Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Orgány a struktura OSN

o Mezinárodní soudní dvůr:
 sídlí v Haagu, byl zřízen v roce 1945 Chartou OSN
 navazuje na předválečný Stálý dvůr mezinárodní bezpečnosti SN
 je složen z 15 soudců, kteří jsou voleni nezávisle Radou bezpečnosti a Valným shromážděním OSN
 v jeho pravomoci je rozhodovat mezinárodněprávní, nikoliv mezinárodně politické, spory.; rozhoduje pouze v těch sporech, ve kterých jej obě strany požádají o rozhodnutí; usnáší se většinou přítomných soudců - při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
 rozsudky jsou konečné, tj. není proti nim odvolání
Rozvojové cíle tisíciletí
- Cíle OSN do roku 2015:
o snížit chudobu a sociální vyloučení
o dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání
o prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti
o snížit dětskou úmrtnost
o zlepšit zdraví matek
o boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
o zajistit environmentální udržitelnost
o vybudovat globální partnerství pro rozvoj
o udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

Žádné komentáře:

Okomentovat