Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OECD

OECD
- Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD) je mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky
- OECD vznikla v roce 1961 (zakládací dokument byl podepsán 14. prosince 1960) transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu
- OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu
- cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů
- je to fórum, ve kterém vzájemný tlak může působit jako silný motivační prostředek k zavádění tzv. měkkého práva – nesvazujících nástrojů, které však mohou někdy vést i k závazným dohodám
- v uplynulém desetiletí OECD vyřešilo řadu ekonomických, sociálních a environmen-tálních záležitostí, zatímco dále prohlubovalo svoje spojení s podniky, obchodními uniemi a dalšími zástupci civilní společnosti, vyjednávání na úrovni OECD ohledně zdanění a celních poplatků například vytvořilo podmínky pro tvorbu mnoha bilaterálních daňových dohod po celém světě
- mimo jiné si vzalo OECD také za cíl koordinovat mezinárodní boj s politickou korupcí a úplat-kářstvím a vytvořilo proto Dohodu proti úplatkářství, která vešla v platnost v únoru 1999
- mezi hlavní orgány OECD patří: rada, složená z ministrů, coby zástupců členských zemí, dále výkonný výbor, sekretariát v čele s generálním tajemníkem a několik odborných komisí
- sídlem sekretariátu OECD je Château de la Muette v Paříži; OECD spolupracuje Evropská komise, všechny členské země EU a dalších téměř 70 států

Žádné komentáře:

Okomentovat