
Komorník Jacques, pes Joli, vdova Karásková, krejčí Sýkora, lékař
( Povídka - Paní ze Springenfeldu)
Babička - povídka: Magdalena Novotná (babička), Proškovi (Panklovi), Barunka, Jan, Vilém, 1855
Adélka, mlynář, Viktorka, kněžna, Komtesa HortenzieANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER 1769 - 1820
Sebrání básní a zpěvů - 5 almanachů: 1. sebrání básní a zpěvů , 2. 1795 (2. svazek - 1797)
Nové básně - další 3 svazky 1798, 1802, 1814
= seskupil zde první obrozenecké básníky, snažil se realizovat Dobrovského koncepci přízvučné
prozodie, žánrově chtěl českou poezii přiblížit světovému básnictví:
óda, popisní lyrika, bajka, burleskní balada, hrdinský epos, komický epos
Pravopis rusko - český 1805
Rýmovník aneb rýmovní slovník - prosazoval sylabotónický systém 1824
bajka - Vrána a liška 1797
Románi Čib - mluvnice cikánštiny 1821
Hantýrka čili český jazyk zlodějský - výklad argotu 1821
Fialky - sbírka básní (vyšla posmrtně) 1833FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ 1799 - 1852
Ohlas písní Ruských - soubor 26 básní; 1829
- slavná ruská historie, udatnost, nebojácnost ruských hrdinů
- v lyr. básních zobrazuje život rus. lidu-Romantická láska, Smrt Alexandra, Bohatýr Muromec
Ohlas písní českých - převažuje lyrika nad epikou, sbírka ohlasové poezie 1839
- přes 60 (57?) písní a popěvků, básně epické (Prokop Holý), baladické
(Toman a lesní panna), elegické, milostné, hravé a žertovné písně
Růže stolistá - sbírka - vychází z Pomněnek vatavských (nářečně podle řeky Otavy) 1840
Smíšené básně - básně přízvučné i časoměrné 1822
Slovanské národní písně 1822 - 1827
Mudrosloví národu slovanského ve příslovích (?1851) 1827
Kvítí - soubor epigramů
Padesátka z mé tobolky - výbor kritických epigramů - nesměl vyjít tiskem
Literatůra krkonošská 1824
Patrní dopisové nepatrných osob 1830VÁCLAV KLIMENT KLICPERA 1792 - 1859
Divotvorný klobouk - satirická hra „ze současnosti“ (drama, veselohra?) hrán 1821
- osoby: studenti Strnad a Křepelka, Bětuška, Karel, strýc Koniáš,
Každý něco pro vlast - správce, správcová, Minka, Jesenský, Partes - uč.,.... 1829, hráno 1833
Hadrián z Římsů - rytířská veselohra o 4 jednáních, děj z roku 1329 1822, prem. 1843
- parodie rytířských veseloher
- postavy:rytíř Světislav, Ruměna,Hadrián,Zelmír,Myslimír,Soběbor,Jenovefa
- děj:hrad Čelakov, rytíř Světislav chce provdat svou dceru Ruměnu za H z Ř
(přítel z války o 14 let starší než R.) ona však miluje Želmíra
Veselohra na mostě - opera Bohuslava Martinů 1828 - provozována
Blaník - původní název Zdeňko Zásmucký aneb Rytíři Blaničtí rukopis 1815, hrán 1816
- napsal na základě pověsti, první jeho divadelní kus, historická hra
- postavy: kašpárek, Z. Z., Miloslava, Bohuslav Blanický, Prokop ze Švamberka, Zbyhoň
Ženský boj - drama s vlasteneckým námětem 1828 premiéra
Žizkův meč - veselohra 1815
Rohovín čtverrohý - vlastenecký námět; Čížek Stehlík, Rohovín asi 1817 - 1. insc., 1821 - 2. insc
Soběslav, selský kníže - divadelní historická hra , tragédie 1839
Deklamovánky - bísnická sbírka 1841
Božena - historická tragédie 1818
Zlý jelen 1817 - provozován
Jen za chrta dán - hra podle stejnojmenné balady Šnajdrovy
Valdek 1822
Točník, Vítek Vítkovič - preromantické povídky 1828, 1830JOSEF LINDA 1792 - 1859
Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav - historický román 1818
- podtitul Vyobrazení z dávnověkosti vlastenské
Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům - divadelní hra, historické drama tvořící paralelu k básni 1832
Jaroslav z Rukopisu královedvorského
Libušin soud (nad Chrudošem a Šťáhlavem) - epická báseň; (Václav a Boleslav - román)VÁCLAV MATĚJ MILOTA ZDIRAD POLÁK 1788 - 1856
Vznešenost přirozenosti - básnická skladba o šesti zpěvech - první verze 1813
Vznešenost přírody - druhá verze - Jungmannova úprava 1819
Cesta do Itálie - cestopis - časopisecky (v Dobroslavu) 1820 - 1822
Polní kvítí 1819VÁCLAV THÁM 1765 - 1816
Básně v řeči vázané - první novočeský almanach, Thám - editor 1785, 1812 - 2. vydání
Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera - div. hra s námětem s čes. dějin, 1. čes. původní hra 1786 - hrána
Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy - divadelní hra s námětem z českých dějin 1788
