Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kamenivo Využití odpadů kameniva při jeho zpracování jako druhotné suroviny se

Kamenivo Využití odpadů kameniva při jeho zpracování jako druhotné suroviny se většinou týká kameniva, které tvoří podsítné nebo nadsítné podíly. Z různých stavebních odpadních materiálů se dále recyklují druhotné suroviny používané jako kamenivo a to jak na bázi kameniva ( po předchozí úpravě odpadu ), tak na bázi stavebních demoličních odpadů.
    Kamenivo jako druhotná surovina o jedné, třech nebo více velikostech se získává drcením v mobilních nebo stacionárních drtičích. Výhodné je umístění takovéhoto zařízení v místě,  kde je výskyt  velkého  množství  potřebných  odpadů ( cena za dopravu může být limitující ), není v blízkosti bytové zástavby ( hlučnost, prašnost ), ani v průmyslové zóně.     Získaná druhotná surovina – kamenivo se většinou používá v silničním stavitelství.   Zdrojem velkého objemu kameniva je rekonstrukce železnic, z toho vyplývá i potřeba nového kameniva. Jedná se jednak o investiční akce, týkající se celé rekonstrukce železničního svršku, nebo novostaveb kolejí a jednak o udržovací práce na stávajících kolejích a výhybkách.
    Recyklace kameniva, resp. regenerace vyzískaného materiálu, díky novým drážním předpisům, našla uplatnění především v konstrukci železničního svršku a spodku. Vlastnímu recyklačnímu procesu předchází podrobné zmapování stávajícího štěrkového lože uvažovaného pro recyklaci. Kromě petrografických vlastností je nutné zhodnotit rozsah ekologického znečištění a množství štěrku vhodného k regeneraci, recyklaci. Kamenivo vytěžené z kolejového lože vykazuje zpravidla vykazuje požadované mechanicko-fyzikální vlastnosti, pouze ostrohrannost a  zrnitostní složení jsou dlouhodobým provozem narušeny. Předrcením a tříděním starých směsí přírodních materiálů získaných při odtěžování podloží, se získávají vysoce kvalitní materiály, které se okamžitě mohou použít do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a kolejového lože.
Výstupem z recyklace jsou následující frakce:
     0 – 20 mm podsítné z předtřídění
     0 – 32 mm štěrkodrtě
    32 – 63 mm železniční štěrk
     nad 63 mm nadsítné
 Kontaminované kamenivo

  Kontaminované kamenivo se nachází především na železničních tratích ČD, kontaminace    je převážně ropnými látkami. Kontaminace lze s úspěchem vyčistit např. biodegradací. Největší znečištění vykazuje frakce 0 – 20 mm. Recyklace kolejového lože je nutné začlenit do technologie modernizace železničních tratí. Základní myšlenka recyklace vychází z opakovaného použití materiálu v konstrukci spodní stavby železničních tratí. Recyklace materiálu kolejového lože je proces, který zpracovává tento matriál získaný v rámci opravných, rekonstrukčních a modernizačních prací na konstrukci kolejového lože.  Kvalitativní požadavky a diagnostika materiálu kolejového lože, které podléhá procesu provozu lze rozdělit následovně:
- statické a dynamické dopravní zatížení
- klimatické zatížení
- některé opravy  a činnosti na železničním svršku
- ostatní provozní zatížení.
Částečné eliminování negativních jevů ve vztahu železniční kamenivo a životní prostředí řeší analýza kvality kolejového lůžka. Materiál aplikovaný do konstrukční vrstvy kolejového lůžka podléhá platným legislativním požadavkům. Základní technické požadavky na konstrukci a druhy výrobků pro konstrukci kolejového lůžka jsou:
- Společné technické požadavky ( otloukavost, drtivost  v rázu, nasákavost, trvanlivost, odolnost proti mrazu, zrnitost, tvar zrn, odplavitelné částice, cizorodé částice),
- Specifické technické požadavky ( přítomnost vápenců a dolomitů, břidličnaté částice, zaoblenost hran, sklovitá a zpěněná zrna).

  Pro zhodnocení kontaminovaného kameniva kolejového lože  se používá následující postup:
a) lokalizace znečištění
b) odtěžení
c) separace jemných frakcí v kontaminovaném materiálu
d) sledování kvality

Obsah  materiálu kolejového lože se ve fázi procesu recyklace variantně člení  do třech kvalitativních úrovní, které zabezpečují oběh matriálu bez recyklace nebo oběh materiálu s částečnou, případně úplnou recyklací.

Žádné komentáře:

Okomentovat