Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Složení a vlastnosti základních přírodních surovin vstupujících do výrobního procesu

-    chemické složení, fyzikální vlastnosti, např. rudy, uhlí, vápence apod.

     Vhodné  chemické složení  druhotných surovin je rozhodujícím kritériem pro jejich využití ve stavebnictví. Nelze využívat takové průmyslové odpady, které obsahují chemické látky, které mohou působit ve stavebních materiálech jako škodliviny, resp. mohou negativně ovlivňovat životní prostředí. Patří sem zejména obsah síranů, nespáleného uhlíku a chloridů.
    Kritériem  pro posouzení vhodnosti využití odpadů jako druhotných surovin ve stavebnictví co do chemického složení je především obsah celkové síry ( SO3 ). Obsah SO3 se pohybuje od  1,0  do  3,5 %, podle způsobu použití. Vysoký obsah SO3 je nebezpečný především v cementových směsích. Sloučeniny síry mohou negativně ovlivňovat jak proces tuhnutí a tvrdnutí cementu, tak především stabilitu zatvrdnutých cementových směsí, kde se negativně projevují hlavně rozpustné sírany,  sekundárně ty sloučeniny síry, které mohou se vzdušným kyslíkem oxidovat na sírany. Oxidace se projevuje zvětšením objemu, což má za následek porušení až rozpad cementových směsí, jedná se o tzv.   s í r a  n o v o u   k o r o z i.

    Dalším důležitým kritériem při zvažování vhodnosti použití průmyslových odpadů ve stavebnictví je   o b j e m o v á    s t á l o s t.  Při nevhodném chemickém složení dochází k samovolnému rozpadu na vzduchu. Týká se to zejména vysokopecní strusky, škváry apod., aby výrobky z těchto odpadů nebyly rozpadavé. Speciálním požadavkem je odolnost vůči rozmrazovacím solím ( dopravní stavitelství, při solení komunikací v zimním období ), nebo mrazuvzdornost.
    Pevné odpady, které vznikají po spalování uhlí, mohou obsahovat různá množství nespálených spalitelných látek, většinou nespálené zbytky uhlí. Vysoký obsah spalitelných látek způsobuje pokles pevnosti a trvanlivosti cementových směsí, rovněž tak objemové změny. Obsah spalitelných látek u popílků nesmí překročit hodnotu  7%  pro výrobu cementových směsí, jako je beton nebo pórobeton a  3%  pro výrobu cementu. Na druhé straně je podíl spalitelných látek žádoucí  a sice při výrobě cihel, kde se popílek používá jako vylehčující materiál, kde dokonce v důsledků zbytků uhlí dochází k úspoře nákladů na výpal. Vyhořením spalitelných látek dochází ke zvýšení pórovitosti a snížení objemové hmotnosti výrobku. V důsledku toho se sníží hodnota součinitele tepelné vodivosti a tím dochází ke zvýšení tepelného odporu konečného výrobku a i stavební konstrukce.
      Obsah   c h l o r i d ů   je dalším sledovaným kritériem chemického složení druhotných surovin využitím ve stavebnictví. Obsah chloridů znamená nebezpečí koroze pro ocelové výztuže betonových konstrukcí, proto je povolený obsah  chloridových iontů následující ( vztaženo na obsah cementu ):

-  předpjatý beton         do   0,2%
-  železobeton               do    0,4%
-  nevyztužený beton    do    1,0%.

    T ě ž k é    k o v y   obsažené  v druhotných surovinách mohou být vyluhovány vodou, zejména pak srážkami do prostředí a tak jej poškozovat. Jedná se zejména o druhotné suroviny využívané jako stmelené nebo nestmelené vrstvy podloží při výstavbě vozovek a dálnic. Rovněž tak může docházet k jejich vyluhování z maltovin používaných na omítky nebo z keramických výrobků používaných jako vnější obklad staveb. Jiným kovem, který se uvolňuje do ovzduší je arzén z flotačních kalů tepelně zpracovaných a používaných např. pro výrobu balených asfaltových směsí.

Fyzikální vlastnosti  druhotných surovin  -  sem patří pórovitost, hutnost, tvrdost, pevnost, mrazuvzdornost, nasákavost apod., které vyplývají ze struktury.  Mezi nejdůležitější fyzikální vlastnosti patří   r a d i o a k t i v i t a.
Technologickými úpravami lze ovlivnit zrnitost, odplavitelné a prachové částice, tvar zrn apod.
Technologie a podmínky spalování -  ovlivňují tuhé odpady ze spalovacích procesů, jedná se např. o popílky, teplárenskou strusku, škváru a nověji i o produkty z odsíření, energosádrovec.
Technologie a způsob úpravy taveniny po odpichu při tavbě surového železa – např. vysokopecní struska.
Způsob opracování ( úpravy ) základního materiálu – např. odpad vznikající při zpracování kameniva

Kvalita původního materiálu – např. beton, asfalt, stavební suť apod., získané z recyklačních technologií

Žádné komentáře:

Okomentovat