Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Orgány a struktura OSN

Orgány a struktura OSN
- v OSN jsou dva typy orgánů - hlavní a pomocné; tři ze šesti hlavních jsou ve své působnosti nejvyšší a nezávislé: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Mezinárodní soudní dvůr
- Valnému shromáždění jsou podřízeny Hospodářská a sociální rada a Poručenská rada, Sekretariát je podřízen i ostatním hlavním orgánům
- mezi další orgány OSN patří odborné organizace (např. Dětský fond OSN), mezinárodní agentury a zvláště přidružené organizace
- struktura základních orgánů se od vzniku organizace nezměnila, pouze došlo k drobným úpravám ve složení jednotlivých orgánů v souvislosti se vzrůstajícím počtem členů
o Valné shromáždění: hlavní orgán OSN
 skládá se ze všech členských zemí OSN: každá má při hlasování jeden hlas
 má právo jednat o všech problémech vymezených Chartou OSN nebo týkajících se ostatních orgánů OSN, s výjimkou těch, které patří do výlučné pravomoci Rady bezpečnosti
 schází se na pravidelných každoročních zasedáních a na zasedáních svolávaných podle potřeby
 k přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů (v důležitých otázkách dvoutřetinové většiny)
 usnesení Valného shromáždění jsou v naprosté většině pouhými právně nezávaznými doporučeními a mají formu rezoluce (deklarace)
 shromáždění dále projednává zprávy jednotlivých orgánů OSN a volí nestálé členy Rady bezpečnosti, na doporučení Rady bezpečnosti jmenuje generálního tajemníka OSN, schvaluje rozpočet, přijímá nové členy a stávající členy porušující Chartu OSN vylučuje
o Rada bezpečnosti: výkonný orgán OSN
 skládá se z 15 členů, z nichž je pět stálých (Čína, Francie, Rusko, VB a USA) a 10 volených na dva roky (každým rokem 5 podle principu rovnoměrného geografického rozložení) Valným shromážděním OSN
 Česká republika byla členem v letech 1994-1995
 každý člen Rady má jeden hlas, přičemž stálí členové mají právo veta, o procedurálních otázkách rozhoduje Rada 9 kladnými hlasy, o ostatních otázkách souhlasem 9 členů, včetně všech členů stálých
 úkolem Rady je zajišťovat dodržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Je k tomu vybavena zvláštními pravomocemi: 1) rozhodnutí, která přijímá, jsou pro všechny členské země závazná; 2) má právo organizovat a podnikat vojenské akce s ozbrojenými silami OSN; 3) doporučuje přijetí nových členů OSN, volbu generálního tajemníka OSN; 4) společně s Valným shromážděním OSN volí soudce Mezinárodního soudního dvora

Žádné komentáře:

Okomentovat