Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. DUM A MÍSTO - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

DUM A MÍSTO

UMÍSTOVÁNÍ STAVEB :
• Soulad s územne plánovací dokumentací
• Urbanistický a architektonický charakter
prostredí
• Zachování pohody bydlení
• Možnost napojení na síte technického vybavení a pozemní komunikace
• Umísťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí ( Stavební zákon )

VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB :
• Musí splnovat požadavky :
- urbanistické, architektonické
- životní prostředí, ochrana vod, hygiena
- ochrana památek
- požární ochrana, bezpečnost
- osvětlení a oslunění
- údržba a užívání prostoru mezi stavbami

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR :
• Požárně nebezpecný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení
požáru ( sáláním tepla nebo padajícími Částmi stavby ).
• Nesmí přesahovat hranici pozemku.

ODSTUPY MEZI RODINNÝMI DOMY :
• Volný prostor mezi rodinnými domy min. 7m
( 4 m, pokud tam nejsou okna obytných místností )
• Průčelí budov, kde jsou okna obytných místností,
min. 3 m od okraje vozovky

PRIPOJENÍ NA SÍTE
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :
• Prípojky :
- pitná ( užitková ) voda
- energie ( elektrická energie, plyn… )
- telekomunikační síť
- zneškodňování odpadních vod
( kanalizace, žumpa, malá čistírna )
Přípojky musí být samostatně uzavíratelné,
přístupné a označené.

OCHRANNÁ PÁSMA :
- Technická infrastruktura :
Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení určený
k zajištení jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví a majetku.
- Silnice, dráha, letište
- Státní hranice
- Ochranné pásmo kulturních památek
- Příroda : les, vodní zdroje, chráněná území

PRIPOJENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE,
PARKOVÁNÍ :
• Pripojení stavby na pozemní komunikaci
musí vyhovovat požadavkum bezpečného
užívání staveb a bezpečnosti a plynulosti
provozu na komunikaci.
• Podle charakteru stavby musí připojení
splňovat požadavky na dopravní
obslužnost, parkování a přístup požární
techniky.

PARKOVÁNÍ :
CSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
• Příjezdní ( výjezdní ) komunikace na vlastním pozemku pro osobní automobily :
- Jednopruhové 2,5 m
- Dvoupruhové 4,5 m
Zaústění príjezdu a výjezdu na komunikaci :
- prímo na místní sberné komunikace
- obslužné místní komunikace

ODSTAVNÁ A PARKOVACÍ STÁNÍ :
• Parkovací pruhy a
parkovací pásy podél
komunikací
• Samostatné plochy –
razení stání podél
vnitřních komunikací

ZAHRADA
Zahradu plánujete podle toho, co od ní chcete, jak ji
budete využívat a jak má sloužit domu, který na ní stojí.

USPOŘÁDÁNÍ ZAHRADY
Hmota zahrady ( listí ) vyvažuje otevřený prostor ( prázdnotu ).

BYDLENÍ UVNITŘ A VENKU
• Plánování se zřetelem k vzájemnému propojení interiéru
domu se zahradou během celého roku.
• Zima : výhled na zasněženou zahradu z obytného
prostoru
• Léto : možnost přecházet dovnitř a ven, stolování, hry a
zábava
• Historický puvod : starořímské atrium, maurské patio –
prostory zařízené nábytkem tak, jako se zařizuje obývací
pokoj ( fontána – bazén )
• Propojení zvenku dovnitř
• Propojení zevnitř ven

ETAPY PLÁNU ZAHRADY :
( autor : John Brookes )
• 1. etapa :
základní mřížka odvozená z
výchozího prostoru
• 2. etapa :
rozšírená mrížka
podmínky pozemku
možné charakteristické prvky
• 3. etapa
volba kompozice
charakteristické plochy a povrchy
• 4. etapa
Konečný základní plán

Další podrobné plány :
Výber vhodných rostlin
Technické provedení a
architektonické řešení staveb
( zpevněné plochy, bazén,
oplocení, posezení, pergoly …)

Žádné komentáře:

Okomentovat