Krátké pojednání o užitku divadla - překlad Schillerova teoret. spisku 1793
Honza Kolohnát z Přelouče - lokální fraška - přeloženo z němčiny
Kouzelná píšťala - činoherní adaptace Mozartovy Kouzelné flétnyKAREL IGNÁC THÁM 1763 - 1816
Obrana českého jazyka proti zlobivým jeho utrhačům 1783FRANTIŠEK MARTIN PELCL
Nová kronika česká - česky psaná, velmi bohaté lit. dílo, 3 svazky, začíná r. 1434 1791 - 1796
- 4. díl do roku 1429 - zůstal v rukopise
- považovala se za vyznání české řeči a národu, rozbor českých dějin
Základy gramatiky české - otiskl zde Dobrovského prozodické zásady 1795
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (vydal Pelcl) - významná předmluva
Pokus o vydání Obrany jazyka slovanského (Bohuslav Balbín) - náklad brzy zabavenGELASIUS DOBNER 1719 - 1790
Venceslai Hájek a Libočan Annales Bohemorum - 6ti dílný spis 1761 - 1782
- vydal i analyzoval zde staročeskou Hájkovu kroniku (do roku 1198)
Historické dokumenty Čech dosud nevydané - kritická sbírka starých dokumentůJOSEF DOBROVSKÝ 1753 - 1829
Dějiny české řeči a literatury 1791 - časopisecky
1792 - knižně
Zevrubná mluvnice jazyka českého 1809
Německo - český slovník - 2 dílný (2. díl - zásluhou básníka Antonína Jaroslava Puchmajera) 1. díl - 1802, 2. díl - 1821
Základy jazyka staroslověnského 1822
O prozódii české ( v Pelcově české gramatice) 1795
Slawin (Slovan) - sborník 1806 - 1807
Slovanka - sborník 1814 - 1815
Dějiny české řeči omezil ve druhém vydání na starší literaturu, sahající do roku 1526 1812
Kritické pokusy, jak očistit starší českou historii od pozdějších výmyslů 1803 - 1826VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH 1735 - 1802
Slovanská knihovna (Bibliotheca slavica) - soubor staroslověnských památek 1795VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS 1753 - 1808
Nový kalendář tolerancí 1787 - 1798
Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské - sbírka milostné lyriky 1788PROKOP ŠEDIVÝ
Masné krámy aneb Sázení do loterie
Pražští sládci
České Amazonky - próza , vyprávění o dívčí válceJOSEF JAROSLAV LANGER
Selanky 1830
České krakováčky 1835
Bohdanecký rukopis 1831
Den v Kocourkově 1832MATĚJ KOPECKÝ
Doktor Faust
Strýček ŠkrholaFRANTIŠEK JAN VAVÁK 1741 - 1816
Paměti - o domácích i evropských událostech z let 1770 - 1816VÁCLAV HANKA
„nálezce“ Rukopisu královédvorského 1817MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ 1785 - 1845
Domácí kuchařkaJOSEF KAJETÁN TYL
Dramatické báchorky:
Tvrdohlavá žena 1849
Strakonický dudák 1847
Jiříkovo vidění 1849
Lesní panna aneb Cesta do Ameriky 1850
Čert na zemi
Historické hry:
Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři 1848
Jan Hus 1848
Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové 1849
Jan Žižka z Trocnova aneb Bitva u Sudoměřic
Staré město a Malá Strana
Bruncvík, kníže české
Měšťané a studenti aneb Oblehnutí Prahy od Švédů
Hry ze současnosti:
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka 1834
Paličova dcera 1847
Pražský flamendr
Bankrotář
Chudý kejklíř
Paní Marjánka, matka pluku
Rozervanec - próza
Poslední Čech - novela 1844
- postavy:hrabě Velenský,jeho schovanka Milada, jeho syn Jaroslav, Lidmila Svobodová,
správce Vavřinec Svoboda, it. zpěvák Padrazzi,plukovník Leclair, učitel PetráčekKAREL SABINA
Básně 1841
Demokratická literatura - stať 1848
Obrazy ze 14. a 15. věku 1844
Hrobník 1844
Obrazy - 3 díly 1844
Vesničané - próza 1844 (47?)
Na poušti - román 1863
Duchovný komunismus 1861
Úvod povahopisný 1845
Blouznění - román 1857
Jen tři léta - povídka 1860
Morana čili svět a jeho nicoty 1874
Oživené hroby - román 1870
Inzerát - veselohra 1866
Pobřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku - román - napsal pod pseudonymem Leo Blass 1879, česky až 1927
V studni - libreto (Blodkova opera) 1867
Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta - libreta ke Smetanovým operám
Dějepis literatury české a střední doby - nedokončenéFRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL
Jahůdky ze slovanských lesů 1845
Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu -utopie 1849FRANTIŠEK JAROMÍR RUBEŠ
Pan amanuensis na venku aneb Putování za novelou 1842
Paleček, milovník žertu a pravdy 1841 - 1847

Žádné komentáře:

Okomentovat