Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pro obnovu asfaltobetonových vozovek byly vyvinuty dva postupy a sice:

                    recyklace asfaltu za horka
              recyklace asfaltu za studena
      Recyklace asfaltového krytu ve směsi za   h o r k a – hot mix  recycling – postupuje tak, že se nejdříve odstraní starý asfalt buď frézou, jedná-li se o opravu horní vrstvy, nebo hloubkovou lopatou, jde-li o odstranění celého krytu. Velké kusy  se rozdrtí a rozdrcený materiál se zpracovává za horka s přidáním určitého množství nového asfaltu a nového kameniva ( nové obalové směsi ). V praxi bylo prokázáno, že všechny asfaltové recykláty nelze  zpracovat  velmi výhodnými „horkými „ způsoby a navíc jsou v některých případech nejsou tyto postupy použitelné a nebo jsou málo hospodárné.
    Recyklace za    s t u d e n a  -  cold  mix recycling -  je jednodušší a nevyžaduje těžkou mechanizaci a tovární výrobu. Stará vozovka se nejdříve postupujícími otevřenými plameny zahřeje, což umožní její snazší  drcení. Materiál rozdrcený na kusy menší než 3 – 4 cm se shrne do rýhy vedle silnice,  tam se bez ohřevu smíchá s přidanou asfaltovou emulzí a tato nová směs se ihned rozprostírá na odkrytý úsek vozovky. Tam, kde je nutná nepropustnost a protiskluzová úprava, nanáší se na ni ještě asfaltový postřik a posyp štěrkem. Úprava za studena se jeví po všech stránkách jako výhodnější. Nelze ji však použít pro všechny druhy oprav. Míchání směsi na místě neumožňuje dokonalou kontrolu kvality směsi a její pevnost bývá proto nižší. Z těchto důvodů se recyklace za studena nepoužívá pro opravy dálnic a silně zatížených vozovek.
Vhodné způsoby znovu využití živičných recyklátů jsou následující:
a) bez přidávání nového pojiva k recyklovanému materiálu. Využití je pro málo zatížené vozovky , nebo pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypaných vrstev,
b) s přidáním hydraulického pojiva ( cementu, popř. vápna či strusky) a následným zpracováním lze z recyklovaného materiálu provést novou stmelenou podkladní vrstvu, která si ponechává více či méně vlastnosti netuhé, či polotuhé úpravy. Se zvyšujícím se obsahem hydraulického pojiva  narůstá sice pevnost, současně se však zvyšuje nebezpečí vzniku trhlin. Pro optimální zrnitost upraveného recyklovaného materiálu postačuje obvykle 3 – 5% hmotnosti cementu. Použití: především pro spodní podkladní vrstvy všech typů vozovek, pro horní podkladní vrstvy lehce a středně těžce zatížených vozovek, pro chodníky, parkoviště, zpevnění podsypu. Je nutné podotknout, že ani v tomto případě by v recyklovaném materiálu neměly být obsaženy volné dehtové, či jiné škodlivé látky
c) recyklovaný materiál  s přidáním emulze je vhodný zejména tam, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo. Přidáním nového pojiva lze obalit staré částice a podstatně tak omezit únik škodlivých látek do povrchových či podzemních vod. Výhodou tohoto způsobu je větší či menší možnost využití starého živičného pojiva, jehož vlastnosti lze novým pojivem do určité míry zlepšit.  Použití:  především pro podkladní vrstvy méně zatížených vozovek a pro uzavření povrchu jsou vhodné především nátěrové technologie.
d) Recyklovaný materiál s přidáním emulze a cementu. Jedna se vlastně o zlepšení předchozího způsobu. Přídavkem cementu se zvýší pevnost směsi, protože cement pro svou hydrataci také spotřebuje nežádoucí množství přidané nebo vyštěpené vody. Přídavkem cementu lze do určité míry regulovat dobu štěpení. K vyštěpení emulze přitom musí dojít v době co nejkratší po obalení. V každém případě pak před počátkem tuhnutí cementu  a zahájení hutnění směsi. Ukazuje se , že z uvedených metod je to způsob nejvhodnější.
 
   
     Recepturu pro přípravu živičných směsí, použitelných pro opravy vozovek, je třeba stanovit vždy na základě znalostí vlastností původního živičného povrchu. Jestliže asfaltový povrch již vůbec nevyhovuje požadavkům na kvalitu nového povrchu, nebo využití na místě není možné, je třeba takový povrch odfrézovat a odvézt do  výrobny obalových směsí. Tento starý asfalt lze podle technologie přidávat v množství 20 %,  nebo 50-70% ( bubnové míchací stanice).

       Recyklace krytu cementobetonových vozovek  se prováděla již dříve  tak, že se starý beton z krytu vozovek používal, celkem běžně, pro opravy podsypu nebo podkladu vozovky. Zcela nové je použití starého krytu  cementobetonových vozovek  v rámci recyklace jako přísady do nové betonové směsi. Postup této recyklace je jednoduchý a nečiní technologické potíže. Starý betonový kryt vozovky nebo letištní dráhy se rozláme na velké kusy ( těžké kladivo nebo beranidlo ), které se v pojízdné drtičce rozdrtí na velikost 2,5 – 3,5 cm v průměru. Takto se přímo na staveništi získá kamenivo a jeho zpracování s pojivem probíhá již obvyklým postupem v běžné betonárně.

             Schéma procesu recyklace betonové komunikace
                                                 
                     Převzetí nekontaminovaných  odpadů
                                                 
                                Stanovení hmotnosti
                     
                               Třídění na skládce

   Betony           Ostatní stavební sutě                Asfalt

                                   Recyklace

                   Třídění na frakce dle přání zákazníka

                                Kontrola kvality

                                     Atest

Žádné komentáře:

Okomentovat