Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Demoliční odpady

Stavební a demoliční odpad  (SDO) je odpad vznikající při realizaci staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb a je zařazený do skupiny 17 Katalogu odpadů, zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály.
Stavební a demoliční odpady pro účely recyklace lze rozdělit do třech skupin:
1. Odpady, které jsou používány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě  (recyklaci):
17 01 01  Beton
17 01 02  Cihly
17 01 03  Tašky a keramické výrobky
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
                 neuvedené pod číslem 17 01 06              
17 02 02  Sklo
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04  Směsné stavební  a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03
          2.  Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy – recyklace:
                Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky,  
                nebo složky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí                jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek, popřípadě
                složek z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle
               zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
               17 01 06x   Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků
                                obsahujících nebezpečné látky
               17 02 04x  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
                                látkami znečištěné
               17 03 01x  Asfaltové směsi obsahující dehet
               17 05 03x  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
               17 05 05x  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
               17 05 07x  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
               17 06 03x  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
               17 08 01x  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
               17 09 01x  Stavební a demoliční materiály obsahující rtuť
               17 09 02x  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
               17 09 03x  Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a
                               demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

2. Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě nebo recyklaci:
17 06 01x  Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05x  Stavební materiály obsahující azbest  
        Pro odpady s obsahem azbestu při demolicích staveb tyto odpady obsahující musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší ( např. demolice pod vodní clonou). Dále je doporučeno snížit  prašnost demontovaných materiálů vhlčením vodou. Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby umístěny do obalů, jako jsou uzavíratelné kontejnéry, uzavíratelné nádoby, popřípadě plastové pytle apod. Odpady obsahující azbest je možné předávat také do sběrných dvoru, za podmínek uzavření do vhodných obalů. Při nakládání s těmito odpady je důležité od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí. Další povinnost vzniká pro stavební firmy odstraňující azbest ze staveb ohlašování 30 dní před zahájením prací místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
   Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky ostatních odpadů) a na skládkách skupiny S-NO ( skládky nebezpečných odpadů), v souladu s platnou legislativou.          
 Charakter demoličního odpadu
     Obsah využitelných látek odpovídá stavebnímu uspořádání a účelu demolovaného objektu. Převažující podíl obvykle tvoří:
-    cihly, zlomky cihel, omítka    -  až 65 %
-    použité dřevo      -  až 15 %
-    úlomky skla      -   až  5%
-    kovový šrot       -  až  15 %

Možnosti použití:
Minerální látky z demoličních odpadů, např. cihly jsou zpracovány na drť a moučku a používány ve stavebnictví jako přídavná látka.
Skleněné střepy se používají při výrobě skelné vaty a pěnového skla.
Vhodné zbytky dřeva se uplatňují při betonování a výrobě prefabrikátů.
Recyklační technologie:
a) stavební materiál: shromažďování, třídění použitelných dílců
b) kovový šrot: roztřídění na železné a neželezné kovy
c) dřevo: roztřídění na zpracovatelské odřezky, úprava nebo spálení
d) minerální látky: roztřídění, využití jako stavební materiál, popřípadě drcení a mletí na místě vzniku
e) stavební suť: po oddělení použitelných dřevěných a kovových součástí lze použít pro výstavbu komunikací, jako plnící materiál apod.

      Pozn.: Vliv agresivního prostředí a klimatických podmínek na degradaci keramických výrobků ( např. střešních krytin), vliv na perspektiva  možnosti recyklace  stavebních odpadů.

Žádné komentáře:

Okomentovat