Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. POHYB V DOMĚ - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

POHYB V DOMĚ

PROVOZ V DOMĚ
• PROVOZ – jakákoliv lidská činnost, která probíhá
v určitém prostoru
( práce, odpočinek, zábava, údržba apod.)
• Provoz celkový ( souhrn všech provozu )
• Provoz dílčí ( provoz jednotlivých místností, prostoru )
Provoz má ustálená pravidla, pohyb a rytmus, vznikají
provozní křivky ( stopy ).
Zásady provozu :
nekřížení, přímočarost, přiměrené vzdálenosti,
bezbariérovost

VSTUPNÍ PROSTORY
• VNEJŠÍ
- závetří ( pergola, veranda, markýza,
žudro - zapuštěné zádveří, pavlač, loubí…)
• VNITRNÍ
- zádveří
- předsín, hala

VNEJŠÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁVĚTŘÍ
• Závetří je krytý venkovní prostor ( min.100 cm),
který chrání vstup před nepřízní počasí (muže to
být i pavlač)
• Využívá se na očištění obuvi, případně
krátkodobé odložení věcí před vstupem
( deštník, kočárek, kolo)
• Umisťuje se zde zvonek, osvětlení vchodu,
případně označení domu a listovní schránka
• Vnejší vstupní prostory jsou vizitkou domu

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁDVEŘÍ
• Zádveří tvoří hygienický a akustický filtr domu
• Zádveří musí umožnit pohodlné otevírání a zavírání
vstupních dveří a dobrý průchod (stěhování, vstup více
osob najednou – rodič s dětmi, návštěva)
• Může sloužit k odkládání oděvů a obuvi
- šírka min.1100 mm
- výška podchodu 2100mm
Přes zádveří by neměla probíhat komunikace mezi
jednotlivými obytnými místnostmi.

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
PŘEDSÍŇ, HALA, CHODBA
• Předsíň, hala :
- tvorří komunikační jádro bytu
- Zvukový filtr mezi místnostmi bytu
- Musí umožnit stehování nábytku 180x60x180 cm do
všech obyt.místností
- Zařízení – skříňové stěny, odkládání oděvů
• Chodba :
- Spojuje jednotlivé prostory a místnosti, někdy úložný prostor
- Šířka spojovací chodby min. 80 cm
- V dispozici bytu má být co nejméně chodeb

NÁZVOSLOVÍ :
• Schodiště je vertikální komunikační prostor se schody, které
spojují jednotlivá podlaží
• Schodiště se skládá ze schodišťových ramen se stupni a
schodišťových podest.
• Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve
které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů
• Stupeň schodiště - schod vychází z délky lidského kroku
• Podesta – vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová
ramena, slouží pro přechod nebo odpočinek osob
• Stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně, na
kterou se našlapuje
• Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně
• Výstupní čára – myšlená čára spojující přední hrany schodišťových
stupňů v teoretické ose výstupu

• Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni
smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť, schodišť v rodinných
domcích a schodišť uvnitř bytu 18
• Šířka schodišťového ramene – násobek 550 mm, u rodinného domu
min. 900 mm, u bytového domu 1100 mm
• Pruchodná šírka podlažních a mezipodlažních podest musí být
nejméně tak široká, jako je šířka přilehlého schodišťového ramene
• Otvírání dveřního křídla do prostoru podesty nesmí zůžovat
pruchodnou šířku podesty
• Dveře otvíravé mimo prostor podesty mají vzdálenost vnitřní hrany
zárubně aspon 300 mm od hrany nejbližšího stupně

DRUHY SCHODIŠŤ
• Podle umístění :
- vnitřní – uvnitř budovy, chráněné před
povětrností
- vnější – vně budovy, vystavené vlivům počasí
• Podle použití :
- hlavní
- pomocné

SCHODIŠTĚ PODLE SKLONU :
• Podle sklonu ramen :
- rampové – sklon 10°až 20°, výška stupně 85 -130 mm
- mírné – sklon 20°až 25°, výška stupně 130 – 150 mm
- běžné – sklon 25°– 35°, výška stupně 150 – 180 mm (175 mm)
- strmé – sklon 35°- 45°, výška stupně 180 – 210 mm
- žebříkové – sklon 45°- 58°, výška stupně 210 – 240 mm

ZÁBRADLÍ
• Madlo – prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo
rampě, může být součástí zábradlí nebo samostatné
• Rameno schodiště širší než 2750 mm je vhodné rozdělit mezilehlým
zábradlím
• Zábradlí pro schodišťová ramena je min. 90 cm vysoké u rodinných
domu, 100 cm u bytových domu do 8 podlaží, 9 a více podlaží 110
cm
• Zábradlí na volném okraji pochuzné plochy – nejmenší povolená
výška zábradlí včetne madla :
- Snížená 90 cm ( hloubka do 3 m )
- Základní 100 cm
- Zvýšená 110 cm ( hloubka vetší než 12 m )
- Zvláštní 120 cm ( hloubka vetší než 30 m )

Žádné komentáře:

Okomentovat