Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Způsob a podmínky skladování průmyslových odpadů.

Průmyslové odpady jsou často nevhodně skladovány, popřípadě skladovány nevhodným způsobem. Na skládkách jsou uloženy společně s jinými odpady, zejména v minulosti, často s tuhými komunálními odpady, nebo na skládkách jednodruhových, jsou znehodnocovány nevhodným způsobem uložení. Který v budoucnu neumožňuje jejich případné využití. Jednoznačným požadavkem by mělo být oddělené dlouhodobé skladování i skládkování podle druhů, aby bylo zřejmé o jaký druh odpadu se jedná a pro jaké účely je možné jej využít. Způsob skládkování a homogenita skládky rozhodují o využití odpadu.

RECYKLACE ODPADU VE STAVEBNICTVÍ
       Ve stavebnictví vznikají rovněž odpady, které co do množství nejsou srovnatelné    s průmyslovými odpady jako takovými, nicméně je nutné se jimi zabývat.

      Odpad ve stavebnictví je podle současné platné legislativy v převážné míře zařazen jako odpad kategorie   o s t a t n í.  Pokud se jedná o odpad znečištěný škodlivinami, pak je zařazen, podle míry znečištění, jako odpad  n e b e z p  e č n ý. Samostatnou skupinu tvoří odpady a prach z azbestocementu. Většina stavebního odpadu je inertní a nelze je odstranit spalováním ani biodegradací. Potenciální využití stavebních odpadů je jako kamenivo s dvojím přínosem: úspora primárního kameniva a redukce odpadu.
Stavební odpady lze rozdělit do 4 skupin:
- výkopové zeminy ( nespojená)              60 – 75 %
- materiál z demolic vozovek                   15 -20 %  ( bez zeminy, převážně asfalt )
- demoliční sutě                                         5 - 20 %
- odpad ze staveniště.                                 2 – 5 %
      V katalogu odpadů , viz vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., jsou odpady ze stavebnictví nebo ve stavebnictví využívané zařazené do několika skupin a podskupin. Patří sem:
- stavební suť  a ostatní stavební odpad
- materiál z demolic vozovky
- výkopová zemina
- odpad a prach z azbestocementu
- hlušina a kamenivo
- odpadní šamot
- odpad minerálních vláken
- úlomky betonu znečištěné škodlivinami
- úlomky betonu neznečištěné škodlivinami
- stavební suť a výkopová zemina znečištěné škodlivinami
- odpad z výroby stavebních hmot
- odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů
- kal z výroby betonu
- kal z broušení kamene
- kal z výroby vápenopískových cihel
- azbestocementový kal
- vápenný kal
- karbidový kal
- kal s obsahem zeminy a písku
     V současné době převážná část stavebních odpadů končí na skládkách, ať již provozovaných nebo černých. Nelze vždy tvrdit, že se jedná o pouhé odstranění skládkováním, ale část odpadů se používá na technické zabezpečení skládek. Může se jednat o běžné překrývání uložených vrstev např. komunálních odpadů, nebo na vyrovnání a dotvarování tělesa skládky  v rámci technické rekultivace apod. Opět se jedná o využití odpadů, nikoliv o jejich odstranění. Takové využití odpadů má pro provozovatele skládky nezanedbatelnou skutečnost, že totiž z těchto odpadů se neplatí poplatky, kromě částky odváděné na rezervní fond.
       V ČR se recyklací  zpracovává poměrně malá část stavebních odpadů. V SRN bylo např. v r. 1989 zpracováno recyklací asi 16%  demoličních odpadů, ostatní byly odstraňovány skládkováním. V roce 1995, díky legislativním úpravám bylo recyklováno již  60%  demoličních sutí a 40%  stavebních odpadů.

Žádné komentáře:

Okomentovat