Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Shrnutí zásad při nakládání s odpady obsahující azbest

Odnětí stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební
firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup Odnětí těchto materiálů ze
stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému
odstranění.
Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny
takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování
azbestu do ovzduší.
Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před
prováděním dalších stavebních prací.
Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého
původu, pracoviště) umístěny do obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby,
plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny
nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.
Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv.
„kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se
zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není
kontaminováno azbestem).
Pri činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění
kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a
zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni
maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi,
pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvku obsahujících
azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do
okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat kapr.
do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech).
Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30
dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj.
Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona C. 258/2000 Sb. /5/. Náležitosti
takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky C. 432/2003 Sb. /5.1/. Tato povinnost hlášení
není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom
definice takových prací jsou uvedeny v § 2 vyhlášky C. 394/2006 Sb. /5.2/ (posouzení
rizika provede místně příslušná hygienická stanice).
Požadavky na ochranu zdraví lidí pri nakládání s azbestem, včetně odpadu
obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 nařízení vlády C. 178/2001 Sb. /4/ a
předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17
odst. 7 tohoto nařízení).
Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost
vlhčením demontovaných materiálu vodou. Jsou známy a používány také
technologické postupy, kdy stavební materiály obsahující azbest jsou před demontáží
opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky,
které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken
a jejich úniku do ovzduší.
Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do
sběrných dvorů odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto
odpady uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do každého sběrného dvora
odpadu je obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele
sběrného dvora odpadu, jeho adresu, vedoucího pracovníka a seznam odpadů, které je
možné do takového zařízení přijmout). Zásadní podmínkou však je, že tyto odpady
musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové
pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje azbest.
Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO
(skládky „ostatních“ odpadu) a na skládkách skupiny S-NO (skládky
„nebezpečných“ odpadu) v souladu s § 7 vyhlášky C. 294/2005 Sb. /1.4/ a v souladu s
jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí
příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na
odstraňování odpadu.

Žádné komentáře:

Okomentovat