Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Silniční stavitelství je velice specifickým odvětvím, kde lze využívat odpady ve smyslu druhotných surovin nebo v recyklačním procesu ve velké míře.
Stavby dopravní infrastruktury – jsou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť apod. a s nimi související zařízení.
         Stavba vozovek je odvětví, které spotřebovává značná množství materiálů. Požadavky na tyto materiály  se odlišují podle způsobu zpracování i umístění materiálu na vozovce. S ohledem na nově zpracovaný soubor norem pro výstavbu vozovek,je vhodné aktualizovat podle požadavků nyní platných norem některá dřívější šetření. Aktuální jsou otázky použití recyklovaných materiálů do nemletých vrstev vozovky a do stabilizovaných podkladů.
Pozn. Přímé zapracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek je uvedeno v rámci platnosti technických podmínek na konci této přednášky.

       Využití recyklovaných odpadů pro výstavbu vozovek je zakotveno v technických normách.  Např. ČSN 73 6126 je norma pro nestmelené vrstvy vozovek, které jsou tvořeny z kameniva, zeminy či jiného materiálu bez použití pojiva.
      Hodnocení vhodnosti odpadu pro použití v  s i l n i č n í m    s t a v i t e l s t v í nebo i při    z a k l á d á n í    s t a v e b    je obdobné, jak je uvedeno v předchozí části u odpadů pro stavební účely obecně, navíc se hodnotí pevnost v tlaku.
      V silničním stavitelství se v zahraničí  ( např. SRN ) používají následující odpady jako druhotné suroviny:
- hlušiny z hnědouhelných dolů
- hlušiny z kamenouhelných dolů
- hlušiny z rudných dolů
- vysokopecní struska
- ocelárenská struska
- popel ze spaloven odpadů
- popílek z elektráren
- granulovaná struska
- odpad z kovovýroby
- odpad z výroby umělých hmot
- piliny a dřevní odpad
- starý olej
- staré pneumatiky
- staré sklo
- hutní písek
- hutní pemza
- odpad z těžby kamene.
Uvedené odpady se používají převážně jako podloží, násypy, podklady, kryty a na zpevňování komunikací. Nejobjemnějším využívaným odpadem zůstávají i nadále elektrárenské popílky, zejména pro hutněné násypy, pórobeton, tvárnice, cihly, beton, cement apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat