Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25A. Evropská a česká historická Literatura v 19. a 20. století - otázky

1) vývoj historické prózy
2) Počátky této prózy u nás i ve světě
3) Rozmach historické prózy v 2.pol. 19. stol.
4) Historická tématika v Literatuře 20. stol.

...Věk pověděl o četbě v klášteře, o Hájkově kronice, která se mu nad obyčej líbila a kterou přečetl za svého pobytu v klášteře třikráte, a nyní že také čte Historický kalendář Veleslavínův, který mu zapůjčil pan doktor Tham.

Vydral jenž dosud pozorně naslouchal a jen sem tam otázkou vypravování filosofovo přerušil, živěji zvolal: ,Ah, pane Tham, To je dobrý vlastenec a dobře nyní pracuje a vlasti slouží. Také můj žák a mám z něho radost. "

1) Uveďte název díla, ze kterého je ukázka, charakterizujte stručně toto dílo
2) Pohovořte o postavách, jejichž jména jsou zde uvedena, zhodnoťte jejich význam

...Na prateckém kopci, na témž místě, kde klesl s žerdí praporu v ruce, ležel kníže Andrej Bolkonský krváceje, a sám o tom nevěda, sténal tichým žalostným a dětským hlasem.

"Kde je to vysoké nebe, které jsem dosud neznal a které jsem dnes uviděl?" bylo jeho první myšlenkou. "A také takovou bolest jsem dříve neznal" -myslil si: "Ano, nic jsem neznal dosud. Ale kde to jsem?"

Začal naslouchat a zaslechl zvuky přibližujícího se dupotu koní a zvuky hlasů, mluvících francouzsky. Otevřel oči. Nad ním bylo opět stále totéž vysoké nebo s plynoucími oblaky, které se zvedly ještě výš a skrze něž viděl modrající se nekonečnost.

1) Z kterého díla je vybrán úryvek?
2) Připomeňte další romány tohoto autora25B. Slovní zásoba, rozvrstvení slovní zásoby, slovníky

1) Jednotky slovní zásoby, víceslovné pojmenování -frazeologická spojení
2) Slovní zásoba
3) Slohové rozvrstvení

Žádné komentáře:

Okomentovat