Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Renesance a humanismus

Renesance a humanismus v evropské literatuře:

Renesance:

Znovu obnovení antických idealů
Vzniká v italii

Humanismus:

Nový světový názor, studium antiky a její napodobování
Označuje žívotní a vzdělávací program kde člověka staví na první místo
Rovoj přírodních věd
Vynález knichtisku( Johanes Gutumberg)
Do ostatních evropy se šíří velmi pomalu


Itálie:

Podmínky pro vznik renesančního umění byli dobre ekonomické i ostatní

Dante Alighieri:

Za svuj papežský postoj byl vyhnán do vyhnanství ve francii, kde se pozná se svou osudovou láskou Beatrii, která ho provází v jeho díle Božská komedie( básnický epos, 3 části: peklo, očistec a ráj)

Franceska Petrarce:

Žil ve vyhnanství, setkává se se svojí laskou Laurou, píše sonety které se jmenují Sonety Lauře, sbírku básni zpěvník, Karel 4 ho pozval do čech.

Sonety - znělka užívá se v lyrické poezii, vyznačuje se 14 verši, dělí se na dva 4verše a na dva 3verše


Giovanni Baccaccio:

Zakladatel renesanční novely, autor rozsáhlého díla Dekameron, skládá se ze 100 novel


Francie:

Francois Villon:

Rváč, zloděj,odsouzen k trestu smrti ale pak osvobozen, tulák, Malý a Velký Testament, požadovan za zakladatele renesanční balady.

Francoais Rabelais:

Prozaik
Autor 4dílneho satirického díla o historii hrabského rodu Gargantua a Pontagruech


Španělsko:

Lope de Vega:

Tvurce renesanční komedie, nejplodnější autor

Miguel de Cervantes:

Don Qiochote de la Macha, vrchol renesanční prozózy, kritika člověka který se žene za větrnými mlýny


Anglie:

Wiliam Shakespeare(1564-1616):

Hrál u různých divadelních společností, oženil se velmi mladý= odchází do Londýna kde se svým přítelem zakládá divadlo, jeho hry jsou velmi oblíbené, hrál před královskou rodinou.
Díla: napsal 33 her jeho tvorba má 3 časti:
1.část- historické hry:
Richard 3
Jinřich 4
2.část- Tragedie:
Romeo a Julie
Hamlet
Othello
3.část- Komedie:
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Kupec benátský
Většina her byla z filmovaná, téma svých her čerpal z životopisů,z kronik francouských a italských povídek, vynikal velkou představivosti, kromě her napsal básnickou sbírku Sonety.

Geofrey Chander:
Veršované povidky z tehdejší Anglie
Canterburské povídky- humorným a realistickým způsobem líčí způsob života z pohledu měšťana


Renesance a humanismus v Čechách( 2.polovina 15.stol.-20 léta 17.stol.):
Předbělohorská literatura:
V Evropě probíha reformační a protireformační hnutí
Silná rekatolizace a germanizace české společnosti
Jiná podoba než ve světě
Český humanismus byl spojen s českou reformací
Převláda vzdělávací a agitační charakter reformací
Málo původních děl
Cizí překlady
Téměř vymizela lyrika
Literárni jazyk latina a čeština
Renesanci a humanismus dělíme na latinský a český(národní) směr

Latinský směr:
Jan z Rabštejna:
Diplomat krále Jiřího z Poděbrad
Dialogus fiktivní příběh, rozhovor 3 šlechticů o tehdejší politických problémech,
velmi vlastenecky zaměřené

Bohuslav Hasištejnský (z Lobkovic):

Evropsky proslulý
Satira k svatému Václavu báseň, šlechtic kritizuje šlechtu


Český národní směr:
Důležitější než latinský

Viktorín Kornel (ze Všehrad):
Mistr Pražské univerzity, správce Království českého, původně psal latinsky
později česky, protože chtěl aby se čeština dostala na úroveň latiny, vlastenec
O právech a osudech země české- knihy devatery právní spis, který je zaměřen
proti šlechtě

Hynek z Poděbrad:
Syn Jiřího z Poděbrad, diplomat, přeložil 11 příběhů z Dekameronu, pokusil se
Napsat něco podobného, psal básně
Veršované o milovníku

V tomto období vzniká zábavná literatura, která je umělecky nenáročná, určená pro lidového čtenáře
Např. Historka o bratru Janu Palečkovy, Frantova práva – JE TO POUČENÍ A PRAVIDLA
Vznik cestopisů
Např. Příhody Václava Vratislava z Milovic – poučil jak učebnice zeměpis

Kryštof Harant z Pollžic a Bezružic:
Cesta z království českého do Benátek, odkud po moři do země jutské a dále do
Egypta
1621 popraven na Staroměstském náměstí

Václav Hájek z Libočan:
Kronika česká - polelický spis (dějiny a svoje vyjádření), praotec Čech až 1526
smrt Ludvíka Jagelonského, protikatolicky, málo historicky věrná, velmi oblíbená
ve své době, v době Pobělohorské zakázana (libri prohibiti)

Daniel Adam z Veleslavína:
Univerzitní prfesor, historik, krititk, tiskař a nakladatel, majitel nakladatelství
Melichar, překladatel, vydával česjé knihy (doba veleslavínská) = ZLATÝ VĚK ČESKÉ LITERATURY

Jan Blahhoslav:
Biskup jednoty bratrské, učitel, studoval v zahraničí, velmi vzdělaný, rozvoj
Vzdělanosti mezi širokými vrstavami, přeložil do češtiny Nový Zákon, dal
Podnět k překladu Bible, s přáteli přeložil, vyšla jako 6dílná Bible kralická –
Vzor spisovné češtiny, rozvoj mluvnice Gramatika česká

Žádné komentáře:

Okomentovat