Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stav normotvorné činnosti v oblasti jakosti recyklátů

Existence systému posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných norem a předpisů má zásadní vliv na uplatňování recyklátů v následné stavební výrobě. To ve svých důsledcích vede jednak k jejich širšímu využívání již v projekční fázi, ale také k jejich cenovému přibližování k cenám nerostných surovin obdobných vlastností.

Vzrůst cen recyklátů pak vede, jak se již v podmínkách ČR ukázalo, k poklesu cen pro původce stavebních odpadů a tím i dalšímu snížení jejich snahy, zbavit se stavebního odpadu pololegálním či ilegálním způsobem.

V podmínkách ČR dosud neexistují na rozdíl od některých zemí EU (SRN, Rakouska, Švýcarska, zemí Beneluxu), obecně platné normy pro jakost recyklátů. Výjimku tvoří pouze některé normy pro stavbu komunikací a OTP pro stavbu železničního svršku a spodku.

Konkrétně se jedná o:
ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy
ČSN 73 6122 Lité asfalty
ČSN 73 6123 Cementobetonové kryty vozovek
ČSN 73 6124 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
ČSN 73 6125 Stabilizované podklady
ČSN 73 6126 Nestmelené vrstvy
OTP ČD Kamenivo pro kolejové lože (platnost od 1. 1. 1996)
OTP ARSM 01/2001 Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací

Všechny výše uvedené předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné suroviny.

Žádné komentáře:

Okomentovat