Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ODPADY VE STAVEBNICTVÍ

Vznik, produkce
     Stavebnictví patří už řadu let mezi odvětví, které využíváním druhotných surovin významnou měrou přispívá k ochraně životního prostředí. V zemích EU odhadem představuje okolo 45 %  z celkové produkce odpadů, bez výkopových zemin přibližně 25% odpadů.
     Ochrana životního prostředí využitím průmyslových odpadů je jednou reálných cest, jak tuto myšlenku uskutečňovat. Průmysl  na jedné straně spotřebovává značné množství primárních surovin a na druhé straně produkuje trvale odpady, které svým množstvím a negativnímu působení zatěžují neúměrně životní prostředí. Stavebnictví představuje potencionálně velké možnosti využití průmyslových odpadů jako druhotných surovin. Na druhé straně to ovšem neznamená, že stavebnictví slouží k odstraňování odpadů jejich využitím  kdykoliv a kdekoliv. Průmyslové odpady se ve stavebnictví využívají především přímou aplikací na konkrétní stavbě, nebo do stavebních hmot a směsí. Ze zákona o odpadech vyplývá povinnost pro původce odpadů jejich využití. Výrobky získané na bázi odpadů však nesmí zatěžovat životní prostředí.
Pro členské země Evropské unie bylo stanovené, že konce roku 2005 bude využití stavebního odpadu okolo 50 %, do konce roku 2012 až 75 %. Toto opatření by mělo vést k výraznému snížení objemu vytěžených primárních surovin. Nezanedbatelný je také vliv stavebního odpadu na náklady stavební výroby. Nekvalifikované nakládání s ním znamená ztrátu cenné suroviny a neúměrné zatěžování skládek.
      Odpady , vznikající při realizaci, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpady, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Množství odpadů vzniká již při samotném  z í s k á v á n í  stavebních surovin. Jsou dva hlavní zdroje odpadu využitelného jako náhrada přírodní suroviny:
 – skrývka a likvidace z těžby   a
- odpad z drcení a třídění, který končí obvykle na skládkách. Skrývkový materiál obvykle končí nevyužitý na haldách a odvalech. Jeho kvalita a vlastnosti jsou značně proměnlivé, často obsahuje vysoké procento přimíchaných jílovitých částic, které omezují jeho využití mimo samotné těžby. V některých případech jde o velmi kvalitní kamenivo.  Odpad  dále vzniká při samotné úpravě stavebního kamene ( drcení a třídění) nebo při obalování asfaltových směsí. Tvoří ho surovina obsahující jílovité materiály a výsivky  ( drobná zrna z drcení), které se zachycují na odlučovačích. Jejich stav, zrnitost, podíl nevyužitelných surovin může být poměrně variabilní. Jemné kamenivo tvoří okolo 80 % z tohoto odpadu.
Při  v ý r o b ě  cementobetonu vzniká odpadní materiál, který se zachytává na různých částech  zařízení ( stabilní a pojízdné míchačky, čerpadla, zařízení na výrobu prefabrikátů ). Tohoto zbytkového betonu je okolo 3 % denní výroby.
Na  s t a v e n i š t i  se vyskytují zbytky stavebního materiálu ze stavby nebo rekonstrukce, různého druhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat